دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:35

بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه

هدف: این پژوهش، به منظور بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی)، با سبک های اسناد (درونی و بیرونی) انجام گرفت. به این منظور، پژوهشگر آزمون های راهبردهای یادگیری کرمی و سبک اسناد سلیگمن[1] را در مورد 384 دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان شیروان اجرا نموده است.

روش: روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. در تحلیل فرضیه ها از برنامه های آماری SPSS و آزمون t ، تحلیل واریانس یکراهه و مجذور خی استفاده و متغیرهای مربوط به ابعاد اسناد در دو موقعیت درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان استفاده دانش آموزان دختر از راهبردهای یادگیری هم در حوزه شناخت و هم در حوزه فراشناخت از پسران بیشتر است. همچنین دانش آموزان دارای سبک اسناد درونی به طور معنی دار بیشتر از دانش آموزان دارای سبک اسناد بیرونی از راهبردهای فراشناختی یادگیری استفاده می کنند.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که دختران دانش‌آموز از راهبردهای یادگیری بیشتر از پسران استفاده نموده و در نتیجه احتمال می رود که انتساب های درونی و راهبردهای فراشناخت در افزایش موفقیت و خود ـ کارآمدی تحصیلی، یادگیری‌ عمیق‌تر و عزت نفس دانش آموزان موثر باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش

یافته‌ها

بحث و نتیجه گیری

منابع

جدول شماره1. شاخص های آزمونt مربوط به مقایسه میانگین نمره های استفاده دانش آموزان دختر و پسر از راهبردهای یادگیری

جدول شماره2. شاخص های توصیفی مربوط به نمره های دانش آموزان از پرسشنامه راهبردهای یادگیری در بین رشته های مختلف

جدول شماره3. شاخص های آزمون تحلیل واریانس یکراهه

جدول شماره4. داده و شاخص های آزمون مجذور خی مربوط به مقایسه سبک اسناد دانش آموزان پسر و دختر

جدول شماره5. شاخص های آزمون t مربوط به مقایسه میانگین نمره های دانش آموزان دارای سبک اسناد درونی و بیرونی از پرسشنامه راهبردهای شناختی یادگیری

جدول شماره6. شاخص های آزمون t برای مقایسه میانگین نمره های دانش آموزان دارای سبک اسناد بیرونی و درونی از پرسشنامه راهبردهای فراشناختی یادگیریخرید فایللینک منبع :بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه

بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان ... projeha.filenab.com/product-50509-aa.aspx‎Cachedبررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه ... آزمون های راهبردهای یادگیری کرمی و سبک اسناد سلیگمن1 را در مورد 384 دانش آموز مقطع ... بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان ... arzanfile.fileina.com/product-31090-بررسی-رابطه-بین-راهبردهای-یادگیری-و-سبک-های-اسناد.aspx‎Cachedدانش‌آموزان سبک اسناد (درونی و بیرونی) راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه ... بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان ... profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1012529.html‎Cached Similarبه این منظور، پژوهشگر آزمون های راهبردهای یادگیری کرمی و سبک اسناد سلیگمن را در مورد 384 دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان شیروان اجرا نموده است. روش: روش تحقیق از ... magiran.com: بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در ... www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=629372‎Similarنشریه بین المللی علوم رفتاری ، سال سوم، شماره 2. عنوان: بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شیروان رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان - Journal of ... www.jbs.ir/article-1-165-fa.html‎Cachedرابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان ... راهبردهای یادگیری کرمی و سبک اسناد سلیگمن در مورد 384 دانشآموز مقطع متوسطه شهرستان شیروان به ... متغیرهای مربوط به ابعاد اسناد در دو موقعیت درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان ... takinsaze.bistarinha.xyz/page-54435.html‎Cached19 نوامبر 2016 ... بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع ... کرمی و سبک اسناد سلیگمن1 را در مورد 384 دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان ... بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان ... tahghaigh.bistarinha.xyz/page-54435.html‎Cachedبه این منظور، پژوهشگر آزمون های راهبردهای یادگیری کرمی و سبک اسناد سلیگمن[1] را در مورد 384 دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان شیروان اجرا نموده است. روش: روش تحقیق ... رابطه راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد با مسئولیت پذیری sc.journals.pnu.ac.ir/article_1495_184.html‎Cached Similarیافته ها: نتایج نشان داد که بین راهبردهای یادگیری و سبک اسناد رابطه وجود دارد ... « بررسی و مقایسه راهکارهای افزایش مسئولیتپذیری در بین دانشآموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان». ... با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه ». بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان ... nabproje.rozblog.com/.../-بررسی-رابطه-بین-راهبردهای-یادگیری-و-سبک-های-اسناد-در-دانش-آموزان-مقطع-متوسطه-.html‎Cachedبررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه دسته: روان شناسی بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت…, بررسی ... بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان ... 1aramesh.rzb.irbloger.xyz/view539076.html‎Cached6 ا کتبر 2016 ... به این منظور، پژوهشگر آزمون های راهبردهای یادگیری کرمی و سبک اسناد سلیگمن[1] را در مورد 384 دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان شیروان اجرا نموده است.