دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:46

بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در سطح ک شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به شیوه نمونه‌گیری دردسترس بر روی 216 نفر اطلاعات لازم گردآوری و نتیجه با نرم‌افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین هوش اخلاقی و عملکرد کارکنان (457/0=r) همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین درستکاری و عملکرد کارکنان (383/0=r)، بین مسئولیت پذیری و عملکرد کارکنان (406/0=r)، بین دلسوزی و عملکرد کارکنان (451/0=r)، بین گذشت و عملکرد کارکنان (451/0=r)، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در واقع هوش اخلاقی نقش مثبت و معنی‌داری در عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان دارد.

واژه کلیدی: هوش، هوش اخلاقی، عملکرد، کارکنان.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش... 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

1-4- هدف های پژوهش... 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- هدف های فرعی.. 6

1-5- پرسش ها 6

1-5-1- پرسش اصلی.. 6

1-5-2- پرسش های فرعی.. 7

1-6- فرضیه ها 7

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 7

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7

1-7-1- تعریف مفهومی.. 7

1-7-2- تعریف عملیاتی.. 8

1-10- مدل پژوهش... 9

1-11- قلمرو پژوهش... 9

1-11-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-11-2- قلمرو زمانی.. 9

1-11-3- قلمرو مکانی.. 9

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش... 10

2-1- بخش اول: هوش اخلاقی.. 11

2-1-1- مقدمه. 11

2-1-2- تعریف هوش... 11

2-1-3- انواع هوش... 12

2-1-3-1- هوش شناختی.. 12

2-1-3-2- هوش مصنوعی.. 14

2-1-3-3- هوش معنوی.. 14

2-1-3-4- هوش اخلاقی.. 15

2-1-4- اصول هوش اخلاقی در مدیریت.. 16

2-1-5- عناصر هوش اخلاقی.. 16

2-1-6- نقش هوش اخلاقی در موفقیت فردی و سازمانی.. 17

2-1-7- تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملکرد و موفقیت سازمان. 18

2-2- بخش دوم: عملکرد. 21

2-2-1- مقدمه. 21

2-2-2- مفهوم و تعاریف عملکرد. 21

2-2-3- عوامل عملکردی.. 23

2-2-3-1- عوامل رفتاری.. 23

2-2-3-2- عوامل فرایندی.. 24

2-2-4- عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان. 24

2-2-5- سیستم عملکرد فردی.. 26

2-2-6- عملکرد سازمانی.. 27

2-2-7- سیستم عملکرد کارکنان. 28

2-2-7-1- باز، متناسب، و هدفمند: 28

2-2-7-2- براساس توانایی.. 28

2-2-7-3- روندی دایمی.. 29

2-2-8-- برنامه ریزی عملکرد. 30

2-2-9- عوامل مؤثر بر عملکرد. 30

2-2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان. 32

2-2-10-1- مفهوم ارزشیابی عملکرد. 34

2-2-10-2- اهداف ارزشیابی عملکرد. 36

2-2-10-3- رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد. 37

2-2-10-4- روشهای ارزشیابی عملکرد. 39

2-3- پیشینه پژوهش... 42

2-3-1- پیشینه داخلی.. 42

2-3-2- بخش سوم: پیشینه خارجی.. 44

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش... 45

3-1- مقدمه. 46

3-2- روش پژوهش... 46

3-3- جامعه آماری.. 46

3-4- نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 46

3-5- روش گردآوری داده ها 47

3-6- ابزار گردآوری داده ها 47

3-7- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه. 47

3-7-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش... 48

3-7-2 پایایی ابزار سنجش(اعتماد پذیری) 48

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

4-1- مقدمه. 51

4-2- یافته های توصیفی پژوهش... 51

4-3- نتایج آماره های دو متغیره 83

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 83

4-3-2- هوش اخلاقی و عملکرد. 84

4-3-3- درستکاری و عملکرد. 85

4-3-4- مسئولیت پذیری و نحوه عملکرد. 86

4-3-5- دلسوزی و نحوه عملکرد. 87

4-3-5- گذشت و نحوه عملکرد. 88

4-4- نتایج آماره های چند متغیره 89

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 93

5-1- مقدمه. 94

5-2- خلاصه پژوهش... 94

5-3- یافته‌های توصیفی.. 94

5-4- یافته‌های استنباطی، بحث و نتیجه‌گیری.. 95

5-5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی.. 97

5-6- پیشنهادهای تحقیق. 98

5- 6-1- پیشنهادها بر اساس یافته‌های پژوهش... 98

5-6-2- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. 99

5-6-3- محدودیت‌های پژوهش... 99

منابع. 99

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول (3-1) نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه ها(الفای کرونباخ). 48

جدول (4-1) آماره های توصیفی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51

جدول (4-2) آماره های مربوط به سن پاسخگویان. 52

جدول (4-3) آماره های توصیفی مربوط به وضعبت تأهل پاسخگویان. 52

جدول (4-4) آماره های مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان. 53

جدول (4-4) آماره های مربوط به سنوات خدمت پاسخگویان. 54

جدول (4-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55

جدول (4-6) بیان اصول. 56

جدول (4-7) گفتن حقیقت... 56

جدول (4-8) مخالفت... 57

جدول (4-9) موافقت... 57

جدول (4-10) اعتراف به اشتباه 58

جدول (4-11) پذیرش شکست... 58

جدول (4-12) کمک به دیگران. 59

جدول (4-13) ارادت خالصانه. 59

جدول (4-14) استفاده از اشتباهات... 60

جدول (4-15) بخشیدن. 60

جدول (4-16) ارزیابی اگاهانه. 61

جدول (4-17) اعتماد. 61

جدول (4-18) اعتراض به اشتباه رییس.... 62

جدول (4-19) خوش‌قولی.. 62

جدول (4-20) قبول مسئولیت... 63

جدول (4-22) پیامدهای اشتباهات... 63

جدول (4-23) کمک به دیگران. 64

جدول (4-24) علاقه بدون چشم داشت... 64

جدول (4-25) پافشاری به اشتباهاتم. 65

جدول (4-26) گذشت افراد. 65

جدول (4-27) مطابقت رفتار با باورها 66

جدول (4-28) درستکاری از دید همکاران. 66

جدول (4-29) گزارش کارهای غیر اخلاقی.. 67

جدول (4-30) مشورت با افراد ذی نفع.. 67

جدول (4-31) پذیرفتن پیامد تصمیم. 68

جدول (4-23) بهبود عملکرد. 68

جدول (4-33) توجه به نیازهای همکاران. 69

جدول (4-34) دلسوزبودن. 69

جدول (4-35) داشتن نگرش واقع بینانه. 70

جدول (4-36) قبول اشتباه دیگران. 70

جدول (4-37) سازگاری رفتار. 71

جدول (4-38) بازخوردها 71

جدول (4-39) دفاع از ارزشها 72

جدول (4-40) محرم راز. 72

جدول (4-41) مقصر دانستن دیگران. 73

جدول (4-42) ترغیب خطر پذیری.. 73

جدول (4-43) کمک به دیگران. 74

جدول (4-44) حمایت از دوستان. 74

جدول (4-45) بخشیدن خود. 75

جدول (4-46) اعتماد به دیگران. 75

جدول (4-47) انضباط.. 76

جدول (4-48) احساس مسئولیت... 76

جدول (4-49) کار صادقانه. 77

جدول (4-50) دلسوزی نسبت به کار. 77

جدول (4-51) پیگیر بودن. 78

جدول (4-52) جدی بودن در کار. 78

جدول (4-53) برخورد محترمانه با ارباب رجوع. 79

جدول (4-54) فداکاری.. 79

جدول (4-55) افزایش معلومات... 80

جدول (4-56) پذیرش اشتباهات... 80

جدول (4-57) حفظ اسرار شغلی.. 81

جدول (4-58) رعایت حقوق دیگران. 81

جدول (4-59) انتقال اطلاعات شغلی.. 82

جدول (4-60) اجتناب از اتلاف وقت... 82

جدول (4-61) صرفه جویی.. 83

جدول (4-62) توضیع نرمال بودن داده ها 83

جدول (4-63) نتایج آزمون رابطه بین هوش اخلاقی افراد در محیط کاری و عملکردشان. 84

جدول (4-64) نتایج آزمون رابطه بین درستکاری افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. 85

جدول (4-65) نتایج آزمون رابطه بین مسئولیت پذیری افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. 86

جدول (4-66) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. 87

جدول (4-67) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط کاری و نحوه عملکردشان. 88

جدول (4-68) آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره میزان عملکرد. 91

جدول(4-69) تحلیل واریانس چند متغیره مبزان عملکرد. 92

جدول(4-70) آماره های مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی.. 92

فهرست نمودار‌ها

عنوان صفحه

نمودار (4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51

نمودار (4-2) توزیع فراوانی رده سنی پاسخگویان. 52

نمودار (4-3) توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 53

نمودار (4-4) وضعیت فرتوتنی تحصیلات پاسخ گویان. 53

نمودار (4-5) توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 54

نمودار (4-6) توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55

نمودار (4-7) توزیع نرمال بودن باقیمانده های مدل. 90

نمودار (4-8) توزیع خطی روابط میان متغیر ها 90خرید فایللینک منبع :بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

دانلود بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب archive.filenab.com/card.aspx?productid=66222‎Cachedبررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب. قیمت, 30,000 تومان. نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود > دانلود پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت ... simorghflye.ruzfa.ir/post/1148‎Cachedبا آرزوی بهترینها برای شما عزیزان عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب یکی از بهترین فایل ها در این ... پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-ارتباط-هوش-اخلاقی-با-عملکرد-کارکنان-شرکت-آب-و-فاضلاب-استان-گیلان‎Cachedپایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان. word. 116. 371,672 KB. 338. 1387. کارشناسی ارشد. علوم اجتماعی و جامعه ... دانلود (پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت ... 9iy8iw.abtindls.ir/‎Cachedدانلود (پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب) خرید و دانلود پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان ... www.sarvoptdl.ir/file9616.html‎Cached4 آگوست 2016 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ... فروش فایل پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان ... tmaghalec.ir/?p=5248‎Cached26 ا کتبر 2016 ... ... نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب ... خرید و دانلود پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای ... پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و ... pichakwi.meeblog.ir/post/2138‎Cachedبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات ... پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و ... morvatarh.mizbanblog.com/post/1645 برای مشاهده توضیحات کامل { پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب } روی دکمه "توضیحات بیشتر" کلیک کنید. پایان نامه ... دانلود پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت ... 7qyeux.radikaldl.ir/‎Cachedدانلود پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب - کامل و جامع. پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و ... novinchenaran.fafablog.com/post/1792‎Cached1 جولای 2016 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب || روی دکمه ادامه مطلب کلیک ...