دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:02

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب zwnj;شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون zwnj;سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOTمی zwnj;باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی ndash; پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در ...ادامه مطلب