دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:41

انواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت

جهان صنعت درچند دهه اخیر، توجه خود را به بکارگیری ربات­ها در صنایع معطوف داشته است و تحقیقات گسترده درزمینه های مختلف کاربردهای ربات، دستاوردهای ارزنده ای رابه دنبال داشته است. ازیک سو نقش موثر رباتهای درصنایع پیشرفته و ازسوی دیگر نقش ویژه آن درمحیط های خطرناک نظیر محیط های رادیاکتیو، شیمیایی، فضا، اعمال دریا و زمین از دلایل سرمایه گذاری روز افزون دراین زمینه محسوب می شود. بنابراین با هدف توسعه ایران عزیز، هرگز نمی توانیم از توسعه دانش و فناوری رباتیک صرف نظر نماییم ولازم است که گام های محکمی برداشته شود.زیربنای این حرکت با گسترش تحقیقات شکل می گیرد و همگام باآن، ضرورت دارد که آموزش دانش رباتیک در دانشگاهها توسعه یابد.

فهرست مطالب

چکیده:‌أ

فصل اول... 2

کلیات تحقیق2

1-1- مقدمه3

1-2-بیان مسئله4

1-3-تاریخچه مطالعاتی4

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق7

1-5- دسته بندی ربات ها9

فصل دوم.. 10

مقدمه بر علم ربات و رباتیک. 10

2-1- مقدمه11

2-2- تعریف ربات و رباتیک11

2-3- تعریف ربات14

2-4- رباتیک و جایگاه آن در ایران14

2-5- تاریخچه ی رباتیک14

2-6- تعریف ربات و رباتیک و مزایای آن15

2-7- دسته بندی رباتها15

2-8- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپنی16

2-9- دسته بندی مؤسسه رباتیک آمریکا16

2-10- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی16

2-11-اجزاء اصلی یک ربات17

2-12- بازوی مکانیکی ماهر17

2-13- سنسورها19

2-14-کنترلر19

2-15- واحد تبدیل توان20

2-16- محرک مفاصل20

2-17- طبقه بندی رباتها21

2-18- طبقه بندی رباتها از نقطه نظر کاربرد21

2-18-1- رباتهای صنعتی21

2-18-2- رباتهای شخصی و علمی22

2-18-3- رباتهای نظامی22

2-19- طبقه بند از نقطه نظر استراتژی کنترل در نسلهای ربات22

2-19-1- نسل اول22

2-19-2- نسل دوم22

2-19-3- نسل سوم23

2-19-4- نسل چهارم24

2-20- طبقه بندی از نقطه نظر محرک مفصلها25

2-20-1- سیستمهای الکتریکی25

2-20-1-1- موتورهایDC26

2-20-1-2- مقایسه موتورهای DC26

2-20-1-3- موتورهای AC27

2-20-1-4- مزایا و معایب سیستمهای الکتریکی27

2-21-2- سیستمهای هیدرولیکی27

2-21-2-1- مزایا و معایب سیستم های هیدرولیکی27

2-21- 3-سیستمهای پنوماتیکی28

2-21-3-1- مزایا و معایب سیستمهای پنوماتیک28

2-21-5- مختصات کارتزین29

2-21-6- مختصات استوانه ای29

32-21-7- مختصات کروی30

2-21-8- مختصات لولایی (دورانی)30

2-22- طبقه بندی از نقطه نظر کنترل حرکت31

2-22-1- کنترل غیر سرو مکانیزم31

2-22-2- کنترل سرو مکانیزم32

2-22-2-1روش کنترلی نقطه به نقطه33

2-22-2-2- روش کنترلی مسیر پیوسته34

2-23- مشخصات ربات35

2-24- تعداد محورها35

2-25- ظرفیت حمل بار و حداکثر سرعت 35

2-26- دسترسی و تحریک 36

2-27- جهت گیری دست36

2-28- قابلیت تکرار و دقت 37

2-29- مشخصات رباتهای صنعتی37

2-30- سیستم های انتقال قدرت37

2-31-انواع چرخ دنده ها37

2-31-1- چرخ دنده های ساده یا صاف 37

2-31-2-چرخ دنده های حلزونی38

2-31-3- چرخ دنده های مارپیچ 38

2-32- پیچهای هدایت (جلوبر) 39

2-33-پیچهای ساچمه ای یا بلبرینگی 40

2-34- محرکهای منظم 40

2-35- اجزای مکانیکی انعطاف پذیر، تسمه ها42

2-35-1- تسمه تخت 43

2-35-2- تسمه های ذوزنقه ای43

2-35-3- تسمه های دندانه دار 43

2-36- زنجیرها و چرخ زنجیرها44

2-37- کابل یا طناب سیمی44

2-38- کوپلرها 45

2-39- بادامک ها 45

2-40- مچ ها46

2-40-1- پیکربندیهای مچ47

2-41- عوامل نهایی48

2-42- گیره ها 49

2-43- تقسیم بندی و مقایسه گیره ها51

2-43-1-مکانیزمهای گیره52

2-44- تقسیم بندی گیره ها براساس نحوه قرار دادن جسم53

2-44-1 تقسیم بندی گیره ها براساس نحوه کنترل54

2-44-1-1- عوامل نهایی غیرقابل کنترل54

2-44-1-2- عوامل نهایی تحت کنترل54

2-44-1-3-عوامل نهایی ردیفی ثابت54

2-44-1-4- عوامل نهایی قابل تنظیم54

2-45-1 تقسیم بندی گیره ها براساس تعداد حمل کار55

2-45-1-1- یک موقعیته55

2-45-1-2- چند موقعیته55

2-45-1-3- عملکرد متوالی 55

2-45-1-4- عملکرد موازی 56

2-45-1-5- عملکرد ترکیبی 56

2-46- تقسیم بندی گیره ها براساس نحوه اتصال به مچ56

2-46-1- غیر قابل جدا شدن56

2-46-2- قابل جایگزینی56

2-46-3- قابل جدا شدن سریع56

2-46-4- قابل جدا شدن اتوماتیک56

2-47- خلاصه57

فصل سوم.. 58

کاربرد ربات در صنعت58

3-2- صنعت و رباتیک59

3-3- مثال هایی از ربات60

3-4-معایب روباتها:67

3-5- صندلی هوشمند برای هواپیماها67

3-6- کوچکترین ربات دنیا68

3-7- ربات امداد69

3-8- نانو ربات‌های زیستی70

3-9- رباتیک و کشور های صنعتی75

3-10- وضعیت رباتیک در ایران75

3-11- ربات های متفکر، نسل آینده ربات ها77

3-12- استفاده از رباتهای هوشمند در مانیتورینگ، کنترل و تعمیرات خطوط لوله گاز78

3-13- آینده ی علم رباتیک78

3-14- تعریف اتوماسیون صنعتی79

3-15- کاربرد اتوماسیون صنعتی79

3-16- مزایای اتوماسیون صنعتی80

3-17-اتوماسیون در ایران81

3-18- اتوماسیون در جهان84

3-19-رباتهای ایرانی در خدمت صنایع85

3-20- تحول در صنعت خودروسازی86

3-21- صرفه جویی ارزی87

3-22- رباتی از نوع وطنی87

3-23- رباتیک چیست؟88

3-24- سیستم های ربات صنعتی91

2-25-پیکره ی ربات:92

3-26- راههای مختلف برنامه ریزی ربات93

3-27- برنامه نویسی و شبیه سازی گرافیکی ربات94

3-28- سنسورهای ربات95

3-29-سنسورهای لامسه:95

3-30-سنسورهای نزدیک شونده یا بدون برخورد:95

3-31-سنسورهای بردسنج:95

3-32- مراکز استفاده کننده از سیستم بازبینی رباتیکی96

3-33- امتیاز سیستم بازبینی رباتیک97

3-34-قابلیت استفاده ازسیستم رباتیک97

3-35-وضعیت ایمنی ربات97

3-36- اسیر شدن یا به دام افتادن به وسیله ربات:98

3-37- چرا ربات !؟99

3-38- مزایای استفاده از ربات99

3-39-مثال هایی از ربات100

3-40- رباتیک و کشور های صنعتی100

3-41- وضعیت رباتیک در ایران101

نتیجه گیری103

منابع:105

فهرست اشکال

شکل 1 : نمونه ای از استفاده از ربات در صنعت13

شکل 2 : مؤلفه های یک ربات18

شکل 3 : سلسله مراتب زیر سیستم های یک ربات متحرک نمونه21

شکل 4 : کنترلر نسل اول و دوم رباتها23

شکل 5 : کنترلر نسل سوم رباتها24

شکل 6 : کنترلر نسل چهارم رباتها25

شکل 7 : ربات کارتزین29

شکل 8 : ربات استوانه ای30

شکل 9 : ربات کروی30

شکل 10 : ربات دورانی31

شکل 11 : جهت های Yaw، Pitch وRoll36

شکل 12 : پیچ هدایت39

شکل 13: چرخ دنده ساچمه ای40

شکل 14 : محرک منظم41

شکل 15 : عملکردهای مختلف محرک منظم42

شکل 16: جزئیات ساختار تسمه همزمان44

شکل 17: انتقال دهنده کابلی45

شکل 18: محورهای غیر هم مرکز46

شکل 19 : بادامک47

شکل 20 : شمای پیکربندیهای مچ49

شکل 21 : گیره قابل کنترل55

شکل22 : روبات در صنعت64

شکل 23:روبات جوشکار65

شکل 24: روبات کنترلر65

شکل 25: رباتهای پرنده66

شکل 26: رباتهای چند گانه66

فهرست جداول

جدول 1 : انواع مفصل ربات18

جدول 2 : هندسه حرکت براساس محورهای اصلی31

جدول 3 : مشخصات ربات35

جدول 4: پیکربندیهای مچ47خرید فایللینک منبع :انواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت

انواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت - دانلود پروژه و پایان نامه - فایل ناب payanname20.filenab.com/product-50777-aa.aspx‎Cachedانواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت دسته: رباتیک بازدید: 19 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 4312 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 112. جهان صنعت درچند دهه اخیر، توجه ... انواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت ( پروژه کارشناسی کامپیوتر گرایش ... prozhe1.com/show-6484.xhtml‎Cached Similarجهان صنعت درچند دهه اخیر، توجه خود را به بکارگیری رباتها در صنایع معطوف داشته است و تحقیقات گسترده درزمینه های مختلف کاربردهای ربات، دستاوردهای ارزنده ای رابه ... انواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت - دانلود مقاله و پروژه - رز بلاگ ... maghalenab.rozblog.com/.../-انواع-ربات-ها-و-کاربرد-آن-در-صنعت-.html‎Cachedانواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت دسته: رباتیک بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 4312 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 112 جهان صنعت درچند دهه اخیر،…, انواع ... انواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت - دانلود پروژه و مقاله - رز بلاگ ... maghalefile.rozblog.com/.../-انواع-ربات-ها-و-کاربرد-آن-در-صنعت-.html‎Cachedانواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت دسته: رباتیک بازدید: 18 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 4312 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 112 جهان صنعت درچند دهه اخیر،…, ... کاربردهای ربات های صنعتی در صنایع مختلف - شرکت فولاد ماشین www.fuladmachin.com/.../39-کاربردهای-ربات-های-صنعتی-در-صنایع-مختلف.html‎Cached Similar14 جولای 2014 ... لذا حضور انجام عملیات در اینگونه محیط ها نیازمند استفاده از ربات های صنعتی و بازوهای رباتیک می باشد. برشکاری (Cutting):. با نصب انواع ابزار ... ربات ها و اتوماسیون صنعتی | پیشگام اتوماسیون صنعتی | pishgamautomation.com/رباتها-واتوماسیون-صنعتی/‎Cached Similarاتوماسیون صنعتی | اتوماسیون دلتا |راه اندازی کنترلر CNC. ... ربات های صنعتی در انواع مختلف و کاربردهای گوناگونی طراحی و ساخته شده اند . ... انواع ربات ها :. سمینار آموزشی آشنایی با ربات های صنعتی و کاربرد آنها - دانشگاه علم و ... www.iust.ac.ir/find.php?item=8.8081.14706.fa‎Cached Similarآموزشی : سمینار آموزشی آشنایی با ربات های صنعتی و کاربرد آنها, :: ... مقدمه ای بر ربات های صنعتی و انواع آنها انواع جوشکاری ... بازدید از نمونه های کاربرد ربات (… انواع ،ساختاروقطعات رباتها - ازالکترونیک لذت ببرید lktra.parsiblog.com/Archive/انواع+،ساختاروقطعات+رباتها/‎Cached Similarامروزه انواع انبوهی از رباتها ساخته می شوند که از مهمترین آنهارباتهای زیر می باشد. ... در صنعت برای باربری اتوماتیک به بخشهای مختلف کارخانه است و کاربرد آموزشی هم ... روبات صنعتی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/روبات_صنعتی‎Cached Similarروبات صنعتی ربات صنعتی بر اساس تعریف استاندارد ISO 8373 بازویی است ... اینگونه روبات‌ها اغلب در صنعت و تولید انبوه کاربرد دارند. ... یونیمیشن نیز در آینده آن را با پشتیبانی جنرال موتورز توسعه داد و بعد ها با نام پوما پوما (ابهام‌زدایی) تجاری ساخت. .... انواع. انسان‌نما · آندروید · Animatronic · Biomorphic · شش پایان; صنعتی ... انواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت | دانلود با لینک مستقیم serial.iranoo.ir/انواع-ربات-ها-و-کاربرد-آن-در-صنعت/‎Cached22 آوریل 2016 ... انواع ربات ها و کاربرد آن در صنعت دسته: رباتیک بازدید: ۳ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۴۳۱۲ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۱۱۲. جهان صنعت درچند ...
برچسب‌ها: انواع، ربات، کاربرد، صنعت