X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:31

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی

پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مى تواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آنها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه هاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینى و سیاسى بشمارمی آید.که دراین خصوص دانشمندان و فیلسوفان بسیاری ، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. ازجمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی می باشندکه محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و اینکه عدالت از نگاه ایشان چه شباهتها وچه تفاوتهایی دارد و اینکه آیا نظرات این دو فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی ازفضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت اینکه چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را به طور شفاف ترسیم نکردند روشهایی که محقق در تحقیق خود بکار می‌برد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی می باشد. بنابراین مسیر تحقیق به گونه ای پیش رفت که فرضیات فوق با توجه و استناد به مباحث خود اندیشمندان ذکر شده مورد تأئید و تاکید قرار گرفت.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه............................................. 2

بیان مسئله........................................ 3

اهداف تحقیق....................................... 5

روش تحقیق......................................... 5

روش گردآوری اطلاعات................................ 5

ابزار گردآوری اطلاعات.............................. 6

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................... 6

چارچوب نظری تحقیق................................. 6

سوالات اساسی تحقیق................................. 6

فرضیه های تحقیق................................... 7

فصل دوم مباحث نظری

بخش اول:

بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت...................... 9

مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان...... 10

مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی......... 14

مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان............ 15

عدل درقرآن....................................... 20

بخش دوم:

پیشنه تحقیق...................................... 22

فصل سوم

بخش اول:

نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی........ 26

نظام رهبری....................................... 32

بخش دوم:

عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی .......... 34

فصل چهارم

بخش اول:

تعاریف فارابی از عدالت........................... 41

بخش دوم:

تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر. 48

بخش سوم:

تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف59

بخش چهارم:

فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟..................... 66

اقسام فضائل...................................... 68

بخش پنجم:

مراتب عدل....................................... 75

اهمیت عدل در بقاء نوع بشری....................... 77

فصل پنجم

نتیجه گیری....................................... 80

پیشنهادات........................................ 91

منابع و مآخذ..................................... 92خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:30

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات و تعاریف

مقدمه.................................................................................................

1-1 بیان مسئله.....................................................................................

1-2 هدف های تحقیق..............................................................................

1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.............................................

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق..............................................................

1-4-1 سوالات تحقیق.............................................................................

1-4-2 فرضیه های تحقیق........................................................................

1-5 روش تحقیق...................................................................................

1-6 قلمرو تحقیق...................................................................................

1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................................................

1-8 تعریف مفاهیم..................................................................................

1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان............................................................

*فصل دوم - تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان

2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران.................. .............................................

2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام.........................

2-1-2 تاریخچه زندان در ایران...............................................................

2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف.............................................

2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام..............................................

2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران.................................................

2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران...................................................

2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان.................................

2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی.....................

2-3 انواع و مدت حبس............................................................................

2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع)..................................................

2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی.......................................................

2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن.............................................................

2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه....................................................

2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین........................

2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن............................................................

2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس...........................................

2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران........................

2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر...........................................................

2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه ..........................................

2-4-1 مبانی فقهی حبس...........................................................................

2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت................................... .......

2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه.........................................

2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم..........................................................

2-4-4-1 آیه اول....................................................................................

2-4-4-2 آیه دوم....................................................................................

2-4-4-3 آیه سوم...................................................................................

2-4-4-4 آیه چهارم.................................................................................

2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت.........................................................

2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع.........................................................

2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل...........................................................

2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی................................................

2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)...........................

2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع).........................................................

فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی

3-1 جایگاه زندان در اسلام.......................................................................

3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است.....................

3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام.............................................................

3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری..................................................

3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی...................................................

3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس...............................................................

3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی..................................................

3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها...............................................................

3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی..................................................

3-4 جایگاه های زندان در حقوق................................................................

3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران..................................................

3-4-2 اهداف کلی مجازات........................................................................

3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی.................................................................

3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان.........................

3-2-2 آسیب پذیری حبس........................................................................

3-2-3 ضرر و زیان های زندان..................................................................

3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان..............................................

3-3-1 جایگاه حبس در اسلام....................................................................

3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام........................................................

3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان....................................................

3-4 کارکردها و پیامدهای زندان.................................................................

3-4-1 کارکردهای زندان..........................................................................

3-4-2 پیامدهای زندان............................................................................

3-4-3 محاسن و معایب حبس....................................................................

3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس......................................................

3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس...............................................................

3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس................................................................

3-6 جایگزین های حبس..........................................................................

3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن............................................................

فصل چهارم : احکام موارد زندان

4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق.............................................................

4-1-1 حکم زندان در اسلام......................................................................

4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)................................

4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر.................................................................

4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان..................................................................

4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم............................................................

4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم........................................................

4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان...........................................................

4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه...........

4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه...............................................................

4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی.........................................................

4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه..............................................

4-2-4 حبس متهم..................................................................................

4-2-4-1 متهم به دزدی..........................................................................

4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود..............................................

4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود...........................................................

4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال.................................................................

4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام...........................................................

4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی..............................................................

4-3-1-1 حبس باغی..............................................................................

4-2-1-2 حبس راهزنان..........................................................................

4-3-1-3 حبس اسیر..............................................................................

4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس................................................................

4-3-2-1 متهم به قتل.............................................................................

4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند...............................

4-3-2-3 آمر به قتل...............................................................................

4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا.............................................................

4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد.........................

4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد...........................

4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط...........................................................

4-3-2-8 حبس قاتل فراری.......................................................................

4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول.............................................

4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد....................................

4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین..........................................................

4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی........................................

4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش........................................................

4-3-3-3 حبس زن مرتد..........................................................................

4-3-3-4 حبس ایلا کننده.........................................................................

4-3-3-5 حبس مظاهر............................................................................

4-3-3-6 حبس برای اقدام حد...................................................................

4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال..........................................................

4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین................................................

4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت........................

4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار.................................................................

4-3-4-4 حبس ناقب...............................................................................

4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم...........................................................

4-3-4-6 مفلس ...................................................................................

4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین............................................................

4-3-4-8 حبس راهن..............................................................................

4-3-4-9 حبس تارک نفقه........................................................................

4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به .......................................

4-3-4-11 حبس نباش............................................................................

4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس................................................................

4-3-4-13 حبس کفیل............................................................................

4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه............................................................

4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند.............................................

4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود.................................................

4-3-5 زندان در شهادت..........................................................................

4-3-5-1 حبس شهود.............................................................................

4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو..................................................................

4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها..............................................

4-3-7 حبس زننده برده خویش.................................................................

4-3-8 حبس مردم آزار...........................................................................

4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات..........................................

4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف..........................................................

4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس.................................

4-3-12 حبس برای توبه از گناه................................................................

4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)...........................................

4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده......................................................

4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان...........................................

4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش..........................................................

4-3-17 حبس بنده فراری........................................................................

فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی

5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات...........................................................

5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام........................................

5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه......................................

5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته...........................

5-2-2 حقوق عمومی زندانیان...................................................................

5-3 مصادیق حقوق زندانی.......................................................................

5-3-1 آزادی انجام معامله........................................................................

5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق......................................................................

5-3-3 آزادی شهادت .............................................................................

5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن.............................................

5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف........................................................

5-3-6 آزادی در ورزش..........................................................................

5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی................................

5-3-8 حق ملاقات با خانواده....................................................................

5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم..........................................................

5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی......................................

5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب......................................

5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی....................................

5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی ..................................................

5-3-14 حق زنان در زندان......................................................................

5-3-15 بازرسی وضع زندانیان.................................................................

5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان.............................................................

5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد.........................

5-3-18 حق برخورداری از وکیل...............................................................

5-3-19 منع مطلق شکنجه......................................................................

5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم.....................................................

5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط................................................

5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات............................

5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی................................................................

5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن..............................................

5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی......................................

5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی.....................................................

5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه..........................................................

5-3-27 حق رفاه زندانی.........................................................................

5-3-28 حق نفقه زندانی.........................................................................

5-3-29 حق تعجیل در محاکمه..................................................................

5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او..................................................

5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان..............................................

5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان..................

5-3-33 فوت زندان...............................................................................

5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان..................................................................

5-5 مخارج و مسکن زندانیان....................................................................

5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق............................................

5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت............................................

5-5-3 کفالت خانواده زندانی.....................................................................

5-6 ملاقات با زندانی..............................................................................

5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)...........................................................

5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان......................................................

5-6-3 انواع ملاقات در زندان....................................................................

5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی...........

5-7 مرخصی رفتن زندانیان......................................................................

5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان................................

5-7-2 انواع مرخصی زندان.....................................................................

5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران............................

5-8 کار و اشتغال در زندان.......................................................................

5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)......................................................

5-8-2 حق اشتغال برای زندانی.................................................................

5-8-3 کاریابی جهت زندانیان....................................................................

5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان...........................................

5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان.......................................................

5-8-6 انواع اشتغال در زندان...................................................................

5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی............................................................

5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان............................................................

5-10 عفو و بخشندگی در زندان................................................................

5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)................................

5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی...............................................................

5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی........................................

5-11 آینده زندانی.................................................................................

5-12 آزادی از زندان..............................................................................

نتیجه گیری...........................................................................................

منابع فارسی.........................................................................................

منابع عربی...........................................................................................

منابع انگلیسی.......................................................................................

مجلات.................................................................................................

قوانین.................................................................................................

پایان نامه.............................................................................................خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:32

بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)

شرح مختصر: مطالعات متعددی اثبات کرده اند که تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات در هر بنگاه اقتصادی یکی از فرضیات انکارناذیر می باشد .با تعیین دقیق بهای تمام شده می توان ضمن حضور در صحنه رقابت با سایر تولیدکنندگان آن محصول با آنالیز سفارشات مشتریان و یا تقاضای بازار حجم تولید سالیانه را تعیین نمود. از سویی با توجه به نقش اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مدون ، برون سپاری فعالیتهای یک بنگاه اقتصادی می تواند در جهت کاهش هزینه ها که منجر به کاهش بهای تمام شده خدمات خواهد شد ، موثر واقع شود.

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 27 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در طی سالهای1378 -1387 به بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها و تعیین اجزای تشکیل دهنده آن با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین با دو نمونه وابسته و آزمون ویل کاکسون مورد بررسی قرار گرفته است .

یافته های تحقیق حاکی از این است که برون سپاری فعالیتها در شرکت آب وفاضلاب باعث کاهش هزینه نگریده است .

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه:2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1بیان مساله5

4-1پرسش های تحقیق. 7

5-1فرضیات تحقیق. 7

6-1اهداف تحقیق. 8

7-1اهمیت انجام تحقیق. 8

8-1حدود مطالعاتی. 9

1-8-1قلمرو زمانی تحقیق. 9

2-8-1قلمرو موضوعی تحقیق. 9

9-1تعاریف واژه ها9

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه12

2-2 بخش اول :تاریخچه ومفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن. 13

1-2-2 تاریچه برون سپاری. 13

2-2-2 تعریف برون سپاری :15

3-2-2 مفهوم برون سپاری :15

4-2-2 مزایای برون سپاری. 16

5-2-2 معایب برون سپاری. 17

6-2-2 برای برون سپاری چه اقداماتی لازم است ؟18

7-2-2چرا برون‌سپاری ؟20

8-2-2چه نوع فعالیت هایی را می توان برون سپاری کرد؟20

9-2-2 عوامل موثر بر موفقیت روابط برون سپاری. 22

10-2-2برون‌سپاری‌های موفق. 24

11-2-2مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقیتدر برون سپاری. 25

3-2 بخش دوم :شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و میزان فعالیتهای آن و فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند.25

1-3-2تاریخچه صنعت آب در ایران. 25

2-3-2تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی. 27

3-3-2موضوع وهدف شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی. 28

4-3-2مرکز شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی. 28

5-3-2چه خدماتی را باید برون‌سپاریکرد؟29

6-3-2فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاری هستند.29

4- 2 بخش سوم: بررسی بهای تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزای آن. 30

1-4-2 حسابداری بهای تمام شده:30

2-4-2 کاربرد حسابداری بهای تمام شده :31

3-4-2تعریف بهای تمام شده کالاو خدمات.. 31

4-4-2 عوامل بهای تمام شده:32

5-4-2 هدف و کاربرد بهای تمام شده33

6-4-2بهای تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب.. 34

1-6-4-2 تعریف بهای تمام شده آب شرب.. 34

2-6-4-2 تعریف بهای تمام شده خدمات دفع فاضلاب.. 35

3-6-4-2 هزینه های فرایندی تولید آب شرب.. 35

4-6-4-2 هزینه های فرایندی خدمات دفع فاضلاب.. 36

5-6-4-2 هزینه های غیر فرایندی بهای تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب.. 37

5-2بخش چهارم -بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزای تشکیل دهنده آن .37

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه41

۳-۲روش تحقیق. 41

3-3مدل تحلیلی تحقیق. 42

4-3 جامعه آماری. 43

5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه43

6-3 روش گرد آوری داده ها43

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها44

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏47

2-4 تجزیه و تحلیل داده ها47

3-4نتایج آزمون آماری ویل کاکسون. 49

1-3-4فرضیه اول:49

2-3-4فرضیه دوم:50

3-3-4فرضیه سوم:52

4-3-4فرضیه اصلی:53

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه57

2-5خلاصه یافته های تحقیق. 58

1-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی اول. 58

2-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی دوم58

3-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی سوم59

4-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی. 59

3-5نتیجه گیری. 59

4-5 پیشنهادها60

1-4-5 ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق. 60

2-4-5 ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی. 61

5-5 محدودیت های تحقیق. 61

پیوستها

خروجی نرم افزار. 63

منابع و ماخذ

منابع فارسی:66

منابع لاتین:67

چکیده لاتین. 68

جدول1-4 آماره آزمون z. 49

جدول2-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین حقوق ودستمزد قبل وبعد از برون سپاری. 50

جدول3-4آماره آزمون z. 51

جدول4-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه تعمیرات ونگهداری قبل وبعد از برون سپاری 51

جدول5-4آماره آزمون z. 52

جدول6-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه خدمات قرارداری قبل وبعد از برون سپاری 53

جدول7-4آماره آزمون z. 54

جدول8-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین بهای تمام شده خدمات قبل وبعد از برون سپاری 54

جدول9- 4خلاصه نتایج آزمون فرضیات.. 55

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 43خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:27

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

شرح مختصر:

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فهرست مطالب

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

الف ) رفتار مجرمانه

یک ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

یک) شرط تسلیم قبلی مال

دو ) تعلق مال به دولت

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتکب

یک ) مفهوم مستخدم دولت

دو ) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت

)رکن معنوی

الف ) رکن معنوی اختلاس

ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری

منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:47

مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران

شرح مختصر:

در راستای سیاستهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران،طرح تحقیقاتی (( مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران )) انجام پذیرفته و با یاری پروردگار متعال به مرحله نهایی رسیده است .

در انجام این طرح تحقیقاتی ، یک گروه پنج نفره متشکل از مدیر طرح ( آقای محمد رضا عاطفی ) ، یک کارشناس ارشد و سه کارشناس ، زمانی حدوداً سه ماهه را به تحقیق و مطالعه در زمینه سیستم های مدیریت منابع انسانی (HRM ) ، بررسی وضع موجود منابع انسانی در وزارت بهداشت و درمان و مدلهای نوین در این زمینه گذرانیده اند .

گروه مذکور ضمن استفاده از بسیاری منابع داخلی موجود در ایران ، به این منابع قناعت ننموده و با استفاده از شبکه جهانی اینترنت ده ها مقاله و گزارش چندین کنفرانس مربوط را در زمینه HRM مورد کنکاش و بررسی قرار داده است .

طرح تحقیقاتی مذکور ، در چهار مرحله به انجام رسیده ، که از قرار ذیل می باشد :

مرحله اول ) مطالعه قوانین اداری و استخدامی جمهوری اسلامی ایران و استخراج مواردی از این قوانین که مرتبط با مقوله مدیریت منابع انسانی و یا خطاب به وزارت بهداشت و درمان و کارکنان آن .

مرحله دوم ) استخراج کلیات و ادبیات مدیریت منابع انسانی با استفاده از منابع علمی داخلی و خارجی .

مرحله سوم ) بررسی موضوعی مدلهای نوین مدیریت منابع انسانی از طریق مقالات و تئوریهای روز جهان در اینترنت و مراجعه به کتابخانه های دانشگاهها و استفاده از متن سخنرانیها و پایان نامه ها .

مرحله چهارم ) ارائه پیشنهادات و الگوهای مناسب برای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با در نظر گرفتن الگوهای نوین جهانی و نتایج حاصل از بررسی چالشهای موجود در این بخش .

v گروه مجری طرح ، سیستم مدیریت منابع انسانی را در زمینه های ذیل مورد بررسی قرار داده اند :

  1. طراحی ساختار سازمانی
  2. تامین نیروی انسانی
  3. آموزش و بهسازی نیروی انسانی
  4. مدیریت عملکرد
  5. نظامهای پرداخت حقوق و دستمزد
  6. حفظ و نگهداری منابع انسانی
  7. جابجایی و ترک نیروی انسانی
  8. روابط کار
  9. سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

در این نوشتار کوتاه تنها به شمه ای از آنچه در موارد فوق به انجام رسانیده اشاره می گردد:

فهرست مطالب

طراحی ساختار سازمانی
تامین نیروی انسانی
آموزش و بهسازی نیروی انسانی
مدیریت عملکرد
نظامهای پرداخت حقوق و دستمزد
حفظ و نگهداری منابع انسانی
جابجایی و ترک نیروی انسانی
روابط کار
سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی( HRIS )
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
ادبیات موضوع
روش تحقیق
نتایج تحقیق
منابع و ماخذخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:26

بررسی تطبیقی فروش‌ استقراضی‌ سهام (Short Selling) با عقد‌های اسلامی

شرح مختصر: یکی از مهمترین تحول‌های پیش‌آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می‌سازد، توجه به مشروعیت ساز‌و‌کارهای آن‌ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز‌و‌کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد‌های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب‌نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به‌وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به‌صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز‌و‌کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می‌توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تعریف فروش استقراضی سهام

هدف‌های فروش استقراضی سهام

سازوکار فروش استقراضی

حساب ودیعه در فروش استقراضی

درآمد قرض‌دهنده

محدودیت‌های فروش استقراضی

ریسک‌های مرتبط با فروش استقراضی

ریسک قرض‌گیرندگان

قرض گیرندگان

مزایا و مضار فروش استقراضی سهام

مزیت‌های فروش استقراضی سهام در بازار اوراق بهادار

مضار فروش استقراضی سهام در بازار اوراق بهادار

بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام

معنای لغوی و اصطلاحی عقد

تحقّق عقد و ارکان آن

مطابقت فروش استقراضی سهام با ارکان عقد

اصل صحت عقود و فروش استقراضی سهام

مورد کاوی موجبات بطلان عقد در فروش استقراضی سهام

غرر و فروش استقراضی سهام

سفهی‌بودن فروش استقراضی سهام

فروش استقراضی سهام و تعلیق در عقد

فروش استقراضی سهام و ربا

فروش استقراضی سهام و قمار

فروش استقراضی سهام و فروش مال غیر

عقد‌های قابل تطبیق

بیع العربون

عقد اجاره

بیع‌الخیار

قرض

خرید و فروش همزمان نقد و سلف سهام

بررسی راهکار خرید و فروش همزمان نقد و سلف سهام

مطالعه میدانی تحقیق

تشکیل جامعه و نمونه آماری

نتایج حاصل از مطالعه میدانی

منابع و مآخذخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:33

حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار

حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار

چکیده

یکی از موضوعات بحث­انگیز پیرامون غزل حافظ چگونگی ساختار غزل اوست. موافقانِ وجود انسجام در ساختار غزل­های حافظ، بر این باورند که ابیات غزل شاید در نگاه نخستین گسسته و پاشان احساس شود ولی از ساختاری منسجم و هسته­ی مرکزی برخوردار است که سایر ابیات یک غزل، با آن پیوند معنایی دارند و فرض استقلال ابیات، به معنای غزل حافظ آسیب می­رساند. مخالفان این نظریه معتقدند که ابیات در یک غزل، مستقل از هم است و این ویژگیِ غزل­های حافظ را برگرفته از شیوه­ی قرآن کریم می­دانند و به همین جهت در شرح غزل­های حافظ، بدون توجه به پیوند ابیات و وجود هسته­ی مرکزی، ابیات غزل را به طور مستقل شرح می­دهند. استاد شهریار، با توجه به اینکه بیش از هر شاعری به حافظ علاقه­مند بود و خود را تربیت یافته­ی مکتب حافظ می­دانست علاوه بر استفاده از مضامین شعری حافظ، در بیش از شصت غزل، به استقبال غزل­های حافظ رفته است و در این غزل­ها، به ساختار معنایی غزل حافظ نیز توجّه داشته است و در برخی موارد، با وجود پیوند معنایی میان ابیات، غزل او نیز گسسته نماست. نویسنده با بررسی برخی از غزل­­های حافظ و شهریار، ساختار منسجم معنایی غزل این دو شاعر را آشکار کرده و عوامل این انسجام و ارتباط معنایی ابیات غزل با یکدیگر را بیان کرده است.

فهرست مطالب


عنوان صفحه

فصل اوّل.. ز‌

کلّیّات و روش تحقیق.. ز‌

1-1 مقدّمه. 1

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- سؤالات و فرضیه­ها. 6

1-3-1- سؤالات تحقیق. 6

1-3-2- فرضیه­ها 6

1-4- هدف و ضرورت تحقیق.. 8

1-4-1- ضرورت تحقیق. 8

1-4-2- اهداف تحقیق. 8

1-5- پیشینه­ی تحقیق.. 8

1-5- روش اجرای تحقیق.. 12

فصل دوّم. 13

مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1-1- ساختار متن.. 14

2-1-2- ساختار نظم. 15

2-1-3- ساختار روایت.. 15

2-2- ساختار معنایی در غزل حافظ و شهریار. 15

2-3- نگاهی بر تأثیر پذیری شهریار از حافظ... 17

2-3-1- اقتباس... 18

2-3-2- تضمین.. 20

2-3-3- توجه به مضمون­های غزل حافظ.. 25

2-3-4-پیوند معنایی در ساختار غزل. 28

فصل سوّم. 29

بحث و بررسی.. 29

3-1-1- غزلی از حافظ)الا یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها)... 30

3-1-2- غزلی همسان از شهریار)جبین بگشا که می­بندیم از این غمخانه محملها). 32

3-2-1- غزلی از حافظ)اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را)... 35

3-2-2- غزلی همسان از شهریار(اگر آن دختر ترسا بیاراید کلیسا را) 37

3-3-1- غزلی از حافظ)صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را)... 40

3-3-2- غزلی همسان از شهریار(به چشم این همه مژگان به هم مزن یارا) 41

3-4-1- غزلی از حافظ)دل می­رود ز دستم صاحبدلان خدا را)... 45

3-4-2- غزلی همسان از شهریار)ما مستمند و مسکین دلبر دنی و دارا). 47

3-5-1- غزلی از حافظ)ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت) 51

3-5-2- غزلی همسان از شهریار)ای چشم خمارین که کشد سرمه­ی خوابت). 52

3-6-1- غزلی از حافظ)به کوی میکده هر سالکی که ره دانست)... 56

3-6-2- غزلی همسان از شهریار)به کان لعل تو هر مشتری که راه دانست). 58

3-7-1- غزلی از حافظ(شاهد آن نیست که موی و میانی دارد)... 61

3-7-2- غزلی همسان از شهریار)چشم و ابروی تو تا تیر و کمانی دارد). 63

3-8-1- غزلی از حافظ)دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی­گیرد)... 67

3-8-2- غزلی همسان از شهریار)نپنداری که دل هر دم فغان از سر نمی­گیرد) 69

3-9-1- غزلی از حافظ)در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد)... 73

3-9-2- غزلی همسان از شهریار)کلک نقّاش ازل کز ابدیّت دم زد). 76

3-10-1- غزلی از حافظ(اگر روم ز پی­اش فتنه­ها برانگیزد). 81

3-10-2- غزلی همسان از شهریار)چو آفتاب به شمشیر شعله برخیزد). 83

3-11-1- غزلی از حافظ(نقد صوفی نه همه صافی بی­غش باشد).. 85

3-11-2- غزلی همسان از شهریار) شمع مسکین نه سوزنده و سرکش باشد(. 87

3-12-1- غزلی از حافظ)گر می­فروش حاجت رندان روا کند)... 90

3-12-2- غزلی همسان از شهریار(میخانه گر به رخ در میخواره وا کند) 92

3-13-1- غزلی از حافظ)آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند). 95

3-13-2- غزلی همسان از شهریار)آنان که سرمه از رد پای شما کنند). 97

3-14-1- غزلی از حافظ)دوش در حلقه­ی ما قصه­ی گیسوی تو بود)... 100

3-14-2- غزلی همسان از شهریار)رو به هر قبله که کردم صنما سوی تو بود). 102

3-15-1- غزلی از حافظ)یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور)... 105

3-15-2- غزلی همسان از شهریار)اسم اعظم باز گردد با سلیمان غم مخور). 107

3-16-1- غزلی از حافظ)فاش می­گویم از گفته­ی خود دلشادم)... 111

3-16-2- غزلی همسان از شهریار(زادن من سفر و عشق تو باشد زادم). 113

3-17-1- غزلی از حافظ(حجاب چهره­ی جان می­شود غبار تنم). 116

3-17-2- غزلی همسان از شهریار)همای طایر جان بسته در طناب تنم). 118

3-18-1- غزلی از حافظ(بالا بلند عشوه­گر نقش­باز من). 121

3-18-2- غزلی همسان از شهریار)گر گوشمال عشق نبودی به ساز من). 123

3-19-1- غزلی از حافظ)تاب بنفشه می­دهد طرّه­ی مشک سای تو)... 126

3-19-2- غزلی همسان از شهریار(ای شب و روز و مهر و مه پرده­ی سینمای تو) 128

3-20-1- غزلی از حافظ(ساقی بیا که قدح لاله شد پر ز می). 131

3-20-2- غزلی همسان از شهریار)آمد بهار و لاله شد از ژاله پر ز می). 133

فصل چهارم. 137

نتیجه­گیری.. 137

4- نتیجه­گیری.. 138

منابع و مآخذ.. 140
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:22

مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی

مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستیسابقه و ضرورت انجام تحقیق

در زمینه حقوق زن در اسلام و دیگر مکاتب از جمله مکاتب فمینیستی آثار زیادی نگاشته شدهاست که به بررسی برخی از مهمترین آنها می پردازیم:

از جمله این آثار کتاب «فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل است. این کتاب که در قالب یک رساله کارشناسی ارشد نوشته شده به بررسی حقوق زنان در حوزه های مختلف ابواب فقهی با توجه به دیدگاه مذاهب پنج گانه پرداخته است و نویسنده در آن سعی کرده است تمام حوزه هایی را که زنان در آن ذی حق هستند و شارع مقدس به حقوق آنان نیز توجه فرموده است نمایان سازد.

به نظر می رسد که محتوای کتاب با عنوانی که برای آن انتخاب شده تناسبی ندارد. زیرا در کتاب بیشتر به تفاوتهای فقهی و حقوقی زن و مرد از جنبه های مختلف پرداخته شده ولی اشاره ای به فمینیسیم که در واقع به جنبش زنان در غرب و خارج از حوزه اسلام است،‌نشده است. در فصل آ÷ر کتاب نیز دیدگاه برخی ادیان و ملل را در مورد زنان آورده است که هیچگونه تطابقی با آرای فمینسیتی در گذشته و حال ندارد و بسیاری از این دیدگاهها حتی در میان آن ملت ها و ادیان هم منشأ اثر نیست زیرا ،‌ با توجه به روی کارآمدن دیدگاههای فمینیستی قرون اخیر در غرب و فرهنگ جدایی دین از سیاست که پس از رنسانس در غرب شکل گرفت نگرش های لیبراستی،‌سکولاریستی، مارکسیستی و اومانیستی حاکم گشته است.

روی هم رفته رساله مذکور حاوی دیدگاهها و نگرش های امروزی در حوزه مسایل حقوقی زنان نمی باشد و نیاز به یک اثر جامع و مستقل و به روز وجود دارد تا دیدگاههای دین اسلام با مکاتب فمینیستی تطبیق داده شده و بسیاری از مسایل مبهم در مورد حقوق زنان پاسخ داده شود.

اثر دیگری که در این زمینه می توان نام برد «زن در اندیشه اسلامی» است. در این کتاب بیشتر به شخصیت زن، کمالات انسانی او، مشارکت زنان در اجتماع و مسئله حجاب و عفاف پرداخته شده است. هدف نویسنده ارایه تصویری صحیح از شخصت زن بوده است تا بر این اساس بتوان فرهنگ ها ، قوانین، آداب و رسوم و تلقی های موجود در مورد زنان را نقد کرد و در این راه از قرآن و سنت استفاده شده است. هر چند که نویسنده سعی کرده تصویری صحیح از زن در اندیشه اسلامی ارایه کند ولی به لحاظ مطالب مطرح شده از جامعیت لازم برخوردار نیست ضمن اینکه کار تطبیقی با حقوق زنان از دیدگاه مکاتب غربی و فمینیستی صورت نپذیرفته است و نیاز به نگارش یک اثر به روز و جامع و مستقل احساس می شود.

اثر دیگری که در این زمینه وجود دارد کتاب ارزشمند «نظام حقوق زن در اسلام» است.

در این کتاب شهید مطهری به رد دیدگاههای منفی در مورد دیدگاههای دین اسلام نسبت به آزادی و حقوق زنان می پردازند و به مباحثی استدلالی در خصوص تفاوتهای فقهی و حقوقی زنان با مردان در دین اسلام می پردازند در طول مباحث مطرح شده در این کتاب ایشان از کسانی که وضعیت طبیعی و فطری زنان را در مورد رعایت حقوق آنها مدنظر نمی گیرند انتقاد کرده و آن را موجب پایمال شدن حقوق زنان می دانند نه احقاق حق آنان. مطالب کتاب از غنای لازم برخوردار است اما در دهه های اخیر در مورد حقوق زنان مسایل جدیدی چه در قالب مکاتب فمینیستی و چه درقالب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مطرح شده است که نیاز به یک کار تطبیقی را بیش از پیش ضروری می کند تا به بسیاری از ابهامات و شبهات پاسخ داده شود. بنابراین نیاز به یک به روزرسانی در این زمینه وجود دارد خصوصاً که در این کتاب به طور مشخص چیزی تحت عنوان فمینیسم و مکاتب منعشب شده از آن نیامده است.

اثر دیگر مقاله ای با عنوان «فمینیزم ، علیه زنان» است است در این مقاله نویسنده به تشریح پنج شکل از تلقی های متفاوت از فمینیزم در غرب پرداخته است و سپس مبانی فلسفی و حقوقی فمینیزم را مورد نقد و بررسی قرار داده است. در این مقاله فقط به مبانی فمینیزم پرداخته شده و چیزی از حقوق زنان از دیدگاه اسلام و تطبیق آنها در این رابطه مطرح نشده است و به طور کلی نیاز به کاری گسترده تر و موشکافانه تر و تطبیقی بین دیدگاههای اسلام و فمینیزم وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج بوده است.

خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 14:25

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

بانیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد .

چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .

در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .

در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .

آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :

سال دختر پسر جمع کل

1968 25455 27238 52693

1969 27321 28771 56092

در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .

مدت نامعین

مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :

نوع فایل: word

سایز:15.7 KB

تعداد صفحه:15خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 14:01

پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران ( نگاهی تاریخی – تطبیقی )

پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران ( نگاهی تاریخی – تطبیقی )بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت دولتی تطبیقی پرداخته است که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و سیاسی بحث می کند .

بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت دولتی دارد .

و در آخر بخش سوم مدیریت دولتی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد .بخش اول

مدیریت دولتی تطبیقی : مبانی نظری و الگوها

بوروکراسی مبنایی برای مقایسه

بسیاری از محققان سیاست تطبیقی، برای تحلیل نظام های سیاسی رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت دولتی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های سیاسی نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری سیاسی تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت دولتی است.


مفاهیم بوروکراسی

بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» سیاسی به کار برده می شود.

گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است.

هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است.

1- سلسله مراتب اختیار مشخص

2- تقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفه

3- نظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارها

4- نظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصد یان مشاغل


کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگیهای اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند.

گرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، پاره ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.

آیزین شتات از نوعی تعادل پویا سخن می راند که یک بوروکراسی در تعامل با محیطش ایجاد می کند.

مارکس می گوید سازمان بوروکراتیک، درون خود ویژگی هایی را پرورش می دهد که آن را از هدف اصلی اش دور می سازد. برخی از نقاط قوت آن پیوسته بوسیله نقاط ضعفی که از خواص ماهوی بوروکراسی نشأت می گیرد، مخدوش می شود.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 9 >>