X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:43

تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

پایان نامه تاثیر بحران های اقتصادی در ارتکاب جرم

چکیده

اقتصاد سالم یکی از نیازهای حیات جوامع بشری است و بدون داشتن یک اقتصاد پویا، افراد جامعه نمی توانند به سعادت نائل آیند بحران های اقتصادی موجب برهم خوردن نظم و تعادل موجود در جوامع و حیات بشری شده به گونه ای که موجب بیکاری، تورم، فقر، ... می شود. و بحران های اقتصادی تأثیر مهمی در ارتکاب جرایم داشته که در این مورد سه نظریه ارائه شد. نظریه فشار رابرت مرتون که به ایشان اینگونه استدلال می کند که ترتیبات ساختارِ اجتماعیِ ویژه ای با نرخ های بالایِ جرم همبسته اند یعنی آن ها به جای تأکید بر تغییر مجرمان و بزهکاران پس از پیدایش شان، بر تغییرِ «بخشِ نسبتاً ساده ای از نظام اجتماعی» در جامعه آمریکا تأکید داشتند- نظریۀ روان شناختی که در سه بخش مجزا، سطوح بصیرت ذهنی، صفات منش و گرایش های واکنشی، نگرش استعداد و معتقدات به این بحث پرداخته. نظریۀ محیط اقتصادی که طرفداران این نظریه معتقدند که هم فقر و هم نابرابری، به طور قطع، با جرم- بویژه جرم خشونت بار- همبسته اند. و نظریه های ضدعاملی که هر کدام با روش ویژه ای این مساله را تحلیل می کند یکی از مهم ترین پیامدهای بحران که نقش مهمی در ارتکاب جرم دارد مهاجرت و تحول الگوی مهاجرت است. با مهاجرت بی رویه حاشیه نشینی گسترش یافته و این معضل باعث می شود که امنیت جانی مهاجران به خطر افتاده زیرا از یک طرف تمایل قبیله زدایی در برخی گروههای مهاجر و اشتیاق وافر به طرد فرهنگ بومی خود و پذیرش فرهنگ شهری، از طرفی دیگر وجود برخی تمایلات قبیله گرایانه گروهها به حفظ ارزش ها و هنجارهای سنتی آباء و اجدادی در محیط شهری باعث برخوردهای میان دو گروه (میزبان و مهمان) می شود. بحران های اقتصادی بر جرائم فراملی مانند پول شویی و رشوء هم تأثیر متقابلی داشته به گونه ای که امروزه مبارزه با این امر به یک مشکل جدی تبدیل شده است.

مقدمه

جرم همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشم گیر داشته است اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که، بیش تر مردم به این قواعد پای بند اند و بدان به دیدۀ احترام می نگرند با این همه، باید گفت که پاسخ به این پرسش و تعیین عوامل ارتکاب جرم از گذشته های دور و تا اواخر قرن نوزدهم، به ویژه از دیدگاه حقوقی و هرازگاهی از منظرۀ ادبی و هنری و نه با استفاده از روش های علمی صورت پذیرفته است بحران اقتصادی و مصادیق آن هم که یکی از علل ارتکاب و تأثیر مهمی در این مسئله داشته موجب شده که در مورد بحران های اقتصادی و تأثیر آن بر ارتکاب جرم مطالعه صورت گیرد. بحران ناکارآمدی و ناتوانی نظام اقتصادی یک کشور موجب پدیده های مانند فقر، تورم، مهاجرت، حاشیه نشینی شده که هر یک از این معضل ها به نحوی در ارتکاب جرایم نقش موثری دارد. مثلاً فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان به ویژه در زمینۀ جرائم زنان، اعتیاد، و سرقت تأثیرگذار است در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر وانحرافات اجتماعی مورد تأیید است بر این اساس فقر انگیزش روی آوردن به کجروی را افزایش می دهد. همچنان که رفاه طلبی در سوی آوردن به جرائم، انگیزۀ بسیار قوی می باشد. بر این اساس باید امروزه یکی از اساسی ترین برنامه های دولتها برای از بین بردن بحران اقتصادی باشد. که امروزه هم خوشبختانه تمامی دولتها برای مبارزه با این معضل دست و پنجه نرم کرده اند.

کلمات کلیدی:

بحران های اقتصادی، جرم، حقوق.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مسأله. 3

ب) سوالات تحقیق.........................................................................................................................................5

ج) پیشینه تحقیق.. 5

د) فرضیات تحقیق.. 8

ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 8

و) روش تحقیق.. 10

ز) ساماندهی تحقیق.. 11

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1: تعریف و ماهیت بحرانهای اقتصادی.. 13

1-1-1: مفهوم شناسی بحران اقتصادی.. 13

1-1-1-1: تعریف بحران. 13

2-1-1-1: تعریف بحران اقتصادی.. 14

3-1-1-1: اهمیت بحرانهای اقتصادی.. 17

4-1-1-1: مصادیق بحران های اقتصادی.. 18

1-4-1-1-1:تورم (Inflation) 19

1-1-1-4-2:فقر (Poverty) 20

1-1-1-4-3:بیکاری ( Unemployment) 23

1-1-1-4-4:جرائم اطفال و نوجوانان (Young Delinquency) 24

1-1-1-4-5:سرقت (Robbery) 24

1-1-1-4-6:اختلاس و ارتشاء (Embezlement & Bribery) 25

1-1-1-5: تاریخ بحران‌های اقتصاد. 26

1-2: عوامل و شاخص ها و آثار بحران. 29

1-2-1: عوامل بحران. 29

1-2-1-1: عوامل فرعی بحران. 29

1-2-1-2: عوامل اصلی بحران. 31

1-2-2: علائم و شاخص های شکل گیری بحران های اقتصادی.. 32

1-2-3: آثار بحران. 35

1-2-3-1: اقتصادی.. 36

1-2-3-2 : اجتماعی.. 37

1-2-3-3: فرهنگی..................................................................................................................................40

1-2-3-3-1:اقسام هویت... 42

1-2-3-3-2: تعریف بحران هویت... 44

1-2-3-3-3: شاخصه های بحران هویت... 44

1-2-3-4: سیاسی.. 45

فصل دوم : تحلیل جرم شناختی بحران اقتصادی

2-1: مبانی نظری.. 50

2-1-1:‌تاثیر بحران های اقتصادی از منظر تئوریهای جرم شناسی.. 50

2-1-1-1:‌ نظریه فشار مرتن.. 50

2-1-1-2: نظریه روانشناختی.. 57

2-1-1-2-1: سطح بصیرت ذهنی.. 57

2-1-1-2-2: صفات منش و گرایشهای واکنشی.. 57

2-1-1-2-3: نگرشها، استعدادها و معتقدات... 58

2-1-1-3: نظریه های مربوط به محیط اقتصادی.. 59

2-1-1-4:‌ نظریه های چند عاملی.. 64

2-1-1-4-1: نظریه ی فونتان. 64

2-1-1-4-2: نظریه ی کوراکیس... 64

2-1-1-4-3: نظریه ی بائر. 64

2-1-2: بحران اقتصادی از منظر متون دینی.. 65

2-2:‌ آثار جرم شناختی بحران اقتصادی.. 68

2-2-1:‌ اثر بحران در جرم انگاری.. 68

2-2-2: پیامدهای بحران. 71

2-2-2-1: تاثیر بر مهاجرت... 72

2-2-2-2: تحول الگوی مهاجرت... 75

2-2-2-3: پایان نظام تک قطبی.. 78

2-2-2-4: تاثیر بحران بر جرایم فراملی.. 78

2-2-3: بررسی موردی تاثیر فقر بر ارتکاب جرایم منافی عفت..............................................................................................81

2-2-3-1: تعاریف جرایم منافی عفت... 81

2-2-3-2:بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی.. 83

2-2-3-3: جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی نسبت به سایر جرایم مشابه. 85

2-2-3-4: رابطه فقر بر جرایم منافی عفت از دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان. 87

2-2-3-5: فقر و انحرافات اجتماعی............................................................................................................89

2-2-3-6: نظریه‎ های مربوط به فقر. 90

2-2-3-6-1: چشم انداز فرهنگی.. 90

2-2-3-6-2: چشم انداز موقعیتی.. 92

2-2-3-6-3: چشم انداز ربطی.. 92

2-2-3-7: نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی.. 93

2-2-3-7-1: دیدگاه بی هنجاری.. 93

2-2-3-7-2: نظریه انتقال فرهنگی.. 94

2-2-3-7-3: نظریه برچسب زنی.. 94

2-2-3-8: رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت... 94

2-2-3-8-1: نظریه مخالفان و موافقان. 95

2-2-3-8-2: نقش فقر در انحرافات اجتماعی از منظر دین.. 96

2-2-3-8-3: اعتیاد و سرقت................................................................................................................97

2-2-3-8-4: جرائم زنان. 98

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 101

پیشنهادات... 102

منابع. 104

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................107
خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 17:48

رابطه بین جهانگردی و جرم

رابطه بین جهانگردی و جرم

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست.

در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست.

این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال ۱۹۹۷تعداد۳/۴ میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که ۴/۸ درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال ۲۰۰۰ میلادی به ۶/۴ میلیون و تا سال ۲۰۰۷ به ۶/۷ میلیون نفر خواهد رسید.

تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد۲۰۴ میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد .

علیرغم نکات مثبتی که جهانگردی از لحاظ ازدیاد درآمد،ایجاد اشتغال ، شناساندن فرهنگ به بیگانگان و نظایر آنها دارد، مثل هر پدیده دیگری ، دارای مشکلاتی نیز می باشد که از جمله می توان به تهدید شدن ارزشهای اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع جهانگرد پذیر اشاره کرد. هدف از این مقاله ، که به بهانه حادثه اخیر گروگان گیری جهانگران واعمال مجرمانه می باشد. امید آن که این تحقیق در عمل بتواند در جهت حل معضلاتی که در این زمینه وجود دارد راهگشا بوده و کاهی در راستای رفع موانع جهت پذیرش جهانگردان بیشتر در ایران بدون تحمل آثار زیانبار آن باشد. جهت تسهیل مطالعه ، این مقاله به پنج بخش تقسیم شده است که در آنها، به ترتیب ، به موضوعات جهانگردان به عنوان قربانیان جرم ، جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی ، جهانگردان بعنوان مجرم ، توریسم وتروریسم و نتیجه گیری پرداخت شده است .

نوع فایل: word

سایز:17.5 KB

تعداد صفحه:9خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: رابطه، جهانگردی، جرم
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 13:20

علل موجهۀ جرم

علل موجهۀ جرم

علل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند. علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.

مصادیق علل موجهۀ جرم

1) مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون

کیفیاتی که وجود آن¬ها مستقیماً و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می‌گردد. این شرایط عبارتند از:

الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می¬کنند که طبق قانون آ ن اقدام جرم است. در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.

ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند. در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت‌دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.

2) مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی

در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می‌شود:

الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار

ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار

ج‌) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار

3) دفاع مشروع

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرائط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نیست:

شرائط تعرض:

الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم

ب) غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض

ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض

د) عمدی بودن تعرض

شرائط دفاع:

الف) ضرورت دفاع.

ب) تناسب دفاع با تعرض.

ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.

نوع فایل: word

سایز:7.73 KB

تعداد صفحه:3خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: موجهۀ، جرم
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 23:04

بررسی معادلات دینامیکی امواج گرانشی با رویکرد نظریه ی میدان ها در دو وضعیت گرانش جرم دار و بدون جرم

بررسی معادلات دینامیکی امواج گرانشی با رویکرد نظریه ی میدان ها در دو وضعیت گرانش جرم دار و بدون جرم

بررسی معادلات دینامیکی امواج گرانشی با رویکرد نظریه ی میدان ها در دو وضعیت گرانش جرم دار و بدون جرم

در این پژوهش معادلات دینامیکی امواج گرانشی با رویکرد نظریهی میدانها در دو وضعیت گرانش بدون جرم و جرمدار موردمطالعه قرار گرفته است. با معرفی یک میدان اسپین 2 در نظریهی میدانها و روشهای وردشگیری از خطی شدهی کنشاینشتین هیلبرت یک معادلهی دینامیکی برای امواج گرانشی بدون جرم ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 01:58

جایگاه ضابطان عام در پیشگیری از وقوع جرم

جایگاه ضابطان عام در پیشگیری از وقوع جرم

جایگاه ضابطان عام در پیشگیری از وقوع جرم

در تشکیل پرونده کیفری، عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها، ضابطین دادگستری میباشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مأمورین که در شکلگیری پرونده کیفری، بویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی، مؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد. در این ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 10:37

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

عنوان مقاله: پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم فرمت فایل: word تعداد صفحات: 22 شرح مختصر: بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 09:44

تحقیق خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

تحقیق خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

تحقیق خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

عنوان تحقیق: خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم فرمت فایل: word تعداد صفحات: 27 شرح مختصر: طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب می شود و جرمی که نظم عمومی جامعه را بر هم زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان بعضی از جرایم علاوه بر ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، خواهان، دعوای، زیان، ناشی، جرم
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 02:42

مقاله پیشگیری از جرم

مقاله پیشگیری از جرم

مقاله پیشگیری از جرم

دانلود مقاله پیشگیری از جرم این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 13 توضیحات: پیشگیری از جرم پیشگیری از جرم در معنای خاص عبارت از مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: مقاله، پیشگیری، جرم
جمعه 2 مهر 1395 ساعت 15:26

پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس نوع جرم

پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس نوع جرم

پایان نامه بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان بر اساس نوع جرم

چکیده : پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی های شخصی مجرمان براساس نوع جرم مرتکب شده پرداخته است. در این پژوهش، رابطه ی ویژگی شخصیتی که عبارت بودند از (ضعف روانی pt، هیستری Hy، افسردگی D، انحراف اجتماعی ndash; روانی (pd)، خود بیمارانگاری HS، پارانویا pa، اسکیزوفرنی SC، شیدایی Ma، دروغگویی L، بد ...ادامه مطلب
چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 08:34

طراحی محیطی و پیشگیری از جرم

طراحی محیطی و پیشگیری از جرم

طراحی محیطی و پیشگیری از جرم

عنوان مقاله: طراحی محیطی و پیشگیری از جرم قالب بندی: word شرح مختصر: با توجه به تأثیرگذاری محیط و نقش آن در ایجاد فرصت ارتکاب جرم، کامل zwnj;ترین تئوری ارائه شده که نحوه استفاده صحیح از تمامی مؤلفه zwnj;های محیطی در جهت کاهش جرایم را در بر می zwnj;گیرد رویکرد پیشگیری از جرم از طریق ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: طراحی، محیطی، پیشگیری، جرم
1 2 >>