X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:32

تجربیات مدون دبیر حرفه و فن

فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش می باشد

فهرست

مقدمه 2

1- کوچک بودن فضای کارگاهها 3

4- عدم انگیزه دبیران 4

5- زمان کم برای انجام فعالیتهای عملی 5

6- دنباله دار بودن واحدهای کتابهای جدید التالیف 6

7- کافی نبودن آموزشهای عملی برای دبیران 7

8- نقش مسئولان و مدیران مدارس 8

9- نمره فعالیت های عملی 9

نتایج حاصل از تحقیق و راه حلهای مناسب 10

هدفهای آموزشی انفرادی 12

تدریس خصوصی 15

آموزش برنامه ای ( PI ) 17

آموزش به وسیله رایانه ( CAI ) 20

آموزش انفرادی تجویز شده ( IPI ) 22

مشکلات راهکارها و پیشنهادات 32

11- راه حل های پیشنهادی 29

نتیجه گیری 32

منابع 34خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تجربیات، مدون، دبیر، حرفه، فن
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:44

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

چکیده

ارتباط بین پزشک و پرستار شامل تعامل متقابل بین پزشک و پرستار در امر مراقبت از بیمار برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی یعنی ارتقای وضعیت بیمار است .ایجاد ارتباط صحیح به عنوان مهمترین ویژگی لازم برای افراد شاغل در مراقبت های بهداشتی اولیه توصیف شده است. با توجه به ضرورت وجود ارتباط و همکاری میان پزشکان و پرستاران در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار ،این مطالعه برای تعیین وضعیت ارتباط حرفه ای بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه هردو گروه انجام گردید .

روش مطالعه: روش تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که بصورت مقطی انجام شد .نمونه پژوهش 110 نفرازپزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ستان اردبیل می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار بررسی ،پرسشنامه دوقسمتی برای پزشکان و پرستاران می باشد که هرکدام بصورت مجزا تهیه شده بود . قسمت اول مربوط به متغیرهای فردی – اجتماعی، با 12 سوال مشخص شده بود . قسمت دوم مربوط به ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار با دو متغیر مشخص ارتباط و ادراک بود که تعداد سوال پرسشنامه پزشکان 22 سوال وپرسشنامه پرستاران با 25 سوال بود . داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 17 شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی ،تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

یافته ها:در مجموع 110 نفر از پزشکان و پرستاران در این تحقیق شرکت نمودند. که47.3%ازپاسخ دهندگان پزشک، مرد و 52.7 % نیز پزشک زن بوده اند.همچنین جنس پاسخ دهندگان پرستار نیز 18.2 % از پاسخ دهندگان مرد و81.8% از آنها زن بوده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد، با افزایش میزان ارتباط پزشکان با پرستاران ،عملکرد پرستاران نیز بهبود می یابد.همچنین نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش میزان ارتباط پرستاران با پزشکان ،عملکرد پزشکان نیز افزایش می یابد .. همچنین هرچه تجربه کاری پزشکان و پرستاران بیشتر شود میانگین موفقیت در عملکرد شان نیز افزایش می یابد.پس می توان گفت بین ارتباط پزشک و پرستار رابطه معنادری وجود دارد.

نتیجه گیری:بطور کلی می توان گفت، رابطه حرفه ای بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه پرستاران در سطح متوسط و از دیدگاه پزشکان در سطح بسیار قوی قراردارد.. پس بهبود ارتباط بین پزشک و پرستار می تواند نتایج بسیار مثبتی برای پزشکان و پرستاران و کیفیت مراقبت های آنان داشته باشد .

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

چکیده

فصل اول:معرفی پژوهش

بیان مسئله

اهمیت موضوع

وجوه تمایز

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیات پژوهش

دامنه پژوهش

محدودیت پژوهش

امکانات پژوهش

تعاریف واژه ها

فصل دوم:پیشینه پژوهش

مقدمه

تاریخچه

تعریف ارتباطات

مفهوم ارتباطات

مراحل برقراری ارتباط

روشهای برقراری ارتباط

انواع مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی پایه

مفهوم ارتباط کلامی و غیر کلامی

انواع ارتباط کلامی

انواع ارتباط غیر کلامی

اصول ارتباط بین فردی

موانع ارتباطی

روابط خود راتجزیه و تحلیل کنید

اهمیت گوش دادن در روابط بین فردی

شکلهای مختلف ارتباط گروهی

رازهای ارتباط موفق با دیگران

قاطعیت چیست و چگونه آن را در خود تقویت کنیم

مراحل اعمال قاطعیت

مروری بر مطالعات درونی

مروری بر مطالعات بیرونی

فصل سوم:روش و مراحل انجام پژوهش

مقدمه

نوع پژوهش

محیط پژوهش

جامعه پژوهش

حجم نمونه

روش نمونه گیری

روش گردآوری

نمونه پژوهش و روش انتخاب

روش گردآوری داده ها

ابزار جمع آوری داده ها

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشکان

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستاران

شاخصهای روایی و پایایی پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار

روش های آماری برای تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم:ارائه یافته ها و بحث و نتیجه گیری

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

شواهد مربوط به روایی و پایایی پرسشنامه

بررسی فرضیه های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم:خلاصه نتایج

خلاصه نتایج حاصله

پیشنهادات پژوهشگر

پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی

پیوست ها

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستار

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

جداول

جدول (4-1) توزیع فراوانی جنسیت پزشکان

جدول(4-2)توزیع فراوانی سن پزشکان

جدول(4-3) توزیع فراوانی تاهل پزشکان

جدول(4-4) توزیع فراوانی تحصیلات پزشکان

جدول(4-5) توزیع فراوانی وضعیت استخدام پزشکان

جدول (4-6)تعیین نرمال بودن داده های پزشکان

جدول (4-7) تعیین نرمال بودن داده های پرستاران

جدول(4-8) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه مربوط به عملکرد پزشکان

جدول(4-8) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستاران

جدول(4-10)ضریب همبستگی فرضیه 1

جدول(4-11) نتایج رگرسیون فرضیه 1

جدول(4-12) تعیین نتایج آزمون فرضیه 1

جدول(4-13) ضریب همبستگی فرضیه 1

جدول(4-14)نتایج رگرسیون فرضیه 2

جدول(4-15) تعیین نتایج آزمون فرضیه 2

جدول(4-16) ضریب همبستگی فرضیه 2

جدول(4-17) نتایج رگرسیون فرضیه 3

جدول(4-18) تعیین نتایج آزمون فرضیه 3

جدول(4-37) مقایسه میانگین جنسیت در عملکرد پرستاران

جدول (4-38) تعیین نتایج مقایسه جنسیت در عملکرد حرفه ای پرستاران

جدول (4-45) مقایسه میانگین سن با عملکرد پزشکان

جدول (4-46) تاثیر میانگین سن روی عملکرد پرستاران

جدول (4-49) مقایسه میانگین تاهل در عملکرد پزشکان و پرستاران

جدول( 4-50) تعیین نتایج تاهل در عملکرد پزشکان و پرستاران

جدول (4-57) مقایسه میانگین عملکرد پرستاران و پزشکان از بعد تحصیلات

جدول (4-58) تعیین نتایج میزان تحصیلات در عملکرد پزشکانخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:30

تحقیق درباره شغل مهندس بهداشت حرفه ای

تحقیق درباره شغل مهندس بهداشت حرفه ای


فهرست مطالب

وظایف مهندس بهداشت حرفه ای.. 5

دانش و مهارت مورد نیاز. 6

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل.. 7

بازار کار مهندس بهداشت حرفه ای و آینده شغلی.. 7

حقوق و درآمد مهندس بهداشت حرفه ای.. 9

شخصیت های مناسب این شغل.. 10خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:15

راههای ساده برای منشی حرفه ای

راههای ساده برای منشی حرفه ایمنشی کیست؟

در فرهنگ لغت آغاز کننده، نویسنده و یا کسی که بتواند خوب نامه بنویسد و مطلب را بپروراند گفته شده است.

البته با توجه به اینکه وظیفه یک منشی تنها محدود به مرتب کردن نامه ها و یا نگارش آنها و یا پاسخگویی به تلفن نیست؛ سعی کرده ایم که تعریف مناسب و قابل قبولی از آن ارائه کنیم:

«شخصی که در برقراری و بهتر ساختن ارتباطات بین مدیر با دیگر اعضا سازمان اعم از کارمندان و یا مراجعه کنندگان به هر شکلی نقش راهبردی دارد و به عنوان نمای درونی و بیرونی سازمان مطرح می گردد منشی خوانده می شود؛ و وظایف او در حیطه نوع فعالیت همان سازمان تعریف می شود.

او باید دارای خصوصیاتی از جمله برنامه ریز و تنظیم کننده امور محوله، راز نگهداری و توانایی درک صحیح از جایگاه و محیط اطراف خود را دارا باشد همچنین بتواند از ابزارهای ارتباطی هر مقطع زمانی بهره برداری مناسبی داشته باشد.

قبل از اینکه به تحلیل در رابطه با موضوع مورد بحث بپردازیم بهتر است به سوالات زیر پاسخ دهید؟

1- بیان خوب و فعال کردن محیط کار خود را تشریح کنید؟

2- چگونه طبقه بندی اطلاعات را انجام می دهید؟

3- آیا تلفن، اینترنت، و نمابر را ابزار مناسبی برای برقراری ارتباط با مشتری می دانید؟ چگونه؟

3- ارتباط اعتماد به نفس در نحوه لباس پوشیدن و رفتار خود را چگونه تشریح می کنید؟

4- آیا تاکنون در رابطه با موفقیت خود در محیط کار کتابی خوانده اید؟

5- بهترین بهره برداری از وقت و ایجاد کار مثبت چیست؟

6- آیا محیط کار در زندگی شخصی شما مؤثر است؟ برنامه ریزی و اهداف شما در طول روز و هفته چگونه است؟

حال که به سؤالات و پاسخهای آن اندیشیده اید و بهتر از هر شخصی به آن پاسخ داده اید بهتر است به سؤالاتی که از یک مدیر با سابقه و آگاه شرکت متوسط اندام پرسیده شده توجه نمایید:

1- انتظارات شما از منشی خود چیست؟

وظیفه یک منشی فقط پاسخگویی به تلفن نیست. او کسی است که باید درک صحیح و سریعی از محیط و مدیر خود داشته باشد و برحسب تواناییهای فردی و جمعی تشکیلات برنامه ریزی خود را تنظیم نماید و با هر کس مطابق شأن و جایگاه و موفقیت شغلی آنها برخورد داشته باشد. او موظف است که کارهای مدیر خود را هماهنگ و برنامه ریزی نماید و از آنجایی که اطلاعات زیادی در مورد تشکیلات خود و کارمندان مؤسسه و بخصوص مدیر خویش دارد پس بایستی فردی رازدار بوده و تمام اسرار را حفظ نماید و هرگز نباید اطلاعاتی را به بیرون از شرکت و یا از فردی به فرد دیگر انتقال دهد.

2- تفاوت منشی شرکت شما که یک شرکت خصوصی است با یک شرکت بزرگ دولتی چیست؟

در مورد این سؤال باید گفت ماهیت کاری منشی تغییرناپذیر است. آنچه که تغییر می کند اهداف، انگیزه ها و ویژگیهایی است که در کار خصوصی و دولتی به چشم می خورد. در شرکتهای خصوصی همیشه تلاش و فعالیت و بهره وری در درجه اول قرار دارد در صورتی که در شرکتهای دولتی این انگیزه کمتر به چشم می خورد. بنابراین در شرکتهای خصوصی افراد اعم از مدیر تا کارکنان باید در جهت تحقق پیشرفت و توسعه اهداف شرکت کوشا باشند، در غیر اینصورت در میان رقابت تنگاتنگ شرکتها ره به جایی نخواهند برد. در شرکتهای دولتی از این رقابتها خبری نیست و نسبت به شرکتهای خصوصی از بهره وری کمتری برخوردار می باشند.

2- چه کارهایی می تواند در موفقیت منشی شما مؤثر باشد؟خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: راههساده، برمنشی، حرفه، ای
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 03:15

گزارش کارآموزی در سازمان فنی حرفه ای

گزارش کارآموزی در سازمان فنی حرفه ای


ب


مقدمه :

ماشین بافندگی پروژکتایل در آغاز دهه 50 وارد بازار شد و هنوز هم در سراسر جهان به کارمی رود. به دلیل نوآوری های پیوسته و استفاده از سیستم های الکترونیکی پیشرفته و نیز استفاده از ریزپردازنده برای نظارت و کنترل وسایل مختلف این ماشین سطح بازده خوب و قابلیت کارکرد بالایی به دست آورده است. این ماشین به خصوص در حوزه ماشین های با عرض شانه زیاد جای خود را تثبیت کرده است.

در این ماشین بافندگی، پودگذاری به وسیله پرتابه های گیره دار کوچکی به نام پروژکتایل انجام می گیرد که تعداد آنها بستگی به عرض بافت دارد. این پرتابه ها به وسیله نخ گیره های خود نخ پود را از بوبین های بزرگ با پیچش گرفته و آن را از دهانه تار در یک جهت می گذراند. پروژکتایل به نوبت عمل می کند و به صورت پی در پی پرتاب می شود. بنابراین یکی پس از دیگری حرکت کرده و در فضا یک مسیر پیوسته و حلقوی را تعریف می کند. که گویی بر روی یک زنجیره نقاله قرار گرفته اند. پروژکتایل اول پود را به صورت یک دنباله در عقب خود گرفته و نگه می دارد. سپس به وسیله میله ای ترشن بار پرتاپ می شود. پروژکتایل از دهانه تار عبور کرده و نخ پود را از داخل نخ های تار می کشاند و پس از آن پایین می افتد و به وسیله قسمتی که از زیر ردیف نخ های تار عبور می کند با سرعتی کمتر به نقطه آغاز خود برمی گردد. در اینجا پروژکتایل برای گرفتن پود جدید به سمت مکان پرتاپ می رود. همزمان پروژکتایل های دیگر پی در پی حرکت کرده و همین عمل را انجام می دهد.

1- تاریخچه سازمان آموزشی فنی و حرفه ای:

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی که از ادغام سه نهاد آموزشی در 1359 و به منظور ارائه آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل گردیده و براساس بیش از ده قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم متولی آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده و فعالیت های آموزشی خود را در دوبخش دولتی و غیردولتی اجرا می نماید.

رکن اصلی فعالیت های سازمان آموزش است که فرآیند آن ماموریت و رسالت سازمان را شکل می دهد و در قالب دوره های یک تا هیجده ماهه از طریق آموزش در مراکز ثابت، آموزش توسط تیمهای( سیار و زندان)، آموزش در پادگان ها، آموزش در صنایع آموزش در مرکز تربیت مربی و بالاخره آموزشگاههای آزاد ( بخش غیردولتی) نسبت عهده دار آموزش رایگان برادران و خواهران علاقه مند به کسب مهارت در رشته های مشروحه زیر می باشد:

  1. هیدرولیک
  2. پتوماتیک
  3. مکانیک صنایع
  4. نساجی
  5. تراشکاری
  6. فرزکاری
  7. کارور cnc
  8. تراش و فرز cnc
  9. نقشه کشی ساختمان و صنعتی

10. برقکاری

11. طراح و نقشه کشی

12. رشته IT

13. ..........

مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین (ع) یزد که در سال................... فعالیت خود را آغاز کرد با پذیرش کارآموز در سه شیفت صبح و بعدازظهر و شب به تامین و تربیت نیروی کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخشهای مختلف مستعی، کشاورزان و خدماتی کشور و ارتقا فرهنگ فنی جامعه اقدام نماید. میزان یادگیری دانش فنی و کسب مهارت کارآموزان حسب نیاز بازار کار به درجات مختلفی طبقه می شود این میزان در سازمان آموزش فنی و حرفه ای به شرح جدول زیر تقسیم بندی شده است.

درجه

شرح

ممتاز

کسب شایستگی کام یک مهارت شغلی و چند مهارت جنبی

1

کسب شایستگی یک مهارت

2

کسب بخشی از شایستگی های کامل یک مهارت

3

کسب بخشی از شایستگی های کامل یک مهارت با درنظر گرفتن ویژگی های جسمی

شکل 1-1 درجه مهارت کارآموزان

2- مشخصات کلی و موقعیت مرکز آموزش فنی و حرفه ای:

مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین یزد در زمینی به مساحتی بزرگ بنا گردیده که از لحاظ جغرافیایی در سمت شمال شهر یزد و در میدان یزدباف خیابان سیدمحمد کاظم یزدی واقع شده است. شماره تلفن های که می توان با مرکز آموزش در ارتباط بود. 7-5253006 می باشد و شماره فاکس این مرکز 5258200 می باشد.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه.......................................................................................................................... 1

1- تاریخچه سازمانهای آموزش فنی و حرفه ای .......................................................... 2

2- مشخصات کلی و موقعیت مرکز آموزش فنی و حرفه ای ....................................... 4

3- مقدمات بافندگی ................................................................................................... 10

4- چله پیچی .............................................................................................................. 16

5- نخ کشی................................................................................................................. 24

6- بافندگی................................................................................................................. 31

7- مکانیزم تشکیل دهنده و پودگذاری ........................................................................ 39

8- دفتین زدن در ماشین بافندگی پروژکتایل ................................................................ 52

الف

9- مکانیزم کنترل و مراقبت ......................................................................................... 54


فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 1-1 درجه مهارت کارآموزان.............................................................................................................. 3

شکل 2-1 موقعیت مکانی سازمان فنی و حرفه ای............................................................................... 4

شکل 2-2 محل قرارگیری ماشین آلات درسالن نساجی..................................................................... 6

شکل 3-1 بوبین پیچی................................................................................................................................... 13

شکل 4-1 درام................................................................................................................................................. 20

شکل 5-1 نخ کشی مستقیم........................................................................................................................ 27

شکل 5-2 نخ کشی جهشی.......................................................................................................................... 27

شکل 5-3 نخ کش جناغی............................................................................................................................ 28

شکل 5-4 نخ کشی ترکیبی......................................................................................................................... 29

شکل 5-5 نمره گذاری شانه......................................................................................................................... 30

شکل 5-6 نمره گذاری شانه......................................................................................................................... 30

شکل 6-1 نمای کلی ماشین بافندگی........................................................................................................ 31

شکل 6-2 لامل................................................................................................................................................. 33

شکل 6-3 ورد و میلمیلک............................................................................................................................. 34

شکل 7-1 ماشین سولز-روتیp7200..................................................................................................... 40

شکل 7-2 پروژکتایل....................................................................................................................................... 47

شکل 7-3 انواع و ابعاد پروژکتایل................................................................................................................ 48

شکل 7-4 تور شن بار..................................................................................................................................... 49

شکل 7-5 اهرم ضربه ومضراب.................................................................................................................... 49

شکل 7-6 مکانیزم پرتاب پروژکتایل........................................................................................................... 50

شکل 7-7 کناره برگردان............................................................................................................................... 51

شکل 8-1 راهنما............................................................................................................................................. 52

شکل 9-1 مکانیزم کنترل نخ تار................................................................................................................. 55خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 17:37

کتاب عناصر و جزئیات (فنی و حرفه ای) – نقشه کشی معماری

کتاب عناصر و جزئیات (فنی و حرفه ای) – نقشه کشی معماری

توضیحات :

مبانی کتاب عناصر و جزئیات با این هدف برنامه ریزی شده است که بتواند خلا بین مهندسان معمار و مجریان ساختمان را در دفاتر و همچنین کارگاه های ساختمانی پر کند. در ابتدای هر فصل با آموزش مطالب ساده زمینه برای جذب مفاهیم پیچیده تر فراهم شده است. بهتر است در آموزش این قسمت دقت بیشتری به عمل آید. این کتاب در ۱۰ فصل آماده شده است که رئوس مطالب در ادامه آمده است.

فهرست مطالب :

شناخت زمین و پی سازی

دیوار چینی

محافطت از دیوارها در برابر رطوبت

بازشو یا درگاه در دیوار

سقف سازی به روش طاق ضربی

کف سازی

اندودها

سرویس های بهداشتی

در و پنجره

نماسازی

منابع

نوع فایل:Pdf

سایز: 38.4 MB

تعداد صفحه:232خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 06:55

رابطه مدیریت حرفه ای در مدارس و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی

رابطه مدیریت حرفه ای در مدارس و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی

رابطه مدیریت حرفه ای در مدارس و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:31 چکیده مهم ترین متغیر در موفقیت هر مدرسه ای ، مدیریت حرفه ای آن مدرسه است. مدرسه در میل به موفقیت خود و برای پاسخگو بودن به دانش آموزان ، راه های فراوانی دارد و همچنین با بیراهه ، چاله و چاه های زیادی نیز مواجه است. ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 02:59

ردیاب حرفه ای

ردیاب حرفه ای

ردیاب حرفه ای

. نصب zwnj;های فعال۲۰٬۰۰۰+ در بسیاری از موارد این نرم افزار کاربرد دارد و میتوانید از آن استفاده نمایید نرم افزار دارای مجوز از مرکز رسانه های دیجیتال می باشد که نشان از صحت کار نرم افزار می باشد هنگامی که می خواهید گوشی موبایلی را ردیابی کنید نیازی نیست شخص مقابل درخواست شما ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: ردیاب، حرفه، ای
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 02:42

دانلودرایگان کتاب آموزش حرفه ای PowerPoint 2013

دانلودرایگان کتاب آموزش حرفه ای PowerPoint 2013

دانلودرایگان کتاب آموزش حرفه ای PowerPoint 2013

مایکروسافت پاورپویت ( Microsoft PowerPoint ) یک برنامه نمایشی حاضر در همه جا توسعه یافته برای سیستم zwnj;عامل zwnj;های مایکروسافت ویندوز و Mac OS می zwnj;باشد. در بسیاری از موارد به همراه کسب و کار، آموزش و پرورش استفاده می zwnj;شود، از جمله متداول zwnj;ترین شکل zwnj;های قانع سازی برای استفاده از ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 02:36

سوالات مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ترمی جامع علمی کاربردی92

سوالات مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ترمی جامع علمی کاربردی92

سوالات مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ترمی جامع علمی کاربردی92

سوالات مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ترمی جامع علمی کاربردی92 - 130-اسانسور و بالا برها سوالات مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ترمی جامع علمی کاربردی92 - 131-ارتباطات رسانه ای سوالات مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ترمی جامع علمی کاربردی92 - 132- ارتباطات و اطلاعات ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 43 >>