X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:32

بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)

شرح مختصر: مطالعات متعددی اثبات کرده اند که تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات در هر بنگاه اقتصادی یکی از فرضیات انکارناذیر می باشد .با تعیین دقیق بهای تمام شده می توان ضمن حضور در صحنه رقابت با سایر تولیدکنندگان آن محصول با آنالیز سفارشات مشتریان و یا تقاضای بازار حجم تولید سالیانه را تعیین نمود. از سویی با توجه به نقش اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مدون ، برون سپاری فعالیتهای یک بنگاه اقتصادی می تواند در جهت کاهش هزینه ها که منجر به کاهش بهای تمام شده خدمات خواهد شد ، موثر واقع شود.

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 27 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در طی سالهای1378 -1387 به بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها و تعیین اجزای تشکیل دهنده آن با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین با دو نمونه وابسته و آزمون ویل کاکسون مورد بررسی قرار گرفته است .

یافته های تحقیق حاکی از این است که برون سپاری فعالیتها در شرکت آب وفاضلاب باعث کاهش هزینه نگریده است .

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه:2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1بیان مساله5

4-1پرسش های تحقیق. 7

5-1فرضیات تحقیق. 7

6-1اهداف تحقیق. 8

7-1اهمیت انجام تحقیق. 8

8-1حدود مطالعاتی. 9

1-8-1قلمرو زمانی تحقیق. 9

2-8-1قلمرو موضوعی تحقیق. 9

9-1تعاریف واژه ها9

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه12

2-2 بخش اول :تاریخچه ومفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن. 13

1-2-2 تاریچه برون سپاری. 13

2-2-2 تعریف برون سپاری :15

3-2-2 مفهوم برون سپاری :15

4-2-2 مزایای برون سپاری. 16

5-2-2 معایب برون سپاری. 17

6-2-2 برای برون سپاری چه اقداماتی لازم است ؟18

7-2-2چرا برون‌سپاری ؟20

8-2-2چه نوع فعالیت هایی را می توان برون سپاری کرد؟20

9-2-2 عوامل موثر بر موفقیت روابط برون سپاری. 22

10-2-2برون‌سپاری‌های موفق. 24

11-2-2مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقیتدر برون سپاری. 25

3-2 بخش دوم :شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و میزان فعالیتهای آن و فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند.25

1-3-2تاریخچه صنعت آب در ایران. 25

2-3-2تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی. 27

3-3-2موضوع وهدف شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی. 28

4-3-2مرکز شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی. 28

5-3-2چه خدماتی را باید برون‌سپاریکرد؟29

6-3-2فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاری هستند.29

4- 2 بخش سوم: بررسی بهای تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزای آن. 30

1-4-2 حسابداری بهای تمام شده:30

2-4-2 کاربرد حسابداری بهای تمام شده :31

3-4-2تعریف بهای تمام شده کالاو خدمات.. 31

4-4-2 عوامل بهای تمام شده:32

5-4-2 هدف و کاربرد بهای تمام شده33

6-4-2بهای تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب.. 34

1-6-4-2 تعریف بهای تمام شده آب شرب.. 34

2-6-4-2 تعریف بهای تمام شده خدمات دفع فاضلاب.. 35

3-6-4-2 هزینه های فرایندی تولید آب شرب.. 35

4-6-4-2 هزینه های فرایندی خدمات دفع فاضلاب.. 36

5-6-4-2 هزینه های غیر فرایندی بهای تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب.. 37

5-2بخش چهارم -بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزای تشکیل دهنده آن .37

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه41

۳-۲روش تحقیق. 41

3-3مدل تحلیلی تحقیق. 42

4-3 جامعه آماری. 43

5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه43

6-3 روش گرد آوری داده ها43

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها44

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏47

2-4 تجزیه و تحلیل داده ها47

3-4نتایج آزمون آماری ویل کاکسون. 49

1-3-4فرضیه اول:49

2-3-4فرضیه دوم:50

3-3-4فرضیه سوم:52

4-3-4فرضیه اصلی:53

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه57

2-5خلاصه یافته های تحقیق. 58

1-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی اول. 58

2-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی دوم58

3-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی سوم59

4-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی. 59

3-5نتیجه گیری. 59

4-5 پیشنهادها60

1-4-5 ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق. 60

2-4-5 ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی. 61

5-5 محدودیت های تحقیق. 61

پیوستها

خروجی نرم افزار. 63

منابع و ماخذ

منابع فارسی:66

منابع لاتین:67

چکیده لاتین. 68

جدول1-4 آماره آزمون z. 49

جدول2-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین حقوق ودستمزد قبل وبعد از برون سپاری. 50

جدول3-4آماره آزمون z. 51

جدول4-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه تعمیرات ونگهداری قبل وبعد از برون سپاری 51

جدول5-4آماره آزمون z. 52

جدول6-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه خدمات قرارداری قبل وبعد از برون سپاری 53

جدول7-4آماره آزمون z. 54

جدول8-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین بهای تمام شده خدمات قبل وبعد از برون سپاری 54

جدول9- 4خلاصه نتایج آزمون فرضیات.. 55

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 43خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:39

عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

شرح مختصر:

بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،که خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابد.صنعت کوچک و خدمات بزرگ می شود .مدیران موٌسسات تولیدی و خدماتی در کلیه بخش های دولتی تعاونی و خصوصی به تدریج پی می برند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها از دیگران شود بلکه باید کانون توجه را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر داد.

بسیاری از آن ها نه تنها تمام توجه خود را از بازار به مشتری معطوف کرده اند.بلکه به حفظ مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر ،راحت تر و شاید سود آور تر و جذاب تر می نگرند در نتیجه به منظور پشتیبانی و تقویت خدمت گرایی برای جلب رضایت گیرندگان ، تحقیقات ،همایش ها، مقالات ،کتاب ها و دوره های آموزشی و پروژه های مشاوره ای در سطوح مختلف تحت عنوان مدیریت خدمات و استراتژی

خدمات پیش از پیش شکل گرفته و گسترش می یابد. (اعرابی ،ایزدی،1380)

خدمات یکی از بخش های اقتصاد است که با توسعه روز افزون مواجه بوده است،در کشورهای پیشرفته بخش خدمات درصد چشم گیری از منابع و فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد و ارزش افزوده متنابعی ایجاد می کند.

هدف از انجام تحقیق بررسی این مورد بود که ببینیم آیا خدمات پس از فروش گارانتی ،ضمانت ،حمل ونقل و...)باعث افزایش فروش می شود؟

به این معنا که اگر فروشندگان و توزیع کنندگان کالا به نحو احسن در صدد اجرای به موقع خدمات برآیند این کار باعث افزایش فروش می شود؟

فهرست مطالب

پیشگفتار ۳
“مقدمه” ۵
بیان مسئله: ۶
هدف: ۶
فرضیه تحقیق: ۷
روش تحقیق: ۷
مروری بر تاریخچه مساله و موضوع تحقیق ۱۰
تعریف خدمات ۱۰
۲-۱ خصوصیات خدمات ۱۱
۳-۱ ارتباط خدمات و کالا ۱۲
۴-۱ کانالهای توزیع در بخش خدمات: ۱۵
۵-۱ توزیع خدمات: ۱۵
۶-۱ بررسی نیازهای خدماتی مصرف کنندگان: ۱۶
۷-۱- بازار یابی خدمات: ۱۷
۸-۱- کالا: ۱۸
۹-۱- مراحل فرایند پذیرش کالا : ۱۸
۱۰-۱ کیفیت خدمات : ۲۰
مبانی نظری تحقیق ۲۳
۱-۲ نظریه ها ۲۳
۲-۲ بررسی چند دیدگاه : ۲۳
۱-۲-۲- تجزیه تحلیل دوره زمانی فروش : ۲۳
۲-۲-۲- تجزیه تحلیل اماری تقاضا: ۲۶
۳-۲- نتیجه : ۲۷
مروری بر سابقه مطالعاتی تحقیق ۲۹
مقاله بازاریابی مبنی بر انسان ۲۹
۲-۳- کشور های پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یک دلار در خدمات سرمایه گذاری می کنند ۳۰
۳-۳- هفت کلید استراتژی خدمات ۳۲
۴-۳ بازاریابی مدیریت بازار ۳۳
۵-۳- بررسی راهبردی عناصر آمیخته بازار یابی شرکت های موفق ایرانی ۳۴
روش آزمون فرضیه: ۳۵
۶-۳ نتیجه ۳۷
۱-۳- تعاریف و مفاهیم ۴۰
۲-۳- تعیین عوامل ومتغیر ها : ۴۰
۳-۳- تعیین روابط بین متغیر ها: ۴۱
۱-۴:مقدمه: ۶۱
۲-۴- نتایج تحقیق: ۶۱
۳-۴- پیشنهادات : ۶۳
فهرست منابع و ماًخذ:69خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 03:36

پیشینه ومبانی نظری تحقیق بازاریابی خدمات

پیشینه ومبانی نظری تحقیق بازاریابی خدمات

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

اکنون که بازاریابی مورد توجه روزافزون سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی و ملت ها قرار گرفته و از مرحله اولیه توزیع و فروش به فلسفه ای پیچیده برای ارتباط پویای سازمان ها با بازارها تبدیل شده است، اغلب شرکت های کوچک و بزرگ رفته رفته از تفاوت بین فروش و بازاریابی آگاه شده اند و در مرحله سازماندهی بازاریابی خود هستند.

برای سازمان های غیرتجاری مانند موزه ها، دانشگاه ها و نهادهای دولتی، بازاریابی به منزله روش و وسیله ای برای ارتباط با مردم است. کشورهای در حال توسعه در مرحله آزمایش اصول بازاریابی برای بهبود سیستم توزیع داخلی خود و شناخت نقش احتمالی آن در بازارهای جهانی اند. بعضی از کشورها نیز در مرحله مطالعه چگونگی استفاده از تحقیقات بازاریابی، تبلیغات و قیمت گذاری برای بهبود برنامه ریزی های خود هستند.

تعریف های گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است. مانند گروهی از فعالیت های تجاری وابسته، پدیده ای بازرگانی، فرآیندی اقتصادی، فرآیند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات، فرآیند تعدیل عرضه و تقاضا و بسیاری معانی دیگر. هر کدام ازاین تعاریف بیان کننده گوشه ای از فعالیت های بازاریابی است.

به نظر فیلیپ کاتلر[1](1382) برجسته ترین صاحب نظر در این رشته، بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که بوسیله آن، افراد و گروه ها، نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کالاهای مفید و با ارزش با دیگران، تأمین می کنند.

2-2-2. استراتژی های بازاریابی برای سازمان های خدماتی

سازمان های خدماتی مانند شرکت های تولیدی، برای تعیین جایگاه خود در بازارهای منتخب و مورد نظر اقدام به بازاریابی می کنند ولی از آنجا که خدمات با محصولات قابل لمس متفاوت اند، به روش های دیگری از بازاریابی نیاز دارند. در یک شرکت تولیدی، معمولاً محصولات استاندارد می باشند و می توان آنها را در قفسه چید و در معرض دید مشتری قرار داد ولی در سازمان های خدماتی، مشتریان و کارکنانی که این خدمات را ارائه می کنند، «رابطه متقابل» برقرار می نمایند تا خدمت ارائه شود.

از این رو، ارائه کننده خدمت باید به شیوه ای اثربخش با مشتری رابطه ای متقابل برقرار کند تا هنگام ارائه خدمت، خدماتی با ارزش بیشتر یا برتر ارائه شود. رابطه متقابل اثربخش، به نوبه خود به این امر بستگی دارد که کارکنان ارائه کننده خدمت از چه مهارت هایی برخوردار باشند و این کارکنان چه نوع خدمت های حمایتی ارائه نمایند.


[1]FhilipKotlerخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 03:33

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خدمات پس از فروش

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خدمات پس از فروش

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خدمات پس از فروش، پیش­نیاز پیوستن به جامعه تجارت جهانی است، در ارتباط با این موضوع، یک سری استانداردهای جهانی تعریف شده که مختص اقتصادهای آزاد و رقابتی است.در اقتصادهای آزاد به دلیل رقابتی که میان تولیدکنندگان برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار وجود دارد، آنها مشتری را کارفرمای واقعی خود می­دانند و به همین سبب برای جلب رضایت این کارفرما و حفظ و نگهداری او، از هیچ تلاشی فروگذار نمی­کنند. در فضای رقابتی امروز، آنچه رویکرد استقبال از کالا را افزایش می­دهد، ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش آن است و تنها راه دستیابی به یک اقتصاد آزاد و حرکت سریع­تر به سمت جهانی شدن برای رقابت با کالاهای مشابه، ارتقای کیفی محصولات و­ایجاد نوعی اطمینان در مصرف­کنندگان است­(ذهبی و پورعمران،1389،ص42).

خدمات پس از فروش موجب ایجاد جریانی محدود ، ولی مستمر و قابل اتکا از درآمد در طول یک دوره­ زمانی طولانی می شود. هنگامی که کسب و کارها ، خدمات پس از فروش ارائه می دهند، به درک عمیقی از­ طرح ها، فرایندها و تکنولوژی های مشتریان ، دست می یابند؛ دانشی که رقبا نمی توانند به سادگی به آن­ دست یابند.­این مسأله موجب ایجاد یک مزیت رقابتی غیر قابل باور ، اما پایدار برای شرکت ها می­شود. توجه به این موارد تعجب آور نیست که شرکت ها، رقابت در بازار خدمات پس از فروش محصولات را سخت و دشوار می بینند( پورعبدالهیان، مهرانی،1388 ،ص6).

هر چه شرایط گارانتی و خدمات بهتر باشد نگاه مشتری با اعتماد بیشتری همراه خواهد بود. در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، تولیدکنندگان کالا و خدمات، برای جلب مشتری، ضمن کیفی­سازی تولیدات خود، کالا را با تسهیلات ویژه­ای به دست مصرف­کننده می­رسانند. ضمن اینکه خریدار همواره با اطمینان بیشتری به سمت خرید محصولات دارای گارانتی می­رود. به اعتبار این اطمینان، شرکت­ها همواره سعی می­کنند که کیفیت خدمات پس از فروش را افزایش دهند. رضایت مشتریان در بازارهای رقابتی امروز، به عنوان اصلی‌ترین وظیفه تولیدکنندگان جهت بقا در بازار داخلی و بین‌المللی است. در جهان رقابتی امروز برنده اصلی آن شرکت هایی هستند که راه حل های بدیعی را برای برقراری ارتباط و رضایت مشتریان خود ایجاد کرده اند.

امروزه محصولات از لحاظ کیفیت تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و آنچه باعث تمایز عمده می شود, خدمات پس از فروش آنهاست.

مشخصات مشتریان در عصر حاضر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :

1)تنوع طلب

2) باهوش و شکارچی فرصت

3)به دنبال کارایی و دریافت پاسخ سریع

4)به دنبال قیمت و شرایط رقابتی بهتر

5)انتظار وفاداری از عرضه کننده

6)انتظارات لایتناهی (ذهبی و پورعمران،1389،ص42).

2-5-2-1) تعاریف خدمات پس از فروش از دیدگاه مختلف

خدمات شامل فعالیت­های نامحسوس و­لمس­نشدنی هستند­و موجب منفعت و یا ارضاء خاطر می­ گردند اما مالکیت چیزی را نیز به­دنبال­ندارد. ارائه خدمات به مشتری همیشه حائز اهمیت بوده­ است­.اما مشتریان امروزی فرصت انتخاب بیشتری نسبت به مشتریان در دهه­های گذشته دارند­.­این­ امر به دلیل رقابت بیشتر محصولات و خدمات در بازار می باشد.­در بسیاری­از تحقیقات­ پیمایشی­ در مورد خریدهای مصرفی و سازمانی نتیجه گیری شده است که ارائه خدمات مناسب نسبت­ به قیمت از اولویت بیشتری نزد مردم برخوردار است­. ارائه خدمات می تواند موجب برتری رقابتی­ شرکت شده و رقابت دیگر شرکت ها را خنثی کند. اغلب اوقات مصر ف کننده اگر بداند که­ کالاها و خدمات بوسیلة عرضه کنندة قبلی مورد تضمین قرار گرفته،­هرگز برای یک صرفه جویی­ جزئی در قیمت به سراغ عرضه کنندة دیگری نمی رود ( رنجبریان و همکاران،1381،ص 128). امروزه، عصر­ طلایی خدمات است و گفته می شود هر شرکتی برای موفق شدن و رونق گرفتن کسب و کارش ، باید تبدیل به یک کسب و کار خدماتی گردد . ( پورعبدالهیان، مهرانی،1388،ص 5)

مدیران به این دید جهانی خدمات مدار ایمان دارند ، اما در خفا ، معترف به مسأله ای آزار دهنده هستند : بیشتر شرکت ها، یا خدمات پس از فروش را بلد نیستند یا به آن اهمیتی نمی دهند در بازاریابی، خدمات را به سه­ دسته خدمات قبل از فروش، خدمات حین فروش و خدمات پس از فروش تقسیم می کنیم (کاتلر و ارمسترانگ[1]،1991،ص201).


1 Kotler and Armestrong ,1991خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 03:22

پیشینه و مبانی نظری کیفیت خدمات

پیشینه و مبانی نظری کیفیت خدمات

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

علی رغم تأثیر کیفیت بر عملکرد سازمان و تأثیرات آن بر ادبیات مدیریت و بازاریابی توافق کمی درباره معنای این مفهوم وجود دارد.

کیفیت به شکل­های مختلف تعریف شده است از جمله کیفیت از نوع برتری؛ ارزش؛ تطابق با ویژگی­ها؛ تطابق با نیازمندی­ها؛ سازگاری با استفاده؛ پرهیز از زیان؛ برآوردن انتظارات مشتریان (قلی­پور و همکاران ، 1379).

پذیرفتن یک تعریف به عنوان تنها تعریف جامع و مانع احتمالا گمراه کننده خواهد بود، زیرا یک تعریف گسترده، مثل برآوردن انتظارات مشتریان، برای عملیاتی شدن دچار مشکل خواهد شد و تعاریف محدودتر، مانند " تطابق با ویژگی­ها "، به اندازه کافی برای غلبه بر پیچیدگی­ها و پر ­مایگی مفهوم جامع نیستند.

اگر چه تعاریف مختلفی از کیفیت در ادبیات پیشنهاد شده است، دو تعریف " تطابق با ویژگی­ها " و " برآوردن انتظارات مشتریان " به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته­اند.

" تطابق با ویژگی­ها " نوعا برای ارزیابی کیفیت محصولات به کار برده میشود و " برآوردن انتظارات مشتریان " نوعا برای ارزیابی کیفیت خدمات به کار برده میشود. درک مسیر تکامل این دو تعریف غالب، پیش نیاز درک این موضوع است که چرا اجزا هر دو تعریف باید برای تعریف کیفیت ستاده یک سازمان در نظر گرفته شوند (منصوری و یاوری ، 1382).

2-7-1 کیفیت " تطابق با ویژگی­هاست "

تعریفی از کیفیت که به صورت خیلی گسترده در طول قرن 20 مطرح شده، " تطابق با ویژگی­ها " است. همچنین این تعریف در طول سده­های 1800 و 1900 به علت احتیاج به اجزا قابل معاوضه برای تولید انبوه، غالب بوده است. اگر اجزا با ویژگی­ها تطابق نداشته باشند، آنها قابل معاوضه نخواهند بود و کالا­ها در مقیاس انبوه تولید نخواهند شد. مقاله­ای که شی ­وارت[1] (1950) در رابطه با کنترل اقتصادی کیفیت کالا­ها ارائه داد، مبنایی را برای بسیاری از اصول کیفیت که امروزه نیز استفاده می­شود فراهم نمود. هدف وی ایجاد روش­هایی برای سنجش مسائل در ارتباط با کیفیت و بهبود کیفیت با حداقل هزینه بود.

با وجود این هدف، نگرش غالب آن زمان در رابطه با کیفیت به عنوان معیار خوب بودن، برای اهداف عملی و تجربی خیلی مهم بود. به عبارت دیگر کیفیت ذهنی (کیفی) مهم بود ولی استانداردها فقط برای کیفیت عینی (کمی) می­توانستند ایجاد شوند و عملکرد تحت شرایط کیفیت عینی می­توانست سنجیده شود.

بنابراین ابتدا باید خواسته های مصرف کننده به ویژگی­های فیزیکی محصول تبدیل شوند؛ سپس روش­ها و وسایلی برای دستیابی به محصول که ویژگی­های آن بر اساس خواسته­های مصرف کننده مشخص شده است، انتخاب شوند.

این نیازمندی­ها منجر به ایجاد و استفاده از نمودار­های کنترل فرایند و نمونه گیری آماری شد.

شی­وارت و سایر محققان پیشرو کیفیت (1950) از تعریف کیفیت به عنوان " تطابق با ویژگی­ها " دفاع کردند، آنها اصرار داشتند که خواسته­ها و انتظارات مصرف کنندگان در هنگام ایجاد ویژگی­های محصولی که باید ساخته شود، در نظر گرفته می­شود.


[1] Shewhartخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:29

دفاتر خدمات قضایی و وظایف محوله

دفاتر خدمات قضایی و وظایف محوله

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای توسعه طرح خدمات الکترونیکی قضایی اقدام به راه اندازی خدمات قضایی بصورت کاملا الکترونیکی نموده است.

وظایف و مسوولیتها

ماده۳۰ـ وظایف قضات و مدیران دفاتر شعب و روسای واحدهای قضایی:

۱/۳۰ـ مسوولیت نظارت بر کلیه کارکنان شعبه درخصوص رعایت مقررات حفاظتی پیرامون اسناد، اطلاعات و پرونده‌های قضایی بر عهده رئیس شعبه یا قاضی مربوط می‌باشد.

۲/۳۰ـ روسای واحدهای قضایی در راستای اجرای دستورالعمل و نظارت بر آن موظف به همکاری با حفاظت و اطلاعات می‌باشند.

۳/۳۰ـ مدیر دفتر شعبه موظف است بر عملکرد منشی دادگاه و بایگان شعبه و سایر کارکنان درخصوص نحوه تنظیم و نگهداری کلیه دفاتر از جمله دفتر تعیین اوقات، ثبت دادنامه، ثبت لوایح، ثبت عرایض، اندیکاتور و ... و وضعیت اوراق و اسناد و پرونده‌ها، مهرها و سایر مدارک نظارت نماید.

۴/۳۰ـ هرگونه فقدان، سرقت و اختفای اوراق و پرونده‌ها باید بلافاصله به حفاظت و اطلاعات مربوط گزارش شود.

۵/۳۰ـ مسوولیت ایجاد امکانات و تامین تجهیزات به منظور حفاظت از اسناد، اطلاعات، ادله، مدارک و پرونده‌ها از وظایف روسای واحدهای قضایی می‌باشد.

ماده۳۱ـ وظایف حفاظت و اطلاعات:

به منظور نظارت برحُسن اجرای این دستورالعمل، حفاظت و اطلاعات موظف است:

۱/۳۱ـ به صورت نوبه‌ای یا حداقل یک نوبت در سال از اقدامات تامینی در جهت حفظ اسناد و مدارک و ادله و اطلاعات، از کلیه دفاتر شعب با هماهنگی روسای مراجع قضایی بازرسی نموده و از نتیجه کار، گزارش تهیه کند.

۲/۳۱ـ در صورت تخریب، ربوده شدن، مفقود یا معدوم شدن اسناد، اوراق و دفاتر و پرونده‌ها در نتیجه اهمال و سهل‌انگاری، حفاظت و اطلاعات مربوطه موظف است در این خصوص تحقیق لازم معمول و متخلف یا متخلفان را به مراجع ذیصلاح معرفی کند.

۳/۳۱ـ پیگیری و تحقیق در مورد تخلفات حفاظتی و جرایم و معرفی متخلف یا مجرم به مراجع قانونی ذیصلاح.

۴/۳۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان و توجیه آنان با همکاری روسای واحدهای قضایی.

۵/۳۱ـ اعمال نظارت بیشتر درخصوص کارمندانی که به پرونده‌های مهم دسترسی دارند.

ماده۳۲ـ بودجه دستورالعمل:

بودجه موردنیاز برای اجرای این دستورالعمل ظرف یک ماه از ابلاغ آن، توسط مرکز حفاظت و اطلاعات برآورد و از سوی معاونت اداری ـ مالی قوه قضائیه تامین و با نظارت حفاظت و اطلاعات در مراجع و واحدهای قضایی مربوط هزینه خواهدشد.

ماده۳۳ـ این دستورالعمل شامل ۱ مقدمه و ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ۲۱/۸/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده‌است.


۱ـ اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

(۲)ـ ماده ۱۶ـ دستورالعمل ساماندهی تردد مراجعین:

اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی تدوین شده از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه به شرح ذیل ضروری می‌باشد:

الف) رفع نواقص و مختصات فیزیکی محاکم اعم از: امکان نفوذ غیرمجاز به بخشهای مختلف ساختمانهای واحدهای قضایی در ساعات اداری و غیراداری از سوی افراد فاقد صلاحیت و همچنین امکان استنساخ از اسناد و مدارک و سرقت آنها یا معدوم نمودن یا امکان آتش‌سوزی عمدی و امثالهم.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 14:00

پاورپوینت بهره برداری و مدیریت محصول یا خدمات

پاورپوینت بهره برداری و مدیریت محصول یا خدماتمدیریت

مدیریت عبارتست از انجام کار از طریق و با استفاده از دیگران

Follet

مدیریت عبارتست از فرآیند تصمیم گیری Simon

مدیریت عبارتست از فرآیند رسیدن به اهداف سازمانی از طریق درگیرشدن در چهار وظیفه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل Bartol


فرآیند مدیریت

Henry Fayol

1- برنامه ریزی 2- سازماندهی 3-هماهنگی 4- فرماندهی 5- کنترل

Harold Koontz

1- برنامه ریزی 2-سازماندهی 3- ستادگزینی 4- فرماندهی 5-کنترل

William Guleick (POSDCORB)

1- برنامه ریزی 2- سازماندهی 3- ستادگزینی 4- هدایت و رهبری 5- هماهنگی 6- گزارش دهی 7- بودجه بندی

Modern View

1- برنامه ریزی 2- سازماندهی 3- رهبری 4- کنترل


مهارتهای مدیریت

1- مهارتهای فنی

آگاهی از نحوه انجام دادن کار و داشتن دید تخصصی به حوزه مورد بررسی

2- مهارتهای انسانی

توانایی انجام کارها با دیگران و به یاری آنها که باعث شناخت انگیزش و بکارگیری رهبری موثر در باره آنها میشود.

3- مهارتهای ادراکی

توانایی در نظر گرفتن سازمان، اجزا و روابط فیمابین آن اجزا در قالب یک کل

Robert L. katz


لستر واندرمن:

ندای عصر انقلاب صنعتی تولیدکننده ای را نشان می داد که می گفت « این محصولی است که من تولید میکنم ، آیا آن را خریداری خواهید کرد ؟ در عصراطلاعات، مصرف کننده ازتولیدکننده میپرسد ، این چیزی است که من می خواهم ، آیا آیا آنرا تولید خواهید کرد ؟
خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 13:15

لایحه خدمات کشوری

لایحه خدمات کشوری

کارمندان در انجام وظایف خود بصورت آزادانه نسبت به مأموریت‌های سازمانی، حق اظهار‌نظر و ارایه پیشنهاد و راه‌حل های بهتر را دارا می‌باشند و اظهار عقیده و پیشنهادهای کارمندان نباید روی موقعیت خدمت آنان تأثیر منفی بگذارد.

در لایحه مدیریت خدمات کشوری، علاوه بر این کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جهت اتهام مربوط به انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی مورد "حمایت قضایی" می‌باشند و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با توجه به تقاضای کارمند برای رفع اتهام با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.

در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعیین می‌شود و در موارد خاص، دستگاه اجرایی می‌تواند با موافقت هیئت‌وزیران و رعایت سقف ساعت کار با شرایط جغرافیایی و منطقه‌‌ای و فصلی، ساعات کار در ادارات تابعه را به ترتیب دیگری تنظیم نماید.

در این لایحه برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، سالی 26 روز "مرخصی کاری" (بدون احتساب تعطیلات بین مرخصی) با استفاده از حقوق و مزایای مربوط پیش‌بینی شده است و حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در سال قابل ذخیره شدن می‌باشد.

در لایحه مدیریت خدمات کشوری، حداکثر چهار ماه مرخصی استعلاجی برای کارمندان در نظر گرفته شده و در مورد بیماران صعب‌العلاج با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محدودیت زمانی چهار ماهه مستثنی شده است.

در لایحه مذکور همچنین دستگاه‌های اجرایی مجوز دارند که کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت خود آنان تحت پوشش "بیمه‌های تکمیلی" قرار دهند.

در لایحه مذکور "ساعات کار" کارمندان دولت 44 ساعت در هفته تعیین و مقرر شده است کارمندان بتوانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعات کار روزانه تقلیل دهند.

لایحه مدیریت خدمات کشوری را شاید بتوان یکی از پرتنش‌ترین لوایحی دانست که در سال‌های اخیر در مجلس و دولت مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع از آن رو شایسته این نگاه جدی‌تری است که هم در لایه کارشناسی و مدیران تصمیم‌ساز کشور با رفت و آمد‌ها و ارائه و بازپس‌گیری‌های متعددی همراه بود و هم تحقق و اجرا و اصلاح آن در عرصه عمومی‌ جامعه بازتاب‌ها پردامنه‌ای را به دنبال داشت.

نوع فایل: word

سایز:8.27 KB

تعداد صفحه:8خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: لایحه، خدمات، کشوری
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 15:29

کارآموزی در خدمات فنی شاهرضا

کارآموزی در خدمات فنی شاهرضا


ترمزهای قرن بیست و یکم

سیستم ترمز الکتریکی دلفی از تکنولوژی ABS در بسته آلومینیومی با کیفیت عالی استفاده می کند. لنتهای ترمز مستقیماً بر روی سطوح آلومینیوم وارد عمل می گردند. گشتاور چرخشی ترمز با استفاده از جریان مستقیم به منظور به کار انداختن موتور در مجموعه ترمز چرخ تولید می گردد.

این سیستم از تکنولوژی بکار اندازنده موتور که اکنون در ABS VI بکار گرفته می شود بهره مند می گردد. هر چند ، مکانیسم به کار اندازنده در ترمز استوانه ای بکار انداخته می شود و جایگزین سیلندر ترمز چرخ هیدرولیکی معمولی میگردد. سیلندر اصلی یک ترمز هیدرولیکی جلویی دو کاناله را فراهم می آورد و در این استثناء کنترل کننده ترمزهای عقبی بر مبنای سیگنالهای حاصل از مبدل فشار در سیلندر اصلی پر انرژی می کند و این عمل را بوسیله سیم رابط به ترمز عقبی انجام می دهد.

گیرنده بطور مداوم سرعت چرخ را در هر چرخ تنظیم می کند و مدول کنترل الکترونیکی (EMC) عملکرد مناسب ترمز را در هر چرخ عقبی محاسبه و سپس بکار می اندازد . عملکرد ترمزگیری در هر زمان و در هر چرخ عقبی بوسیله ECM به منظور فراهم آوردن تغذیه مناسب جلو به عقب و پهلو بهینه می گردد. این کار بالانس ترمز را تقریباً بطور ایده ال در دامنه وسیعی از شرایط عملکردی با توجه به تغییرات بار فراهم می آورد.

سرویس عقبی ترمز معمول نمی باشد و خطوط ترمز هیدرولیکی عقبی معمول ،منابع تغذیه و مکانیسم های ترمز توقف را بر طرف می نماید . اگر وسیله نقلیه در حال حرکت باشد،ABS عقبی بطور اتوماتیک به کار می افتد . زمانیکه وسیله نقلیه متوقف می باشد، ترمز توقف کامل به کار می افتد.

عملکرد ABS به عملکرد سیستم نزدیک می باشد.در اغلب وسایط نقلیه ای که محرک عقب هستند کنترل حرکت در بر گیرنده بخشهای اضافی نمی باشد چونکه ترمزها در زمان ممکن وارد عمل می گردند.

مشخصه های سیستم دلفی

-داشتن حجم سیستم کمتر تا پنچ کیلوگرم

-ساختار حرارتی مناسب

-تغذیه مناسب دینامیکی

-بالانس ایده ال بدون به بارگذاری وسیله نقلیه

-افزایش طول عمر لنتهای جلویی

سیستمهای خودکار دلفی

شرح کاربردی این نوع سیستم

واحد کنترل الکترونیکی ABS ورودیهای روغن ترمز چرخ را تحت عملکرد قرار می دهد و سوپاپهای سلونوئیدی واحد کنترل هیدرولیکی (HCU) را کنترل و روغن را پمپ می نماید. در مورد حرکت ECU به کنترل HCU می پردازد و موجب کاهش گشتاور دورانی از طریق کنترل کننده جریان متوالی نیرو می گردد.

مزایای ABS :

× کاهش سر و صدای صوتی

× افزایش کارآیی و پایایی وسیله نقلیه در سطح جاده

× طراحی فشرده و کوچک که با HCU مجتمع می گردد.

× دارا بودن تراشه های کم و هزینه اندک ABS با 3ICS

× عملکردهای اضافی نظیر کنترل حرکت که در ABS EUC متمرکز می گردند.

مشخصه های تولید سیستم ABS

× پیاده سازی سه IC در مورد ABS

× HCU , ECU متمرکز شده در یک بسته واحد همراه با سیستم درونی که مجهز به رله یا تقویت کننده می باشد.

عملکردهای سیستم ABS

× چک کردن میزان فشار تایر

× کنترل میزان کارکرد موتور (ETS)

× کنترل میزان کارکرد موتور و ترمز (TCS)

× عملکردهای متفاوت فرمان (VES)

× تغذیه مناسب دینامیکی عقبی (DRP)

× تقویت پایایی وسیله نقلیه Traxxar -(vse)

× موجب به حداکثر رساندن راندمان سیستم ترمز می گردد.

.که حرکت آزاد را موجب می گردد.

.قابلیت تغییر گشتاور دورانی خروجی در یک حلقه بسته که قابل مقایسه با ترمز دیسکی می باشد کنترل می گردد.

. قابلیت کنترل حرکت

0 دارای عملکرد ترمز توقف دینامیکی ABS

0 دکمه فشاری کلید ترمز برای توقف در قالب حرکت به سمت چپ و راست کمک کننده است.

0 دارای ترمز توقف کاملاً استاتیکی

0 قابلیت و توانایی در بالا رفتن از سربالاییها

0 توانایی در حرکتهای غیر پیوسته

0 قابلیت افزایش عملکرد غیر خودکار وسیله نقلیه

مزایا:

-دارای ترمز پایی عقبی همراه با عملکرد تقویت شده

-ABS (چرخهای عقبی)

-کنترل حرکت در وسایط نقلیه ای که با چرخ عقبی حرکت می کنند

-بالانس دینامیکی

-تغذیه مناسب دینامیکی

-پدال ترمز نسبت بهسیستمهای قبلی بهبود یافته و اصلاع شده

-طول عمر بیشتر لنتها

*سیستم های ترمز الکتریکی در سیستم دلفی

این سستم ها موجب تسهیل در توقف میگردند.

عملکرد ترمز توقف با فشار کلید و یا قدرت دادن انتخابگر تغییر مکان در زمان توقف شروع به کار می کند.

ECM موجب بکار اندازی مکانیسم های کاربرد ترمز می گردد و به موجب آن از یک محرک الکترونیکی کوچک به منظور سیگنال دادن فیلیپ فلاپ مکانیکی یا تبدیل ترمز به روش مورد نظر استفاده می کند. نیرویی برای حفظ ترمز ضرورت ندارد و چونکه ترمز توقف بوسیله کنترل تنظیم می گردد، ترمز همیشه با نیروی ویژه ای بکار گرفته می شود.

همچنین کنترل کننده بطور اتوماتیک به حالت ABS در زمانیکه ترمز توقف در خواست می گردد و وسیله نقلیه در حال حرکت می باشد تغییر مییابد.

مشخصه های حرکت در سربالایی ، دزدگیر و حرکت غیر پیوسته نیز در این مراحل وجود دارند.

سیستم های ترمز ضد قفل DBC7

قدرت تکنولوژی سیستم های ABS ،سایز ، وزن و مزیتهای عملکردی هر بخش سلونوئیدی ، همگی در یک سیستم ترمز جای می گیرد.

با معرفی این سیستم در سال1994 ، سیستم ترمز ضد قفل ABS VI در بین تمام صنایع ترمز خودکار بواسطه توانائیش در فراهم آوردن عملکرد تقویت شده یا تقویت سیستم های ترمز هیدرولیکی معمولی منحصر به فرد بوده است. این سیستم از مکانیسم های حرکت موتور به منظور فراهم آوردن کنترل فشار چرخ به منظور بهینه سازی عملکرد ABS بهره مند گردیده است که شامل : کاهش فواصل توقف ،قابلیت حرکت توقف یافته، بهبود پایابی وسیله نقلیه و حذف یا برطرف کردن قفل چرخ . الکترونیکهای دلفی دلکو و دلفی شاسی نسل بعدی سیستم کنترل حرکت وترمز ضد قفل را توسعه بخشیده اند.

با ترکیب سوپاپهای سلونوئیدی دقیق،دوران پمپ هیدرولیکی بسته والکترونیکی های کاملاً مجتمع با آخرین تکنولوژی جدیدDBC7،مزایا ومشخصه های عملکردکلیدی را باز گو نماید.

چرا سیستمهای ترمز ضد قفل بصورت هوشمندی باشند.

آن چیزی که در DBC7جدید دلفی نهفته است شامل نرم افزار هوشمند می باشد .توانائی در عملکرد بیرونی دیگر سیستمهایABCاز ساختار الگوریتمی برخوردار است که با کیفیت اجرایی هماهنگ می گردد.در شاسی دلفی تکامل وتوسعه پیشرفتهای تکنولوژیتیABCرا می توان مستقیماً با استفاده از مهندسی الگوریتمی ،شبیه سازی وتحلیل فعالیت ومدل سازی کامپیوتری نمود .بواسطه منابع غیر همزمان،ما باید سیستمهای الگوریتمی پیچیده رادر تولید انبوه ودر کوتاهترین زمان ممکن بکار بریم.

سیستمهای کنترل حرکت و ترمز ضد قفلDBC7

سایز کوچک و حجم کاهش یافته موجب بهبود اقتصاد سوخت و به حداقل رساندن تجهیزات فاصله ای یا فضایی تحت پوشش می باشد.

.ABS:102 * 104*135mm:27kg

.ABS/TCS:119*104*135mm:3.1KG

این سیستم شامل دستگاه نقلیه ای اصلاح شده با قابلیت تولید می باشد بطوریکه مجتمع سازی سیستم را تسهیل می نماید و دارای:

×لوله یا پایپ ترمز هیدرولیکی معمولی همراه با قلابهای نصب شده برای ABS ,ABS/TCS

×نصب مکانیکی سریع

×دوران ثانوی پمپ با روش قبل از پر شدن که به فرایند فعالیت موتورکمک می کند.

×نیروی رابط الکتریکی اندک است.

-کیفیت بالا و اعتبار بالای تکنولوژی سیستم ABS#VI که در طول سالیان با توسعه و پیشرفت سیستم و تجربه تولید همراه بوده است . این پیشرفتها شامل :

×سیم کشی داخلی

×اجزای اصلی که کاملاً بر مبنای اصول آزمایشی هستند

×تکنولوژی پروسه تولید در محفظه بی عیب

×بر اساس آزمیشهای گسترده و تائید شده در مورد وسیله نقلیه

×تولید ترکیبات استاندارد می باشند.

قیمت گذاری رقابتی در مورد موجودیهای قابل ملاحظه .

این قیمت گذاری ها بر اساس طراحی قطعه مورد نظر برای تولید منابع زیر می باشد:

-1مناطق تولید این قطعات

-2فرآیندهای قابل انعطاف

DBC7 قابل ارتقاء و تطبیق با کنترل حرکتی تغذیه مناسبک دینامیک عقبی و دیگر مشخصه های پیشرفته نظیر سیستم تقویت ثبات وسیله نقلیه Traxxal و افزایش فشار می باشد. علاوه بر این ، تکنولوژی کنترل DBC7 را می توان به منظور متمرکز کردن شاسیهای وسیله نقلیه یا عملکرد حرکتی نظیر بررسی میزان تورم تایر ، کنترل فرمان و کنترل کننده پروانه بکار گرفت.

شرح کار ترمز دلفی (DBC9)

ارائه جدیدترین تکنولوژی کنترل ترمز هوشمند به صورت کنترل ترمز دلفی می باشد. بر اساس تکنولوژی سیستم های ترمز به وسیله سیم گالیلوی TM دلفی که بر گرفته از تکنولوژی مدرن DBC7 می باشد، DBC7 در بر گیرنده عملکرد بالایی از سیستم مبنای سلونوئیدی همراه با کاربرد الکترو هیدرولیکی است.

با بازار برنامه ریزی شده تا سال 2004 DBC9 کوچکتر می گردد و از وزن سبکتر بی صداتر ، و با هزینه مناسبتر از بهترین سیستم های معمول امروزی برخوردار می باشد. سیستم DBC9 شامل تنطیم کننده هیدرولیکی شبیه ساز حسگر پدال و سیلندر اصلی است. شبیه ساز حسگر پدال از تکنولوژی استومر مانند به منظور تنظیم دقیق پدال بطور پژوهشی بهره مند می گردد در حالیکه گیرنده های رونده و فشار اطلاعات ورودی محرک را ارائه می دهند. همچنین سیستم فضای تحت پوشش را برای کمک کننده خلاء حفظ می کند و قابلیت حمایت هیدرولیکی را فراهم می آورد.

کاربردهای (DBC9)

سیستم (DBC9) در مورد کاربردهای بیشمار QEM از کوچکترین وسایط نقلیه مسافری تا کامیونهای سبک طراحی گردیده اند DBC9 دامنه کاملی از مشخصه های یکپارچه شاسی را نظیر ABS سیستم های کنترل حرکت TCS و سیستم تقویت وسیله نقلیه TRAXXAR TM را در بر می گیرد. DBC9 نیز از تکنولوژی تقویت هوشمند همانند سیستم های جلوگیری کننده از تصادف در بزرگراهها به طور خودکار حمایت می کند. در این دامنه وسیع به منظور تقویت ایمنی وسیله نقلیه رابطه راننده با سیستم ثابت باقی می ماند و حسگر پدال را می توان در دامنه وسیعی از ویژگیهای مشتری تنظیم کرد.

مزایای اجرایی :

با بسته بندی کوچکتر ، وزن کمتر و کنترل کننده متمرکز ، سیستم DBC9 یک سیستم راحت و ایمن را با کنترل ترمز نامناسب توصیه می کند. این سیستم به کوچکترین محفظه در زیر یک پوشش نسبت به سیستم های قبلی نیاز مند است که بطور کامل مهر و موم می گردد. DBC9 نیز کنرتل سلونوئیدی خطی را به منظور کارآیی روان و بی صدای ترمز ، طراحی پیشرفته ECU الگوریتم های نرم افزاری نا منظم ، قابلیت های کامل انتگرال گیری عالی و بداع فرایند مونتاژ به عهده دارد.

سیستمهای خودکار دلفی

× بررسی و ارزیابی پیوسته گیرنده های سرعت چرخ ABS

× اخطار قبل از صاف شدن تایر

× مشخص کردن محدوده 8-12PSI

× مشخص کردن فشار اندک تایر بر روی یک تایر

× هزینه اندک

× بهبود اقتصاد سوخت از طریق تنظیم میزان فشار تایر

× داشتن سرعتهای متعادل و اندک

سیستم های تقویت کننده ثبات وسیله نقلیه TRAXXAR TM

مشخصه ها :

× شامل خصیصه های اختیاری و انتخابی عملکردی غیر خودکار می باشد.

× قابلیت هماهنگ شدن با سیستم های تعلیقی ، فرمان ، جلوگیری کننده از تصادف و سیستم قدرت متوالی

× حداکثر کنترل و ایمنی را به وسیله تشخیص هدف و نیت راننده ، نوع وسیله نقلیه و شرایط سطح جاده فراهم می آورد.

مزایا :

× به رانندگان این اجازه را می دهد تا مشخصه های عملکرد دستی وسیله نقلیه را انتخاب نماید.

× شاسی دلفی را می توان به منظور بهینه سازی عملکرد توام با کنترلهای متمرکز بکار برد.

× سیستم های TRAXXAR بعنوان یکنواخترین و شفافترین سیستم های تقویت کننده ثبات وسیله نقلیه به شمار می رود.


شرح:

سیستم تقویت کننده ثبات وسیله نقلیه TRAXXARTM مانع لغزش وسیله نقلیه وافزایش حرکت اولیه می گردد.دخالت ترمز بطور خاصی به راننده کمک می کند تا تفاوت بین جهت مورد نظر راننده و جهت واقعی وسیله نقلیه را کاهش دهد.TRAXXAR ،سیستم های ترمز ضد قفل وسیله نقلیه (ABS) و سیستم های کنترل حرکت (TCS) را به منظور کنترل نیروهای چرخ که تحت تاثیر حرکت وسیله نقلیه می باشند متمرکز می کند. الگوریتم TRAXXAR تعیین کننده زمان و چگونگی فعال شدن سیستم را بر اساس اطلاعات حاصل از مجموعه گیرنده های اضافی را می باشد.

تنظبم کننده ترمز موجب تقویت گشتاورهای انحرافی از طریق دخالت یا وجود لنتهای ترمز چرخ به منظور برگرداندنه وسیله نقلیه در جهت مورد تقاضای راننده می گردد. این سیستم دارای گیرنده میزان انحراف، شتاب سنج جانبی ، گیرنده زاویه حرکت فرمان ، سوئیچ ترمز یا گیرنده فشار در مورد فشار سیلندر اصلی ، گیرندهای سرعت چرخ ABS تنظیم کننده TRAXXAR , TCS/ABS همراه با انتگرال ECU (واحد کنترل الکترونیکی ) و پیوند ارتباطی سریال شده می باشد.

کاربردهای نوعی :

TRAXXAR را می توان برای تمام سایزهای اتومبیلهای مسافری و انتها ، کامیونهای سبک وزن و SUVS که شامل وسایل نقلیه دارای محرک چرخ جلوئی FWD محرک چرخ عقبی RWD چهار یا چند چرخ محرک می باشد طراحی کرد. ABS در مورد حمایت سیستم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تقویت کننده های اضافی عملکرد وسیله نقلیه از طریق متمرکز سازی سیستم های تعلیقی ، فرمان و جلوگیری کننده از تصادم و سیستم های قدرتی پیوسته بدست می آید.

مزیتهای عملکردی TRAXXAR

TRAXXAR بار راننده را با عملکرد تقریباً شفاف و مناسب از طریق واکنش حرکت قابل پیش بینی تر و توسعه یافته کاهش می دهد. این به راننده در کنترل و جلوگیری از تصادف همراه با مشخصه هایی که موجب کاهش احتمال چرخشهای بیش از حد و افزایش حرکت اولیه و توسعه هماهنگ و توانایی واکنش وسیله نقلیه در دامنه وسیعتر و به حداقل رساندن میزان خلل ایجاد شده می گردد کمک می کند.

روانترین سیستم در صنعت یعنی TRAXXAR موجب بهبود عملکرد غیر خودکار در محدوده های مجاور و پیوسته می گردد و پایایی وسیله نقلیه تقویت شده را مخصوصاً در زمانیکه راننده جذب محیط می گردد فراهم می آورد و افزایش کارآیی راننده را به منظور جلوگیری از تصادف را به دنبال می آورد و پایایی و کنترل جهت دار را روی جاده های لغزنده و خراب و هنگام دور زدن موجب می گردد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کارآموزی، خدمات، شاهرضا
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 09:47

طرح خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

طرح خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

2500 هکتار

خلاصه طرح:

موضوع: خدمات مکانیزاسیون حوزه فعالیت 2500 هکتار

ظرفیت اسمی: 2500 هکتار

نوع تولید: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد شاغلین: 16 نفر

مشخصات سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری طرح: 71/2908

سرمایه گذاری ثابت: 76/3781

سرمایه در گردش: 95/126

درآمد سالیانه: 2555

سود ویژه: 63/963

دوره بازگشت سرمایه: 41/2

نرخ بازگشت سرمایه: 11/28%

1) عنوان طرح: پروژه خدماتی مکانیزاسیون (2500 هکتار)

2) محل اجرای طرح:

نوع فایل:word

سایز:22.4 KB

تعداد صفحه: 11خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 18 >>