X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:36

استراتژی های رقابت ، در بازار بی‌رقیب

هدف از این مقاله، بررسی تفکر جدیدی درباره‌ استراتژی بازاریابی است. استراتژی و نوآوری در روشهای مرسوم، بر خلق ایده در محدوده تعیین شده و ساختار یافته صنایع موجود تمرکز دارد. نوآوری یک پدیده اتفاقی است که توسط تعداد محدودی از افراد درون شرکت، که معمولا در بخش تحقیق و توسعه فعالیت می‌کنند، به دست می‌آید. دراینجا استراتژی جدیدی با نام: استراتژی اقیانوس‌آبی معرفی می‌شود. استراتژی اقیانوس‌آبی رویکرد جدیدی از استراتژی و نوآوری است که هدف آن رشد و عملکرد پایدار شرکت است. بر خلاف استراتژی رقابتی که شرکتها به‌طور معمول سعی می‌کنند به‌جای خلق ارزش، در واقع ارزش موجود را تقسیم یا تصاحب کنند. منطق استراتژی جدید بر پایه تعدادی اصول بنیادی است که به دنبال خلق ارزش توامان برای خریداران محصولات و خدمات و خود شرکت است. با استفاده از این اصول، ابزارها و چارچوبهای طراحی شده، شرکتها قادر خواهند بود نوآوری را به یک فعالیت تکرار شدنی، نظام‌مند و فرایندی پیوسته، که همه کارکنان شرکت در آن مشارکت دارند، تبدیل‌کنند. در واقع نوآوری به درون زندگی کاری افراد شاغل در شرکت آورده می‌شود و فرهنگی را توسعه می‌دهد که ظرفیت و مسئولیت همه کارکنان را نشانه می‌گیرد.

فهرست مطالب

چکیده2

واژگان کلیدی:2

مقدمه3

بیان مساله تحقیق3

استراتژی اقیانوس‌آبی در برابر استراتژی‌ رقابتی5

استراتژی رهبری قیمت‌ها6

استراتژی تمایز7

استراتژی تمرکز7

بنگاه بی‌استراتژی8

حرکت از اقیانوس قرمز به اقیانوس‌آبی8

مطالعه موردی (شرکت سیرک دو سولیل)11

نتیجه گیری16

منابع17خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:17

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی

مقدمه. .3

الف - فرآیند اخذ جواز تاسیس و محدودیت‌های آن برای کارآفرینان.. 6

پ - موانع مقررات صادرات و واردات برای کارآفرینان و صنایع کوچک..... 12

ج - قانون مالیات و موانع آن برای صنایع کوچک..... 14

د - قانون کار و موانع آن برای کارآفرینان.. 16

عوامل بازدارنده و موانع محیطی توسعه کارآفرینی کدامند؟. 18

موانع اداری کارآفرینی در ایران.. 19

تاثیر محیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی... 20

چارچوب ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی... 20

چارچوب شرکت نوسازی صنایع ایران.. 21

ارزیابی وضعیت موجود محیط کسب و کار. 22

اقدامات قانونگذاری و اجرایی انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار کشور. 22

سیاست‌های کلی اصل 44.. 23

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی بعنوان یک صنعت کوچک..... 24

تعاریف و مفاهیم کسب و کار خانگی... 24

مروری بر مشاغل خانگی در برخی از کشورها: 26

ساختارهای کسب و کار خانگی (Home - based Business Structures ) 29

1- ساختار متمرکز:(( Focussed Structure) 30

2- ساختار خطی : 31

ویژگیهای ساختار خطی: 31

3- ساختار مرکب(Compound – based Structure) 32

ویژگیهای ساختار مرکب : 33

4- ساختارهای مجموعه ای (Collection – based Structure ) 33

ویژگیهای ساختار مجموعه ای... 33

ساختارهای منظومه ای( Solar – based Structure) 34

ویژگیهای ساختار منظومه ای : 34

طبقه بندی کلی مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی... 35

قابلیتهای پیاده سازی کسب و کارهای خانگی : 47

عمده ترین مزیتهای نسبی کسب و کار خانگی : 47

آئین نامه اجرایی پیشنهادی ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی... 50

عمده ترین سیاستهای قابل پیگیری توسط شوراهای استانی کسب وکار خانگی : 60

تصویب نامه. 61

بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط با تأکید بر رویکرد استراتژیک، چالشها و راهکارها 65

تفاوت های بخش دولتی و خصوصی... 68

الف) مالی و مالیاتی... 75

ب) بودجه های تحقیقاتی... 76

ج) تسهیلات پشتیبانی... 76

د) حمایت های قانونی... 77

رابطه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با بخش غیردولتی ها (SME ها)و نقش دولت.... 77

بررسی عمیق تر شرکت های کوچک و متوسط... 82

ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط... 84

موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط... 85

الف) موانع داخلی : 85

ب ) موانع خارجی: 86

نقش کسب و کار های کوچک و متوسط در اقتصاد. 86

مراحل ایجاد کسب و کار کوچک و متوسط... 88

ارزیابی اولیه کسب و کار: 88

برنامه ریزی کسب و کار: 89

تأمین منابع مالی : 89

چالشهای انتقال فناوری در شرکتهای کوچک و متوسط... 90

چالش اول: یادگیری فناوری های نوین... 90

چالش دوم: ارزیابی فناوری های جدید.. 91

چالش سوم: انطباق موفق فناوری جدید.. 92

چالش چهارم: گزینه های توسعه فناوری... 92

پیشنهادات... 93

جمع بندی... 95

مآخذ.. 99

مقدمه

شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهایی که بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های کارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد.

شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهایی که بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های کارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت (یعنی قانون‌گذاری) می‌تواند نقشی مانند شمشیر دولبه داشته باشد. اگر درست به کار گرفته شود بسترها و شرایط فعالیت و رقابت درعرصه اقتصادی را تسهیل و مهیا می‌کند و اگر به نادرستی به کار گرفته شود، می‌تواند به عنوان مانع برای بازیگران اقتصاد عمل کند.شواهد موجود و بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این است که قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده است، بلکه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد کارآفرینی در صنایع کوچک و در نتیجه رشد و توسعه صنایع کوچک در اقتصاد ایران عمل کرده است.

به منظور شناخت برخی موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران که به واسطه حق انحصاری دولت در وضع قوانین ومقررات ایجاد شده است، پنج زمینه به عنوان مهمترین زمینه‌های دخالت دولت مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: فرآیند اخذ جواز تاسیس، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض، قانون کار.

جهت بررسی زمینه‌های فوق از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است که به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این روش، از دو روش مکتوب و غیرمکتوب (مصاحبه غیررسمی با افراد) به عنوان دو روش مکمل استفاده شده است. به عنوان مثال، جهت پی بردن به موانع و محدودیت‌هایی که فرایند اخذ جواز تاسیس برای کارآفرینان ایجاد می‌کند، علاوه بر استفاده از منابع مکتوب، در این زمینه با برخی از افرادی که درگیر این فرایند بودند مصاحبه‌های غیررسمی صورت گرفته که خود تایید کننده و تکمیل کننده اطلاعات به دست آمده از منابع مکتوب بوده است. نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده در زمینه‌های مورد اشاره حاکی از تایید فرضیات و گمانه‌های اولیه در زمینه موانع ایجاد شده توسط قوانین دولتی برای کارآفرینان صاحبان صنایع کوچک است.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: استراتژی، توسعه، خانگی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:39

بررسی رابطه استراتژی برونسپاری باعملکردشرکت آب وفاضلاب روستایی

بررسی رابطه استراتژی برونسپاری باعملکردشرکت آب وفاضلاب روستایی

بیان مسأله

برون سپاری عمل انتقال کار به طرف قرارداد خارجی می باشد در واقع از دو واژه بیرون و سپردن تشکیل شده است برون سپاری پدیده ایی روبه رشد است و نیازمند آن است که از نقطه نظر وسیع سنجیده شود چرا که مرحله تاریخی نوینی را در تولید جهانی و تقسیم وظایف جهانی بنیان نهاده است. و مشکلات جدی در فرایند برونسپاری وجود دارد با این وجود کشورهای جهان به طور روز افزون در تلاشند تا مرکز تعالی باشند.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 11:42

پاورپوینت بررسی استراتژی در مدیریت

پاورپوینت بررسی استراتژی در مدیریت


مقدمه


استراتژی ،یک بازی جدی ، دقیق و اغلب رویایی است که مدیران همه روزه به آن مشغولند. نوعی بازی که مدیران با دیگرگروه ها در سازمان خود یا دیگر سازمانها ویا با افراد درون یا بیرون سازمان انجام می دهند. کوچکترین بازیکنان این بازی را مدیران ، سهامداران ، بازرگانان ، و.... تشکیل می دهند وبزرگترین بازیکنان نیز از تیمهای قدرتمند مدیران ارشد در شرکتهای بین المللی و سازمانهای دولتی شکل می گیرد. برخی از بازیکنان داخلی ، بخشها و دیگر واحدهای تجاری و حتی سایر گروهها نامیده می شوندو برخی از بازیکنان خارجی را مشتریان، عرضه کنندگان وحتی رقبا قانونگذاران و سرمایه گذاران می نامند.


هوندا در برابر جنرال موتوروز nمثال بارز بازی استراژی ، ماجرای هوندا و جنرال موتوروز است. در اواخر دهه 1950، مدیران هوندا حرکتی در بازار موتور سیکلت های آمریکایی پدید آوردند ، آنها کوشیدند که نظرات وزارت بازرگانی ژاپن MITI را برای پشتیبانی از این اقدام جلب کنند:اما موفق نشدند . آتها با هدف فروش موتور سیکلتهای بزرگ در آمریکا فعالیت خود را آغازکردند ، ولی دریافتند که مشتریان بالقوه تمایلی به موتور سیکلتهای یاد شده ، ندارند . بنابراین کاگزاران هوندا از فروش موتور سیکلتهای کوچک به جای موتور سیکلتهای پیشین ، کار آفرینی هوندا را به نمایش گذاشتند .


مدیران جنرال موتورز توجهی به این حرکت نکردند . براستی ، چرا باید توجه می کردند! که آنها تولید خودرو بود ، نه موتور سیکلت . آنها با داشتن 50 درصد از سهام بازارهای آمریکا قویترین تولیدکننده و تسخیر کننده بازار در این زمینه بودند. از همین رو ،ورود موتورهای بسیار کوچک وارداتی ساحل غربی ، ارزش توجه جدی نداشت .

ولی به طور معمول ، رقیبان از زاویه ای غیر منتظره وارد استراتژی می شوند وهوندا با ایجاد تغییرات جزئی ، موجب تحول در بازار شد و نتایج مطلوبی دست یافت . هوندا در سال 1960 قابلیت ها و تواناییهای خود را در صنعت خودرو بدون آنکه از سویIT حمایت و پشتیبانی شود ، در آمریکا به معرض نمایش گذاشت ، تا آنجا که در سال 1970 موافق به صادر کردن خودرو به بازار آمریکا شد.


این روند به گونه ای بود که تا سال 1978 ،204 درصد از سهام بازار در اختیار این کارخانه قرار گرفت و در دهه بعد توانست تواناییهایش را در تولید و صنعت خودرو در کشور آمریکا به نمایش درآورد و 7 درصد سهم بازار را به خود اختصاص دهد. با توسعه دیگر صنایع در ژاپن و وارادات خودرو به آمریکا ، سهم خودروی ژاپن در بازار آمریکا از میزان صفردر سال 1950 به مرز 30 درصد در اواخر دهه 1980 رسید . در حالی که سهم بازار جنرال مو ترز از 50 درصد به 33 درصد کا هش یافت و گذشته از ان میزان سود و ارزش سهامش نیز سقوط کرد . این در حالی بود که عملکرد آن نیز به طرز محسوسی رو به نزول می رفت . در سال 1992 وضعیت جنرال موتورز از نظر مسائل یاد شده همچنان رو به نزول بود . ادامه این روند فرسایشی در دهه 1990 با بیشترین کاهش در سود و تعداد قرار دادهای منعقد شده و نی تجدید ساختارهای گسترده همراه بوده .


تغیرات مزبور در طی این 30 سال به طورآشکار نتیجه استراتژیهایی بود که مدیران این شرکتها به کار بردند که در واقع به عنوان چارچوب و الگویی برای انجام اقداماتش به شمار می رفت . برای مثال در دهه 1970 جنرال موتورز بزای حمایت و حفظ سهم بازار خود و در پاسخ به هزینه های گزاف سوخت و واردات خودرو های خارجی کوچک اندازه خودروهای تولید را کوچک نمود

مدیران جنرال موتورز این استراتژی را کوچک سازی نامیدند . از سوی دیگر هوندا پس از این اینکه با مجموعه ای از مشکلات اولیه در زمینه کیفیت محصول رو به رو شد . با تمرکز بر روی کیفیت با ظیف نسبتا ظریفی تمایز را در تولیداتش به وجود آورد .خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 21:48

فایروال و آشنایی با مفهوم روتینگ و استراتژی طراحی شبکه

فایروال و آشنایی با مفهوم روتینگ و استراتژی طراحی شبکه

فایروال چیست ؟

در صورت دستیابی سایرین به سیستم شما ، کامپیوتر شما دارای استعداد بمراتب بیشتری در مقابل انواع تهاجمات می باشد . شما می توانید با استفاده و نصب یک فایروال ، محدودیت لازم در خصوص دستیابی به کامپیوتر و اطلاعات را فراهم نمائید .

فایروال چه کار می کند ؟
فایروال ها حفاظت لازم در مقابل مهاجمان خارجی را ایجاد و یک لایه و یا پوسته حفاظتی پیرامون کامپیوتر و یا شبکه را در مقابل کدهای مخرب و یا ترافیک غیرضروری اینترنت ، ارائه می نمایند . با بکارگیری فایروال ها ، امکان بلاک نمودن داده از مکانی خاص فراهم می گردد . امکانات ارائه شده توسط یک فایروال برای کاربرانی که همواره به اینترنت متصل و از امکاناتی نظیر DSL و یا مودم های کابلی استفاده می نمایند ، بسیار حیاتی و مهم می باشد.

چه نوع فایروال هائی وجود دارد ؟
فایروال ها به دو شکل سخت افزاری ( خارجی ) و نرم افزاری ( داخلی ) ، ارائه می شوند . با اینکه هر یک از مدل های فوق دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند ، تصمیم در خصوص استفاده از یک فایروال بمراتب مهمتر از تصمیم در خصوص نوع فایروال است .

· فایروال های سخت افزاری : این نوع از فایروال ها که به آنان فایروال های شبکه نیز گفته می شود ، بین کامپیوتر شما (و یا شبکه) و کابل و یا خط DSL قرار خواهند گرفت . تعداد زیادی از تولید کنندگان و برخی از مراکز ISP دستگاههائی با نام "روتر" را ارائه می دهند که دارای یک فایروال نیز می باشند . فایروال های سخت افزاری در مواردی نظیر حفاظت چندین کامپیوتر مفید بوده و یک سطح مناسب حفاظتی را ارائه می نمایند( امکان استفاده از آنان به منظور حفاظت یک دستگاه کامپیوتر نیز وجود خواهد داشت ) .

در صورتی که شما صرفا" دارای یک کامپیوتر پشت فایروال می باشید و یا این اطمینان را دارید که سایر کامپیوتر های موجود بر روی شبکه نسبت به نصب تمامی patch ها ، بهنگام بوده و عاری از ویروس ها و یا کرم ها می باشند ، ضرورتی به استفاده از یک سطح اضافه حفاظتی (یک نرم افزار فایروال ) نخواهید داشت . فایروال های سخت افزاری ، دستگاههای سخت افزاری مجزائی می باشند که دارای سیستم عامل اختصاصی خود می باشد . بنابراین بکارگیری آنان باعث ایجاد یک لایه دفاعی اضافه در مقابل تهاجمات می گردد .خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 03:22

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

به صورت ورد ودر185صفحه شناسایی مسائل و مشکلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی که در نهایت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می zwnj;شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه zwnj;ریزی استراتژیک است. یکی از ابزارهایی که در مرحله shy;ی تدوین استراتژی برای ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 02:00

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)

به صورت ورد ودر 167صفحه همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم zwnj;ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می zwnj;باشد.هدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می zwnj;باشد.روش تحقیق این پژوهش ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:07

کتاب استراتژی افزایش قد

کتاب استراتژی افزایش قد

1 ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، استراتژی، افزایش، قد
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 10:46

استراتژی حفاظتی بهینه یک شبکه فشار ضعیف به منظور راه اندازی بصورت ریز شبکه

استراتژی حفاظتی بهینه یک شبکه فشار ضعیف به منظور راه اندازی بصورت ریز شبکه

استراتژی حفاظتی بهینه یک شبکه فشار ضعیف به منظور راه اندازی بصورت ریز شبکه

این مقاله به بررسی استراتژی حفاظتی بهینه یک شبکه فشار ضعیف به منظور راه اندازی بصورت ریز شبکه می پردازد ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 07:26

دانلود پایان نامه آماده قالب word با عنوان ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن ۷۵ ص

دانلود پایان نامه آماده قالب word با عنوان ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن ۷۵ ص

فهرست مطا لب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول : کلیات تحقیق 1.1مقد مه 3 1-2. تعریف مسئله و بیان موضوع تحقیق 3 1-3 . تعاریف کلیدی 4 1-4 .ضرورت انجام تحقیق 4 1-5. سوالات تحقیق 5 1-6. فرضیات تحقیق 5 1-7. اهداف اساسی از انجام تحقیق 6 1-8 . نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق 6 1-9. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 6 ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10 >>