دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:33

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

شرح مختصر: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شرکتها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.

فهرست مطالب

1

چکیده..............................................................................

فصل اول : کلیات تحقیق

3

مقدمه..................................................................................

3

بیان مسئله...............................................................

5

اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................

6

اهداف ................................................................................

6

چارچوب نظری تحقیق...............................................................

7

مدل تحقیق.....................................................................

11

فرضیه ها.........................................................................

11

تعریف واژگان .........................................................

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

14

مقدمه.............................................................................................................

15

مبانی نظری تحقیق..................................................................

15

هزینه سرمایه....................................................................................

15

تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه.....................................................

17

مدلهای هزینه سرمایه..........................................................

19

اهرم مالی و ارزش گذاری...........................................................................

20

مفهوم ساختار سرمایه...........................................................................................

20

عوامل موثر بر ساختار سرمایه......................................................................................

22

عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه.................................................................................................

24

عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه.................................................................

26

ضرورت توجه به پارامتر های داخلی.......................................................

27

دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه

32

الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات.................................................................

34

الگوی میلر.........................................................................................

34

انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی.........................................................

35

تئوری توازی ایستا........................................................................................

36

تئوری سلسله مراتبی..................................................................

37

نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای...............................

38

مالیات و ساختار سرمایه................................................................................

شماره صفحه

عنوان فهرست مطالب

39

مالیات بر درآمد شرکت......................................................................................

39

اثر هزینه های ورشکستگی...............................................................................

41

مالیات و هزینه های ورشکستگی.......................................................................................................

42

سایر نواقص بازار........................................................................................

42

اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست..........................................................

43

تفاوت هزینه های وام گیری.........................................................

43

هزینه های نمایندگی.......................................................................

45

سیگنالهای مالی.........................................................................

45

تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده...................................

46

ساختار مطلوب در عمل..........................................................................................

47

انعطاف پذیری مالی....................................................................................................

49

پیشینه تحقیق...............................................................................................

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

55

مقدمه..............................................................................................................

56

فرضیات تحقیق..................................................................................................

57

روش تحقیق...............................................................................................................

58

جامعه آماری ...........................................................................................................

58

نمونه آماری ............................................................................................................

59

نحوه جمع آوری اطلاعات.......................................................................

59

متغیر های مدل .................................................................................................

63

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................

65

آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک...............................................................

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

70

مقدمه.................................................................................................................

70

آمار توصیفی.................................................................................................

72

آمار استنباطی...............................................................................................................................

72

آزمون فرضیه اول..................................................................................................

80

آزمون فرضیه دوم...........................................................................................

82

آزمون فرضیه سوم..............................................................................................

شماره صفحه

عنوان فهرست مطالب

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

87

مقدمه.......................................................................................................

88

نتایج حاصل از فرضیه ها ......................................................................................

90

محدودیت های تحقیق.........................................................................................

91

پیشنهادات.........................................................................................................

منابع و ماخذ

93

منابع فارسی...........................................................................................

94

منابع انگلیسی............................................................................................................

پیوست ها

96

نمونه آماری...............................................................................................................

99

جداول آماری.......................................................................................................

125

چکیده انگلیسی......................................................

عنوان فهرست جداول

99

جدول1-الف آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال ...........

99

جدول2-الف آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال.......

99

جدول3 الف آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال............

100

جدول4 –الف آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال........

101

شکل1- الف آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال....

101

جدول 1-ب آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار...........

101

جدول 2-ب آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار.......................

102

جدول 3- ب آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی روش بازار.................

102

جدول 4 – ب آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی به روش بازار........................

103

شکل 1- ب آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار..........

103

جدول1 – ج آزمون چاو برای مدل 3 ..............................................

103

جدول2 – ج آزمون هاسمن برای مدل 3.........................................

103

جدول 3-ج آزمون گلجسر برای مدل 3........................................

103

جدول4 – ج آزمون مدل 3 ..............................................

104

جدول 5-ج آزمون رمزی برای مدل 3.........................................

105

جدول 6-ج آزمون برش پاگان برای مدل 3 ......................................

105

جدول 1- د آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ..............

105

جدول 2- د آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ..........

105

جدول 3- د آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ....

105

جدول 4- د آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ...........

106

شکل 1 – د آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال

107

جدول 1- ه آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار ...............

107

جدول 2- ه آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار ................

108

جدول 3- ه آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار ..........

108

جدول 1-ی چاو برای آزمون فرضیه دوم.............................................

108

جدول 2-ی برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم.............................

108

جدول3- ی آزمون رمزی برای فرضیه دوم ..................................................

109

جدول 4- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم .......................

109

جدول 5- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ...........................

110

شکل 1- ی آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم .........................

110

شکل 1- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند ......................

110

شکل 2- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک ........................

110

جداول 1- چ جداول دهک ها برای فرضیه سوم..................................

116

جدول 1- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری.....................

117

جدول 2- پ آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی .....................

117

جدول 3- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیر های ........

118

شکل های نرمالسازی به روش جوهانسون ..........................خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 03:37

پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

امروزه دستیابی به موفقیت و بقاء سازمان‏ها مشکل‏ به نظر می رسد و این واقعیت ناشی از ظهور عصر جدیدی است که تغییر یکی از خصوصیات اصلی آن است. سازمان ها برای مدیریت موفق تغییر، تلفیق ساختارها و راهبردهای جدید و دستیابی به فرصت‏های جدید، به سرعت و انعطاف پذیری نیاز دارند. تحولات سریع و پویایی بازارهای رقابتی، دستیابی به انعطاف پذیری را برای سازمان ها بیش از گذشته ضروری کرده است. انعطاف پذیری پدیده ای خودجوش و غیرارادی نیست، بلکه سازمان ها باید عوامل اثرگذار بر انعطاف پذیری را شناسایی و آن ها را ایجاد کنند، داشتن انعطاف پذیری کمک می‏کند تا چالش های کوتاه مدت به موفقیت های بلند مدت تبدیل شوند. سرعت بسیار زیاد تحول محیط و بازارهای رقابتی، فشار مضاعفی را به سازمان ها برای انطباق بسیار سریع به وجود آورده است و تغیرات در سطوح بالا را منجر شده است. چالش سازمان ها برای ایجاد ساختارهای منعطف و ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در دنیای متغیر فعلی، بیش از گذشته است (حاجی پور و مرادی، 1389). بنابراین انعطاف پذیری برای متناسب شدن با محیط پرتلاطم کسب و کار در جهت حفظ مزیت رقابتی، یکی از چالش های اساسی فراروی مدیران امروز است (Hatum & Pettigrew, 2006, p.115).

از این رو در این بخش برآنیم که ابتدا به تعاریف و مفاهیم انعطاف پذیری پرداخته و سپس با ارائه سیر تکوین مفهوم انعطاف پذیری و انواع آن و ... گامی در جهت آشنایی با این مفهوم مهم برداشته شود.

2-3-2- تعاریف و مفاهیم انعطاف پذیری (چابکی):

امروزه با توجه به جدید بودن بحث انعطاف پذیری تعریف های متنوعی از آن وجود دارد. محققان بسیاری در این زمینه فعالیت و هر کدام تعاریف متعددی را ارائه کرده اند که در زیر تعدادی از آن ها آورده می شود:

یکی از دلایل مشکل بودن تعریف انعطاف پذیری این است که تعاریف اغلب به خاطر شرایط و یا مسائل ویژه مدیریتی، تغییرپذیر هستند (Upton, 1997, p.72). انعطاف پذیری رویکرد اساسی به مدیریت عدم اطمینان محیطی است. انعطاف پذیری سازمانی به عنوان قابلیت پویای سازمان به واکنش فعال به محیط رقابتی در حال تغییر تصور شده است که ممکن است مزیت پایدار برای سازمان به وجود آورد ( Fraser & Holby, 2010) (Ketar & Sett, 2010). به طور کلی، انعطاف پذیری را به عنوان شاخص ارتباط دهنده بین سیستم و محیط خارجی اش برای جذب عدم قطعیت، درجه پویایی سیستم و همچین به عنوان توانایی تغییر و سازگاری می توان در نظر گرفت (Toni & Tonchia, 2005, p.526). همچنین انعطاف پذیری را سودآوری از محیط نیز تعریف می کنند (گلدمن[1]، 1995) و به عبارتی، انعطاف پذیری بهره گیری از تغییرات به عنوان فرصت‏های ذاتی نهفته در محیط‏ های آشفته است (ون اسن و همکاران[2]، 2001). انعطاف پذیری به عنوان توانایی سازمان ها برای سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بینی محیطی تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت لازم برای واکنش سریع نسبت به محیط می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد سازمان ها دارد (اعرابی و دانش پرور، 1385). چابکی در اصطلاح عملیاتی، ترکیبی است از چند شرکت، که هر کدام دارای مهارت ها و شایستگی های خاص خود بوده و با هم همکاری مشترک عملیاتی دارند. این امر سازمان های همکار (دارای حرفه مشترک) را قادر به انطباق و پاسخگویی به تغییرات مطابق نیازهای محیطی می نماید (مک کینزی و ایتکن[3]، 2012). همچنین چابکی عبارت است از سیستمی که دارای توانمندی ها و شایستگی هایی است که باعث بقا و پیشرفت سازمان در یک محیط رقابتی که ویژگی اساسی این محیط، عدم اطمینان است می شود (دریس و همکاران[4]، 2012). از این رو مسکل، انعطاف پذیری را توانایی بقاء و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی می داند (مسکل[5]، 2001) و یا به عنوان توانایی و قابلیت انجام عملیات سودآور در محیط رقابتی غیرقابل پیش بینی و متغیر تعریف شده است (پیتر[6]، 2007). همچنین انعطاف پذیری، انطباق با تغییرات نیز تعریف شده است (اسکات، 2007).


[1]- Goldman

[2]- Van Assen et al

[3]- Mckenzie & Aitken

[4]- Dries et al

[5]- Maskell

[6]- Peterخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:42

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی همبستگی بین انعطاف پذیری و توان انفجاری 15 نفر از دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محق اردبیلی به اجرا در آمده در این راستا 15 نفر از دانشجویان که به صورت تصادفی از میان دانشجویان تربیت بدنی عمومی با میانگین سنی ( 22.46 سال) و قد( 172.63 سانتی متر) و وزن ( 63.73 کیلو گرم ) انتخاب شده و آزمون انعطاف پذیری عضلات پشت پا ( انعطاف پذیری مطلق برای سنجش انعطاف پذیری و آزمون های پرش عمودی سارجنت و پرش طول ( پرش جفت) را نیز برای سنجش توان انعطاف پذیری آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفته است که این آزمون ها جز آزمون های تحقیق توصیفی میدانی محسوب می شوند . نتایج: نتیجه تحقیق نشان داد که همبستگی معنا داری بین انعطاف پذیری و توان انفجاری وجود ندارد (ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش طول (065/0p ) و ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش ارتفاع )145/0 ≥p ((هم چنین بین انعطاف پذیری و سن آزمون شوندگان نیز همبستگی معنا داری ( 743/0p ) وجود ندارشت .

فهرست مطالب

عنوان...........................................................................................صفحه

فصل اول 11

مقدمه و طرح تحقیق 11

بیان مساله 15

ضرورت و اهمیت تحقیق 16

هدف های تحقیق 17

فرضیات تحقیق 17

محدودیت های تحقیق 18

محدودیت های قابل کنترل 18

محدودیت های غیر قابل کنترل 19

مقدمه 22

آمادگی جسمانی 23

تعریف عوامل امادگی جسمانی 25

استقامت قلبی- تنفسی 25

قدرت عضلانی 25

استقامت عضلانی 25

ترکیب بدن 26

سرعت 26

چابکی 26

هماهنگی عصبی-عضلانی 26

تعادل 26

زمان عکس العمل 27

مزایای فیزولوژیکی آمادگی جسمانی 29

اهمیت آمادگی جسمانی برای دانشجویان 29

توان 30

((توان، نوع کار عضلانی)) 31

آزمون دوره ای pwc-170 33

آزمون پرش سارجنت 34

آزمون پرش دفاع 36

ازمون دو سرعت 30 متر 37

آزمون پرش عمودی 38

انعطاف پذیری 39

" عوامل محدود کننده انعطاف پذیری" 40

دامنه حرکتی فعال وغیر فعال 42

تکنیک ها ی کششی 43

عضلات موافق ومخالف 44

کشش بالستیک 45

کشش استاتیک 47

" ارزشیابی انعطاف پذیری " 47

" راهنمایی کلی برای سنجش انعطاف پذیری " 48

" اندازه گیری انعطاف پذیری " 49

" روش های مستقیم سنجش انعطاف پذیری ایستا " 50

" روش های غیر مستقیم اندازه گیری انعطاف پذیری ایستا " 50

کاربرد ازمون های انعطاف پذیری 52

پیشینه ی تحقیق 53

یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به انعطاف پذیری 53

یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به توان 54

فصل سوم 57

روش شناسی تحقیق 57

مقدمه 58

روش تحقیق 58

جامعه و نمونه آماری 58

ابزار و روش جمع آوری داده ها 58

آزمون پرش عمودی 60

آزمون پرش طول 63

روشهای آماری : 64

فصل چهارم 65

یافته های پژوهش 65

مقدمه 66

الف : تجزیه و تحلیل توصیفی مشخصات فیزیکی آزمودنی ها 66

ب : تجزیه و تحلیل توصیقی ویژگی های ترکیب بدنی آزمودنی ها 69

ج : تجزیه و تحلیل ویژگی های فیزیولوژیکی آزمودنی ها 70

د:تجزیه تحلیل استنباطی یافته ها 73

نتیجه گیری: 76

پیشنهادات کاربردی: 76

پیشنهادات آینده: 77

منابع : 79

فهرست نمودارها

نمودار4-1:میانگین،حداقل وحداکثرسن آزمودنی های تحقیق. ..............................62

نمودار4-2:میانگین،حداقل وحداکثرقد آزمودنی های تحقیق. ..............................63

نمودار4-3: میانگین،حداقل وحداکثروزن آزمودنی های تحقیق. .............................64

نمودار4-4: میانگین،حداقل وحداکثردرصد چربی آزمودنی های تحقیق. .........................65

نمودار4-5:میانگین،حداقل وحداکثرانعطاف پذیری آزمودنی های تحقیق. ........................66

نمودار4-6:میانگین،حداقل وحداکثرپرش طول آزمودنی های تحقیق. ..........................67

نمودار4-7: میانگین،حداقل وحداکثرپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. .........................68

نمودار4-8:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. ........................69

نمودار4-9:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش طول آزمودنی های تحقیق. ........................70

نمودار4-10:ارتباط بین انعطاف پذیری وسن آزمودنی های تحقیق ...........................71


فهرست جداول و تصاویر

جدول 2-1 نیاز ورزش ها به عوامل مختلف آمادگی جسمانی................................14

جدول2-2 ارتباط بین نتایج پرش عمودی وترکیب تار تند انقباض.............................18

جدول 2 -3 : مزایا و معایب تکنیک های کششی .....................................44

جدول 2 – 4 : میزان انعطاف پذیری بر اساس نتایج آزمون رساندن دست به انگشتان پا...................46

جدول 2 -5 : امتیاز آزمون انعطاف شانه .........................................47

جدول 3 – 1 : نورم انعطاف پذیری...........................................53

تصویر 3 – 1 : آزمون رساندن دست به انگشتان پا ....................................54

جدول 3 – 2 : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد 16 تا 19 سال ..........................55

جدول 3 – 3 : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد بزگسال.............................56

تصویر 3 -2 : آزمون پرش عمودی سارجنت ......................................56

تصویر 3 – 3 : اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی ناحیه سه سر بازو .........................57

تصویر 3 – 4: آزمون پرش طول.............................................58
خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 08:06

دانلود سمینار ارشد عمران در قالب pdf با عنوان تحلیل و بررسی دیافراگم های صلب و انعطاف پذیر کف 94ص

دانلود سمینار ارشد عمران در قالب pdf با عنوان تحلیل و بررسی دیافراگم های صلب و انعطاف پذیر کف 94ص

دانلود سمینار ارشد عمران در قالب pdf با عنوان تحلیل و بررسی دیافراگم های صلب و انعطاف پذیر کف 94ص ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 01:19

دانلود کتاب انعطاف پذیری و توسعه پایدار

دانلود کتاب انعطاف پذیری و توسعه پایدار

دانلود کتاب انعطاف پذیری و توسعه پایدار

دانلود کتاب انعطاف پذیری و توسعه پایدار ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 23:27

مقایسه بارگذاری آئین نامه های ایران و فرانسه بر مدت سرویس دهی روسازی انعطاف پذیر به روش الاستیک

مقایسه بارگذاری آئین نامه های ایران و فرانسه بر مدت سرویس دهی روسازی انعطاف پذیر به روش الاستیک

مقایسه بارگذاری آئین نامه های ایران و فرانسه بر مدت سرویس دهی روسازی انعطاف پذیر به روش الاستیک

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه بارگذاری آئین نامه های ایران و فرانسه بر مدت سرویس دهی روسازی انعطاف پذیر به روش الاستیک فرزین فاروقی - استادیار گروه عمران ، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان چکیده مقاله: تاثیر بارهای تک چرخ (آئین نامه ایران) و جفت چرخ (آئین نامه فرانسه)، بر ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 09:47

تحلیل روسازی انعطاف پذیر 113 ص word

تحلیل روسازی انعطاف پذیر 113 ص word

فهرست عناوین عنوان صفحه فصل اول ـ مروری بر انواع روسازی........... 16.. 1-1- مقدمه................................ 17 1-2- تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی 17 1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازی zwnj;ها........... 20 1-4- روسازی zwnj;های انعطاف zwnj;پذیر................. 21 1-5- خلاصه و نتیجه zwnj;گیری..................... 22 فصل دوم : ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: تحلیل، روسازی، انعطاف، پذیر، Word
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 07:01

تحلیل روسازی انعطاف پذیر

تحلیل روسازی انعطاف پذیر

تحلیل روسازی انعطاف پذیر

عنوان پایان نامه: تحلیل روسازی انعطاف پذیر فرمت فایل: word تعداد صفحات: 112 شرح مختصر: روسازی راه به دلیل قدمت دیرینه zwnj;ای که در جهان و نیز در ایران دارد. همواره از دیرباز مورد توجه مهندسین بوده است. به تدریج و با شکل zwnj;گیری قالب استاندارد برای روسازی zwnj;های انعطاف zwnj;پذیر و صلب، ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: تحلیل، روسازی، انعطاف، پذیر
پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ساعت 01:19

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه) ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 6 مهر 1395 ساعت 15:12

پایان نامه رفتار روسازی های انعطاف پذیر مسلح شده -پایان نامه عمران

پایان نامه  رفتار روسازی های انعطاف پذیر مسلح شده -پایان نامه عمران

پایان نامه رفتار روسازی های انعطاف پذیر مسلح شده -پایان نامه عمران

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول عمران موضوع مقاله : پایان نامه انگلیسی رفتار روسازی های انعطاف پذیر مسلح شده (ABSTRACT)The purpose of a geotextile separator beneath a granular base, or subbase in a flexiblepavement system is to prevent the road aggregate and the underlying subgrade from intermixing.It has been hypothesized that in the ...ادامه مطلب
1 2 3 >>