X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:42

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی

مطالعه رفتار افراد در محیطهای کاری از دیرباز موردتوجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهۀ 1960، در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته ، سعی در تقسیم بندی رفتارها و علل بروز آن ها داشته اند. مباحثی نظیر: ادراک، انگیزش ، نگرشهای شغلی و ... از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشة بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازند.

اما امروزه توجه روانشناسان و رفتارشناسان به وجود تفاوت هایی در رفتارهای رسمی با رفتار های غیر رسمی کارکنان در محیط کار که برای سازمانها مفید و سودمند هستند ولی در شرح شغل کارکنان وجود ندارند و اغلب بوسیله سیستم پاداش سازمانها شناخته نمی شوند متمایل شده است. این رفتارهای غیر رسمی که از سوی کارکنان به نمایش گذاشته می شوند تحت عناوین گوناگونی مشخص شده اند که شایعترین آنها رفتار شهروندی سازمانی می باشد.

از سویی در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمانها در جستجوی شیوه های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند. بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاریهای سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد ودستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است.

با توجه به اینکه ترغیب رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین، برای تشویق این گونه رفتار ها در بین کارکنان بایستی به تقویت پیش زمینه های آنها پرداخت. یکی از این پیش زمینه ها رضایت شغلی می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در دبیرستانهای دولتی شهرستان ملکان می باشد. که بدین منظور پنج فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی طراحی شد و اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه طراحی شده که در نمونه آماری که بر اساس فرمول کوکران 129 نفر محاسبه شد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای پخش و پس از جمع آوری و تحلیل کلیه فرضیه ها مورد تأئید قرار گرفتند که برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یعنی بین رضایت شغلی و ابعاد آن(رضایت از کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از ترفیع، رضایت از حقوق) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و فواید پژوهش

اهداف تحقیق

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

ابزار جمع آوری اطلاعات

اعتبار(Validity) و پایایی(Reliability) ابزار جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق )

آزمون فرضیه اصلی

نتایج و یافته های توصیفی

نتایج و یافته های استنباطی

پیشنهادات

پیشنهاداتی برای مطالعاتی آتی

منابع

جدول شماره1: مقدارآلفای کرونباخ به تفکیک هر سازه

جدول شماره 2 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از کار با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 3 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از مافوق با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 4 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از همکار با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 5 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از ترفیع با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 6 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت از حقوق با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 7 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی: رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره 8 : توصیف مدل

جدول شماره9: ANOVAخرید فایللینک منبع :بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی powerpoint.filenab.com/product-40426-mm.aspx‎Cachedهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در دبیرستانهای دولتی شهرستان ملکان می باشد. که بدین منظور پنج فرضیه فرعی و ... مقاله رابطه بین رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی - سیویلیکا www.civilica.com/Paper-NCECEJ01-NCECEJ01_093=رابطه-بین-رضایت-شغلی-با-رفتار-شهروندی-سازمانی.html‎Cached Similarهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در مدارس شهرستان تبریز می باشد که بدین منظور پنج فرضیه فرعی و یک فرضیه ... بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان ... aynargroup.ir/tag/بررسی-رابطه-بین-رضایت-شغلی-دبیران-با-رف/‎Cachedبررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در دبیرستانهای دولتی شهرستان ملکان · سپتامبر 19, 2015 aynar درج دیدگاه. بررسی رابطه ... جو سازمانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=جو+سازمانی&topic_6=30753‎Cachedرابطه جو سازمانی و رضایتمندی شغلی معلمان زبان انگلیسی در ایران ... بررسی تاثیر جو سازمانی مدارس بر عملکرد دبیران دبیرستانهای پسرانه شهرستان زاهدان ... بررسی رابطه بین جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و خودتنظیمی از دیدگاه اعضای هیأت ... [PDF] راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎزﻣ journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/upload/.../af_33242795.pdf‎Cached Similarﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﻲ. (. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ. ﺷﻐﻠﻲ. ) و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ... ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ. ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ. پیشینه داخل کشور:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی سنجش ... payannamedl.ir/پیشینه-داخل-کشورپایان-نامه-رایگان-رشت/‎Cached30 آوریل 2016 ... 4- در بین دبیران شاهین شهر متغیر رضایت شغلی با ضریب تعیین 63/0 ... 1 – بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی نمونه تحت بررسی رابطه معنی داری مشاهده شد. ..... رشته روانشناسی;بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ... [PDF] ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎ https://journals.ut.ac.ir/article_30417_70dc5c362c01c9f66901a7bd36b0fda8.pdf‎Cachedﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد . ﺟﺎﻣﻌﺔ. آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ..... در زﻣﻴﻨﺔ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ..... در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ دﺑﻴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ. [PDF] ادراک ﺷﺪه ﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺖ ﯾ و ﺣﻤﺎ ی راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎز ﺷﻬﺮ ﻫﻤ journals.pnu.ac.ir/pdf_1473_ae63c7fe53c865e0508d2788d168efec.html‎Cachedراﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ دﺑﯿﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺑﺎﯾﺪ .... راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎز. ﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﻃﯽ ﯾﮏ. ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده وﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. رﺿﺎﯾﺖ. ﺷﻐ ... رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از رﻓﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه. اﺳﺖ. [DOC] عناوین پایان نامه مدیریت آموزشی ردیف عنوان پایان نامه 1 بررسی زمینه ... srbiau.ac.ir/Files/مدیریت%20آموزشی.doc‎Cached Similarبررسی رابطه بین سبکهای مدیریت دبیران با یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ... بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و سبک مدیران مقطع ... تعهد سازمانی - فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی jedu.miau.ac.ir/?_action=article&kw=355&_kw...سازمانی‎Cached Similarرابطه‌ی معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. دوره 7 ، شماره 25، ... رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه ... بررسی رابطه‌ ساده و چند‌گانه توسعه‌ی کارکنان و تعهد سازمانی ... رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان.