X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:49

بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی

در این تحقیق به بررسی تأثیر مدیریت زمان‌ بر کارکنان سازمان تأمین اجتماعی... پرداخته می‌شود. روش بکار رفته در این آزمون روش همبستگی و همخوانی می‌باشد جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. نمونه در این تحقیق 60 تا از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شد. روش جمع‌آوری اطلاعات این تحقیق روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای می‌باشد. پرسشنامه‌ها پس از تکمیل جمع ­آوری شد. اطلاعات حاصل پس از شماره‌گذاری با استفاده از روش‌های آماری تجزیه‌ و تحلیل گردید.

روش آماری به‌کاررفته در این تحقیق، روش توصیفی - استنباطی است که داده‌های آماری جمع‌آوری‌شده را به کمک جدول توزیع فراوانی و نمودار به‌منظور خلاصه کردن و نمایش اطلاعات به‌کاربرده است. و در بخش آمار استنباطی برای بررسی فرضیات تحقیق و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

در این تحقیق از پرسش‌نامه‌ای که پیرامون مدیرت زمان که شامل 40سؤال به‌صورت پنج گزینه‌ای می‌باشد ( بسیار موافق ، موافق ، بی‌نظر ، مخالف ، بسیار مخالف ) استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل نتایج حاصل از این تحقیق استفاده از نرم‌افزار SPSS و استفاده از آمار توصیفی انجام‌شده است.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- چارچوب نظری.. 7

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-5-1- هدف اصلی.. 9

1-5-2- اهداف فرعی.. 9

1-6- فرضیات تحقیق.. 9

1-7- سوالات تحقیق.. 10

1-8- قلمرو تحقیق.. 10

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2- قلمرو زمانی.. 10

1-8-3- قلمرو مکانی.. 11

1-9-تعاریف واژه های کلیدی:11

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 14

2-2- زمان.. 14

2-3- اندازه‌گیری زمان.. 16

2-4- گذر کند زمان.. 17

2-5- نظریات زمان.. 17

2-6- پاسخ تفصیلی.. 18

2-7- مدیریت زمان.. 22

2-8- مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت کار25

2-9- اصول عمومی مدیریت زمان.. 26

2-10- چگونه وقت خود را می گذرانید؟. 27

2-11- اولویت بندی فعالیت ها28

2-12- برنامه ریزی.. 29

2-13- نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت... 30

2-13-1- از مزاحمت ها جلوگیری کنید. 30

2-13-2- کنترل کنید. 30

2-13-3- سرعت خود را تنظیم کنید. 30

2-14- مدیریت زمان شخصی.. 31

2-15- فقط بگو نه. 31

2-16- اهداف شخصی.. 32

2-16-1- هدفگذاری کنید. 32

2-16-2- اهداف خود را اولویت بندی کنید. 33

2-17- تعلل.. 34

2-17-1- مزاحمت کمال گرایی.. 34

2-18- وقت گذاشتن برای همسر. 35

2-19- کار های مربوط به خانه. 35

2-20- وقت گذاشتن برای فرزندان.. 36

2-21- مدیریت میز کار36

2-22- مدیریت زمان و کسب و کار38

2-22-1- مدیریت زمان در کار39

2-22-2- کار درست را در زمان درست انجام دهید. 39

2-22-3- قبل از ترک دفتر فهرست کار های فردا را مرور کنید. 39

2-22-4- ساعات اوج کاری خود را پیدا کنید. 40

2-22-5- از جلسات حداکثر استفاده را ببرید. 40

2-22-6- به صورت مؤثر تفویض کنید. 41

2-22-7- میز خود را مرتب کنید. 42

2-22-8- روش ها را مناسب خود تطبیق دهید. 42

2-23- مدیریت زمان در محیط کار42

2-24- چهارده روش برای مدیریت زمان.. 47

2-25- پیشینه تحقیق.. 50

2-25-1-تحقیقات داخلی مدیریت زمان.. 50

2-25-2- تحقیقات خارجی.. 52

2-26- نتیجه فصل دوم. 55

فصل سوم روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق.. 57

3-2- جامعه آماری.. 59

3-3- روش اجرای تحقیق.. 60

3-3-1- انتخاب آزمودنی.. 60

3-3-2- انواع روش های نمونه گیری.. 60

3-4-روش جمع آوری اطلاعات... 61

3-5-روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. 62

3-6- روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها62

3-7-ابزارتحقیق.. 63

3-8- اعتباروروایی ابزار اندازه گیری.. 63

3-9- تجزیه وتحلیل داده ها63

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- نتایج توصیفی.. 65

4-2- نتایج استنباطی.. 70

4-2-1- فرضیه اول.. 70

4-2-2- فرضیه دوم. 71

4-2-3- فرضیه سوم. 72

4-2-4- فرضیه چهارم. 72

4-2-5- فرضیه پنجم.. 73

4-2-6- فرضیه ششم.. 74

4-3- اعتباریابی.. 74

4-4- نتایج آزمون فرضیه ها74

فصل پنجم نتیجه گیری

5-1- نتایج به دست آمده76

5- 2- پیشنهادات و راه حل ها77

5- 3- محدودیت ها79

5-4- پیشنهاد به محققان آتی.. 79

منابع:87خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:20

پاورپوینت تامین منابع مالی برای کسب و کار

پاورپوینت تامین منابع مالی برای کسب و کارآغاز کسب و کار

تهیه طرح توجیهی اقتصادی و فنی

جمع آوری اطلاعات پایه و اولیه

تعیین عنوان کسب و کار

تعیین محل کسب و کار

شناسائی انواع سرمایه گذاری مورد نیاز(ثابت و در گردش)

منابع مالی موجود جهت راه اندازی طرح (درونی و بیرونی)

انواع تسهیلات مالی (دولتی - خصوصی)

محاسبات مربوط به تسهیلات مالیطرح توجیهی فنی و اقتصادی

معرفی موقعیت طرح (جغرافیایی- بازار-منابع انسانی)

توجیه فنی

توجیه مالی

توجیه اقتصادی


مراحل سرمایه گذاری (ثابت و در گردش)

سرمایه گذاری انجام شده توسط متقاضی.

سرمایه گذاری انجام شده توسط بانک.

سرمایه گذاری باقی‌مانده سهم متقاضی.

سرمایه گذاری باقی‌مانده سهم بانک.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 19:26

تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.

در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.

به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.

مطلب دوم:

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.

مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.

در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.

اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.

در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.

این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[2] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.

با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.

روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.

بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.

مطلب سوم:

کمک متقابل secours mutual

کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به یکدیگر در چارچوب انجمن هایی که به این منظور ایجاد میکنند. این انجمن ها به انجمن های کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به یکدیگر در قالب غرامتی که انجمن به عضو در معرض خطر میدهد، عینیت پیدا میکند. این غرامت از محلی مجموع حق عضویت های اعضا هزینه میشود.

این انجمن ها، از گذشته های دور پدیدار شدند[3]لکن تنها بعداز پیدایش جامعه صنعتی و گسترش روح فرد گرایی ک محور های همبستگی اجتماعی را در هم کوبید و احساس امنیت را برای فرد فراهم آورد و انسانی انقلاب صنعتی را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهمیت پیدا کرد.

انسان انقلاب صنعتی شیوه جبران همبستگی اجتماعی از دست رفته را در این انجمن ها یافت تا این انجمن ها وی را در پشت سر گذاشتن دشواری های ناشی از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسیله رویارویی با خطرات اجتماعی یاری کنند. به این ترتیب اشخاصی که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هایی را برای کمک به یکدیگر در مواقعی که یکی از آنها در معرض خطر قرار می گرفت تاسیس کردند. این انجمن ها از حق عضویت هایی که اعضا به طور متناوب پرداخت میکردند، تامین مالی میشد.

مهمترین انجمن های قرن هفدهم، انجمن های دوستی در انگلستان[4] و انجمن های کمک متقابل در فرانسه[5] و انجمن های برادری در ایالات متحده بودند.

انجمن های کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پدیدار شدند و در قالب صندوق های معاضدت Caisses mutuelles به موجب آیین نامه قانونی شماره 35 مورخ 19 ایاد سال 1977 ، عینیت پیدا کردند.

وجه ممیز انجمن های کمک متقابل این است که آنها وسیله ای گروهی برای رویارویی با خطر های فردی هستند. فردی که در معرض خطرات مورد حمایت انجمن قرار می گیرد، نتایج این خطر را به تنهایی متحمل نمیشود، بلکه تمام اعضای انجمن از طریق حق عضویت هایی که غرامت زیان وارد شده از محل مجموع آنها پرداخته میشود. این انجمن ها در تاریخ جنبش کارگری اروپا، نقش مهمی داشتند و مبارزات کارگران را حمایت کردند و مدت زمان درازی جایگزین سندیکاها و اتحادیه ها بودند، آن هم در روزگاری که اتحادیه ها و سندیکاری ها وجود قانونی نداشتند.[6]

با وجود این انجمن های مذکور علی رغم موفقیت شان در کاستن از تیره روزی کارگرانی که به آنها پیوسته بودند نتوانستند آنها را از خطر های فقر و نداری آزاد سازند، زیرا امکانات مالی محدودی داشتند و نیازمند اسباب ثبات و دوام بودند چون این انجمن ها، تشکل های اختیاری بودند و قادر نبودند که شاغلین به یک حرفه را در خود داخل کنند یا آنها را در خود نگاه دارند. به علاوه عضویت در این تعاونی ها مستلزم داشتن توان پرداخت حق عضویت بود، چیزی که برای بسیاری از کارگران نیازمند به آن، فراهم نبود.

ناتوانی این تعاونی ها به ویژه در موارد بیماری های مزمن، پیری، هزینه های خانواده و فوت سرپرست خانواده (نسبت به امر خانواده) آشکار شد. همین امر باعث شد که آنها از دولت تقاضای کمک کنند خواه به صورت مستقیم (کمک های مالی یا عینی) خواه به صورت غیر مستقیم (معافیت از عوارض و مالیات ها).

مطلب چهارم:

بیمه خاص Assurance

بیمه، نوعی تضمین است که انسان آن را نزد شرکت های بیمه تا تضمین تجاری جستجو میکند. این نوع تضمین یا تامین به صورت قراردادی میان شرکت و متقاضی بیمه به جریان می افتد و حسب قرارداد منعقد شده میان آنها، شرکت بیمه گر متعهد میشود به بیمه گزار، در صورت تحقق خطر بیمه شده، مبلغ معینی که مبلغ بیمه نامیده میشود در قبال تعهد بیمه گزار به پرداخت مبالغ معینی که اقساط بیمه نامیده میشود (Primes) پرداخت کند.

در تعیین میزان حق بیمه، میزان خطر بیمه شده از حیث اهمیت و درجه احتمال این مد نظر قرار می گیرد، همچنین عوامل دیگری مثل مبلغ و مدت بیمه و نرخ بهره ای که شرکت بیمه از بکارگیری مبالغ جمع شده از حق بیمه ها به دست میآورد و سود هایی که شرکت به دنبال کسب آن است و سایر موارد از جمله هزینه های اداری لحاظ میگردد.

وجه ممیز این نوع تضمین، صبغه فردی، اجتماعی و بالا بودن هزینه آن است. بنابراین کسی به آن روی می آورد که قادر به پرداخت اقساط (حق بیمه ها ) باشد. بیمه در نیمه دوم قرن هجدهم، گسترش یافت، هر چند قبل از آن نیز در انگلستان و ایالات متحده آمریکا شناخته و اجرا شده بود. بیمه در میان محافل فرنگی فرهیخته که از انجام و عاقبت امور آگاهند و اهمیت احتیاط برای آینده را درک میکنند، گسترش یافته است.

بیمه در اصل به منظور حمایت از تجارب و اهداف آن پدیدار شد، در قرن چهاردهم به صورت بیمه دریایی ظاهر شد و علت آن گسترش تجارت دریایی و شکوفایی آن در حوض دریای مدیترانه بود. به این ترتیب بیمه گر، تمام خطرات دریایی را که کشتی یا محموله آن را تهدید میکرد در قبال مبلغ معینی بیمه می کرد. پس از آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 و آتش گرفتن هزاران ساختمان شرکت های بیمه متوجه بیمه آتش سوزی شدند و شرکت های جدیدی را برای ایجاد این نوع بیمه، ایجاد کردند. [7]

اما بیمه اشخاص در اواخر قرن هجدهم پای به عرصه وجود گذاشت آن هم در شکل بیمه عمر (Assurance sur la vie) اما قبل از این تاریخ بیمه عمر به عنوان تابع بیمه دریایی معروف بود مثل بیمه عمر دریانوردان در قبال حوادث دریا یا دزدی دریایی. [8]


[1] - نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)

[2] - صادق مهدی السعید. اصول التامین. ص 3.

[3] در قرن 16 دریانوردان در عراق میان خود توافق کردند که خسارت مرکب هر یک از خودشان را که بدون تقصیر وی در دریا مفقود شده، جبران کنند. در قرون وسطی، موسسات حرفه ای همین نقش را ایفا میکردند اعضای آنها حق عضویت می پرداختند و با هم بار زیان وارد شده بر یکی از اعضا را تحمل میکردند یا کمک لازم را حسب نظام داخلی انجمن به وی ارائه میکردند (صادق مهدی السعید. اصول التامین الاجتماعی. ص 11.

[4] - انجمن های کمک متقابل در انگلستان بسیار بودند و تعداد آنها در سال 1926 تنها در لیورپول 488 انجمن بود. دولت را به این انجمن ها تشویق میکرد و قوانین لازم را بر ساماندهی آنها وضع میکرد و این موضوع باعث موفقیت و گسترش آنها میشد.

[5] - به موجب قانونی Le chapelier به تاریخ 14 ژوئن سال 1971 تمام گروه ها و سندیکاهای حرفه ای ملغی شد و بر تاسیس مجدد آنها قیود شدیدی نهاد شد. انجمن های کمک متقابل، فعالیت خود را در فرانسه پنهانی آغاز کردند و این امر ادامه داشت تا در سال 1835 به رسمیت شناخته شدند، لکن به دلیل فعالیت و تغیر نقش آنها در برپا کردن جنبش کارگری فرانسه، مجدداً به موجب قانون 26 آذر سال 1852، تحت نظارت قرار گرفتند و تنها در پرتو جمهوری سوم بود که انجمن های کمک متقابل در فرانسه از آزادی کامل برخوردار شدند این جمهوری به موجب قانون اول نیسان 1898، از آنها حمایت کرد.

[6] - عزیز ابراهیم. دراسات فی قوانین الضمان الاجتماعی. جلد اول 1972. ص 17و 16

[7] - عبد المنعم البدراوی: العقود المسماه (الایجار و التامین) ص 167 ص 108.

[8] - منبع قبلی. ص 168. ص 109.خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:45

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC

به صورت ورد ودر 92صفحه در شرایطی که شرکت zwnj;های تولیدی تحت رقابت شدید مشغول فعالیت هستند، به تولید محصولات متنوع می zwnj;پردازند و گاهی اوقات به عوارض زیست zwnj;محیطی استفاده از مواد مختلف توجهی ندارند. این در حالیست که اجرای شیوه zwnj;های مدیریت زیست zwnj;محیطی مانند مدیریت زنجیره ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:03

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 18:17

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

عنوان تحقیق: بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری فرمت فایل: word تعداد صفحات: 169 شرح مختصر: شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 13:11

ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین سبز در صنایع الکترونیک با رویکرد MCDM فازی

ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین سبز در صنایع الکترونیک با رویکرد MCDM فازی

ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین سبز در صنایع الکترونیک با رویکرد MCDM فازی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین سبز در صنایع الکترونیک صورت گرفته است. بنابراین در ابتدا عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین سبز شناسائی شده و سپس روابط درونی و اولویت بندی این شاخص صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق شامل 11 نفر از مدیران ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 11:58

ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد 172 صفحه pdf ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 17:51

استفاده از ترکیب رمزنگاری و پنهان نگاری برای افزایش تامین امنیت داده ها

استفاده از ترکیب رمزنگاری و پنهان نگاری برای افزایش تامین امنیت داده ها

استفاده از ترکیب رمزنگاری و پنهان نگاری برای افزایش تامین امنیت داده ها

امروزه تامین امنیت دادهها یک مسئله چالش برانگیز است. بسیاری از اطلاعات از طریق بستر اینترنت انتقال مییابد و به همین علت، امنیت اطلاعات دشوار میشود. ازهمین رو رمزنگاری برای ساخت امنیت دادهها معرفی شد؛ اما رمزنگاری به تنهایی نمیتواند امنیت بالاتر را فراهم آورد چرا که پیامهای ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 09:35

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

عنوان تحقیق: اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران فرمت فایل: word تعداد صفحات: 118 شرح مختصر: یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10 >>