دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:27

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

شرح مختصر:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش کارکنان و همین طور افزایش سابقه کاری مدیران بر روی انگیزش کارکنان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش که شامل معلّمین و دبیران و آموزگاران است که یک این جامعه 280 نفر است که 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش کارکنان و مدیران بر روی آنها اجرا گردیده که این پرسش نامه 60 سئوال دو گزینه ای بله و خیر دارد که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری X2 استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که انگیزه امنیّتی، افزایش تحصیلات و همین طور سابقه کاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیّـات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

سئوال پژوهش

هدف های تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

تعریف مدیریت

انگیزش

عوامل مؤثر در انگیزش

انگیزش وطراحی سیستم پاداش مؤثر

بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان

نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان

الگوهای سنتی

الگوی روابط انسانی

الگوی منابع انسانی

متغیرهای مؤثر در انگیزش کارکنان

الگوی عمومی انگیزش بر انگیزش در مدیریت

ویژگی های موقعیت کاری

متغیرهای مؤثر در انگیزش

ویژگی های فردی انگیزش

سلسله مراتب نیازها

نظرات اتکینسون و مک کلاند

نظریه دو عاملی انگیزش

فرهنگ سازمانی

محیط محاور کاری

برخورد با آثار نامطلوب به جای مانده بر رفتار

اصلاح رفتار

روش های اصلاح رفتار

چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش

حجم گروه

رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی

روابط ایستا و پایدار

انحرافات اجتماعی و نقش آن برانگیزش کارکنان در سازمان

مفهوم تشویق و تنبیه در منابع انسانی

انگیزه ها و کوششهای انسان

انگیزه های فیزیولوژیایی

فصل سوم :

تعیین روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق

روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم :

یافته ها وتجزیه و تحلیل داده ا

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و مآخذخرید فایللینک منبع :بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران ... bartarin.filenab.com/product-40279-ma.aspx‎Cachedهدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران ... بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش fiload.ir/.../بررسی-عوامل-مؤثر-بر-انگیزش-کارکنان...دیدگاه-مدیران-آموزش-و-پرورش/384‎Cachedپایان نامه رشته مدیریت، چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش که فرضیه های عنوان شده ... پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از ... mihandocs.com/4037-پایان-نامه-بررسی-عوامل-مؤثر-بر-انگیزش-کارکنان-آموزش-و-پرورش-از-دیدگاه-مدیران-آموزش-و-پرورش-شهرستان-خرمدره.h...‎Cachedهدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش ... مقاله عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران ... bankmaghale.ir/مقاله-عوامل-مؤثر-بر-انگیزش-کارکنان-آمو/‎Cached Similarمقاله عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش .... وکیلی – سلید – ۱۳۷۵ – بررسی تفاوت نگرش مدیران و کارکنان نسبت به عوامل ... عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و ... s04.ir/.../عوامل-مؤثر-انگیزش-کارکنان-آموزش-پرورش-دیدگاه-مدیران-آموزش-پرورش‎Cached3 دسامبر 2015 ... هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده ... بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش www.nezam-mr.ir/post/2731‎Cached Similarعنوان کامل : بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش پرورش تعداد صفحات : 110 دسته : روش تحقیق توضیحات : چکیده هدف…, بررسی ... عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و ... persianmaghale.com/عوامل-مؤثر-بر-انگیزش-کارکنان-آموزش-و-پر/‎Cachedهدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش ... مقاله عوامل موثر بر انگیزه کارکنان از دیدگاه مدیران اموزش و پرورش ... staff-motivation.mizbanblog.com/post/1‎Cached9 دسامبر 2015 ... هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش ... بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران ... file.pnublog.com/.../بررسی-عوامل-موثر-بر-انگیزش-کارکنان-آموزش-و-پرورش-از-دیدگاه-مدیران-آموزش-و-پرورش‎Cached Similarهمکاری در فروش فایل - دانلود پایان نامه پایان نامه های رشته علوم تربیتی , پایان نامه های علوم تربیتی , پایان نامه های رشته علوم تربیتی , دانلود پایان نامه های رشته علوم ... مقاله در مورد بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از ... mag-iran.com/مقاله-در-مورد-بررسی-عوامل-مؤثر-بر-انگیز.htm‎Cachedهدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش ...