X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:49

بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی

در این تحقیق به بررسی تأثیر مدیریت زمان‌ بر کارکنان سازمان تأمین اجتماعی... پرداخته می‌شود. روش بکار رفته در این آزمون روش همبستگی و همخوانی می‌باشد جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. نمونه در این تحقیق 60 تا از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شد. روش جمع‌آوری اطلاعات این تحقیق روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای می‌باشد. پرسشنامه‌ها پس از تکمیل جمع ­آوری شد. اطلاعات حاصل پس از شماره‌گذاری با استفاده از روش‌های آماری تجزیه‌ و تحلیل گردید.

روش آماری به‌کاررفته در این تحقیق، روش توصیفی - استنباطی است که داده‌های آماری جمع‌آوری‌شده را به کمک جدول توزیع فراوانی و نمودار به‌منظور خلاصه کردن و نمایش اطلاعات به‌کاربرده است. و در بخش آمار استنباطی برای بررسی فرضیات تحقیق و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

در این تحقیق از پرسش‌نامه‌ای که پیرامون مدیرت زمان که شامل 40سؤال به‌صورت پنج گزینه‌ای می‌باشد ( بسیار موافق ، موافق ، بی‌نظر ، مخالف ، بسیار مخالف ) استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل نتایج حاصل از این تحقیق استفاده از نرم‌افزار SPSS و استفاده از آمار توصیفی انجام‌شده است.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- چارچوب نظری.. 7

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-5-1- هدف اصلی.. 9

1-5-2- اهداف فرعی.. 9

1-6- فرضیات تحقیق.. 9

1-7- سوالات تحقیق.. 10

1-8- قلمرو تحقیق.. 10

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2- قلمرو زمانی.. 10

1-8-3- قلمرو مکانی.. 11

1-9-تعاریف واژه های کلیدی:11

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 14

2-2- زمان.. 14

2-3- اندازه‌گیری زمان.. 16

2-4- گذر کند زمان.. 17

2-5- نظریات زمان.. 17

2-6- پاسخ تفصیلی.. 18

2-7- مدیریت زمان.. 22

2-8- مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت کار25

2-9- اصول عمومی مدیریت زمان.. 26

2-10- چگونه وقت خود را می گذرانید؟. 27

2-11- اولویت بندی فعالیت ها28

2-12- برنامه ریزی.. 29

2-13- نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت... 30

2-13-1- از مزاحمت ها جلوگیری کنید. 30

2-13-2- کنترل کنید. 30

2-13-3- سرعت خود را تنظیم کنید. 30

2-14- مدیریت زمان شخصی.. 31

2-15- فقط بگو نه. 31

2-16- اهداف شخصی.. 32

2-16-1- هدفگذاری کنید. 32

2-16-2- اهداف خود را اولویت بندی کنید. 33

2-17- تعلل.. 34

2-17-1- مزاحمت کمال گرایی.. 34

2-18- وقت گذاشتن برای همسر. 35

2-19- کار های مربوط به خانه. 35

2-20- وقت گذاشتن برای فرزندان.. 36

2-21- مدیریت میز کار36

2-22- مدیریت زمان و کسب و کار38

2-22-1- مدیریت زمان در کار39

2-22-2- کار درست را در زمان درست انجام دهید. 39

2-22-3- قبل از ترک دفتر فهرست کار های فردا را مرور کنید. 39

2-22-4- ساعات اوج کاری خود را پیدا کنید. 40

2-22-5- از جلسات حداکثر استفاده را ببرید. 40

2-22-6- به صورت مؤثر تفویض کنید. 41

2-22-7- میز خود را مرتب کنید. 42

2-22-8- روش ها را مناسب خود تطبیق دهید. 42

2-23- مدیریت زمان در محیط کار42

2-24- چهارده روش برای مدیریت زمان.. 47

2-25- پیشینه تحقیق.. 50

2-25-1-تحقیقات داخلی مدیریت زمان.. 50

2-25-2- تحقیقات خارجی.. 52

2-26- نتیجه فصل دوم. 55

فصل سوم روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق.. 57

3-2- جامعه آماری.. 59

3-3- روش اجرای تحقیق.. 60

3-3-1- انتخاب آزمودنی.. 60

3-3-2- انواع روش های نمونه گیری.. 60

3-4-روش جمع آوری اطلاعات... 61

3-5-روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. 62

3-6- روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها62

3-7-ابزارتحقیق.. 63

3-8- اعتباروروایی ابزار اندازه گیری.. 63

3-9- تجزیه وتحلیل داده ها63

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- نتایج توصیفی.. 65

4-2- نتایج استنباطی.. 70

4-2-1- فرضیه اول.. 70

4-2-2- فرضیه دوم. 71

4-2-3- فرضیه سوم. 72

4-2-4- فرضیه چهارم. 72

4-2-5- فرضیه پنجم.. 73

4-2-6- فرضیه ششم.. 74

4-3- اعتباریابی.. 74

4-4- نتایج آزمون فرضیه ها74

فصل پنجم نتیجه گیری

5-1- نتایج به دست آمده76

5- 2- پیشنهادات و راه حل ها77

5- 3- محدودیت ها79

5-4- پیشنهاد به محققان آتی.. 79

منابع:87خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:30

بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

شرح مختصر: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است؟وفرضیه سوم اینکه استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟

گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از کارمندان استانداری زنجان که 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشکیل دادند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد که پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد که نتیجه به دست آمده به شرح زیر می باشد:

- بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.

- رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

- استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات 2

مقدمه 3

طرح مسئله 4

اهداف پژوهش 6

فرضیات تحقیق 7

ضرورت و اهمیت تحقیق 8

فصل دوم :نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش 10

مقدمه 11

تاریخچه رضایت شغلی 12

مفهوم رضایت شغلی 13

نظریه های رضایت شغلی 14

عوامل موثر بر اشتغال مناسب 16

پژوهش های داخل کشور 36

فصل سوم : روش تحقیق 39

مقدمه 40

روش نمونه برداری 41

ابزار اندازه گیری 41

روش آماری 46

فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 47

فصل پنجم نتیجه گیری 62

نتیجه گیری 63

محدودیت های پژوهش 65

پیشنهادات 66

منابع 67

ضمائم 68خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 17:33

پاورپوینت معماری آلمان درگذر زمان (بخش چهارم)

پاورپوینت معماری آلمان درگذر زمان (بخش چهارم)

پاورپوینت معماری آلمان درگذر زمان (بخش چهارم) 41 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

معماری آلمان از زمان روم باستان تا دوران پس از جنگ جهانی به ده قسمت تقسیم می کنند که هر قسمت دارای معماری متفاوت می باشد به دلیل گستردگی موضوع در 5 پاورپوینت به این قسمت ها پرداخته میشود.این پاورپوینت در گیرنده قسمت نهم می باشد.

.
فهرست:

قسمت نهم، معماری نازی ها
مقدمه
شباهت معماری نازی ها با معماری نئوکلاسیک:
برج flak
نماد عقاب نازی ها
تئاتر گونگی
تئاتر Dietrich-Eckart
Lustgarten و پلان Lustgarten
سمبلیک بودن
گنبد بزرگ volkshalle
Kr?ssinsee Ordensburg
New Reich Chancellery
آلبرت اشپیر
اقامتگاه ساحلی مربوط به دوره ی نازی ها

.

عنوان: معماری آلمان درگذر زمان (بخش چهارم)

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 41 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

 معماری آلمان در گذر زمان, پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان, دانلود پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان,خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 17:32

پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان (بخش دوم)

پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان (بخش دوم)

پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان (بخش دوم) 46 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
.

مقدمه:

معماری آلمان از زمان روم باستان تا دوران پس از جنگ جهانی به ده قسمت تقسیم می کنند که هر قسمت دارای معماری متفاوت می باشد به دلیل گستردگی موضوع در 5 پاورپوینت به این قسمت ها پرداخته میشود.این پاورپوینت در گیرنده قسمت های چهارم تا ششم می باشد.

.
فهرست:

مقدمه
قسمت چهارم، دوره ی باروک و روکوکو
مقدمه
تصویر کلیسای Vierzehnheiligen
تصویر بنای Schloss Bruchsal
تصویر کاخ Zwinger
تصویر کلیسای Frauenkirche
تصویر کاخ Würzburg
تصویر نقاشی های داخل کاخ Würzburg
تصویر کاخ Augustusburg
تصویر کاخ Sanssouci
قسمت پنجم، نئوکلاسیسم
مقدمه
تصویر کاخ W?rlitz
تصویر باغ انگلیسی W?rlitz
تصویردروازه ی Brandenburg
کارل فردریش شینکل
تصویر تئاتر ملی برلین
تصویر موزه ی Atles
تصویر Neue Wache
تصویر ساختمان Ruhmeshalle
تصویر ساختمان Ruhmeshalle
تصویر خانه ای مربوط به قرن 17 میلادی در آلمان
قسمت ششم، سبک التقاطی
مقدمه
تصویر ویلایی با سبک Resort Architecture
تصویر ویلای دیگری با سبک Resort Architecture
تصویر مدرسه ی معماری هانوفر
تصویر قلعه ی Neuschwanstein
تصویرکلیسای Ulm Minster

.

عنوان: معماری آلمان در گذر زمان (بخش دوم)

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 46 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

 معماری آلمان در گذر زمان, پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان, دانلود پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان,خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 17:32

پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان (بخش اول)

پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان (بخش اول)

پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان (بخش اول) 43 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

معماری آلمان از زمان روم باستان تا دوران پس از جنگ جهانی به ده قسمت تقسیم می کنند که هر قسمت دارای معماری متفاوتمی باشد
به دلیل گستردگی موضوع در 5 پاورپوینت به این قسمت ها پرداخته میشود.این پاورپوینت در گیرنده قسمت های اول تا سوم می باشد.

.
فهرست:

مقدمه
قسمت اول، از زمان روم باستان تا آخر دوره ی رومانسک
مقدمه
معماری کهن آلمان
معماری پیش از رومانسک
معماری رومانسک
تصویر کلیسای جامعspeyer
تصویر کلیسای جامع Mainz
تصویر کلیسای جامع worms
قسمت دوم، دوره ی گوتیک
مقدمه
تصویر کلیسای جامعspeyer
تصویر کلیسای جامع Mainz
تصویر کلیسای جامع worms
کلیسای Liebfrauenkirche
تصویر برج کلیسای Freiburg
تصویر کلیسای جامع کلن
تالار بزرگ شهر Stralsund
تصویر استفاده از سازه ی قاب چوبی
قسمت سوم، دوره ی رنسانس
مقدمه
تصویر نمازخانه ی Fugger
تصویر حیاط قلعه ی Trausnitz
تصویر تالار بزرگ تاریخی Juleum
تصویر قلعه ی Heidelberg

.

عنوان: معماری آلمان در گذر زمان (بخش اول)

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 43 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

 معماری آلمان در گذر زمان, پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان, دانلود پاورپوینت معماری آلمان در گذر زمان,خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:17

زمان سنجی

زمان سنجی

مقدمه : 3

اهداف زمان سنجی : 3

1-بهبود در برنامه ریزی عوامل تولید و افزایش کارآیی. 3

2-ارزیابی و کنترل. 4

3-مقایسه و انتخاب کارها از نظر زمانی. 4

4-موازنه خطوط تولید. 4

5-برقراری سیستم های تشویقی مناسب و عادلانه 5

روش های زمان سنجی : 5

1-روش تخمینی. 6

روش اندازه گیری زمان : 7

1-زمان مشاهده 7

2-زمان نرمال. 8

زمان استاندارد : 9

مراحل زمان سنجی در روش اندازه گیری زمان : 10

1-تعیین روش استاندارد جهت انجام کارها 10

2-تفکیک کار به عناصر 10

3-انتخاب کارگر مناسب و توجیه افراد 11

4-انتخاب محل مشاهده 11

5-ثبت زمان انجام کار 11

6-تعیین تعداد دفعات زمان سنجی. 11

تفکیک کار به عناصر درونی آن : 12

انواع عناصر : 12

مدت زمان هر عنصر : 15

شیوه های اندازه گیری زمان : 15

1-روش مداوم 15

محاسن روش مداوم 16

2-روش برگردان. 17

محاسن روش برگردان. 18

تعیین تعداد دفعات مشاهده 18

روش قضاوتی. 18

روش آماری. 19

تعیین ضریب عملکرد 21

1-روش وستینگهاوس.. 22

1-مهارت : 23

2-کوشش : 23

3-شرایط : 23

4-ثبات : 23

روش عینی : 26

اضافات مجاز 26

روش داده های استاندارد 28

1-روش عوامل کار : 29

2-تکنیک توالی عملیات مینارد (Most) 30

3-روش اندازه گیری زمان (MTM) 30خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: زمان، سنجی
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 11:40

قلمرو حقوق در زمان و مکان

قلمرو حقوق در زمان و مکان

چکیده:

فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند، در این گفتار آنچه مطمح نظر است، نقش زمان و مکان در قلمرو حدود و تعزیرات می باشد.

حدود، کیفرهای منصوص شرعی هستند که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند، اما تعزیرات که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است، نقش آفرینی زمان و مکان در آن بیشتر محسوس بوده، به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می خورد و مجازاتی همسنگ حدود پیدا نموده است.

از نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی که با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات کیفری است. امروزه این واقعیت را کم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است که نظمی بر آن حاکم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است.

تأثیر زمان و مکان بر ابعاد گوناگون زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست. آنچه موجب تأسف می‏گردد، مظلومیت احکام اسلام به ویژه حقوق کیفری آن است. در طول تاریخ به جز عصر رسالت و دوران کوتاهی پس از آن، در هیچ زمانی قوانین جزایی اسلام به درستی اجرا نشده است. به این ترتیب، از یک سو به دلیل عدم ابتلای جامعه به چنین بحث هایی و از سوی دیگر تبلیغات بدخواهان در راستای خشن جلوه دادن مقررات کیفری اسلام، فقیهان مسلمان چندان در این عرصه مجال تحقیق و تتبع در این زمینه را پیدا ننموده اند، لذا به تدریج دامنة بحث مسائل کیفری اسلام محدود گشته و به تحلیل رفته است.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تجدید حیات احکام اسلامی، قوانین کیفری آن نیز در جامعه مطرح گردید. طبیعتاً پرسش های زیادی در این زمینه فراروی حقوقدانان و فقیهان قرار گرفت. آنچه از لحاظ عینی و نظری جلب توجه بیشتر می‏نماید، سؤال از تأثیر زمان و مکان در قوانین جزایی اسلام است که آیا قوانین جزایی اسلام با مقتضیات زمان و مکان مطابقت دارد یا نه؟ آیا زمان و مکان در تعطیل، کم و زیاد شدن حدود نقش دارند؟ نقش زمان و مکان در اجرای تعزیرات چگونه است؟ آیا زمان و مکان در تبدیل کیفر یا نحوء اجرای آن در چارچوب مقررات شرعی تأثیر دارد یا خیر؟

در این نوشتار سعی شده این موضوع از منظر روایات و حکم عقل مورد بررسی قرار گیرد. انتظار آن است که تحقیق حاضر به عنوان گام آغازین - و نه اقدام نهایی - در این زمینه تلقی گردد، که خود می‏تواند بستر مناسب برای تحقیقات بعدی باشد.

مکان و زمان

در لغت زمان به معنای وقت و مکان به معنای موضوع و محل است که بر حسب عرف به مجموعة شرایط و تحولات زندگی یعنی حوادثی که در زمان و مکان اتفاق می‏افتد، اطلاق می‏شود، زمان و مکان بر حسب این معنا شامل تمام وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن می‏ شود. این معنا در هر یک از علوم مختلف کاربرد ویژه ای دارد، البته در فقه به جهت تمدن جدید بشری، نیازهای گوناگون انسان ها در زمان و مکان های مختلف و مجموعه تحولات حاکم بر زندگی بشر و بلاخره مقتضیات زمان و مکان را شامل می‏ شود.

بنابراین منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان است. معنایی که مورد توجه بزرگان از جمله حضرت امام(ره) بوده و بر موضوعات، احکام و استنباط مسائل فقهی تأثیر گذار است. چنانکه تأکید فرمودند:‌«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند… بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‏ طلبد، مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد».

مراد از زمان و مکان، امور، تحولات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می‏ گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

امام علی (ع) فرمودند: «من عرف الأیام لم یغفل عن الاستعداد» «کسی که نسبت به زمان شناخت داشته باشد، از آمادگی غافل نخواهد ماند».

امام صادق(ع) فرمود: «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس»، «کسی که به زمان خویش آگاه باشد، لغزش ها و اشتباهات او را احاطه نخواهد کرد».

عواملی که در زمان و مکان تأثیر گذار بوده و به عنوان شرایط زمان و مکان در فقه مطرح هستند، عبارتند از:

ـ عواملی جغرافیایی و مکانی؛

ـ پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر؛

ـ بنای عقلا؛

ـ ضرورت های حادث اجتماعی؛

ـ نوع حکومت و حاکمان؛

ـ ساختار اقتصادی و ابزار تولید؛

ـ روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر جهان.

حدود

حد در لغت به معنای منع است و حدید هم از همین ریشه می‏باشد، زیرا سخت و ممتنع است. به دربان حداد گفته می‏شود، چون مانع مردم می‏شود؛ مجازات های مقدر شرعی را از آن لحاظ حد نامیده اند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‏شود.

در فقه القرآن آمده است:«الحد فی اصل اللغة المنع و حد العاصی سمی به لأنه شیئ یمنعه عن المعاودة» حد در اصل لغت به معنای منع است و حد گناهکار به این اسم نامیده شده، بدان جهت که او را از بازگشت به گناه منع می‏کند.

در شرح فتح القدیر چنین آمده است:«انها موانع قبل الفعل،‌ زواجر بعده ای العلم بشرعیتها یمنع الاقدام علی الفعل و ایقاعها بعده یمنع العود الیه.» حدود قبل از وقوع فعل مجرمانه مانع ارتکاب آن می‏شوند و پس از وقوع برای جلوگیری از ارتکاب دیگران اجرا می‏شود. به بیان دیگر، اطلاع از قانونی شدن مجازاتها،‌ انسان را از اقدام به فعل مجرمانه باز می‏دارد و اجرای مجازات مجرم، وی و دیگران را از تکرار جرم باز می‏دارد.

در اصطلاح، حد به مجازاتی گفته می‏شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است فقها گفته‏اند: «کل ماله عقوبة مقدرة یسمی حداً» هر آنچه که دارای مجازات مقدر و معین شرعی است، حد نامیده می‏شود.

نوع فایل: word

سایز:27.3 KB

تعداد صفحه:28خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: قلمرحقوق، زمان، مکان
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 05:41

بوته های برنج در زمان گلدهی باید چطور باشند

بوته های برنج در زمان گلدهی باید چطور باشند

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:11

سر فصل ها:

ارتفاع بوته ها

وضعیت بوته ها

رنگ ریشه ها

رنگ برگ ها

و چند سر فصل دیگرخرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 05:20

مرور زمان در دعاوی کیفری

مرور زمان در دعاوی کیفری

مقدّمه

یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است. شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزاراسلامی نسبت به این مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر این قضییه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کیفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذیرفته است.

از اینکه تا چه حدّ میتوان این تاُسیس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری کرد، هنوز بحث جدّی از سوی حقوقدانان و فقهای محترم در این زمینه مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعریف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کیفری گردیده است. دامنه این تهافت آرإ در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و باعث گردیده تا این مرجع بطور موردی راُی صادر نماید. دلیل آشکار آن نیز اینست که در حال حاضر جز تعریف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رویه ای در نوع شناسائی این نوع جرائم در دسترس نیست و مباحث نظری نیز نوعاً تابع عقاید افراد مبتلابه می باشند. زیرا در برخی موارد گاهی بسیاری از جرائم در این دایره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نیز رویگردان میگردد.

این یک واقعیت است که نوع تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبیق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف دیگر حداقل مرز مشخص بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری

اجمالاً میتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در این نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمین به عادت و مجرمینی که دارای تمایل ارتکاب جرم هستند، نپذیرفت. استدلال برخی دیگر از منتقدین این بود که چنانچه ما در جایگاه بررسی زمینه های مفید برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمین باشیم، این موضوع بسیار قابل اعتراض است. زیرا زمان نه خطر مجرمین را کاهش میدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بین میبرد. اما در مقابل موافقین معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کیفری به این لحاظ قابل توجیه است که، اگر هدف ایجاد آسایش و امنیت جامعه در یک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهیم با تعقیب دوباره زنده کنیم.

از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقیب و کیفر در طول حیات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده همیشه در تشویش و دل نگرانی بسر برده، در حالیکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشیمان شده باشد. هر چند این مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنایات است که خود باعث میشود مجرمین در یک بیخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجیه دیگر در شمول مرورزمان در امور کیفری، ایدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقیب و مجازات مجرمین است. زیرا جامعه حق قانونی خود را به دلیل اینکه دیگر زمان مفیدی برای اعمال آن وجود ندارد به این طریق از دست میدهد. در واقع یکی از دلایل اساسی شمول مرور زمان در امور کیفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحلیل ادلهُ اثبات دعوی میباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات یا بطور کلی از بین میرود یا اینکه حداقل از ارزش آن کاسته میشود.

نوع فایل: word

سایز: 13.2 KB

تعداد صفحه:34خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مرور، زمان، دعاوی، کیفری
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 19:40

پاورپوینت مدیریت زمان (مدیریت امور بازاریابی یا مدیریت هر واحد دیگر)

پاورپوینت مدیریت زمان (مدیریت امور بازاریابی یا مدیریت هر واحد دیگر)اهداف مدیریت زمان


خود ـ ارزیابی

تسلط بر مکاتبات اداری

برنامه ریزی

مدیریت جلسات

مدیریت پروژه ها

مهار کردن تماس های تلفنی

نکات دیگری در باره ی مدیریت زمان و باز نگری

خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 17 >>