دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:42

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ترجمه شدهی دیویس(1989) استفاده گردید. به منظورسنجش روایی پرسشنامهی مذکور از روش ترجمهی معکوس بهرهگرفته شد. اعتبار این پرسشنامه توسط پانل متخصصان تایید گردید، و پایایی آن به وسیله ی آزمون آلفای کرونباخ برای کلیه ی بخش ها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. جامعة آماری این مطالعه را 52 نفر از هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در شهرستانهای کرمانشاه ، اسلام آباد غرب، سنقر، روانسر، قصرشیرین و بیستون تشکیل دادهاند که با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده گردید. نتایج حاصل ازتحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای برداشت ذهنی از مفید بودن و نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت ومعنی داری بر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات داشتند، وتصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات نیز اثرمثبت و معنی داری بر استفاده از فناوری اطلاعات داشت. همچنین برداشت ذهنی ازآسانی استفاده از فناوری اطلاعات بر نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت ومعنیداری داشت. نتایج این مطالعه میتواند دستاوردهایی برای برنامهریزان آموزش متوسطهکشاورزی داشته باشد، بدین صورت که سیاست‌گذاران آموزش متوسطه‌ی کشاورزی می‌توانند مفید بودن فن‌اوری اطلاعات را در فرآیند یاددهی- یادگیری به هنرآموزان متدکر شوند و از طرفی آموزش درحد تسلط می‌تواندآسانی استفاده از فناوری اطلاعات را در هنرآموزان تقویت نماید.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پیشینهی تحقیق

روش تحقیق

یافته های پژوهش

الف- بخش توصیفی

ب- بخش استنباطی

بحث و نتیجه‌گیری

منابع

جدول1: ضرایب آلفای محاسبه شده.

جدول2. درصد فراوانی مدت استفاده‌ی روزانه‌ی هنرآموزان از فناوری اطلاعات

جدول3: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش.

جدول4. بررسی اثرات مستقیم، غیرمستقیم وکل متغیرها بر متغیر وابسته(استفاده)

شکل1. مدل پذیرش فناوری (دیویس، باگوزی، و وارشاو، ۱۹۸۹)

شکل2 . نمودار مسیر مدل مفهومی (TAM) مدل بروندادخرید فایللینک منبع :بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ... danesh.filenab.com/product-40425-mm.aspx‎Cachedهدف از پژوهش حاضر ، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان های کشاورزی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری می باشد. [DOC] بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات آموزشگران هنرستان ... hamayesh.irantvto.ir/my_files/article_files/16_sulaimany10.doc‎Cachedبررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان های کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل‌TAM. پدیدآور رابط : عادل سلیمانی دانشجوی ... بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ... - فایل 20 file20.blogsky.com/1395/08/28/post-47709/‎Cached18 نوامبر 2016 ... هدف از پژوهش حاضر ، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان های کشاورزی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش ... بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ... www.ensani.ir/fa/content/246195/default.aspx‎Cached Similarچکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری2 است. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ... tahghigh20.rozblog.com/.../-بررسی-عوامل-مؤثر-بر-پذیرش-فناوری-اطلاعات-توسط-هنرآموزان-هنرستانهای-کشاورزی-استا.html‎Cachedبررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM دسته: کشاورزی بازدید: 2 بارفرمت…, بررسی ... [PDF] ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻈﺎم آرﺷﻴﻮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﺻﺪای ﺟﻤﻬﻮری ... - Sid www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/6002913901302.pdf‎Cached Similarﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻛﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. از ﻣ. ﺪل ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ذﻫﻨﻲ ... بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ... dlll.stu1.ir/2016/02/بررسی-عوامل-مؤثر-بر-پذیرش-فناوری-اطلاع/ 16 فوریه 2016 ... هدف از پژوهش حاضر ، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان های کشاورزی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش ... بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ... persianfiles.ir/tag/بررسی-عوامل-مؤثر-بر-پذیرش-فناوری-اطلاع/ برچسب مطالب: بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM. img2210_cf_13940817- ... Publications - Adel Sulaimany homepage www.sulaimany.ir/index.php/Publications‎CachedAdel Sulaimany Academic Homepage, Agriculture Teacher. ... Teachers Using Technology Acceptance Model(TAM) in Kermanshah Province ... بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان کشاورزی استان ... تبیین مدل رفتاری هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزی استان کردستان در تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات. مقالات علمی پژوهشی - وب سایت شخصی عادل سلیمانی asulaimany.persiangig.com/page2.html‎Cached Similarبررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل TAM. فصلنامه‌ی علمی ... تبیین مدل رفتاری هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزی استان کردستان در تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات. فصلنامه‌ی علمی ...