دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:35

بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه

هدف: این پژوهش، به منظور بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی)، با سبک های اسناد (درونی و بیرونی) انجام گرفت. به این منظور، پژوهشگر آزمون های راهبردهای یادگیری کرمی و سبک اسناد سلیگمن[1] را در مورد 384 دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان شیروان اجرا نموده است.

روش: روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. در تحلیل فرضیه ها از برنامه های آماری SPSS و آزمون t ، تحلیل واریانس یکراهه و مجذور خی استفاده و متغیرهای مربوط به ابعاد اسناد در دو موقعیت درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان استفاده دانش آموزان دختر از راهبردهای یادگیری هم در حوزه شناخت و هم در حوزه فراشناخت از پسران بیشتر است. همچنین دانش آموزان دارای سبک اسناد درونی به طور معنی دار بیشتر از دانش آموزان دارای سبک اسناد بیرونی از راهبردهای فراشناختی یادگیری استفاده می کنند.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که دختران دانش‌آموز از راهبردهای یادگیری بیشتر از پسران استفاده نموده و در نتیجه احتمال می رود که انتساب های درونی و راهبردهای فراشناخت در افزایش موفقیت و خود ـ کارآمدی تحصیلی، یادگیری‌ عمیق‌تر و عزت نفس دانش آموزان موثر باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش

یافته‌ها

بحث و نتیجه گیری

منابع

جدول شماره1. شاخص های آزمونt مربوط به مقایسه میانگین نمره های استفاده دانش آموزان دختر و پسر از راهبردهای یادگیری

جدول شماره2. شاخص های توصیفی مربوط به نمره های دانش آموزان از پرسشنامه راهبردهای یادگیری در بین رشته های مختلف

جدول شماره3. شاخص های آزمون تحلیل واریانس یکراهه

جدول شماره4. داده و شاخص های آزمون مجذور خی مربوط به مقایسه سبک اسناد دانش آموزان پسر و دختر

جدول شماره5. شاخص های آزمون t مربوط به مقایسه میانگین نمره های دانش آموزان دارای سبک اسناد درونی و بیرونی از پرسشنامه راهبردهای شناختی یادگیری

جدول شماره6. شاخص های آزمون t برای مقایسه میانگین نمره های دانش آموزان دارای سبک اسناد بیرونی و درونی از پرسشنامه راهبردهای فراشناختی یادگیریخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:43

شناسایی و اجرای بین‌المللی اسناد

رشد و گسترش میزان روابط حقوقی اتباع کشورهای مختلف در عرصه‌های گوناگون، حقوق ثبت را در بخش اجرای اسناد با چالش جدیدی روبرو ساخته و چگونگی آن را جزو مسائل قابل توجه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار داده است. این مقاله سعی دارد از ابعاد مختلف و با استفاده از نظرات حقوق‌دانان و مقررات بین‌المللی و قواعد حل تعارض مقررات داخلی موضوع شناسایی و اجرای بین‌المللی اسناد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مشکلات و راه‌حل‌های آن را ارائه نماید.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

مبحث اول ـ تعاریف

الف ـ تعریف شناسایی و اجرای بین‌المللی اسناد

ب ـ تعریف سند

ج ـ تعریف شناسایی

دـ تعریف اجرا

ه‍ ـ تفاوت بین شناسایی و اجرا

و ـ سابقه شناسایی و اجرای اسناد خارجی

مبحث دوم: مبانی نظری شناسایی اجرای اسناد خارجی

الف: نظریه نزاکت

انتقاد از نظریه نزاکت

ب ـ نظریه تعهد حقوقی

ج ـ نظریه حقوق مکتسب

د ـ نظریه رفتار متقابل: (شرط معامله متقابل)

فصل دوم: روش‌های مختلف شناسایی و اجرای اسناد خارجی

مبحث دوم: شناسایی و اجرای محدود اسناد خارجی

مبحث چهارم: سایر روش‌ها

الف: سیستم کنترل نامحدود

ب: سیستم عمل متقابل (پذیرش مشروط)

ج: سیستم پذیرش غیرمشروط

فصل سوم:

شرایط شناسایی و اجرای اسناد خارجی

مبحث اول: شرایط شناسایی و اجرا

الف: صلاحیت مرجع تنظیم کننده

مبحث دوم:

موانع شناسایی اجرای اسناد خارجی

الف ـ مغایرت با نظم عمومی

فصل چهارم: شناسایی و اجرای اسناد خارجی در حقوق ایران

مبحث اول: سابقه شناسایی و اجرای اسناد خارجی در ایران

مبحث دوم: شرایط و میزان اعتبار اسناد خارجی در ایران

مبحث سوم: اجرای اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران

نتیجه

منابعخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:12

مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم

مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های تخصصی شهر اردبیل در نیمه اول سال 1394 می باشد. روش تحقیق حاضر علی مقایسه می باشد و روش نمونه گیری به صورت در دسترس می باشد. به این صورت که در مرحله اول از میان بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های تخصصی شهر اردبیل تعداد 35 نفر و از میان افراد سالم تعداد 35 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده از پرسشنامه های پرسش‌نامه سبک اسنادی (ASQ)، پرسشنامه فراشناخت (MCQ) و پرسشنامه کنترل فکر در این پژوهش استفاده شد. برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون مانوا استفاده شد. یافته این تحقیق نشان داد که بین مولفه های باورهای فراشناختی در بین دو گروه بیماران مبتلا به دیابت و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0

واژگان کلیدی: فراشناخت، کنترل فکر، سبک های اسناد، افراد دیابتی

مقدمه

دیابت یا بیماری قند، یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانیزم‌های مختلفی است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک تخریب سلولهای بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می‌شود و در نوع دو مقاوت پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به تخریب سلول‌های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر شود (گوگوئن و گیلبرت، 2014). در دیابت نوع دو مشخص است که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم‌تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد دارند. خود مراقبتی دیابت به عنوان مجموعه ای از رفتارها (تنظیم برنامه غذایی، انجام ورزش، مصرف داروها، خود پایشی سطوح قند خون یا ادرار و مراقبت از پاها) آنها تعریف شده است که بیماران مبتلا به دیابت، را به طور روزانه برای دستیابی به کنترل دیابت انجام می دهند (رحیمیان بوگار و همکاران، 2010). این رفتارها موجب پیشگیری از عوارض زودرس و دیررس بیماری گردیده و زندگی طولانی مدت را برای بیمار تضمین می کنند (آدامز و همکاران، 2013). بیماری دیابت در قلب مسائل رفتاری است و عوامل روانشناختی و اجتماعی نقش حیاتی در مدیریت آن دارند (سنوک و همکاران، 2005)، تا جایی که برخی صاحب نظران همچون گلاسگو[1] آن را در حقیقت یک مسأله رفتاری و یک بیماری خود-مراقبتی قلمداد می کنند (سنوک و همکاران، 2006).

فراشناخت[2] در روان‌شناسی واژه‌ای است که به صورت «شناختنِ شناختن» و یا «دانستنِ دانستن» تعریف شده است. تاملی که انسان بر روی فرایندهای ذهنی خود می‌کند، و اندیشیدن درباره تفکر را فراشناخت می‌نامند. این مفهوم از مفاهیم نظریه ذهن به شمار می‌آید، که به صورت عمومی دارای دو مولفه است: یکی دانش درباره شناخت، و دیگری قاعده بخشیدن به شناخت. کودک انسان تا پیش از دبستان هنوز مجهز به فراشناخت نیست و توانایی درک نظر و افکار و احساسات دیگران را ندارد، از چهار سالگی به بعد است که می‌فهمد که افکار و باورهای دیگران بر رفتارشان تاثیر می‌گذارد و این‌که حتی ممکن است آن‌ها از واقعیت به دور نیز باشد. بیماران مبتلا به اوتیسم فاقد نظریه ذهن می‌باشند، آدم‌ها را به مانند هر نوع شی دیگری می‌بینند، در نتیجه به دنیای درون خود پناه می‌برند (رفیعی، 1392).

فراشناخت را می توان به سه حیطه دانش فراشناختی[3]، تجربه های فراشناختی[4] و راهبردهای فراشناختی[5] تقسیم کرد. دانش فراشناختی به باورها و نظریه هایی اطلاق می شود که افراد درباره تفکر خود دارند. تجربه های فراشناختی شامل ارزیابی ها و احساس هایی است که افراد در موقعیت های مختلف درباره ی وضعیت روانی خود دارند و راهبردهای فراشناختی پاسخهایی هستند که برای کنترل و تغییر تفکر به کار گرفته می شوند و به خودتنظیمی هیجانی و شناختی کمک می کنند (ولز، 2013).

راهبردهای کنترل فکر پاسخ هایی هستند که افراد برای کنترل فعالیت های نظام فراشناختی خود نشان می دهند. ولز و ماتیوس اختلال هیجانی را با راهبرد کنترل تهدید مشخص می کنند (ولز و ماتیوس،1994). افراد برای کنترل افکار ناخواسته یا اضطراب زای خود از طیف وسیعی از راهبردها استفاده می کنند. در یک مطالعه ی تحلیل عاملی، ولز و دیویس، پنج راهبرد کنترل را مشخص کردند که از طریق پرسشنامه ی کنترل فکر (TCQ) سنجیده می شود. این راهبردها ارزیابی مجدد، تنبیه، کنترل اجتماعی، نگرانی و توجهبرگردانی را شامل می شوند (ولز، 2013). هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم که شامل تمامی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های تخصصی شهر اردبیل در نیمه اول سال 1394 می باشد.


[1]- Glasgow

[2]- Metacognition

[3]- Metacognitive kowledge

[4]- Metacognitive experinces

[5]- Metacognitive strategies

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله. 4

1-2 اهمیت وضرورت پژوهش.... 7

1- 3 اهداف پژوهش.... 7

1-3-1 هدف کلی.. 7

1-3-2 اهداف جزئی.. 8

1-4 فرضیه ها 8

1-5 تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 9

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 12

2-2 دیابت... 12

2-2-1 دید کلی.. 12

2-2-2 تاریخچه. 12

2-2-3 دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 13

2-2-4 فنوتیپ و سیر طبیعی دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 13

2-2-5 اداره بیمار مبتلا به دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 14

2-2-6 خطر توارث دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 14

2-2-7 دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 14

2-2-8 فنوتیپ و سیر طبیعی دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 15

2-2-9 اداره بیمار مبتلا به دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 15

2-2-10 خطر توارث دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 16

2-2-11 دیابت نوع یک.... 16

2-2-12 دیابت نوع دوم. 16

2-2-13 دیابت بارداری.. 16

2-2-14 عوارض دیابت... 17

2-2-15 دیابت در ایران. 17

2-2-16 دیابت نوع 2 یا دیابت غیر وابسته به انسولین.. 17

2-2-17 عوامل مؤثر بر دیابت... 18

2-3 باورهای فراشناختی.. 18

2-3-1 فراشناخت... 22

2-3-3 عناصر فراشناخت... 23

2-3-3-1 دانش فراشناختی.. 23

2-3-3-2 کنترل فراشناختی.. 25

2-3-4 دانش و کنترل خود. 25

2-3-4 دانش و کنترل فرآیند. 26

2-3-4-1 انواع دانش موثر در فراشناخت... 26

2-3-4-2 کنترل اجرایی رفتار. 27

2-3-5 راهبردهای یادگیری.. 27

2-3-6 راهبردهای فراشناختی.. 29

2-3-7 تمایز راهبردهای شناختی و فراشناختی.. 31

2-3-8 ضرورت آموزش راهبردهای فراشناختی.. 32

2-4 راهبردهای کنترل فکر. 33

2-4-1 فواید کنترل فکر. 33

2-4-2 روش‌های اصلاح احساسات... 35

2-4-2-1 آموزش ریلکسیشن (آرام‌تنی) 35

2-4-2-2 احساس بسازید. 37

2-4-2-3 شاد باشید. 38

2-4-2-4 رسیدن به آرامش درونی.. 39

2-4-2-5 مدیتیشن.. 40

2-4-2-6 حساسیت‌زدایی.. 41

2-4-2-7 بیرون بریزید. 43

2-4-2-8 تخلیه. 43

2-4-2-9 انرژی روانی را صرف اعمال سازنده کنید. 45

2-4-2-10 پرت کردن حواس... 46

2-4-2-11 محیط را عوض کنید و از تقویت‌کننده‌ها استفاده کنید. 46

2-4-2-12 تمرین.. 46

2-4-2-13 مهارت... 46

2-4-2-14 معکوس‌گرایی.. 46

2-4-2-15 دارو. 47

2-4-2-16 سازگاری‌تدریجی.. 47

2-4-2-17 انجام کارهایی که دوست داریم.. 47

2-4-2-18 ارزش‌ها 47

2-5 سبک اسناد. 47

2-5-1 اسناد و نظریه اسناد. 47

2-5-2 نظریه های اسناد. 48

2-5-3 اسناد و سوگیری ها 49

2-6 پیشینه پژوهش.... 52

2-6-1 پژوهش های خارجی.. 52

1-6-2-1 پیشینه پژوهش باورهای فراشناخت... 52

2-6-2-2 پیشینه پژوهشی راهبردهای کنترل فکر. 54

2-6-2-3 پیشینه پژوهشی سبک اسناد و دیابت... 55

2-6-3 پژوهش های داخلی.. 55

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-2 جامعه آماری.. 59

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 59

3-4 روش گرد آوری اطلاعات... 59

3-5 ابزارگرد آوری اطلاعات... 60

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 ویژگی های جمعیت شناختی.. 63

4-2 یافته های توصیفی.. 64

4-3 یافته های استنباطی.. 66

فصل پنجم

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 75

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 75

5-3 نتیجه گیری کلی.. 77

5-4 محدودیت ها 77

5-5 پیشنهادات پژوهش.... 78

5-5 پیشنهادات کاربردی.. 78

منابع. 79

ضمائم.. 87

فهرست جداول

جدول 1-1 مولفه های فراشناخت براساس دیدگاه فلاول (1979)...................................... 20

جدول 4-1جنسیت در بین گروه های مورد مطالعه............................................................. 63

جدول 4-2 وضعیت تاهل در بین گروه های مورد مطالعه.................................................. 63

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار سن در گروه های مورد مطالعه.................................. 63

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار ابعاد سیک اسنادی در گروه های مورد مطالعه.......... 64

جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار ابعاد کنترل فکر در گروه های مورد مطالعه............... 65

جدول 4-6 میانگین و انحراف معیار ابعاد فراشناخت در گروه های مورد مطالعه............... 66

جدول 4-7 نتایج آزمون لوین برای ابعاد سبک اسنادی....................................................... 67

جدول 4-8 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد سبک های اسنادی..... 67

جدول 4-9 نتایج آزمون لوین برای ابعاد باورهای فراشناختی............................................. 68

جدول 4-10 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره فراشناخت ها.................. 69

جدول 4-11 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی متغیر فراشناخت ها 70

جدول 4-12 نتایج آزمون لوین برای ابعاد کنترل فکر.......................................................... 71

جدول4-13 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره کنترل افکار........................ 72

جدول 4-14 نتایج تحلیل پایایی گویه های مربوط به پرسشنامه های پژوهش................... 72

جدول 4-15 آزمون نرمال بودن (kolmogorov-smirnov test) توزیع متغیرهای مورد بررسی................................................................................................................................... 73خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 14:08

ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

از جمله مباحثی که در قانون مدنی ایران مطرح شده و موادی چند از آن را به خود اختصاص داده است . بحث حقوق ارتفاقی است حق ارتفاق از حقوق عینی است که ریشه در فقه امامیه دارد اما مقررات و فروع آن به طور جامع در فقه مورد بررسی قرار نگررفته است حتی قانون مدنی ایران نیز به اقتضای زمان تدوین و اوضاع و احوال اجتماع آن زمان در مقایسه با سایر قوانین مدنی نظیر قانون مدنی فرانسه و مصر از جامعیت لازم برخوردار نمی‌باشد.

لذا به انگیزه طرح مسائلی که در حقوق ایران و در فقه امامیه راجع به آن بررسی صورت نگرفته تحقیق پیرامون حق ارتفاق و بررسی تطبیقی آن از طریق مطالعه کتب فقهاء در مباحث احیاء موات و اشتراک عامه و بررسی قوانین و مقررات مربوطه در حقوق فرانسه و آثار نویسندگان نظام حقوقی انگلیس و آمریکا انجام شد. در بخش اول تحقیق ابتدا ملاحظاتی پیرامون حق ارتفاق به عنوان فصل مقدماتی مطرح شده است و در خلال آن پیشینه تاریخی موضوع، مفهوم لغوی و حقوقی ارتفاق بیان شده است

سپس جهت درک بیشتر موضوع عناصر، خصوصیات موضوعات حق ارتفاق طی سه گفتار ارائه شده در ادامه به تقسیمات حق ارتفاق نظیر حق ارتفاق ظاهر و غیرظاهر حق ارتفاق مستمر و غیرمستمر و حق ارتفاق سلبی و ایجابی که سابقه‌ای در حقوق ایران ندارد پرداخته شده است در ادامه بخش اول طرق پیدایش حق ارتفاق پیدایش حق ارتفاق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ایجاد حق ارتفاق به موجب قانون و ایجاد حقوق ارتفاق طبیعی و پیدایش حق ارتفاق در نتیجه اعمال حقوقی انسان مانند عقد - ایقاع - مرور زمان (البته مرور زمان از سوئی از عوامل قانونی پیدایش حق ارتفاق تلقی می‌شود و از سویی دیگر ممکن است از جمله عوامل انسانی پیدایش حق ارتفاق قلمداد شود) عنوان شده است.

در بخش دوم آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به صاحب حق مورد بررسی قرار گرفته در ضمن آن قلمرو و حدود حق ارتفاق تقسیم ملک صاحب حق، تغییر در کمیت حق ارتفاق بعد از تقسیم، تکالیف صاحب حق ارتفاق تجاوز صاحب حق ارتفاق از حدود حق مزبور، سوء استفاده صاحب حق و هزینه و مخارج استفاده از حق ارتفاق بیان شده و متعاقب آن آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به مالک ملک مورد ارتفاق مانند تقسیم ملک مورد ارتفاق و تکالیف مالک آن و ضمانت اجرای عدم امتناع مالک از عمل مغایر با حق ارتفاق و امکان تغییر موضوع استفاده از حق ارتفاق طی عناوینی مستقل مطرح شده است در بخش سوم تحقیق به اسباب پایان‌یافتن حق ارتفاق پرداخته شده است و در مباحث آن به مرور زمان مسقط حق، وحدت مالکیت دو ملک مورد ارتفاق و صاحب ارتفاق، سپری شدن مدت قرار داد، اعراض از حق و اسقاط آن، از بین رفتن ملک مورد ارتفاق یا ملک صاحب ارتفاق و غیرمعامله شدن یکی از دو ملک و حکم قانون به عنوان عوامل پایان‌دهنده حق ارتفاق اشاره شده است .

فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثا

فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

مبحث اول‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده 93 ـ ارتفاق ، حقی است برای شخص‌، در ملک دیگری‌.

ماده 94 ـ صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که‌ بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت‌، کیفیت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن‌، حق داده شده است‌.

ماده 95 ـ هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یاخانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری‌از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 ـ چشمه واقعه در زمین کسی‌، محکوم به ملکیت صاحب زمین‌است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی‌داشته باشد.

ماده 97 ـ هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به‌ملک خود یا حق مرور داشته‌، صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع‌آب‌بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره‌.

ماده 98 ـ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن‌داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایرارتفاقات‌.

ماده 99 ـ هیچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف‌بریزد مگر به اذن او.

نوع فایل: word

سایز:22.4 KB

تعداد صفحه:23خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ارتفاق، حقوق، اسناد
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 17:46

دانلود تحقیق درمورد اصول حاکم بر اسناد تجاری

دانلود تحقیق درمورد اصول حاکم بر اسناد تجاری


اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 18:39

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران   و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

عنوان تحقیق: بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا فرمت فایل: word تعداد صفحات: 113 شرح مختصر: هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 15:00

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان ایرادات اسناد تجاری ۲۳ ص

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان ایرادات اسناد تجاری ۲۳ ص

چکیده: این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین laquo;اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری raquo; خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می rlm;شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می rlm;شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 03:40

بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد  بین المللی

بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

عنوان تحقیق: بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 130 شرح مختصر: حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین zwnj;الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 01:16

دانلود نمونه سوالات استخدامی ثبت اسناد

دانلود  نمونه سوالات استخدامی ثبت اسناد

دانلود نمونه سوالات استخدامی ثبت اسناد

نمونه سوالات استخدامی ثبت اسناد شامل : سوالات عمومی استخدامی ثبت اسناد ۲۳۲ نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی ویژه آزمون استخدامی ثبت اسناد+پاسخ نامه ۶۴۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی ویژه آزمون استخدامی ثبت اسناد+پاسخ نامه ۳۳۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات انگلیسی ویژه آزمون ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 21:00

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

عنوان تحقیق: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 149 شرح مختصر: امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 >>