دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:17

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود

شرح مختصر: در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیرخانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد 31 شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه ، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه‌گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، 1995) به منظور اندازه‌گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چندمتغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین‌ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و مدیریت سود رابطه معنی‌داری وجود دارد و به طور میانگین شرکت‌های غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام می‌دهند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

پیشینه پژوهش

فرضیه پژوهش

نوع و روش پژوهش

مستقل: خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن مالکیت شرکت

متغیر وابسته: مدیریت سود

جامعه و نمونه آماری پژوهش

ارایه و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

بررسی توزیع اقلام تعهدی اختیاری

نتیجه گیری

منابعخرید فایللینک منبع :مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود

مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت ها و مدیریت سود www.ensani.ir/fa/content/327875/default.aspx‎Cached Similarچکیده: در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی ... magiran.com: فصلنامه دانش حسابرسی، www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1724&Number=52‎Cached Similarبررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس ... مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت ها و مدیریت سود [PDF] رابطه ساختار مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی با مدیریت سود کاهنده ... www.civilica.com/PdfExport-AMTM01_433=رابطه-ساختار-مالکیت-خانوادگی-و-غیرخانوادگی-با-مدیریت-سود-کاهنده-شرکتها-همراه-با-تا...‎Cachedﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺩ ﮐﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ (ﺳﺎﻝ:1394). مالکیت-خانوادگی،-غیر-خانوادگی-شرکت‌ها-و-مدیریت-سود proje20.filenab.com/tag-مالکیت-خانوادگی،-غیر-خانوادگی-شرکت‌ها-و-مدیریت-سود.aspx بلوک کد اختصاصی. محصولاتی که دارای عبارت 'مالکیت-خانوادگی،-غیر-خانوادگی- شرکت‌ها-و-مدیریت-سود' هستند. مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود. مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود - برترین فایل ها bartarin.filenab.com/product-40354-mm.aspx‎Cachedشرح مختصر: در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی ... مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود - فایل ناب filenab.com/product-40354-mm.aspx‎Cachedشرح مختصر: در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی ... [PDF] 332 K - دانشگاه تهران https://acctgrev.ut.ac.ir/article_50778_dbd110d1b2705af26e29d40f94dc8924.pdf‎Cachedاﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی، ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺸﺎ . . 1. داﻧﺸﻴﺎر. ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ،. داﻧﺸﻜﺪة. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان . 2 ... ﺎﻣﻌﻨ. دار و ﻣﻨﻔﻲ. ﻣﻴﺎن. ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدی و ﺗﻤﺮﻛﺰ آن ﺑـﺎ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد. ﺑﻮد. (. ﻣﺮادزاده. ﻓـﺮد،. ﻧـﺎﻇﻤﻲ. ،. ﻏﻼﻣـﻲ. و. ﻓﺮزاﻧـﻲ .... ﻣﻴﺎن ﺑﺎزده ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻏﻴـﺮ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ. مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود filedl98.rozblog.com/.../مالکیت-خانوادگی،-غیر-خانوادگی-شرکت‌ها-و-مدیریت-سود‎Cached14 نوامبر 2016 ... شرح مختصر: در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا ... مالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت ها و مدیریت سود - کتابخانه ... library.tebyan.net/.../مالکیت%20خانوادگی،%20غیر%20خانوادگی%20شرکت%20ها%20و...‎Cachedمالکیت خانوادگی، غیر خانوادگی شرکت ها و مدیریت سود. [منبع الکترونیکی]. افزودن به کتابخانه شخصی. شرح پدیدآور : علیرضا مهرآذین، بشیر قبدیان، امید فروتن، ... تحقیق مالکیت خانوادگی، شرکت‌ ها و مدیریت سود | فایل بازار - utshop nikanlink.utshop.ir/تحقیق-مالکیت-خانوادگی،-شرکت‌-ها-و-مدی/‎Cached8 نوامبر 2016 ... دانلود تحقیق با موضوع مالکیت خانوادگی، شرکت‌ ها و مدیریت سود، ... بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیرخانوادگی است.