دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:43

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام با متغیر مجازی آزمون شده است.براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله پژوهش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش

فرضیات پژوهش

روش پژوهش

جامعه ، نمونه آماری و دوره زمانی تحقیق

مدل آماری تحقیق

متغیرها و نحوه محاسبه آنها

آماره توصیفی متغیرهای تحقیق

آزمون های مرتبط با مدل تحقیق

آزمون چاو

آزمون نرمال بودن جملات پسماند

آزمون ریشه واحد12 دیکی فولر13

آزمون پایایی جمله پسماند

برآورد مدل تحقیق

نتیجه آزمون فرضیات پژوهش

نتیجه آزمون فرضیه اول

نتیجه آزمون فرضیه دوم

تحلیل و نتیجه‌گیری

پیشنهادات تحقیق

پی نوشت ها

منابعخرید فایللینک منبع :رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته ... www.civilica.com/Paper-ICMNG01-ICMNG01_530=رابطه-بین-هزینه-حقوق-صاحبان-سهام-با-کیفیت-سود-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-او...‎Cached Similarمقاله رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس رویکرد مقایسه ای شرکتهای با کیفیت سود بالا و ... [DOC] رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته ... danesh.dmk.ir/files/site1/user_files.../admin-A-10-1-55-273ffea.doc‎Cached Similarرابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. (بر اساس رویکرد مقایسه ای شرکتهای با کیفیت سود بالا و کیفیت ... [PDF] ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬ www.ensani.ir/storage/Files/20140609152255-9414-84.pdf‎Cached Similar9 ژوئن 2014 ... راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. (. ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺎﻻ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ. ) دﮐﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن ... رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته ... www.ensani.ir/fa/content/327854/default.aspx‎Cached Similarرابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس رویکرد مقایسه ای شرکتهای با کیفیت سود بالا و ... هزینه حقوق صاحبان سهام | انجمن حسابداری ایران iranianaa.ir/tags/هزینه-حقوق-صاحبان-سهام‎Cached Similarبررسی تاثیر ویژگی های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام ... و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ... نشان می دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و ... این مقاله به بررسی رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام با چهار ویژگی سود مبتنی بر داده های ... [XLS] لیست پایان نامه های ارشد حسابداری ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls‎Cached Similar6, 3, رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در ... روانی بین حسابرسی و موسسه حسابرسی بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی ... 14, 11, رابطه جزء غیر عملیاتی سود با سود غیر عادی آتی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ... بر ساختار سرمایه وبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته ... filenab.com/product-40323-mj.aspx‎Cachedرابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان ... [PDF] هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود - پژوهش های تجربی حسابداری jera.alzahra.ac.ir/pdf_579_01b33d8d43cb07fd66c51a0b55bd2b3c.html‎Cached Similarهزینه. حقوق. صاحبان. سهام. است . رابطه. میان. شفافیت. سود. و. بازده. غیر. عادی. نیز. بررسی. شد . داده. های. مالی. 686. شرکت. نمونه. پذیرفته. شده. در. بورس. اوراق. بهادار. تهران. طی. سال. های. 6354. تا ..... تنها ویژگی پایداری سود با هزینه حقوق صاحبان سدهام رابطده معکدوس دارد و ... تاثیر کیفیت گزارشگری مدالی و ریسدک اطالعدات بدر. هزینه ... تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان ... jma.srbiau.ac.ir/article_2702_0.html‎Cached Similarبا این حال به نظر می رسد، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچکتر مزایای بیشتری را از بهبود وبالا بردن میزان افشا کسب می نمایند. ... تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مقاله 7، دوره 6، ... رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام ... رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته ... www.bargozideha.com/.../cnx8tl6l-رابطه-بین-هزینه-حقوق-صاحبان-سهام-با-کیفیت-سود-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران‎Cached Similarرابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. برای دانلود اینجا را کلیک کنید. نویسنده: دکتر ساسان مهرانی مجله: ...