دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:40

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش

شرح مختصر: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش بود. روش انجام پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه­ آماری شامل کلیه­ ی کارکنان آموزش و پرورش بود که به صورت رسمی یا پیمانی در سال 90-89 مشغول بکار بودند که تعداد آنها 120 نفر و با استفاده از جدول مرگان وجرسی با نمونه گیری تصادفی ساده 93 نفر از کارکنان را به عنوان حجم نمونه انتخاب نمودیم. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه یکی پرسشنامه ­ی هوش عاطفی با 25 سوال و پنج متغیر و پرسشنامه­ ی بهره­ وری فردی با 20 گویه و چهار متغیر و پرسشنامه بهره وری سازمانی با 20 سوال و چهار متغیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفت. همچنین بین مولفه­ های هوش عاطفی و جنسیت و سابقه کار رابطه­­ ی معنا داری وجود نداشت.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 13

1-2- بیان مسئله. 13

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 15

1-4- اهداف پژوهش... 15

1-4-1- اهداف عام. 15

1-4-2- اهداف خاص... 15

1-5- فرضیات پژوهش... 16

1-6- سوالات پژوهش... 16

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی.. 17

1-7-1- تعاریف نظری.. 17

1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 17

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- هوش عاطفی چیست؟. 20

2-2- اندازه گیری هوش عاطفی.. 22

2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی.. 23

2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری.. 24

2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟. 26

2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟. 26

2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش... 27

2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. 27

2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان. 29

2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار30

2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی.. 31

2-11-1- قابلیت فردی.. 31

2-11-2- قابلیتهای اجتماعی.. 36

2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی.. 40

2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع. 42

2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی.. 43

2-13-2- خوشه مدیریت روابط.. 44

2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی.. 44

2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی.. 48

2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل.. 48

2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی.. 49

2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته. 49

2-16- هوش عاطفی و آموزش... 49

2-16-1- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی.. 51

2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت.. 51

2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی.. 51

2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی.. 54

2-19-1- جلب توجه مدیران. 54

2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه. 56

2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی.. 56

2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟. 58

2-22- پیشینه پژوهش... 58

2-23- مفهوم بهره وری.. 61

2-23-1- تعریف بهره وری.. 61

2-23-2- بهره وری.. 64

2-23-3- محاسن بهره وری.. 65

2-23-4- کیفیت بهره وری.. 66

2-23-5- عوامل موثر در بهبود بهره وری.. 68

2-23-6- عوامل داخلی موثر بر بهره وری موسسات.. 69

2-23-7- عوامل خارجی موثر بر بهره وری سازمان. 69

2-23-8- عوامل بهره وری کلان. 70

2-23-9- بهره وری و اهمیت آن در سازمانهای دولتی.. 71

2-23-9-1- علل پایین بودن سطح بهره وری در سازمانهای دولتی.. 72

2-23-9-2- عوامل درون سازمانی اصلی.. 73

2-23-10- جایگاه نظام مشارکت در بهره وری سازمانی.. 74

2-23-11- فلسفه مشارکت در سازمان. 76

2-23-12- معیارهای ارزیابی جامعیت نظام مشارکت.. 77

2-23-13- نظام مشارکت و انواع آن. 78

2-23-13-1- موانع فراروی مشارکت.. 79

2-23-13-2- برنامه های مشارکت.. 79

2-23-13-3- مشارکت کارکنان از طریق نظام پیشنهادها80

2-23-13-4- مکانیسم اجرایی نظام پیشنهادها81

2-23-13-5- ساختار نظام پیشنهادها81

2-23-13-6- رشد پایین بهره وری و فروپاشی اخلاق سازمانی.. 83

2-23-14- بهره وری محصول فرهنگ سازمان. 84

2-23-15- ضرورت انسان های بهره ور88

2-23-16- قوانین ضد بهره وری.. 88

2-23-17- عوامل اقتصادی موثر در رشد بهره وری.. 89

2-23-18- انواع مهم برنامه های بهبود بهره وری.. 90

2-23-18-1- برنامه های آموزش عملی.. 90

2-23-18-2- مدیریت از طریق تجزیه و تحلیل ارزش... 90

2-23-18-3- تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده90

2-23-18-4- بودجه بندی بر اساس صفر. 91

2-23-19- کیفیت بهره وری.. 92

2-23-19-1- دوایر کیفیت.. 92

2-23-19-2- آموزش بهره وری.. 92

2-23-19-3- سازماندهی کار92

2-23-19-4- زمان کار92

2-23-20- مدلهای رشد بهره وری.. 92

2-23-21- چند عامل اثر گذار بر بهره وری.. 93

2-23-22- اجزاء متشکل بهره وری و اندازه گیری آنها93

2-23-22-1- بهره وری عامل سرمایه. 93

2-23-22-2- بهره وری عامل کار93

2-23-22-3- بهره وری مواد واسطه. 94

2-23-22-4- مدیریت.. 94

2-23-22-5- نیروی انسانی.. 94

2-23-22-6- منابع طبیعی.. 94

2-23-23-ساختار اساسی افزایش بهره وری.. 94

2-23-24- سطوح بهره وری.. 95

2-23-25- بهره وری کل عوامل تولید. 95

2-23-26- راههای ارتقای بهره وری نیروی کار96

2-24- شرایط انسانی و روانی.. 97

2-24-1- شرایط انسانی.. 97

2-24-2- کیفیت نیروی کار97

2-24-3- نحوه روابط انسانی.. 98

2-24-4- سیستم پرداختها98

2-24-5- شرایط روانی.. 98

2-25- مفاهیم اندازه گیری بهره وری در خدمات عمومی.. 99

2-26- سطح بهره وری.. 100

2-27- دو دیدگاه بررسی بهره وری.. 101

2-27-1- بهره وری عملیاتی.. 101

2-27-2- بهره وری مبتنی بر دانش و فرهنگ... 101

2-27-3- عامل بودن. 102

2-27-4- هدفمندی.. 102

2-27-5- ذهن و تفکر مثبت.. 102

2-28- بهره وری و اهمیت آن در سازمانهای دولتی.. 103

2-29- عوامل درون سازمانی مکمل و موثر در بهره وری.. 103

2-30- عوامل برون سازمان موثر در بهره وری.. 106

2-31- تعریف کیفیت کار108

2-32- اندازه گیری بهره وری.. 109

2-33- مشکلات بهره وری در ایران. 109

2-34- علل کاهش بهره وری.. 110

2-35- تشخیص مشکلات بهره وری.. 110

2-36- سهم علوم رفتاری در بهبود بهره وری.. 111

2-36-1- کیفیت حیات شغلی.. 111

2-36-2- ویژگیهای برنامه کیفیت حیات شغلی.. 112

2-37- راهبرد جامع برای بهبود بهره وری.. 112

2-37-1- احساس تعهد نسبت به سازمان. 113

2-37-2- راهبردهای عملی برای افزایش بهره وری منابع انسانی.. 113

2-37-3- نقش مدیریت در بهره وری.. 116

2-37-4- اقدامات مدیریتی اثربخش... 116

2-37-5- برخی تله های بهبود بهره وری.. 116

2-37-6- کمکها برای بهبود بهره وری.. 117

2-37-7- کمکهای تکنولوژیک... 117

2-37-8- کمکهای عملیاتی.. 117

2-37-9- بهبود بهره وری از طریق برنامه ریزی اثربخش... 117

2-37-10- ویژگیهای یک برنامه بهره ور118

2-37-11- سازمان بهره ور118

2-37-12- افزایش بهره وری از طریق کارکنان. 120

2-37-13- تامین منابع انسانی در خدمت بهره وری افزونتر. 120

2-37-14- طراحی مسیرهای ترقی بهره ور121

2-37-15- به کار گماری سازنده121

2-37-16- ویژگیهای یک انتصاب ثمربخش... 121

2-37-17- فنون مدیریتی برای ارتقاء بهره وری انتصابهای شغلی.. 122

2-37-18- تله های متعارف در به کارگیری کارکنان. 122

2-37-19- ارزیابی عملکرد فردی.. 123

2-37-20- برخی رهنمودهای مفید برای ارزیابی.. 123

2-37-21- برخی از مشکلات نظامهای ارزیابی.. 124

2-37-22- غنی سازی شغل.. 124

2-37-23- مشکلات غنی سازی شغل.. 124

2-38- عوامل انگیزش... 125

2-38-1- حقوق و مزایا125

2-38-2- مزایای جنبی کارکنان. 126

2-38-3- مدیریت.. 127

2-38-3-1- اقدامات مدیریتی مهم. 127

2-38-3-2- فنون رهبری.. 127

2-38-4- رهبری در مدیریت.. 128

2-38-5- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته. 128

2-38-6- سرپرستی کارکنان. 128

2-38-7- رهبری فرایند طراحی.. 129

2-38-8- ایجاد فضای روانی مناسب.. 130

2-38-9- فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش... 130

2-39- سیستمهای نظارت.. 130

2-39-1- فنون نظارت کارآمد. 131

2-39-2- بهبود بهره وری از طریق نظارت.. 131

2-39-3- تله های معمول در راه سیستمهای نظارت.. 131

2-39-4- کاهش هزینه. 132

2-39-5- کاهش هزینه در عملیات روزانه. 132

2-39-6- کاهش هزینه از طریق طراحی با هدف تولید پذیر بودن. 133

2-39-7- کنترل پیمانکار فرعی و تامین کننده133

2-40- سنجش بهره وری تحقیق و توسعه. 133

2-40-1- فنون برآورد. 134

2-40-2- مشارکت مدیریت در برآورد. 134

2-41- سیمای سازمان بهره ور135

2-41-1- سیر تحول تاریخی بهره وری.. 137

2-41-2- بهره وری و تعالی سازمانی.. 137

2-41-3- مدیریت و بهره وری.. 139

2-41-4- تجدید ساختار سازمانی.. 139

2-41-5- سازمان شبدری.. 140

2-41-6- سازمان سه آی.. 140

2-41-7- ساختارهای جهانی.. 140

2-41-8- ساختارهای شبکه ای.. 141

2-41-9- تجدید ساختار سازمانی بهره وری.. 141

2-41-10- مقاصد و اهمیت کیفیت زندگی کاری و بهره وری.. 142

2-41-11- برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری.. 146

2-41-12- ارتباط با کارکنان: بررسیهای سازمانی.. 146

2-41-13- برنامه های بهبود بهره وری.. 147

2-41-14- طراحی دفاتر کار148

2-41-15- بهبود بهره وری ـ روش مدیریت فراگیر. 149

2-42- تحقیقات انجام شده149

2-42-1- تحقیقات داخلی.. 149

2-42-2- تحقیقات خارجی.. 149

2-43- رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری فردی و سازمانی.. 150

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 152

3-2- روش پژوهش... 152

3-3- جامعه آماری.. 152

3-4- حجم نمونه و نمونه گیری.. 152

3-5- ابزار پژوهش... 152

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه هوش عاطفی.. 154

3-7- روایی و پایایی و پرسشنامه های بهره وری فردی و سازمانی.. 154

3-8- تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی.. 154

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 156

4-2- آمار توصیفی.. 156

4-3- آمار استنباطی.. 186

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث.. 194

5-2- نتیجه گیری.. 194

5-3- محدودیت ها196

5-4- پیشنهادات کاربردی.. 196

5-5- پژوهش آتی.. 197

فهرست منابع و مآخذ. 198

پیوست ها

پرسشنامه هوش عاطفی.. 200

پرسشنامه بهره وری سازمانی.. 202

پرسشنامه بهره وری فردی.. 204

چکیده لاتین.. 206

فهرست جداول

جدول2-1- تابعیت های فردی و قابلیت های اجتماعی.. 33

جدول3-1- شماره گویه های متغیرهای هوش عاطفی.. 152

جدول3-2- شماره گویه های متغیر بهره وری فردی.. 153

جدول3-3- شماره گویه های متغیر بهره وری سازمانی.. 154

جدول4-1- توزیع فراوانی، احساسات خودرا شناخته و برآن تسلط دارم.156

جدول4-2- نقاط ضعف خود را همانند نقاط قوت بیان می کنم.158

جدول4-3- توزیع فراوانی، احساس مفید بودن و توانمندی دارم.158

جدول 4-4- توزیع فراوانی، کارها را بدون دستپاچگی انجام می دهم.160

جدول4-5- توزیع فراوانی، به راحتی مسئولیتهای جدید را می پذیرم.161

جدول4-6- توزیع فراوانی، صداقت و درستکاری را با عمل خود ترویج می دهم.161

جدول4-7- توزیع فراوانی، در استفاده از فرصتها مهارت خوبی دارم.163

جدول4-8- توزیع فراوانی، تغییر و تحولات جدید را به صورت عقلایی می پذیرم.163

جدول4-9- توزیع فراوانی، همواره ایده های بکر و جدید ارائه می دهم.164

جدول4-10- توزیع فراوانی، همواره با آرمانهای سازمان همسو هستم.166

جدول4-11- توزیع فراوانی، شکست را مقدمه پیروزی قرار می دهم.166

جدول4-12- توزیع فراوانی، مهارت رفع موانع تغییر را دارم.167

جدول4-13- توزیع فراوانی، احساسات دیگران را در تصمیمات خود لحاظ می کنم.169

جدول4-14- توزیع فراوانی، از تفویض اختیار به زیردستان خود استفاده می کنم.169

جدول4-15- توزیع فراوانی، مقید به رضایت مشتریان به صورت عقلایی هستم.170

جدول4-16- توزیع فراوانی، با فرهنگ های مختلف افراد سازگار می شوم.172

جدول4-17- توزیع فراوانی، مخالفتها را با گفتگو تبدیل به موافقت می کنم.172

جدول4-18- توزیع فراوانی، به دیگران قوت قلب می دهم.173

جدول4-19- توزیع فراوانی، از ارتباطات برای قانع کردن دیگران استفاده می کنم.174

جدول4-20- توزیع فراوانی، به شکل غیرمستقیم دیگران را تحت تأثیر قرار می دهم.175

جدول4-21- توزیع فراوانی، شنونده خوب و صبوری هستم.176

جدول4-22- توزیع فراوانی، با همکاری از طریق روابط دوستانه کارها را انجام می دهم.177

جدول4-23- توزیع فراوانی، دیگران را در کارها مشارکت می دهم.178

جدول4-24- توزیع فراوانی، در ایجاد انرژی جمعی برای کار مهارت خوبی دارم.179

جدول4-25- توزیع فراوانی گویه های متغیر تعهد فردی.. 180

جدول4-26- توزیع فراوانی گویه های متغیر ارتقاء توانایی.. 182

جدول4-27- توزیع فراوانی گویه های متغیر کیفیت انجام کار182

جدول4-28- توزیع فراوانی گویه های متغیر آموزش کارکنان. 183

جدول4-29- توزیع فراوانی گویه های متغیر مشارکت کارکنان. 184

جدول4-30- توزیع فراوانی گویه های متغیر کارایی سازمان. 184

جدول4-31- توزیع فراوانی گویه های متغیر رضایت کارمندان. 185

جدول4-32- آزمون ضریب همبستگی فرضیه یک... 186

جدول4-33- آزمون ضریب همبستگی فرضیه دو. 186

جدول4-34- آزمون ضریب همبستگی فرضیه سوم. 186

جدول4-35- آزمون ضریب همبستگی فرضیه چهار187

جدول4-36- آزمون گاما فرضیه پنج.. 187

جدول4-37- آزمون گامافرضیه شش... 187

جدول4-38- آزمون گاما فرضیه هفت.. 187

جدول4-39- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه نه. 188

جدول4-40- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه 10. 188

جدول4-41- آزمون T دو گروه مستقل فرضیه 11. 188

جدول4-42- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 12. 188

جدول4-43- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 13. 188

جدول4-44- آزمون تحلیل واریانس فرضیه 14. 189

جدول4-45- آزمون ضریب همبستگی فرضیات فرعی پژوهش... 190

جدول4-46- ANOVA.. 190

جدول4-47- رگرسیون گام به گام متغیرهای پژوهش... 191

جدول4-48- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش... 192

فهرست نمودار

نمودار2-1- یک الگوی ادغام شده در مورد عوامل موثر بر بهره وری.. 69

نمودار2-2- ساختار سازمانی نظام مشارکت.. 83

نمودار2-3- برنامه های بهبود بهره وری و کیفیت زندگی کاری.. 145

نمودار4-1- توزیع فراوانی، احساسات خودرا شناخته و برآن تسلط دارم.157

نمودار 4-2- نقاط ضعف خود را همانند نقاط قوت بیان می کنم.158

نمودار 4-3- توزیع فراوانی، احساس مفید بودن و توانمندی دارم.159

نمودار 4-4- توزیع فراوانی، کارها را بدون دستپاچگی انجام می دهم.160

نمودار 4-5- توزیع فراوانی، به راحتی مسئولیتهای جدید را می پذیرم.161

نمودار 4-6- توزیع فراوانی، صداقت و درستکاری را با عمل خود ترویج می دهم.162

نمودار 4-7- توزیع فراوانی، در استفاده از فرصتها مهارت خوبی دارم.163

نمودار 4-8- توزیع فراوانی، تغییر و تحولات جدید را به صورت عقلایی می پذیرم.164

نمودار 4-9- توزیع فراوانی، همواره ایده های بکر و جدید ارائه می دهم.165

نمودار 4-10- توزیع فراوانی، همواره با آرمانهای سازمان همسو هستم.166

نمودار 4-11- توزیع فراوانی، شکست را مقدمه پیروزی قرار می دهم.167

نمودار 4-12- توزیع فراوانی، مهارت رفع موانع تغییر را دارم.168

نمودار 4-13- توزیع فراوانی، احساسات دیگران را در تصمیمات خود لحاظ می کنم.169

نمودار 4-14- توزیع فراوانی، از تفویض اختیار به زیردستان خود استفاده می کنم.170

نمودار 4-15- توزیع فراوانی، مقید به رضایت مشتریان به صورت عقلایی هستم.171

نمودار 4-16- توزیع فراوانی، با فرهنگ های مختلف افراد سازگار می شوم.172

نمودار 4-17- توزیع فراوانی، مخالفتها را با گفتگو تبدیل به موافقت می کنم.173

نمودار 4-18- توزیع فراوانی، به دیگران قوت قلب می دهم.174

نمودار 4-19- توزیع فراوانی، از ارتباطات برای قانع کردن دیگران استفاده می کنم.175

نمودار 4-20- توزیع فراوانی، به شکل غیرمستقیم دیگران را تحت تأثیر قرار می دهم.176

نمودار 4-21- توزیع فراوانی، شنونده خوب و صبوری هستم.177

نمودار 4-22- توزیع فراوانی، با همکاری از طریق روابط دوستانه کارها را انجام می دهم.178

نمودار 4-23- توزیع فراوانی، دیگران را در کارها مشارکت می دهم.179

نمودار 4-24- توزیع فراوانی، در ایجاد انرژی جمعی برای کار مهارت خوبی دارم.180خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:23

نرخ بهره بانکی

شرح مختصر: در نظام‏های بانکداری متداول استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغیر نرخ بهره به عنوان قیمت در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است. نرخ بهره بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه‏گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده ‏گذار محسوب می‏شود و از این رو نیروهای موجود در بازار سرمایه نرخ تعادلی بهره را تعیین می‏نمایند. در نظام بانکداری غیر ربوی، بانکها به عنوان وکیل سپرده ‏گذار منابع حاصله را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قراردادهای منعقده سهم خود را از سود دریافت و به سپرده‏ گذار عودت می‏دهند لذا در این نظام، تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیتهای اقتصادی بستگی دارد که این نرخ نیز در حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی تغییراتی در آن صورت می‏گیرد که به تبع آن آثار و پیامدهایی در اقتصاد کشور به جای می‏گذارد.

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف بهره

ادبیات موضوع

مطالعات انجام شده (نرخ بهره و آثار آن به برخی از متغیرهای اقتصادی)

پیامدهای تغییر آشکار یا پنهان نرخ بهره بانکی

صنعت بانکداری در ایران

عوامل مؤثر بر تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران

بررسی نرخ سود بانکی در طول برنامه سوم توسعه

بررسی سپرده ‏ها و تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در طول برنامه سوم توسعه

بررسی طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات و سپرده ‏ها در سال 1385

مزایای کاهش نرخ سود بانکی

معایب کاهش نرخ سود بانکی

تأثیرات مورد انتظار کاهش نرخهای سود بانکی به اقتصاد کشور

دیدگاه مثبت

دیدگاه منفی

جمع‏ بندی

جدول شماره 1: میانگین نرخ سود وزنی سپرده‏ ها و تسهیلات بانکی (ارقام به درصد)

جدول شماره2: نرخ سود سپرده‏ ها(علی‏الحساب)

جدول شماره 3: نرخ‏های سود مورد انتظار تسهیلات بانکی

جدول شماره 4: مانده سپرده‏ ها و مانده کل تسهیلات اعطایی بانکهای دولتیخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بهره، بانکی
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 09:31

پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان

پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان

پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان در 40 اسلاید برای دروس معماری ( انسان، طبیعت، معماری + تنظیم شرایط محیطی ) آماده شده است. در ادامه می توانید فهرست و تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان نمایید.
فهرست:
بررسی انواع مدل های بهره گیری از انرژی خورشیدی در صنعت ساختمان
اصول اجرایی
ازدیاد انعکاس
استفاده از کلکتور خورشیدی
استفاده از پنجره های سقفی
افزایش پنجره ها رو به جنوب
شکل ونحوه قرارگیری ساختمان
استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد
از دیگر اصول اجرایی جهت بهره گیری از انرژی خورشید
تاثیر رنگ دراستفاده از انرژی خورشید
کسب مستقیم انرژی از طریق دیوارها وبام های گردآورنده گرما
کسب غیر مستقیم این عمل از طریق یک فضای وسطه ای مانندگلخانه انجام میشود
بام های آبی گرما
عنوان: بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان
فرمت: پاورپوینت
حجم در حالت فشرده: 35.5 MB
صفحات: 40 اسلاید
محتوای اسلایدهای این پاورپوینت:

پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان


خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 07:33

بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان

بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان

مقدمه

در سالهای اخیر توجه به بهداشت روان در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه به دلیل نیاز روزافزون ساکنین آنها به خدمات بهداشتی ابعاد تازه تری یافته است. با این وجود نیازمند مبرم به برنامه ریزی صحیح و جامع در تأمین بهداشت روانی کارمندان کاملاً محسوس است ، چرا که آنان نقش مهم و تعیین کننده­ای در ساختن جامعه به عهده دارند و اگر به مشکلات روانی آن توجه نشود این احساسات نمی تواند به جامعه کمکی برساند.

افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانی است که باعث مراجعه به روانپزشکان، روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت روانی می گردد از این لحاظ افسردگی با سرماخوردگی در میان ناراحتی های جسمانی قابل مقایسه است. (زلیگمان 1975) در هر لحظه از زمان 15 تا 20 درصد افراد بزرگسال جامعه ممکن است عوارض و نشانه های مختلف افسردگی شدید را از خود نشان دهند. حداقل 12 درصد از جمعیت کشورهای توسعه یافته در طی عمر خود برای معالجه علائم افسردگی شدید به متخصصان روانی مراجعه می کنند.

حدس زده می شود که 75 درصد افرادی که در مؤسسات درمان روانی بستری می شوند دچار افسردگی هستند به دلایلی که هنوز کاملاً روشن نشده درصد بیشتری از بانوان دچار افسردگی می شوند. نسبت زنان به مردان افسرده در ممالک پیشرفته صنعتی تقریباً دو بر یک است . (براون وهرس، 1987)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه........................................................................................................................... 2

بیان مسئله ................................................................................................................... 5

اهداف تحقیق................................................................................................................ 6

هدف کلی.................................................................................................................... 7

اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................ 7

فرضیه اصلی................................................................................................................. 9

متغیرهای پژوش............................................................................................................ 9

تعاریف عملیات متغیرها................................................................................................. 11

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه........................................................................................................................... 13

تعاریف افسردگی ........................................................................................................ 13

تاریخچه­ی افسردگی .................................................................................................... 14

طبقه بندی افسردگی ..................................................................................................... 15

ضوابط تشخیص افسردگی بر اساس DSM IIIR ......................................................... 20

ضوابط افسردگی تشخیص گسترده مهاد.......................................................................... 22

ضوابط تشخیصی مالیخولیایی......................................................................................... 24

ضوابط تشخیصی خلق چرخه­ای..................................................................................... 25

اختلالات خلقی............................................................................................................ 26

کدهای دوره­های افسردگی اساسی ................................................................................. 28

اختلال افسردگی عودکننده ............................................................................................ 28

اختلال افسردگی خویی................................................................................................. 29

مدل بیولوژیکی افسردگی............................................................................................... 32

دیدگاههای نظری درباره افسردگی.................................................................................. 34

دیدگاههای رفتاری نگری............................................................................................... 37

الگوی استیصال اکتسابی................................................................................................. 39

الگوی اسنادی............................................................................................................... 40

دیدگاه شناختی ............................................................................................................ 41

دیدگاه رفتار شناسی طبیعی............................................................................................. 46

دیدگاه یادگیری............................................................................................................. 53

دیدگاه انسان گرایی، هستی گرایی................................................................................... 55

افسردگی از دیدگاه علماء اسلامی .................................................................................. 55

نشانه شناسی حالات افسردگی....................................................................................... 56

افسردگی در زنان ......................................................................................................... 58

نقش هورمون ها در افسردگی......................................................................................... 59

سندرم پیش از قاعدگی ................................................................................................. 61

افسردگی های فصلی..................................................................................................... 61

افسردگی های دوران یائسگی ....................................................................................... 62

علایم تشخیص افسردگی در زنان ................................................................................. 62

علایم عمده افسردگی.................................................................................................... 63

روشهای درمان افسردگی............................................................................................... 64

داروهای افسردگی........................................................................................................ 65

انواع داروهای SSRI.................................................................................................... 66

پیشگیری از افسردگی.................................................................................................... 66

چه کارهایی باید کرد؟................................................................................................... 68

رابطه میان افسردگی و اعتیاد ......................................................................................... 68

دشمن به دنبال ایجاد افسردگی در میان جوانان است....................................................... 71

خانواده ها درگیر سردرگمی جوانان برای انتخاب مسیر صحیح زندگی هستند..................... 72

شادبودن جوانان باید نهادینه شود.................................................................................... 73

نگرانی از افسردگی جوانان ........................................................................................... 76

تاریخچه بهره­وری و تعاریف آن .................................................................................... 78

عوامل متشکل بهره­وری ................................................................................................ 82

فرمول بهره­وری ........................................................................................................... 83

مدیریت بهره­وری ......................................................................................................... 84

عوامل مؤثر بر ارتقای بهره­وری ...................................................................................... 88

راههای توسعه و افزایش بهره­وری ................................................................................. 93

آموزش و بهره­وری ...................................................................................................... 95

تأثیر مشارکت کارکنان در بهره­وری ................................................................................ 997

ارزیابی عملکرد بهره­وری .............................................................................................. 98

آگاه کردن از نتایج عملکرد شغلی .................................................................................. 99

مراحل موفقیت ............................................................................................................ 101

بهره­وری ..................................................................................................................... 101

برای بهبود بهره­وری موانعی .......................................................................................... 107

فواید عمومی بهره­وری .................................................................................................. 108

منافع و فواید بهره­وری برای سیستم های دولتی و شرکتها................................................. 109

عوامل مؤثر بر افزایش سطح بهره­وری............................................................................. 110

فصل سوم:روش پژوهش

روش پژوهش ............................................................................................................. 113

جامعه آماری ................................................................................................................ 113

نمونه آماری ................................................................................................................. 113

روش نمونه گیری ........................................................................................................ 114

ابزار پژوهشی .............................................................................................................. 114

ویژگیهای پرسش نامه بهره­وری شغلی ............................................................................ 114

پرسش نامه افسردگی بک ............................................................................................. 115

معیارهای مورداستفاده در آزمون بک .............................................................................. 117

مزایای EBI................................................................................................................. 117

روایی آزمون افسردگی بک ........................................................................................... 118

اعتبار تست بک EBI................................................................................................... 118

روش محاسبات آماری ................................................................................................. 119

پرسشنامه افسردگی بک ................................................................................................ 119

پرسشنامه بهره وری شغلی ............................................................................................ 129

فصل چهارم:تحلیل داده های آماری

تحلیل آزمونها .............................................................................................................. 135

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه .......................................................................................................................... 141

بحث و نتیجه گیری....................................................................................................... 142

پیشنهادات ................................................................................................................... 143

محدودیت ها ............................................................................................................... 144

منابع ........................................................................................................................... 145خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 23:47

پاورپوینت طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دانلود پاورپوینت طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای اطلاعات حسابداری و سیستمهای اطلاعات حسابداری پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

این فایل در زمینه "طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری
سیستم های اطلاعاتی حسابداری"می باشد که در حجم 32 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس سیستمهای اطلاعات حسابداری و سیستمهای اطلاعات حسابداری پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداریمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

دلایل تغییر سیستم های اطلاعاتی حسابداری

طراحی سیستم اطلاعاتی حسابداری

تجزیه و تحلیل سیستم

طراحی نظری سیستم

ارزیابی شیوه های طراحی

تعیین ویژگی های طراحی سیستم

تهیه گزارش طراحی نظری سیستم

طراحی فیزیکی سیستم

مراحل طراحی فیزیکی

طراحی ستاده

طراحی فایل ها وبانک اطلاعاتی

طراحی ورودی سیستم

طراحی برنامه

طراحی روشها

طراحی کنترل سیستم

گزارش طراحی فیزیکی سیستم

نصب سیستم وانجام فرایند تبدیل

طراحی نرم افزار

آماده سازی سایت

انتخاب وآموزش کارکنان

تکمیل مستند سازی

آزمایش سیستم

آغاز به کار سیستم

تبدیل داده ها

ارزیابی و نگهداری سیستم

عوامل موفقیت طراحی سیستم

عوامل عدم موفقیت سیستم های اطلاعاتی

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:38

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان

ا1پیشگفتار 2

ضرورت و اهمیت کار 3

تعریف کار 4

سیستم های حقوق و دستمزد و تأثیر در بهره وری. 6

مقدمه : 6

حقوق و دستمزد : 7

منظور از برنامه های دستمزد متغیر چیست ؟ 8

برنامه های دستمزد قطعه کاری ( حجم عملیات ) 9

چهار چوب نظری تحقیق. 10

هزینه های تولید : 12

مرحله سوم محل اجراء تحقیق : 13

تفاوت بهره دهی در بین افراد : 13

انگیزه های اقتصادی : 14

سیستم پیشنهادات : 14

آزمون فرض.. 16خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:12

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

-مقدمه................................................................................................................

2 -تاریخچه..................................................................................

3-تعریف بهره وری..........................................................................................

4- تفاوت بهره وری با تولید..............................................................................................

5- اهمیت بهره وری.............................................................................

6- سطوح بهره وری....................................................................

7-چرخه مدیریت بهبود بهره وری.............................................................................

8- تعریف شاخص های بهره وری...............................................................................

9- انواع شاخص های بهره وری...............................................................................

10-اثربخشی...........................................................................................

11-سطوح مختلفی که شاخص های بهره وری برای اندازه گیری می شوند..........

12-واحد اقتصادی......................................................................................

13- ارزش افزود...................................................................................................

14- روش های محاسبه ارزش افزوده .......................................................................

15- ارزش ستانده........................................................................................

16-مصرف واسطه....................................................................................

17-جبران خدمات کارکنان.....................................................................

18-تشکیل سرمایه............................................................................

19-ارزش موجودی سرمایه...................................................................

20-انرژی..............................................................................

21- شاخص های تعدیل....................................................

22- تمرین عملی 1 ................................................................

23- تمرین عملی 2 ...........................................................

24- محاسبه ارزش افزوده از سه روش.....................................

25- منابع و مآخذ..................................................خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:47

تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات

تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات

تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات.. 2

چکیده 3

مقدمه تحولات بنیادین در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که مدیریت کسب و کار را پیچیده تر از قبل کرده است . 4

جایگاه نیروی انسانی. 6

تاثیر حقوق و دستمزد بر انگیزه نیروی انسانی. 7

2 ـ بهره وری و مزد تشویقی. 15

پارامترهای ارزیابی. 18

الف: ارزیابی تولید 19

ب: ارزیابی مالی. 20

ج: ارزیابی تدارکات.. 21

ارزیابی واحد مالی. 22

دریافت و پرداخت نقد 23

فرم ارزیابی مدیران. 24

فرآیند ارزیابی (اجرایی ) 25

سود سالانه. 27

نتیجه گیری.. 30

منابع.. 32خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:46

«بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شرکت وزین بار پس از بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM »

«بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شرکت وزین بار پس از بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM »

پیشگفتار: 2

مقدمه: 4

رویکردی نوین در کیفیت 5

کیفیت: 5

روند تکامل مدل EFQM 6

خلاصه 7

تاریخچه: 8

تاریخچه مدلهای سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت 10

استانداردهای سری ISO 9000 11

مدیریت کیفیت فراگیر. 11

تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدی EFQM 14

مدل سرآمدی EFQMدر یک نگاه 17

جایزة ملی کیفیت ایران 19

نتایج مورد انتظار از اعطای جایزه ملی کیفیت 19

روش انتخابی برای تحقیق: 22

نتیجه گیری: 23خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 14:23

پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

مقدمه :

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................

مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟.....................................................

تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................

پول بعنوان یک دارایی ...............................................................................................

اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................

سیستم پول کالایی ....................................................................................................

سیستم در فلزی.........................................................................................................

سیستم تک فلزی.........................................................................................................

پول اسکناس .............................................................................................................

پول بانکی ..................................................................................................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................

فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن.................................................................

تعریف و اهمیت بانک..................................................................................................

زرگرها وظیفه بانکداری ...........................................................................................

صدور اسکناس و بانکداری جدید..............................................................................

چگونگی عملیات بانکها................................................................................................

فصل چهارم : بانکداری در ایران..............................................................................

تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران......................................................

سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................

سیستم بانکداری اسلامی ..........................................................................................

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ ..............................................................................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................

ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................

ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران........................................................

اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................

استراتژی سیاست پولی ............................................................................................

فهرست منابعخرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 19 >>