X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 15:35

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬

اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مصوب ششصدوبیست و ششمین جلسه شورای عالی(30/7/1377)

کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی است.این هدف غایی به اهداف زیر تقسیم می شود:

 • · اهداف اعتقادی:
 1. 1. ایجاد زمینه لازم برای خودشناسی و خداشناسی و تقویت روحیهی حقیقت جویی.
 2. 2. تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام و بسط بینش الهی براساس قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)

با مراعات اصولا 12و 13 قانون اساسی در مورد پیروان مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی.

 1. 3. پرورش روحیهی پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان و اعمالاین حاکمیت در جامعه براساس اصل ولایت فقیه.
 • · اهداف اخلاقی:
 1. 1. ترکیه و تهذیب نفس و رشد فضایل و مکارم اخلاقی براساس ایمان به خدا وتقوای اسلامی.
 2. 2. پرورش روحیهی تعبد الهی والتزام عملی به احکام و آداب اسلامی.
 3. 3. پرورش روحیهی اعتماد به نفس و استقلال شخصیت.
 4. 4. تقویت احساس کرامت اخلاقی و برانگیختن عزت نفس.
 5. 5. پرورش متعادل عواطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیز.
 6. 6. پرورش روحیهی نظم و انضباط..
 7. 7. پرورش روحیهی مبارزه با بیکارگی،بطالت و مشاغل کاذب.
 • · اهداف علمی آموزشی:
 1. 1. تقویت روحیهی تحقیق،تعقلوتفکر، بررسیوتعمق، نقد وابتکار.
 2. 2. پرورش روحیهی تعلیم و تعلم و تربیت مستمر.
 3. 3. شناختف پرورش و هدایت استعدادهای افراد در جهت اعتلای فرد و جامعه.
 4. 4. شناخت اسرار جهان آفرینش و قوانین طبییعت به عنوان آیات الهی به منظور پیشبرد دانش و معرفت و تجارب بشری.
 5. 5. ترویج زبان وخط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران وآموزش زبان عربی به منظور آشنایی با قرآن و معارف اسلامی.
 6. 6. توسعه علوم و فنون ومهارتهای مورد نیاز فرد و جامعه.
 7. 7. پرورش روحیهی کتابخوانی و مطالعه.
 8. 8. پرورش روحیهی مشارکت و همکاری در فعالیتهای گروهی.
 • · اهداف فرهنگی هنری:
 1. 1. شناخت، پرورش و هدایت ذوق و اسنعدادهای مختلف هنری و زیبایی شناسی.
 2. 2. شناخت زیباییهای جهان آفرینش به عنوان مظاهر جمال الهی.
 3. 3. شناخت هنر اسلامی و هنرهای ملی و جهانی مناسب.
 4. 4. پرورش روحیهی حفظ میراث فرهنگی هنری و تاریخی.
 5. 5. شناخت ادب فارسی به عنوان جلوهگاه ذوق هنر و مظهر وحدت ملی و اجتماعی کشور.
 6. 6. شناخت فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه اسلامی ایران.
 7. 7. تقویت روحیهی احتراز از رسوم منحط و خرافی.
 8. 8. شناخت تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و جهان با تأکید بر فرهنگ معاصر.
 • · اهداف اجتماعی:
 1. 1. پرورش روحیهی پاسداری از قداست و روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی.
 2. 2. پرورش روحیهی تحقق بخشیدن به قسط اسلامی و پاسداری از آن.
 3. 3. پرورش روحیهی برادری و تعارن اسلامی و همبستگی ملی و فرهنگی و تقویت آن.
 4. 4. پرورش روحیهی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای همگانی.
 5. 5. پرورش روحیهی احترام به قانون و التزام به رعایت آن.
 6. 6. پرورش روحیهی نظم در روابط فردی و اجتماعی.
 7. 7. پرورش روحیهی مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیتهای دینی، فرهنگی و اجنماعی.
 8. 8. تقویت روحیهی تولی و تیری.
 9. 9. تقویت روحیهی گذشت ، فداکاری و ایثار در روابط اجتماعی.
 10. 10. پرورش سعهی صدور تحمل آرای دیگران در برخورد اندیشهها.
 11. 11. پرورش روحیهی احترام به شخصیت افراد و مراعات حقوق مادی و معنوی آنان.
 12. 12. پرورش روحیهی مقاومت در برابر تبلیغات سوء.
 • · اهداف زیستی:
 1. 1. تأمین سلامت جسمی و بهداشتی روانی با فراهم ساختن شرایط مناسب.
 2. 2. تقویت روحیهی رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست.
 3. 3. پرورش روحیهی توجه به عنوان زمینهای برای رشد معنوی انسان.
 • · اهداف سیاسی:
 1. 1. ارتقای بینش براساس اصل ولایت فقیه در زمینه های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور.
 2. 2. پرورش روحیهی اتحاد اسلامی بین مسلمانان و حمایت از حق طلبان، عدالتخواهان،مظلومان و مستضعفان جهان و تقویت روحیهی مبارزه با مستکبران، استثمارگران و ستمکاران براساس ارزشهای اسلامی.
 3. 3. پرورش روحیهی پاسداری از استقلال همه جانبه کشور و نفی هرگونه ستمگری و ستمکشیو سلطهگری و سلطهپذیری.
 4. 4. پرورش روحیهی سلحشوری به منظور حفظ کیان اسلام و تقویت بنیه دفاعی کشور.
 5. 5. تقویت بینش سیاسی نسبت به مسائل ایران و جهان، بخصوص ممالک اسلامی و مللمحروم.
 6. 6. شناخت ترفندهای استعمار و استکبار جهانی و ضرورت مبارزه با آن.
 • · اهداف اقتصادی:
 1. 1. توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عنوان وسیلهای برای رسیدن به رشد توسعه اجتماعی.
 2. 2. شناخت ارزش و قداست کار و معاش حلال.
 3. 3. مهارت بخشی و ایجاد آمادگی و علاقه جهت اشتغال مولد در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات.
 4. 4. ایجاد روحیهی ساده زیستی، قناعت و پرهیز از هرگونه اسراف و مصرف زدگی تجمل گرایی.
 5. 5. پرورش روحیهی انفاق و دستگیری از محرومان.
 6. 6. تقویت روحیهی عمل به احکام اقتصادی اسلام.
 7. 7. شناخت حرف و مشاغل مولد جهت افزایش درآمد ملی، رفع بیکاری و وابستگی اقتصادی.
 8. 8. تقویت روحیهی مبارزه با بهرهکشی اقتصادی و مشاغل خلاف مصالحجامعه اسلامی.
 9. 9. شناخت منابع اقتصادی کشور و شیوههای صحیح استفاده از آنها و پرورش روحیهی حراست از اموال عمومی و ثروت ملی.

خط مشی کیفیت اداره آموزش و پرورش

مدیریت آموزش و پرورش با مأموریت تعلیم و تربیت دانشآموزان با در نظر گرفتن الزامات قانونی وزارت آموزش و پرورش و به منظور تحقق چشمانداز و مأموریتهای خود، خط مشی ذیل را با مشارکت کارکنان و در چارچوب استاندارد 0002-1009 OSI تدوین کرده است.

خط مشی کیفیت:

1. تقویت مبانی دینی و هویت ملی در کارکنان و دانشآموزان.

2. نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری .

3. ارتقای سطح دانش و مهارتهای کارکنان و دانشآموزان و تقویت رویکردهای پژوهشی در راستای هدفهای آموزش و پرورش.

4. ارتقای سلامت کارکنان و دانشآموزان.

5. ارتقای سطح انگیزه و رضایتمندی کارکنان، دانشآموزان و مراجعان.

6. جلب مشارکت همه جانبهی اولیا در پشتیبانی از فعالیتهای مدارس.

7. ایجاد و استمرار روابط اثر بخش با افراد ،نهادها، سازمانها و مؤسسات.

8. بهیتهسازی تجهیزات و فضای فیزیکی.

9. تلاش برای افزایش مشارکت مسئولان و کارکنان و ایفای نقش الگویی خویش در کیفیت بخشی به فعالیتهای پرورشی.خرید فایللینک منبع :گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس ... https://flashfa.000webhostapp.com/گزارش-کارورزی-اداره-آموزش-و-پرورش-شهر.../بانک-مقاله-ایران‎Cached7 ا کتبر 2016 ... دسته: کاریابی و کارآفرینی بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 119 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20. کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت ... دانلود گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس) townstore.filenab.com/card.aspx?productid=63900‎Cachedگزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس) . قیمت, 4,000 تومان . نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود > گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس) - جیمی jimyjong.rozblog.com/.../گزارش-کارورزی-اداره-آموزش-و-پرورش-شهر-گله-داراستان-فارس-.html‎Cached30 ا کتبر 2016 ... دانلود تحقیق:گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گلهدار(استان فارس) 7 ژوئن 2016 ... در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را با فرمت ورد ... گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گلهدار(استان فارس) azyu.stu1.ir/archive/1395‎Cached20 ا کتبر 2016 ... گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس) . کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی استاین هدف غایی به ... دانلود گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس ... ostadfile.blogsky.com/.../دانلود-گزارش-کارورزی-اداره-آموزش-و-پرورش-شهر-گله‮دار-استان-فارس-‬‬‬‬‎Cached11 سپتامبر 2016 ... گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس) . کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی استاین هدف غایی به ... گزارش-کارورزی-اداره-آموزش-و-پرورش-شهر-گله دار(استان-فارس) shoprom.cafefilesell.ir/tag-گزارش-کارورزی-اداره-آموزش-و-پرورش-شهر-گله‮دار(استان-فارس)‬‬‬‬.aspx فروشگاه رام فروش رام خای ناب با دانلود مستقیم ونازلترین قیمت. گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس) - فروشگاه ... townstore.avablog.ir/.../گزارش+کارورزی+اداره+آموزش+و+پرورش+شهر+گله‮دار(استان+فارس)‬‬‬‬‎Cached15 سپتامبر 2016 ... گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس) · کارگاه ...به گزارش وب‌سایت وزارت نفت (MOP)، شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد به‌منظور ... تحقیق گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گلهدار(استان فارس ... https://selzir.com/.../26692585-تحقیق-گزارش-کارورزی-اداره-آموزش-و-پرورش-شهر-گلهداراستان-فارس‎Cachedتحقیق:گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس) دسته: پروژه بازدید: 1 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 119 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20. تحقیق:گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس) etl24.com/product-362797-1369195.aspx‎Cachedاهداف اعتقادی: ایجاد زمینه لازم برای خودشناسی و خداشناسی و تقویت روحیهی حقیقت جویی. تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام و بسط بینش الهی براساس قرآن کریم و ... گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله دار(استان فارس) - املاک تهران amlak.lineblog.ir/post/348/gotolink/lono.ir‎Cachedکمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی استاین هدف غایی به اهداف زیر تقسیم می شود اهداف اعتقادی ایجاد زمینه لازم برای خودشناسی و خداشناسی و ...