X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:42

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

رسانه های مکتوب مانند کتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزایش نهاده است . این رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با کیفیت هر چه بیشتر و بهتر ظهور کرد ولی متاسفانه باگذشت زمان از کیفیت آنها کاسته شده است ولی همین رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غنای علمی برخوردار است که نشأت گرفته از کتب معتبر در اسلام است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی ، رسانه ها نیز گسترش یافته و از کیفیت زیادی برخوردار شده است. بعد از رسانه ها ی مکتوب ، در طول یکی دو قرن گذشته رسانه های جدیدی همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخی رسانه های آموزشی دیگر همچون اسلاید پا به عرصه ی وجود نهاده است.

بعد از رسانه های فوق رسانه هایی همچون تلویزیون و رادیو و سینما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد که امروزدر طول نزدیک به یک قرن در سراسر دنیا ، این رسانه ها بعنوان مهمترین رسانه و مهمترین رسانه در تعلیم و تربیت مطرح بوده و هستند.

علم و صنعت همچنان در حال پیشرفت است که همراه آن دستاورد های مهمی در ظهور برخی دیگر از رسانه بوجود آورده است که می توان به ظهور اینترنت و ماهواره و کامپیوتر و نقش و کاربرد بسیار مهم آن دردنیای امروز اشاره نمود.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

چکیده.2

مقدمه 3

1-1بیان مسئله……………………………………………………….. ..4

1-2اهمیت پژوهش………………..……………………………………….5

1-3اهداف پژوهش. ………………………………………………………..6

1-4سوالات پژوهش………………………………………………………. 8

1-5تعریف مفاهیم……………………………………………………………8

1-6تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها. ………………………………………….9

1-7مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان ……………….10

1-8تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان………………………. 10

1-9رسانه های ارتباط جمعی وجامعه…………………………………………..11

1-10رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی………………12

1-11توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان…………………………………..14

1-12رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………15.

1-13انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر………………………………..15

1-14ارتباط جمعی یا عمومی…………………………………………………..15

فصل دوم:

2-1تاریخچه رسانه ها……………………………………………………….18

2-2پیدایش سینما،رادیو و تلویزیون………………………………………….20

2-3تاریخچه پیدایش روزنامه ها...............................................................27

2-4سینما ،پیدایی و نظور آن...................................................................34

2-5تئاتر و مخاطبان.............................................................................37

2-6تئاتر در شرق................................................................................38

2-7تئاتر در قبل از اسلام........................................................................39

2-8تئاتر پس از اسلام............................................................................40

2-9پژوهش در ارتباطات.....................................................................45

2-10صدا و سیما و تعلیم و تربیت............................................................57

2-11نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران...................................59

2-12نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت...............................................61

2-13نقش رسانه های ملی در جهان...........................................................64

2-14خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان.................................65

2-15تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها..............................................66

2-16مکتب مارکسیسم کلاسیک.................................................................67

2-17نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها.........................................................67

2-18مطالعات فرهنگی توده.....................................................................68

2-19مکتب فرانکفورت..........................................................................69

2-20نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام...........................69

2-21نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها.........................................................70

2-22نظریه ی تزریقی رسانه ها....................................................................70

2-23نظریه ی برجسته سازی رسانه ها............................................................70

2-24نظریه ی نیاز جویی رسانه ها................................................................70

2-25نظریه ی وابستگی مخاطبان................................................................... 71

2-26نظریه ی موزاییکی رسانه ها....................................................................71

2-27نظریه ی سیستمی................................................................................71

2-28دیدگاههای پیشگامان رسانه ها................................................................. 74

2-29دیدگاه دیویدرایز من..............................................................................75

2-30دیدگاه مارشال مک لوهان......................................................................76

2-31وظایف رسانه ها................................................................................76

2-32نقش تفریحی رسانه ها.........................................................................77

2-33نقش های خبری رسانه ها.....................................................................77

2-34نقش های همگن سازی رسانه ها.............................................................78

2-35نقش آگاه سازی رسانه ها...................................................................... 78

2-36نقش تعلق اجتماعی رسانه ها.........................................................................78

2-37دیدگاه های افراطی رسانه ها...................................................................79

فصل سوم : روش تحقیق

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1تلویزیون...........................................................................................84

4-2یونسکو و رادیو و تلویزیون....................................................................85

4-3نقش رادیو و تلویزیون در آموزش.............................................................86

4-4تاثیر تلویزیون بر خانواده .........................................................................87

4-5استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش.....................................................88

4-6نقش آموزشی تلویزیون.............................................................................89

4-7تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها............................91

4-8اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا)..............................................................92

4-9معایب اینترنت.........................................................................................94

4-10موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت......................................94

4-11نقش اینترنت در تعلیم و تربیت....................................................................95

4-12نقش اینترنت در دنیای نوجوانان.....................................................................98

4-13نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت..............................................................101

4-14تلفن همراه در مدارس ایران.......................................................................101

4-15فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و

پرورش................................................................................................103

4-16یادگیری از طریق تلفن همراه....................................................................106

4-17رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه..................................................107

4-18منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟.......................................................108

4-19از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟................................................108

4-20برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه....................................109

4-21نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه............................................................109

4-22ماهواره چیست؟..............................................................................111

4-23نحوه کار ماهواره ارتباطی.....................................................................111

4-24تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره...............................................................114

4-25موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره...............................115

4-26آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی.............................................118

4-27توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین.................................119

4-28سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها.............................................................119

4-29سینما و تلویزیون..............................................................................120

4-30سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز...........................................................121

4-31سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی).......................................121

4-32نقش تربیتی سینما..............................................................................122

4-33مذهب و سینما....................................................................................124

فصل پنجم

5-1نتیجه گیری......................................................................................126

5-2 پیشنهادات.......................................................................................129

5-3محدودیت های پژوهش.........................................................................129

5-4 خلاصه..........................................................................................129

5-5منابع و ماخذ.......................................................................................138

چکیده به زبان لاتین.................................................................................141



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، رسانه، تعلیم، تربیت
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:20

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

شرح مختصر:

رسانه های مکتوب مانند کتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزایش نهاده است . این رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با کیفیت هر چه بیشتر و بهتر ظهور کرد ولی متاسفانه باگذشت زمان از کیفیت آنها کاسته شده است ولی همین رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غنای علمی برخوردار است که نشأت گرفته از کتب معتبر در اسلام است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی ، رسانه ها نیز گسترش یافته و از کیفیت زیادی برخوردار شده است. بعد از رسانه ها ی مکتوب ، در طول یکی دو قرن گذشته رسانه های جدیدی همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخی رسانه های آموزشی دیگر همچون اسلاید پا به عرصه ی وجود نهاده است.

بعد از رسانه های فوق رسانه هایی همچون تلویزیون و رادیو و سینما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد که امروزدر طول نزدیک به یک قرن در سراسر دنیا ، این رسانه ها بعنوان مهمترین رسانه و مهمترین رسانه در تعلیم و تربیت مطرح بوده و هستند.

علم و صنعت همچنان در حال پیشرفت است که همراه آن دستاورد های مهمی در ظهور برخی دیگر از رسانه بوجود آورده است که می توان به ظهور اینترنت و ماهواره و کامپیوتر و نقش و کاربرد بسیار مهم آن دردنیای امروز اشاره نمود.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

چکیده.2

مقدمه 3

1-1بیان مسئله……………………………………………………….. ..4

1-2اهمیت پژوهش………………..……………………………………….5

1-3اهداف پژوهش. ………………………………………………………..6

1-4سوالات پژوهش………………………………………………………. 8

1-5تعریف مفاهیم……………………………………………………………8

1-6تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها. ………………………………………….9

1-7مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان ……………….10

1-8تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان………………………. 10

1-9رسانه های ارتباط جمعی وجامعه…………………………………………..11

1-10رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی………………12

1-11توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان…………………………………..14

1-12رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………15.

1-13انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر………………………………..15

1-14ارتباط جمعی یا عمومی…………………………………………………..15

فصل دوم:

2-1تاریخچه رسانه ها……………………………………………………….18

2-2پیدایش سینما،رادیو و تلویزیون………………………………………….20

2-3تاریخچه پیدایش روزنامه ها...............................................................27

2-4سینما ،پیدایی و نظور آن...................................................................34

2-5تئاتر و مخاطبان.............................................................................37

2-6تئاتر در شرق................................................................................38

2-7تئاتر در قبل از اسلام........................................................................39

2-8تئاتر پس از اسلام............................................................................40

2-9پژوهش در ارتباطات.....................................................................45

2-10صدا و سیما و تعلیم و تربیت............................................................57

2-11نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران...................................59

2-12نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت...............................................61

2-13نقش رسانه های ملی در جهان...........................................................64

2-14خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان.................................65

2-15تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها..............................................66

2-16مکتب مارکسیسم کلاسیک.................................................................67

2-17نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها.........................................................67

2-18مطالعات فرهنگی توده.....................................................................68

2-19مکتب فرانکفورت..........................................................................69

2-20نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام...........................69

2-21نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها.........................................................70

2-22نظریه ی تزریقی رسانه ها....................................................................70

2-23نظریه ی برجسته سازی رسانه ها............................................................70

2-24نظریه ی نیاز جویی رسانه ها................................................................70

2-25نظریه ی وابستگی مخاطبان................................................................... 71

2-26نظریه ی موزاییکی رسانه ها....................................................................71

2-27نظریه ی سیستمی................................................................................71

2-28دیدگاههای پیشگامان رسانه ها................................................................. 74

2-29دیدگاه دیویدرایز من..............................................................................75

2-30دیدگاه مارشال مک لوهان......................................................................76

2-31وظایف رسانه ها................................................................................76

2-32نقش تفریحی رسانه ها.........................................................................77

2-33نقش های خبری رسانه ها.....................................................................77

2-34نقش های همگن سازی رسانه ها.............................................................78

2-35نقش آگاه سازی رسانه ها...................................................................... 78

2-36نقش تعلق اجتماعی رسانه ها.........................................................................78

2-37دیدگاه های افراطی رسانه ها...................................................................79

فصل سوم : روش تحقیق

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1تلویزیون...........................................................................................84

4-2یونسکو و رادیو و تلویزیون....................................................................85

4-3نقش رادیو و تلویزیون در آموزش.............................................................86

4-4تاثیر تلویزیون بر خانواده .........................................................................87

4-5استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش.....................................................88

4-6نقش آموزشی تلویزیون.............................................................................89

4-7تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها............................91

4-8اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا)..............................................................92

4-9معایب اینترنت.........................................................................................94

4-10موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت......................................94

4-11نقش اینترنت در تعلیم و تربیت....................................................................95

4-12نقش اینترنت در دنیای نوجوانان.....................................................................98

4-13نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت..............................................................101

4-14تلفن همراه در مدارس ایران.......................................................................101

4-15فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و

پرورش................................................................................................103

4-16یادگیری از طریق تلفن همراه....................................................................106

4-17رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه..................................................107

4-18منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟.......................................................108

4-19از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟................................................108

4-20برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه....................................109

4-21نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه............................................................109

4-22ماهواره چیست؟..............................................................................111

4-23نحوه کار ماهواره ارتباطی.....................................................................111

4-24تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره...............................................................114

4-25موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره...............................115

4-26آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی.............................................118

4-27توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین.................................119

4-28سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها.............................................................119

4-29سینما و تلویزیون..............................................................................120

4-30سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز...........................................................121

4-31سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی).......................................121

4-32نقش تربیتی سینما..............................................................................122

4-33مذهب و سینما....................................................................................124

فصل پنجم

5-1نتیجه گیری......................................................................................126

5-2 پیشنهادات.......................................................................................129

5-3محدودیت های پژوهش.........................................................................129

5-4 خلاصه..........................................................................................129

5-5منابع و ماخذ.......................................................................................138

چکیده به زبان لاتین.................................................................................141



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، رسانه، تعلیم، تربیت
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 07:15

تعلیم و تربیت سازنده

تعلیم و تربیت سازنده

فصل اول: منابع مرجع دست اول

تعریف کتاب مرجع

ارزیابی منابع مرجع

1-اعتبار پدید آورنده اثر

2-اعتبار ناشر

3-تازه بودن اطلاعات

4-زبان و شیوه نگارش

5-تنظیم منطقی

6-شکل ظاهری

انواع منابع مرجع

نمودار گروه بندی منابع مرجع

نمودار گره بندی منابع مرجع دست اول

1-واژه نامه


واژه نامه های زبان

واژه نامه های تخصصی و موضوعی

ارزیابی واژه نامه ها

2-دایره المعارف ها

-ارزیابی دایره المعارف ها

3-سالنامه ها

4-دستنامه ها، دستورنامه ها، راهنماها

5-سرگذشت نامه ها

6-منابع جغرافیایی

-فرهنگ جغرافیایی

-راهنمای جغرافیایی

-نقشه جغرافیایی

-اطلس

-کره جغرافیایی

فصل دوم: منابع غیرکتابی، و مواد دیداری – شنیداری

1-منابع مرجع غیرکتابی

2-مواد دیداری – شنیداری


3-پیایندها، نشریات دولتی و سازمانهای بین المللی

-پیایندها یا نشریه های ادواری

-مجله های علمی

-نشریات دولتی و سازمانهای بین المللی

-پایان نامه ها یا تزها

-مجموعه مقالات سمینارها و کنفرانسها

-استانداردها

-جزوه ها

-بروشورها

-گواهی نامة ثبت اختراع

فصل سوم: رایانه در کتابخانه، منابع و مآخذ اطلاعاتی الکترونیکی، شبکة وب و اینترنت و روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات

-رایانه در کتابخانه

-پایگاه اطلاعاتی

-شبکة اطلاعاتی و انواع آن

-شبکة اینترنت


-شبکه های اطلاع رسانی مفید برای کار مرجع

-سایت کتابهای تحقیقاتی جهانی

-سایتهای مرجع عمومی در اینترنت

-سایتهای آموزشی در شبکة وب

-روزنامه ها و مجله ها و کتابها در اینترنت

-بازیابی اطلاعات از طریق یوزنت

-ابزارهای جستجو در اینترنت

-ابزارهای جستجوی مفید کدامند؟

-جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و اینترنت

-روشهای جستجو در شبکة وب

-ارزیابی پایگاهها و منابع اطلاع رسانی الکترونیکی



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: تعلیم، تربیت، سازنده
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:48

فلسفه های معاصر تربیت اخلاقی

فلسفه های معاصر تربیت اخلاقی

مقدمه

تربیت اخلاقی فعالیتی است که باید از دو نوع مطالعه نظری به دست آید و حاصل آن در عمل به کار گرفته شود. از یک سوء مفهوم اخلاق، قلمرو فلسفه از لحاظ سنتی، هدف تربیت اخلاقی به شدت بر شناخت و آگاهی از فرد و اخلاق مبتنی خواهد بود. از سوی دیگر، مباحث مربوط به طبیعت و تحول انسان در روان شناسی مشخص می کند که چگونه انسان می تواند فاعل اخلاقی شود و مطابق با معیارهای معین فلسفه اخلاق بیندیشد و عمل کند. بالاخره تربیت کاری است که این داده های نظری را به حیطه عمل می کشاند و برنامه، روش و شیوه ها را تعیین کرده، ارتباط آن را با عوامل رشد اخلاقی مطلوب مورد بررسی قرار می دهد.

برای آگاهی از وضعیت کنونی تربیت اخلاقی، باید پیشینه و اصول مفروضه چهار دیدگاه بانفوذ معاصر را بررسی کنیم. روش کار ما در این مقاله بر مطالعه فلسفه های اساسی این چهار رویکرد متمرکز خواهد بود در مقالات بعدی کتاب حاضر، از منظر روان شناسی و تربیتی، با تفصیل بیشتری به رویکردهای مورد نظر پرداخته خواهد شد در اینجا هر یک از آنها در پنج مرحله به بحث گذاشته می شود: ابتدا به این نکته پی خواهیم برد که مطابق با رویکرد شخصی چه نوع از فعالیت انسانی در قلمرو ارزش گذاری اخلاقی و در نتیجه در قلمرو تربیت اخلاقی قرار می گیرد در صورتی که تربیت اخلاقی با روش های عملی (مرحله دوم) توأم گردد، چه بسا بتوان زمینه ی فلسفی (مرحله سوم) و روان شناسی (مرحله چهارم) هر رویکردی را استخراج کرد، هر چند طرفداران آن رویکرد چنین چیزی را به صراحت بیان نکرده باشند (مرحله پنجم) سپس شایستگی همه جانبه هر رویکرد را از حیث تأثیر و اعتبار آن در رشد فاعل اخلاقی ارزیابی خواهیم کرد، از این لحاظ، قوت و ضعف های دیدگاه های مختلف و مشکلاتی که باید برای ترسیم نظریه جامع و بایسته برطرف گردد، آشکار می شود.

با وجود این، برای ارزیابی از شایستگی یک رویکرد نیاز به معیار شایستگی است. حتی برای بررسی نظریه های تربیت اخلاقی باید بر نوع موضوعاتی که راجع به آن سخن می گوییم تفاهمی ضمنی داشته باشیم. این زمینه عمومی که ریشه در تجربه عادی اخلاقی هر فردی دارد، در تمامی مواردی که به دنبال می آید، مفروض خواهد بود ما شاهدیم که خود قضاوت های اخلاقی را بنا کرده و براساس آن عمل می کنیم: این داده ها از وضعیت موجود ما به دست می آید ما می خواهیم بدانیم که چگونه می توانیم چنین کارهایی را بهتر انجام دهیم و به دیگران به ویژه به جوانان کمک کنیم تا آنان نیز به همین صورت عمل کنند. در نتیجه، مناسب است که به طور خلاصه و در آغاز مراد خود را از «اخلاق»(2) روشن سازیم.

اخلاق به رفتار انسانی و ارزیابی از آن ارتباط دارد: چگونه می توان رفتار یا زندگی خوبی داشت؟ از جهاتی، همة رفتار انسانی از خوردن ساندویچ گرفته تا مردن به هر دلیلی در قلمرو اخلاق قرار می گیرد از لحاظ دیگر، تنها رفتارهای خاصی «رفتارهای اخلاقی» می باشند و بقیه نااخلاقی (نه ضد اخلاقی) اند. با این که دانشمندان علم اخلاق راجع به عوامل اخلاقی و غیراخلاقی رفتارها اختلاف نظر دارند، اما چنین اختلافی راه به جایی نمی برد و به نظرمی رسد که اصل رفتار است. «داوری اخلاقی»، «نظریه اخلاقی»، «رشد اخلاقی»، و به ویژه «تربیت اخلاقی» با داشتن تصوری از رفتار خوب یا بد، تبیین می شود.

همچنین، علی رغم این که رفتار انسانی از یک فرد به تنهایی و نه به طور جمعی صادر می شود، اما بدیهی است چنین عملی، عمل ساده ای نیست. رفتار انسانی بر مجموعة پیچیده ای از فرایند ها و توانایی ها، از رشته های عصبی گرفته تا داوری صوری عملیاتی(3)، مبتنی می باشد. بدین ترتیب، «تربیت اخلاقی» چه بسا می تواند به روش هایی اشاره داشته باشد که براساس آن، انسانی هر نوع توانایی که برای انجام رفتارخوب و فاعل شدن به اخلاق مطلوب نیاز دارد، به دست می آورد بسیاری از توانایی های ضروری در مناسبت های دیگر، مثلا توسط عصب شناسی و متخصص کارآمد مورد بررسی قرارمی گیرد، اما تحقیق راجع به روان شناسی اخلاق و تربیت اخلاقی می باشد و یا فعالیت اخلاقی در آن نقش اساسی دارد. روان شناسی اخلاق این سؤال را مطرح می کند: چه چیزی در انسان وجود دارد که موجب می شود تا او به اخلاق –با پذیرفتن مفهومی از اخلاق در فلسفه اخلاق، که این سؤال بر پایه آن مفهوم استواراست –جامعه عمل بپوشاند؟ تربیت اخلاقی این پرسش را مطرح می کند: چگونه در عمل می توانیم توانایی های مذکور را در افراد پرورش دهیم؟

در اینجا هدف ما بررسی همة نظریات مزبور نیست، بلکه بر دیدگاه هایی تأ‌کید می کنیم که در حال حاضر تأثیر مهمی بر تربیت اخلاقی دارند. دیدگاه های مذکور عبارت است از: تبیین ارزش ها(4)، شناختی –رشدی، شناختی –تحلیلی(5) و سنتی. با بررسی این رویکردها چه بسا بتوانیم به نتایجی دست یابیم که کاربرد بسیار زیادی دارد.

نظریه تبیین ارزش ها در تربیت اخلاقی

نقطه آغاز نهضت معروف «تبیین ارزش ها» به اثر لوئیس راتس و دیگران در خلال دهه های 1950 و 1960 برمی گردد؛ زمانی که برای نخستین بار کتاب حجیمی تحت عنوان «ارزش ها و آموزش» توسط راتس با همکاری مریل هارمین(6) و سیدنی بی. سیمون(7) در سال 1966 به چاپ رسید. همان طور که هوارد کرشن بوم(8) در مقالات اخیر خود تحت عنوان مطالب خواندنی راجع به تبیین ارزش ها 1973 اشاره کرد، ساختاری نظری این رویکرد در طول سالیان متمادی نسبتا ثابت مانده است. به منظور تجدید نظر در رویکرد، پیشنهادهایی توسط کرشن بوم در آن برهه (1973، در مقالات اخیرخود) و در اثر جدیدش تحت عنوان «نظریه جدید تبیین ارزش ها» 1977 ارائه شد. به طور کلی، با این که بنیان گذاران این رویکرد در برخی موارد توجه خود را به مبنای نظری و پژوهشی آن معطوف داشته اند، اما مکتب فکری نظریه تبیین ارزش ها نسبتا ضعیف و چند شکلی بوده و مقایسه با شیوة ‌نظری، بیشتر به شیوة عملی گرایش داشته است. آن چه می آید خلاصه کوتاهی از مفاهیم و پیش فرض های این رویکرد می باشد.

[قلمرو تربیت اخلاقی]

گسترة کاربرد روش های تبیین ارزش ها فراتر از اعتقاد متعصبانه به «مسائل اخلاقی» است و به انواع مختلف تصمیم گیری ها در زندگی راه می یابد. طرفداران این رویکرد خاطرنشان می کنند که ارزش ها در هر نوع گزینش و انتخابی دخالت دارند. در این صورت، چنانچه توجه ما به «ابعاد ارزشی» اشیا معطوف گردد، عملا درمی یابیم که هر چیزی واجد این ابعاد می باشد. با وجود این، هستة اصلی رویکرد به ارزش های مشخصی تأکید نمی کند. در واقع، در روش های آن هیچ گونه قضاوتی در مورد ارزش گذاری افراد مشاهده نمی شود به جای آن، در این وضعیت، آموزش ارزش ها سعی دارد تا شیوه هایی را برای سروسامان دادن یا پابرجا کردن نظام فردی یا سلسله مراتب ارزش ها تعلیم دهد.

بی تردید امور شخصی از پیش برای ما دارای اهمیت و ارزش می باشد، اما برداشتی که از مجموعه این ارزش ها به دست می دهد و نحوة ارتباط آن ها غالبا ابهام دارد، تا آنجا که چه بسا در بین ارزش های مذکور، عناصر متناقضی وجود داشته، هیچ یک از آنها بر دیگری از برتری روشنی برخوردار نباشد. همچنین، ممکن است از انجام رفتار مطابق با این ارزش ها ممانعت به عمل آید. این در جایی است که کسی بخواهد ارزش های خود را که در تعارض با قضاوت های ارزشی مورد تأکید مراجع تصمیم گیری یا همردیفان است، بر جامعه تحمیل کند. بر این اساس، نظریه تبیین ارزش ها روشی برای برطرف ساختن تعارضات است که بر پایه آن می توان برتری های اصلی خود را روشن ساخت و عزت نفس و اطمینان خود را در مورد هر نوع ارزشی که از آن حمایت می کنیم، تعالی بخشید در اینجا تأکید بر کسب مهارت ویژه ارزش گذاری است، ولی چگونگی اجرای آن در سراسر عرصة زندگی متفاوت خواهد بود. از این لحاظ، راجع به اصول کلی ارزیابی از خود، رویکرد تبیین ارزش ها به جای این که نتایج یا داوری ارزشی خاصی را ارائه دهد، مقدم تر از هر چیز، بر یکی ازابعاد سنت سقراطی «زندگی کنترل شده» تأکید می ورزد.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: فلسفه، معاصر، تربیت، اخلاقی
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:42

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی همبستگی بین انعطاف پذیری و توان انفجاری 15 نفر از دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانشگاه محق اردبیلی به اجرا در آمده در این راستا 15 نفر از دانشجویان که به صورت تصادفی از میان دانشجویان تربیت بدنی عمومی با میانگین سنی ( 22.46 سال) و قد( 172.63 سانتی متر) و وزن ( 63.73 کیلو گرم ) انتخاب شده و آزمون انعطاف پذیری عضلات پشت پا ( انعطاف پذیری مطلق برای سنجش انعطاف پذیری و آزمون های پرش عمودی سارجنت و پرش طول ( پرش جفت) را نیز برای سنجش توان انعطاف پذیری آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفته است که این آزمون ها جز آزمون های تحقیق توصیفی میدانی محسوب می شوند . نتایج: نتیجه تحقیق نشان داد که همبستگی معنا داری بین انعطاف پذیری و توان انفجاری وجود ندارد (ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش طول (065/0p ) و ارتباط بین انعطاف پذیری و پرش ارتفاع )145/0 ≥p ((هم چنین بین انعطاف پذیری و سن آزمون شوندگان نیز همبستگی معنا داری ( 743/0p ) وجود ندارشت .

فهرست مطالب

عنوان...........................................................................................صفحه

فصل اول 11

مقدمه و طرح تحقیق 11

بیان مساله 15

ضرورت و اهمیت تحقیق 16

هدف های تحقیق 17

فرضیات تحقیق 17

محدودیت های تحقیق 18

محدودیت های قابل کنترل 18

محدودیت های غیر قابل کنترل 19

مقدمه 22

آمادگی جسمانی 23

تعریف عوامل امادگی جسمانی 25

استقامت قلبی- تنفسی 25

قدرت عضلانی 25

استقامت عضلانی 25

ترکیب بدن 26

سرعت 26

چابکی 26

هماهنگی عصبی-عضلانی 26

تعادل 26

زمان عکس العمل 27

مزایای فیزولوژیکی آمادگی جسمانی 29

اهمیت آمادگی جسمانی برای دانشجویان 29

توان 30

((توان، نوع کار عضلانی)) 31

آزمون دوره ای pwc-170 33

آزمون پرش سارجنت 34

آزمون پرش دفاع 36

ازمون دو سرعت 30 متر 37

آزمون پرش عمودی 38

انعطاف پذیری 39

" عوامل محدود کننده انعطاف پذیری" 40

دامنه حرکتی فعال وغیر فعال 42

تکنیک ها ی کششی 43

عضلات موافق ومخالف 44

کشش بالستیک 45

کشش استاتیک 47

" ارزشیابی انعطاف پذیری " 47

" راهنمایی کلی برای سنجش انعطاف پذیری " 48

" اندازه گیری انعطاف پذیری " 49

" روش های مستقیم سنجش انعطاف پذیری ایستا " 50

" روش های غیر مستقیم اندازه گیری انعطاف پذیری ایستا " 50

کاربرد ازمون های انعطاف پذیری 52

پیشینه ی تحقیق 53

یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به انعطاف پذیری 53

یافته ها ونتایج تحقیقات مربوط به توان 54

فصل سوم 57

روش شناسی تحقیق 57

مقدمه 58

روش تحقیق 58

جامعه و نمونه آماری 58

ابزار و روش جمع آوری داده ها 58

آزمون پرش عمودی 60

آزمون پرش طول 63

روشهای آماری : 64

فصل چهارم 65

یافته های پژوهش 65

مقدمه 66

الف : تجزیه و تحلیل توصیفی مشخصات فیزیکی آزمودنی ها 66

ب : تجزیه و تحلیل توصیقی ویژگی های ترکیب بدنی آزمودنی ها 69

ج : تجزیه و تحلیل ویژگی های فیزیولوژیکی آزمودنی ها 70

د:تجزیه تحلیل استنباطی یافته ها 73

نتیجه گیری: 76

پیشنهادات کاربردی: 76

پیشنهادات آینده: 77

منابع : 79

فهرست نمودارها

نمودار4-1:میانگین،حداقل وحداکثرسن آزمودنی های تحقیق. ..............................62

نمودار4-2:میانگین،حداقل وحداکثرقد آزمودنی های تحقیق. ..............................63

نمودار4-3: میانگین،حداقل وحداکثروزن آزمودنی های تحقیق. .............................64

نمودار4-4: میانگین،حداقل وحداکثردرصد چربی آزمودنی های تحقیق. .........................65

نمودار4-5:میانگین،حداقل وحداکثرانعطاف پذیری آزمودنی های تحقیق. ........................66

نمودار4-6:میانگین،حداقل وحداکثرپرش طول آزمودنی های تحقیق. ..........................67

نمودار4-7: میانگین،حداقل وحداکثرپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. .........................68

نمودار4-8:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش ارتفاع آزمودنی های تحقیق. ........................69

نمودار4-9:ارتباط بین انعطاف پذیری وپرش طول آزمودنی های تحقیق. ........................70

نمودار4-10:ارتباط بین انعطاف پذیری وسن آزمودنی های تحقیق ...........................71


فهرست جداول و تصاویر

جدول 2-1 نیاز ورزش ها به عوامل مختلف آمادگی جسمانی................................14

جدول2-2 ارتباط بین نتایج پرش عمودی وترکیب تار تند انقباض.............................18

جدول 2 -3 : مزایا و معایب تکنیک های کششی .....................................44

جدول 2 – 4 : میزان انعطاف پذیری بر اساس نتایج آزمون رساندن دست به انگشتان پا...................46

جدول 2 -5 : امتیاز آزمون انعطاف شانه .........................................47

جدول 3 – 1 : نورم انعطاف پذیری...........................................53

تصویر 3 – 1 : آزمون رساندن دست به انگشتان پا ....................................54

جدول 3 – 2 : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد 16 تا 19 سال ..........................55

جدول 3 – 3 : نورم مربوط به آزمون سارجنت برای افراد بزگسال.............................56

تصویر 3 -2 : آزمون پرش عمودی سارجنت ......................................56

تصویر 3 – 3 : اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی ناحیه سه سر بازو .........................57

تصویر 3 – 4: آزمون پرش طول.............................................58




خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 23:30

تاریخچه و اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت

تاریخچه و اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت

بزهکاری کودکان نوجوانان و روشهای خاص اصلاح و تربیت آنان با توجه به شرایط سنی و اجتماعی و علل و انگیزه های غالبا متفاوت بزهکاری در این قشر با سایر بزهکاران بزرگسال ، موجب نگرش و توجه جرم شناسان و جامعه شناسان و مددکاران اکثر جوامع شده و در نهایت موجب گردید تمهیداتی جهت نگهداری و تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان مجرم با قوانین خاص درنظر گرفته شود . به همین منظور در ایران در سال ١٣٤٧ در منطقه شمال غرب تهران واقع در محله شهرزیبا ساختمان و ابنیه اولین مجتع نگهداری اینگونه بزهکاران بنام (کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان) تأسیس و شروع به فعالیت نمود . طبق ماده ١٨ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور کانون مزبور چنین تعریف گردیده است «کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری ، اصلاح و تربیت و تهذیب اطفال غیربالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از ١٨ سال تمام سن داشته باشند ». هدف قانونگذار از تمایز و جداسازی اینگونه بزهکاران توجه به واقعیتهای ملموس در جوامع شهری و تنگناهای ایجاد شده در مسیر زندگی افراد جامعه بخصوص کودکان و نوجوانان که غالباً در اثر سوءاستفاده از ناآگاهی و عدم شناخت این قشر از قوانین و مقررات جاری و رشد عقلی و روانی می باشد .

براین پایه و استدلالات موجه با جداسازی بزهکاران نوجوان از بزرگسالان ، لزوم نگهداری و نظارت و تربیت و تهذیب و اصلاح و بازگشت آبرومندانه به جامعه از دغدغه های هرنوع جوامع مترقی محسوب و براین اساس کانون اصلاح و تربیت نیز با کادری مجرب و آموزش دیده با اهداف بر شمرده فعالیت خود را آغاز نمود .

از لحاظ ساختاری کانون اصلاح و تربیت از بخشهای مختلفی تشکیل که اهم آن به شرح ذیل می باشد :

امور مدیریت داخلی و مددکاری

بهداری و مرکز مشاوره و سالن ملاقات

امور فرهنگی و آموزش

اداری ، مالی ، خدماتی

امور انتظامی

در حال حاضر کانون زیرمجموعه اداره کل زندانهای تهران بوده و به عنوان یک مجتمع تربیتی نوجوانان زیر ١٨ سال (دختر و پسر) را نگهداری می کند .

کانون اصلاح و تربیت

کانون اصلاح و تربیت تهران در سال ١٣٤٧ تأسیس و آغاز به کار کرد . با بررسی تاریخچة آن به این نتیجه می‏رسیم که اندیشه و ساماندهی این اقدام متناسب با نیاز جامعه و اطفال بزهکار بوده است.

کودکان و نوجوانان معارض قانون بخاطر رفتار یا انجام اعمالی به تشخیص دادگاه صالح به کانون اصلاح و تربیت تحویل می‏شوند. این مرکز در ورود مددجو و صدور حکم آزادی نقشی ندارد، و دادگاه آن را تعیین می‏نماید. براساس مادة ١٩ آیین‏نامه قانونی و مقررات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، کانون اصلاح و تربیت، مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیربالغ و بزهکارانی که کمتر از ١٨ سال سن داشته باشند. یکی از مهمترین آثار تأسیس کانون اصلاح و تربیت جداسازی مجرمین زیر ١٨ سال از مجرمین بزرگسال است. پس از آن اقدامات و فعالیتهای اصلاحی و تربیتی است. کانون در زمینی به مساحت تقریبی ٤٠ هزارمترمربع در شمال غربی تهران واقع شده است و دارای محل اسکان، ساختمان اداری، روانشناسی، مددکاری، بهداری، آشپزخانه، سالن غذاخوری، سالن ملاقات، کارگاههای فنی‏حرفه‏ای، آموزشگاه، کتابخانه، ورزشگاه و استخر می‏باشد.

نوع فایل: word

سایز:13.5 KB

تعداد صفحه:12



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 07:22

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:31 مقدمه میزان پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی و شرکت در کارهای گروهی با اعتماد به نفس دانش آموزان رابطه مستقیم دارد.باید شرایطی فراهم کنیم که کودکان تجربیات موفقیت آمیزی داشته باشند. ایجاد حس رقابت سالم در زمینه های مختلف ...



ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 07:10

مقاله نقش ورزش در شخصیت و سلامت درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی

مقاله نقش ورزش در شخصیت و سلامت درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی

مقاله نقش ورزش در شخصیت و سلامت درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:33 مقدمه بدن انسان همیشه به صورت یک کل واحد عمل می کند، نه به صورت یکسری بخش های جد از هم. ذهن و بدن از هم جدا نیستند و تقریباً هیچ پدیده ای وجود ندارد که تأثیرات آن تنها جسمی یا روانی باشد. نه ذهن از عناصر و استعدادهای مستقل ...



ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 07:10

مقاله روش های تربیت اخلاقی در اسلام تربیت اخلاق از دیدگاه اسلام درس اخلاق اسلامی پودمان دروس عمومی

مقاله روش های تربیت اخلاقی در اسلام تربیت اخلاق از دیدگاه اسلام درس اخلاق اسلامی پودمان دروس عمومی

مقاله روش های تربیت اخلاقی در اسلام تربیت اخلاق از دیدگاه اسلام درس اخلاق اسلامی پودمان دروس عمومی

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:38 مقدمه انسان، شگفت انگیزترین آفریده خدای بزرگ و والاترین نشانه قدرت بی منتهای اوست. انسان، مستعد اتصاف به همه صفات و کمالات الهی است. او را خلق کرد تا به مقام قرب الهی و جانشینی خدا در زمین برسد و این سیر جز با تربیت صحیح ...



ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 07:06

مقاله فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)

مقاله فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)

مقاله فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:26 چکیده جامعه ما در حال حاضر از جامعه سنتی به سوی جامعه صنعتی پیش رفته و هم اکنون نیز به سمت جامعه الکترونیک در حال حرکت است.بنابراین می zwnj;توان گفت که فضاهای مجازی نقش بسیار تعیین کننده zwnj;ای دارند به همین دلیل امروزه ...



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 15 >>