دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:21

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی نگرش های نا کار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی 92-91 صورت گرفت.

نمونه ی تحقیق شامل 151 دانشجوی دانشگاه (93 دختر و58پسر) بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان حاضر در محوطه و کلاسها انتخاب گردید. ابزار های پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ی هراس اجتماعی کانور و همکاران (SPIN ) و پرسشنامه ی نگرش های نا کار آمد بک و وایزمن (DAS) و پرسشنامه ی مهارتهای ارتباطی کوئین دام استفاده گردید. ابزارهای مورد استفاده از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود.

نتایج به دست آمده نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ای وجود ندارد ولی بین نگرش های نا کار آمد با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود داشت (P<0/001). همچنین، نتایج نشان داد که اضطراب اجتماعی بین گروه های مجرد و متاهل، دختر و پسر تفاوت معنادار نداشت. بین میانگین دو گروه دختر و پسر در مهارتهای ارتباطی نیز تفاوتی مشاهده نشد.

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات

1-کلیات.. 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت.. 4

1-4- اهداف پژوهش.... 6

1-4-1- اهداف کلی:6

1-4-2- اهداف جزئی:6

1-5 -فرضیه های پژوهش:6

1-6 -تعاریف نظری و عملیاتی:7

1-6-1 -تعاریف نظری:7

1-6-1-1- اضطراب اجتماعی :7

1-6-1-2- مهارتهای ارتباطی:7

1-6-1-3- نگرش های ناکار آمد:7

1-6-2- تعاریف عملیاتی.....7

1-6-2-1- اضطراب اجتماعی:7

1-6-2-2- مهارتهای ارتباطی:8

1-6-2-3- نگرش های نا کار آمد:8

فصل دوم:نظریات و پیشینه تحقیقاتی

2- نظریات و پیشینه تحقیقاتی.. 10

2-1- مقدمه. 10

2-2-هراس اجتماعی.. 10

2-2-1-تعریف هراس اجتماعی.. 10

2-2-2-سن شروع. 10

2-2-3-جنسیت... 11

2-2-4- شیوع. 11

2-2-5-علائم اضطراب... 12

2-2-6- تشخیص اختلال اضطراب... 13

2-2-7- علل احتمالی هراس اجتماعی.. 13

2-2-7-1- علل زیست شناختی هراس اجتماعی.. 13

2-2-7-2- علل ژنتیک هراس اجتماعی.. 14

2-2-7-3-سبک فرزند پروری و هراس اجتماعی.. 14

2-2-7-4- عوامل محیطی.. 15

2-3-ارتباط.. 15

2-3-1- تعریف ارتباط.. 15

2-3-2-شکلهای ارتباط.. 16

2-3-2-1-ارتباط با خود. 16

2-3-2-2-ارتباط با دیگران.. 16

2-3-2-3-ارتباط جمعی یا گروهی.. 16

2-3-3-عوامل موثر در برقراری ارتباط.. 16

2-3-4-راه های عملی برای ارتباط موثر. 17

2-4-نظریات.. 17

2-4-1- نظریه زیستی و انتقال دهنده ها17

2-4-2-نظریات روان تحلیل گری.. 19

2-4-2-1- نظریه فروید. 19

2-4-2-2- نظریه آدلر. 20

2-4-3-نظریه رفتارگرایی.. 21

2-4-3-1-نظریه واتسون.. 21

2-4-3-2-نظریه بندورا22

2-4-3-3-نظریه سلیگمن.. 22

2-4-3-4-نظریه اسکینر. 23

2-4-4-نظریه انسان گرایی (نظریه راجرز)23

2-4-5-نظریه شناخت گرایی.. 24

2-4-5-1-نظریه الیس.... 24

2-4-5-2-نظریه بک.... 25

2-4-6-نظریه گشتالت (پرلز)26

2-5-پیشینه تحقیق.. 27

2-5-1-پیشینه خارجی.. 27

2-5-2-پیشینه داخلی.. 27

فصل سوم:روش جمع آوری داده ها

3- روش جمع آوری داده ها30

3-1- مقدمه. 30

3-2- جامعه. 30

3-3 - حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 30

3-4 -طرح پژوهش.... 30

3-5- ابزار مورد استفاده پژوهش...30

3-5-1-پرسشنامه هراس اجتماعی.. 30

3-5-2- پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی.. 31

3-5-3- پرشسنامه ی نگرش های نا کار آمد (DAS)32

3-6- روش آماری پژوهش.... 33

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4- یافته های تحقیق.. 35

4-1- مقدمه. 35

4-2- آمار توصیفی:35

4-2-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:35

4-2- 2-بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:36

4-2- 3-بررسی حجم نمونه به تفکیک تأهل:36

4-2-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات :37

4-2-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک رشته تحصیلی :37

4-3- آمار استنباطی:39

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-بحث و نتیجه گیری.. 47

5-1- مقدمه:47

5-2- محدودیتها50

5-3-پیشنهادات.. 51

منابع.. 52

ضمائم: پرسشنامه. 56خرید فایللینک منبع :بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی ... powerpoint.filenab.com/product-50590-aa.aspx‎Cachedپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی نگرش های نا کار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی 92-91 صورت گرفت. دانلود پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارت های ارتباطی با www.ketabpich.com/?product=دانلود...بررسی-رابطه-نگرش-های‎Cachedدانلود پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارت های ارتباطی با اضطراب ... برچسب: ارتباط, اضطراب, اضطراب اجتماعی, انسان گرایی, جنسیت, دانلود, ... نمونه تحقیق شامل 151 دانشجوی دانشگاه پیام نور آران و بیدگل (93 دختر و58 پسر) بود که به ... بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی ... nabfile.rozblog.com/.../-بررسی-رابطه-نگرش-های-ناکار-آمد-و-مهارتهای-ارتباطی-با-اضطراب-اجتماعی-در-دانشجویا.html‎Cachedبررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دسته: روان شناسی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم…, بررسی رابطه ... بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی ... payanname2020.rozblog.com/.../-بررسی-رابطه-نگرش-های-ناکار-آمد-و-مهارتهای-ارتباطی-با-اضطراب-اجتماعی-در-دانشجویا.html‎Cached22 مه 2016 ... بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دسته: روان شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم ... دانلود پایان نامه : بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ... taar-setaar-bsky.rasanetv.ir/list/list/list/page-605284.html‎Cachedعنوان پایان نامه: بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر (همراه با پرسشنامه). پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ... پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ... noktedan.ir/2016/08/پایان-نامه-بررسی-رابطه-نگرش-های-ناکار-آ/‎Cached13 سپتامبر 2016 ... عنوان پایان نامه: بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر (همراه با پرسشنامه)پایان نامه جهت اخذ ... پرسشنامه رایگان - پرسشنامه رایگان questionnaire1.com/‎Similarپرسشنامه رایگان مقیاس نگرش های ناکار آمد ... پرسشنامه رایگان بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان ... پرسشنامه رایگان اختلاط دختر و پسر در محیط های دانشگاه ... پرسشنامه رایگان الگوهای ارتباطی ... پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران ... پرسشنامه رایگان مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ... اضطراب اجتماعی - پروژه ها - کتاب www.takbook.com/best/book/اضطراب-اجتماعی/‎Cachedعنوان پایان نامه: بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر (همراه با پرسشنامه)پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ... پایان نامه بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ... filesll.ir/2016/09/پایان-نامه-بررسی-رابطه-نگرش-های-ناکار-آ/‎Cachedعنوان پایان نامه: بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر (همراه با پرسشنامه)پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ... بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی ... www.nabfile.larktoon.ir/.../بررسی-رابطه-نگرش-های-ناکار-آمد-و-مهارتهای-ارتباطی-با-اضطراب-اجتماعی-در-دانشجویان.html‎Cached20 دسامبر 2015 ... بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر , نگرش های ناکار آمد , مهارتهای ارتباطی , اضطراب ...