X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:15

بررسی علل خشونت مردان در کانون خانواده بر علیه زنان

خشونت خانوادگی[1]پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعی جدید است .

در کشورهای غربی از حدود سی سال پیش و در ایران از چند سال پیش نگاه افراد متخصص به این پدیده جلب شده است .

در حال حاضر در ایران بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد .

می توان از مشکل دختران فراری و افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان و افزایش طلاق و خشونت خانوادگی نام برد .

به احتمال زیاد شرایط زندگی در خانواده ها مشکلاتی برای اعضای خود به وجود می آورد برای حل مشکلات خانوادگی نمی توان تنها به پند و نصیحت یا نظارت بر رفتار افراد اکتفا کرد بلکه در عین حال باید به رابطه متقابل میان جامعه و خانواده نیز توجه داشت اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابری میان اعضا شکل گرفته باشد قوانین[2] آداب[3] و رسوم،
باورها[4] و نگرشهای اجتماعی سلسله مراتب موجود را تایید می کنند و بازتاب آن در خانواده نیز مشاهده می شود و اقتدار و نابرابری و استفاده از خشونت برای پیشبرد امیال فرد مقتدر در خانواده به عنوان رفتاری طبیعی در نظر گرفته می شود. نتیجه خشونت خانوادگی نه فقط باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و تشدید روابط اقتداری در جامعه خواهد شد که بار دیگر در خانواده ها انعکاس خواهد یافت .

از آنجا که خشونت علیه زنان به ویژه در محیط خانواده پیامدهای جدی و جبران ناپذیری در خانواده و جامعه بر جای می گذارد لذا توجه به زنان جهت کاهش آسیبهای اجتماعی به روشهای مختلف لازم و ضروری به نظر می رسد خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف توسعه و صلح است و بررسی آن ضروری است .

نتایج[5] بررسی ها نمایشگر این امر بوده اند که خشونت های خانگی در جوامع مختلف از گستردگی زیادی برخوردارند و در میان کلیه طبقات اجتماعی و فرهنگ های مختلف دیده می شود و عواملی مانند فشارها و تنشهای اجتماعی یا بحرانهای خانوادگی نیز در ظهور آنها دخالت دارند زیرا خشونت فقط در میان خانواده های مساله دار مشاهده نمی شود .

خشم در انسان وجود دارد اما اگر در مسیر صحیح هدایت نشود امنیت خانواده را مختل می کند و موجب بروز رفتارهایی از قبیل کودک آزاری و زن آزاری خواهد شد زن آزاری اغلب در خانواده بصورت رقابت، حمله کلامی و آسیب بدنی است که باعث در هم کوبیدن شخصیت زن و در نتیجه عکس العمل های نابهنجار بر کودکان می شود .

زن آزاری ( همسر آزاری ) یکی از آفتهایی است که از گذشته تا کنون متوجه جوامع بوده و یکی از مخربترین عواملی است که کانون خانواده را مورد هجوم قرار می دهد .

زنان ایران در میان انواع 9 گانه خشونت خانگی بیشتر تحت خشونتهای روانی و کلامی قراردارند .

7/52 درصد از کل پاسخگویان در پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی دقیقاً اعلام کرده اند که از اول زندگی مشترک تا کنون قربانی این نوع خشونت که شامل به کاربردن کلمات رکیک ، دشنام و داد و فریاد، بهانه گیری های پی درپی بوده اند (اعزازی، 1380 : 30) .

میانگین وقوع این نوع خشونت برای زنانی که درگیر آن بوده اند 10 بار است .

رتبه بعدی از آن خشونت فیزیکی از نوع دوم است که 8/37 درصد از زنان ایرانی از اول زندگی مشترک خود آن را تجربه کرده اند که شامل سیلی زدن زدن با مشت یا چیز دیگر، لگدزدن و...است. متوسط میزان تجربه این نوع خشونتها برای زنان درگیر درخشونت خانگی برابر با 46/2 بار است. رتبه[6] سوم با رقم 7/ 27 درصد متعلق به خشونتهایی است که مانع از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباطهای فامیلی – دوستانه و اجتماعی، کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمنهای اجتماعی است که 3/72 درصد از زنان اظهار کرده اند که از اول زندگی مشترک تا کنون در معرض این نوع از خشونتهای همسران خود نبوده اند .

خشونت جنسی و ناموسی که شامل مجبور کردن به دیدن عکسها و فیلمهای مبتذل یا اجبار به روابط زناشویی نا خواسته یا غیر متعارف می شود با رقم 2/ 10 درصد رتبه پایئنی را به خود اختصاص داده است .

آمارهایی که ابعاد میزان وقوع خشونت خانگی را در سطح ملی نشان می دهد حاکی است که 8 /89 درصد از زنان ایرانی گفته اند در طول زندگی مشترک تا کنون در معرض این نوع خشونت همسران خود نبوده اند (اعزازی، 1380 : 74).

بنابراین نتایج پژوهش بررسی خشونت خانگی [7]در28 مرکز استان نشان می دهد که وقوع خشونتهای جنسی و ناموسی در سطح ملی در مقایسه با خشونتهای دیگر کمتر گزارش شده است .

میانگین مرتب شده دوره های زندگی در بین پاسخگویان در سطح ملی بر حسب میزان وقوع خشونت خانگی نشان می دهد که دوره های زیر به ترتیب پرخشونت ترین دوره ها برای زنان ایران محسوب می شوند .

1 – یک سال اول ازدواج

2 – دوران تنگناهای مالی

3 – پس از تولد فرزندان

4 – حداقل یکباردر ماه

5 – دوران میانسالی

6 – دوران بارداری

خلاصه یافته های بدست آمده از خشونت خانگی در 28 مرکز استان کشور چنین نشان می دهد :

1 – مجبور کردن به انجام کارهای خلاف عرف و شرع و قانون ( 1/1 درصد )؛

2 – کتک کاری منجر به سقط جنین ( 2 /1 درصد ) ؛

3 – زدن تا حد نقص عضو ( 3 / 1 درصد ) ؛

4 – زدن تا حدی که پرده گوش پاره شده است ( 5 /1 درصد )؛

5 – زدن تا حدی که دست یا پا شکسته است ( 2 درصد ) ؛

6 – از دست دادن دندان ( 6 /1 درصد ) ؛

7 – زدن تا حدی که فک یا بینی شکسته است ( 5 /1 درصد ) ؛

8 – ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول ( 2 درصد ) ؛

9 – جلوگیری از نگهداری فرزندان توسط زن در زمان متارکه ( 2 درصد ) ؛

10 – مجبور کردن به سقط جنین ( 5 /2 درصد ) ؛

11 – زدن تا حدی که دندانها لق شده است ( 5 /2 درصد )؛

12 – عدم مراعات بهداشت زناشویی ( 6 / 2 درصد )(اعزازی، 1380 : 75).

فهرست مطالب

فصل اول :
- مقدمه ۱
- موضوع تحقیق ۹
- مساله تحقیق ۱۵
- اهداف تحققیق ۱۶
- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۷
- فرضیه های تحقیق ۲۱

فصل دوم : پیشینه تحقیق
- مروری بر مطالعات پیشین ۲۴
- مطالعات و تحقیقات داخلی ۲۵
- مطالعات و تحقیقات خارجی ۳۴
- شرایط اجتماعی زندگی زنان ۳۷
- تعاریف خشونت ۴۰
- تعاریف خشونت خانوادگی ۴۴
- اشکال خشونت علیه زنان ۴۵
- زن آزاری و موارد خشونت علیه زنان ۴۹
- اعمال جنسی خشن زیانبار علیه زنان ۵۲
- ختنه دختران ۵۵
- خشونت مربوط به تهیه جهیزیه ۵۸
- ازدواج زودهنگام ۵۹
- همسر آزاری در جامعه (زن آزاری) ۶۱
- سبب شناسی خشونت علیه زنان کتک خورده ۶۴
- آثار و عواقب خشونت علیه زنان ۷۲
- عواملی که خشونتهای مبتنی برجنسیت را دوام می بخشد ۷۶
- علل و انگیزه تزلزل در خانواده ۷۷
- خشونت نسبت به زنان ۷۹
- تعریف خانواده و انواع آن ۸۲
- انواع خانواده ۸۴
- وضعیت حقوقی زنان در ایران ۸۸
- قوانین مربوط به ضرب و شتم ۸۹
- روابط حقوقی زوجین ۹۱
- روابط حقوقی مادر با فرزند ۹۲
- انتخاب حرفه وشغل ۹۶
- تابعیت ۹۶
- سهم الارث زوجین از یکدیگر ۹۸
- ریاست خانواده ۹۹
- دستگاههای قضایی و اجرایی در ایران نسبت به خشونت ۱۰۰
- دادگاهها چگونه علیه زنان رای صادر می کنند ۱۰۲
- مراکز مشاوره ۱۰۷
- حمایت و نگرش خانواده ۱۰۸
- نظریه مربوط به خشونت شوهران علیه زنان ۱۰۹
- نظریه سطح خرد ۱۱۰
- نظریه منابع ۱۱۰
- نظریه یادگیری اجتماعی ۱۱۲
- نظریه سطح کلان ۱۱۶
- نظریه خرده فرهنگ خشونت ۱۱۷
- نظریه نظارت اجتماعی ۱۲۱
- نظریه ساختار اجتماعی ۱۲۳
- دیدگاه پدرسالاری ۱۲۵
- چهارچوب نظری ۱۲۹
- مدل فرضی تحقیق ۱۳۵

فصل سوم : مبانی روش شناسی تحقیق
- روش تحقیق ۱۳۷
- نمونه و روشهای نمونه گیری ۱۳۸
- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۳۹
- تکنیک گردآوری داده ها و تجزیه وتحلیل داده ها ۱۴۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
جدول (۳-۱-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد فرزندان ۱۴۹
جدول (۳-۲-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد ماهیانه مرد ۱۵۰
جدول (۳-۳-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب استفاده از مواد مخدر یا الکل ۱۵۱
جدول (۳-۴-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب عدم رضایت زن در انتخاب همسر ۱۵۲
جدول(۳-۵-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب دخالت خویشاوندان ۱۵۳
جدول (۳-۶-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب تجربه خشونت در خانواده ۱۵۴
جدول (۳-۷-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان بدبینی در مرد ۱۵۵
جدول (۳-۸-۱) توزیع جمعیت نمونه برحسب اعتقادات مذهبی مرد ۱۵۶
جدول (۳-۱-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد فرزندان و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۵۷
جدول (۳-۱-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان تعداد فرزندان و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۵۷
جدول (۳-۲-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد ماهیانه و ارتباط آن با خشونت در خانه ۱۵۸
جدول (۳-۲-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان درآمد ماهیانه و خشونت مرد علیه زن درخانه ۱۵۸
جدول (۳-۳-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب استفاده از مواد مخدر و ارتباط و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۵۹
جدول (۳-۳-۲)محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان استفاده از مواد مخدر و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۵۹
جدول (۳-۴-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب رضایت در انتخاب همسر و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۶۰
جدول (۳-۴-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان رضایت در انتخاب همسر و خشونت مرد علیه زن در خانه . ۱۶۰
جدول (۳-۵-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب دخالت خویشاوندان و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۶۱
جدول (۳-۵-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان دخالت خویشاوندان و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۱
جدول (۳-۶-۲) توزیع جمعیت نمونه برحسب تجربه خشونت در خانواده و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه ۱۶۲
جدول (۳-۶-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان تجربه خشونت در خانواده و خشونت مرد علیه زن در خانواده ۱۶۲
جدول (۳-۷-۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بدبینی مرد وارتباط آن با خشونت مرد در خانه. ۱۶۳
جدول (۳-۷-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان بدبینی مرد و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۳
جدول (۳-۸-۲) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعتقادات مذهبی و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه ۱۶۴
جدول (۳-۸-۲) محاسبه کی ۲ برای تعیین رابطه میان بدبینی مرد و خشونت مرد علیه زن در خانه ۱۶۴
نمودار (۳-۱-۱)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد فرزندان ۱۶۵
نمودار(۳-۲-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب درآمد ماهیانه مرد ۱۶۶
نمودار(۳-۳-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب استفاده از مواد مخدر ۱۶۷
نمودار(۳-۴-۱)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب رضایت زن در انتخاب همسر ۱۶۸
نمودار(۳-۵-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب دخالت خویشاوندان ۱۶۹
نمودار(۳-۶-۱) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب تجدید خشونت در خانواده ۱۷۰
نمودار(۳-۷-۱) مربوط به توزیع جنسیت بر حسب بدبینی مردان نسبت به زنان ۱۷۱
نمودار (۳-۸-۱)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعتقادات مذهبی مردان
۱۷۲

فصل پنجم:
- بحث ونتیجه گیری ۱۷۴
- مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۱۸۰
- پیشنهادات ۱۸۱
- منابع ۱۸۴
- ضمائمخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:22

مطالبات حقوقی زنان

شرح مختصر:

شناخت و برر سی مطالبات زنان از مهمترین مسائلی است که می تواند برنامه ریزان و کار شناسان اجتماعی – فرهنگی را در محقق ساختن حقوق زنان و ارتقای نقش و جایگاه آنان در جامعه یاری نما ید.عدم آگاهی از مطالبات زنا ن و نیز فقدان شناخت کافی از حقوق واقعی زنان می تواند ابهامات و در نتیجه عدم رضایت آنان را در پی داشته باشد . این امر نه تنها نیمی از جمعیت کشور را دچار بحران می کند بلکه به تبع آن بر جنبه های دیگر حیات اجتماعی تاثیر می گذارد .

هدف کلی این مطالعه شناخت حقوق زنان از دیدگاه نخبگان به منظور ارائه راهکار به تصمیم گیران و بر نامه ریزان است تا درهنگام قانونگذاری و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد . این تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی است و در استفاده از اسناد و متون از روش تحلیل محتوا و در تکمیل آن از مصاحبه استفاده گردیده است.

این مقاله دیدگاههای سه گروه یعنی عالمان دینی پیشرو ، نواندیشان دینی و برخی از افراد که دیدگاه سکولار دارند را مورد بررسی قرار می دهد وپس از ارزیابی به استنتاج نظریه هر یک از آنان می پردازد.

در پایان هر بخش ،نتیجه گیری کلی در قالب جدولی خاص می آید و سپس بررسی تطبیقی هر یک از بخشها با یکدیگر برای بدست آوردن نقاط اشتراک و افتراق انجام می شود . در آخر راه حل هایی برای ایجاد همگرایی بین نخبگان ارائه شده تا راه گشایی برای محقق ساختن مطالبات زنان باشد .

فهرست مطالب

مقدمه

طرح مسأ له

جامعه مورد مطالعه

دید گاه های حقوقی استاد مطهری

دیدگاه آیت الله خامنه ای در باره زن

دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره زن

دیدگاه آیت الله صانعی درباره زن

دیدگاه آیت الله موسوی بجنوردی در باره ی زن

روشنفکران سکولار

دیدگاه مهرانگیز کار درباره ی زن

دیدگاه شیرین عبادی درباره ی زن

جمعبندی

منابعخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مطالبات، حقوقی، زنان
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:20

زنان و قضاوت

شرح مختصر:

اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1)قضاوت

1-1) قضاوت زنان در فقه

2) دلایل مخالفان

1-2) سنت

2-2) اجماع

3-2) عقل

3) بررسی دلایل مخالفان

4) پیشینه تاریخی

5) قضاوت زنان در حقوق موضوعه

منابعخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: زنان، قضاوت
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:27

تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا در 92 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست

فصل اول نقش و حیطه کارزنان.

در فعالیتهای غیر زراعی

نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی

دامداری و پرورش طیور

زنبورداری

نوغانداری

صنایع روستایی

فصل دوم.

ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه

۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها

۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان.

۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه

۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی

۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

فصل سوم.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه

پیشنهادات

آموزش زنان = آموزش جامعه

پیوستها

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه

هدف ۱: حفظ کیان خانواده

هدف ۲: کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی

هدف۳: رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی

هدف ۴: تأمین نیازهای بهداشتی

هدف ۵: ارتقای منزلت زنان روستایی

فهرست منابع مأخذ فارسی


نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:

اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت محصولات متنوع (برنج، مرکبات، تنباکو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از کشاورزی خود را تکمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان که معمولاً در کنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:

دامداری و پرورش طیور

دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شکل سنتی و در جوار سایر اشتغالات کشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی که برای گاوهایی که در سطح روستا زندگی می کردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه کاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اکثراً تنها به داشتن یک یا دو گاو اکتفا می نمایند که این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شکل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همکاری دارند لیکن برحسب نوع و وظایف سهم هر یک از آنها متغیر می باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشکل سنتی و پرورش ماکیان نشان میدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفکیک فصول

نیروی کار

فصول

تعلیف دام

نگهداری در آغل

دوشیدن شیر

علف چینی

پرورش طیور

زن

بهار100


100


تابستان100


100


پاییز


10

100


100


زمستان


20

100


100


بهار

100100تابستان

100100پاییز


90


100زمستان
100

80
هر یک از مراحل دامداری 100% در نظر گرفته شده که بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.

همانطور که از جدول مستفاد می گردد اوج حجم کار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان که امر علف چینی تعلیف دام می پردازند می باشد و در فصل پاییز که فصل بیکاری زراعی است نگهداری حیوان در آغل را نیز بر عهده دارند این در حالیست که در فصل زمستان که به آماده کردن زمین زراعی مبادرت می ورزند بخشی از این وظایف را به زنان محول می کنند، لیکن دوشیدن از وظایف مختص زنان است که در چهار فصل برحسب شیردهی جوان قابل انجام است.

از سوی دیگر همانطور که در جدول ملاحظه می گردد، پرورش طیور از وظایف خاص زنان می باشد که عمدتاً جهت تأمین تخم مرغ و گوشت سفید خانوار بدان اقدام می ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نیز می پردازند. جالب توجه است که اصلی ترین گوشت مصرفی خانوار گوشت سفید بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمین کننده پروتئین خانواده می باشد.

صنایع روستایی:

اگر چه روستا و زندگی روستایی با فعالیتهای کشاورزی عجین شده و کشاورزی نقش اصلی را در فعالیتهای توسعه روستایی دارد اما در سه دهه گذشته نقش فعالیتهای اشتغالزا موسوم به فعالیتهای خارج از مزرعه به عنوان فرصتهای تکمیلی اشتغال تولید به افزایش درآمد خانوارهای روستایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه قرار گرفته است. (1)

انواع صنایعی که در روستاها ممکن است وجود داشته باشد:

الف : صنایع دستی و سنتی

ب : صنایع تبدیلی

ج : خدمات فنی و صنعتی روستاها

جان هامفری دلایل حمایت از صنایع کوچک مقیاس را وابسته به شرح زیر می داند:

1- صنایع کوچک دارای منافع ملی است، چنانکه با داشتن یک بخش صنعتی کوچک توانمند، می توان حضور متنوع کالاهای تولیدی و اشتغال کارآمد را تضمین کرد.

2- صنایع کوچک مقیاس بدون حمایتهای دولتی بوجود نخواهد آمد چرا که این صنایع دارای محدودیتهای از قبیل رسوخ به بازار است.

صنعتی شدن به عنوان قسمتی از راهبرد و توسعه همه جانبه روستایی در تحقق مهمترین اهداف توسعه روستایی نقش بسزایی داشته است.

در یک جمع بندی کلی از مطالعات صورت گرفته پنج اثر عمده صنعتی شدن و روستا را می توان اینگونه ذکر کرد:

الف : ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، ثبات شغلی و درآمد

ب : کاهش مهاجرتهای روستایی

ج : کاهش نابرابری های منطقه ای با استفاده از منابع محلی و رونق کشاورزی

د: افزایش رفاه روستایی (مسکن، بهداشت، پس انداز) تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و کالاهای مصرفی با دوام ، افزایش آگاهی ها و رونق آموزشی

هـ : گسترش صادرات

با توجه به مطالب ذکر شده باید اذعان داشت که در شهرستان تالش از انواع صنایع روستایی فقط صنایع دستی سنتی و صنایع تبدیلی آنهم بصورت محدود وجود دارد که در صنایع تبدیلی معمولاً زنان نقش خاصی ندارند.

______________________________________________________________

فهرست منابع مأخذ فارسی:

1- ازکیا، مصطفی « مقدمه‌ای برجامعه شناس توسعه روستایی: تهران ـ انتشارات اطلاعات 1364.

2- امین زاده، فرخ، جمعیت شناسی کار، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران ایران ـ 1358.

3- انصاف پور غلامرضا حقوق و مقام زن از آغاز تا اسلام.

4- با زن، مارس، کریستیان برمبرژه، گیلان و آذربایجان شرقی.

5- با زن، مارسل، ترجمه دکتر مظفر امین فرشچیان، جلد اول ، انتشارات قدس رضوی. 1379.

6- بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبال، تهران 1372.

7- برداران، مسعود بررسی حبطه فعالیتهای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزش آنان در قالب ترویج خانه‌داری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 1369.

8- برنامه و توسعه، سازمان برنامه و بودجه شماره « 3» دوره دوم، 1371.

9- تاکتاک، سابرا، « اقتصاد توسعه » ترجمه دکتر زهرا افشاری، جهاد دانشگاهی 1379.

10- تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرهادی، جلد اول، وزارت برنامه و بودجه 1364.

11- جارالهی، فدرا. تاریخچه اشتغال زنان در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 3و4 بهار 1372.

12- جولی، ریچارد « اشتغال در جهان سوم » مسائل و استراتژی، مترجم احمد خزاعی، انتشارات وزارت برنامه « بودجه » چاپ اول، تهران 1378.

13-جهادسازندگی، جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد کشاورزی ایران ـ معاونت طرح و برنامه دفتر مطالعات اقتصادی 1379.

14- جهاد سازندگی، رهیافتهای مشارکت در توسعه روستایی، سلسله انتشارات روشستا و توسعه: شماره 46 تاریخ 1370.

15- جهاد روستا، نقش زنان در توسعه و احیای منابع طبیعی شماره 33 سال 1380.

16- خانی، فضیله « زنان در کانون توسعه جهان سوم » ارائه شده در دومین سمینار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س) آذرماه 1372.

17-خانی فضلیه « جغرافیای جنسیت » نگرشی بر جایگاه زن در جغرافیا، در نهمین کنگره جغرافیدانان ایران. تبریز 1373.

18- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان، معاونت امور بهداشتی ـ شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش 1383.

19- دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل ( یونیسف ) نقش زنان در توسعه، انتشارت روشنگران، 1372.

20- رابینو هـ .ل ولایات دارالمرز ایران ـ گیلان ـ ترجمه جعفر خمامی زاده ـ انتشارات طاعتی 1366.

21-راوندی، مرتضی « تاریخ اجتماعی ایران » جلد سوم، 1370.

22- رهنمایی، محمدتقی. توانهای محیطی ایران، انتشارات رودکی.

23- زنجانی‌زاده، هما. جنبش اجتماعی زنان، انتشارات روشنگران1372.

24-سنبله، نشریه اشتغال زنان روستایی ایران، شماره 107، 1378.

25- سازمان برنامه و بودجه، « برنامه و توسعه‌» شماره 3 دوره دوم 1371.

26-سازمان برنامه و بودجه در کاربرد شاخصهای اجتماعی ـ اقتصادی در برنامه ریزی توسعه. مترجم ـ دکتر هرمز شهدادی، 1377.

27- سازمان برنامه و بودجه « زنان در کشورهای در حال توسعه، قربانیان نامرئی بحران اقتصادی » بی تا.

28- سازمان آب منطقه‌ای گیلان، سالنامه هواشناسی وزارت نیرو.

29- سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ( فائو ) نقش زنان در توسعه کشاورزی و جایگاه تصمیم‌گیری، مجله جهاد، شماره 155 و 156، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1371.

30- سازمان فائو « نقش زنان در توسعه کشاورزی‌» ترجمه غعلامحسین صالح نسب، مجله جهاد شماره 153. 1371.

31- سعیدی، عباس، نقش پنهان زنان در توسعه روستایی، دومین سمینار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س)، 1372.

32- شکوری، چنگیز. سیری در کوچ نشینان تالش، انتشارات آذر خزر1382.

33- طالش اندوست، فرشته. سیمای اقتصادی ـ اجتماعی شهرستان تالش معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه 1377.

34- اصلاح عربانی، ابراهیم، « طلیعه کتاب گیلان » گروه پژوهشگران ایران ـ 1377.

35- عظیمی دو بخشری « روند شهرنشینی در گیلان » پایانذ نامه فوق لیسانس، به راهنمایی دکتر شاپور گودرزی نژاد، دانشگاه تهران.

36- گروه بررسی نقش زنان روستایی، وزارت کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1380.

37- مرکز تحقیقات روستایی و اقتصادی کشاورزی وزارت کشاورزی ـ نقش اجتماعی و اقتصادی.

38- مرکز آمار ایران. فرهنگ آبادیهای کشور ـ استان گیلان ـ 1365.

39- مرکز آمار ایران. فرهنگ آبادیهای کشور ـ استان گیلان. 1375.

40- مرکز آمار ایران. نتایج تفضیلی مشارکت زنان در نیروی کار 1365-1375.

41- مرکز آمار ایران. آمارنامه استان گیلان، سال 1380.

42- مرکز آمار ایران. سرشماری نفوس و مسکن، سال 1365-1375.

43- مرکز آمار ایران. سالنامه آماری استان گیلان سال 1381.

44- منوری، سید مسعود. تالاب انزلی. نشر گیلکان1369.

45-مرادی، آزاده، مقاله اشتغالزایی زنان روستایی در زمینه صنایع تبدیلی، هوس، نشریه آموزشی ترویجی جهاد کشاورزی، ویژه مروجان زن روستایی، شماره 43-42. 1383

46- مشیری، رحیم.

47- معروفی، پروین، دانش امروز زنان روستایی، نشر آموزش کشاورزی، دفتر ترویج فعالیتهای زنان روستایی، جلد 2، 1378.

48- نادری، ابوالقاسم، «صنعت روستایی و توسعه اقتصادی» در مجله زمینه، سال سوم، شماره 23، خرداد 72.
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:40

بزهکاری زنان

پایان نامه بزهکاری زنان


مقدمه

مطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی - علمی پژوهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است. با کشف اولیه این عوامل، کوشش در طبقه­بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد. در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت مجرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های غرض آلود بر ضد جنسیت زن از قدیم الایام بوده است. هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان هم چنین زمینه ها و راهکارهای پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد.

مقدمه. 6

مبحث اول: بزه چیست؟ بزهکار کیست؟. 6

اقسام بزهکاری.. 9

مبحث دوم: عوامل موثر بر وقوع بزه 11

محیط فرهنگی.. 11

محیط طبیعی.. 12

محیط اقتصادی.. 12

شناخت مفاهیم جرم و انسانیت.. 13

مبحث سوم: ارکان تعریف جرم. 18

3- تعیین مجارات برای آن فعل. 20

4- جرم با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی صورت گرفته باشد. 20

مبحث اول: بررسی علل بزهکاری زنان. 21

تبیین کجروی.. 22

تبیین زیست شناختی انحرافات (تبیین جسمانی) 22

تبیین زیست شناختی انحرافات زنان. 23

نظریه های جامعه شناختی فردگرایان دربارة انحرافات.. 23

نظریه های آنومی.. 24

نظریة رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد: 26

مبحث دوم: ریشه بزهکاری زنان کجاست؟. 30

مبحث اول: جرایم خاص مخصوص زنان: 36

مجازات زندان. 39

مبحث دوم: بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه. 44

مبحث اول: رابطه ارتکاب جرم و داشتن فرصت.. 51

کیفیت جامعه پذیری در زنان. 52

نرخ بزهکاری در نوجوانان پسر و دختر. 53

تکرار جرم در مردان و زنان. 53

مبحث دوم: جرم زدایی از جرایم زنان. 55

واکنش عدالت کیفری.. 55

نتیجه‏ گیر ی.. 57

منابع و مآخذ. 59

خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بزهکاری، زنان
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:38

ریشه های بدحجابی زنان

ریشه های بدحجابی زنان


چکیده

این پایان‌نامه پژوهشی است درباره بررسی ریشه‌های بدحجابی زنان می‌باشد .

علت انتخاب این موضوع : بدحجابی در جامعه ما مسئله‌ای مورد ابتلا و پدیده ای رنج‌آور و آزاردهنده است . زیرا جامعه ای که صدها هزار شهید در راه احیای ارزشهای اسلام داده است ، بدحجابی را دهن‌کجی به انقلاب و شهداء و خانواده‌های شهدا و همه مؤمنان تلقی می‌نماید و این امر ایجاب می کند که دربارة این پدیده بحث ، تحقیقی بیشتری بعمل آید و یکی از میدانها و فرصتهای تحقیق همین پایان‌نامه نویسی است که باید از این فرصت استفاده بهینه به عمل آید .

موضوعاتی که در این تحقیق مورد بحث واقع شده :

1-اهمیت حجاب و نقش آن در پاک نگاه داشتن فضای جامعه و در حفظ آرامش اعصاب جوانان و جلوگیری از پراکندگی افکار و اندیشه‌های جوانان و در بهبود فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و خدماتی و تأثیر آن در پیشرفت جامعه .

2-زیانهای بدحجابی و بی‌حجابی و نقش آن در آلوده شدن فضای جامعه و متشنج شدن اعصاب و پراکندگی افکار جوانان و افت فعالیت های اقتصادی و خدماتی و اثر آن در عقب‌ماندگی جامعه و زیانهای دیگر .

3-بدحجابی شأن و منزلت و شخصیت خود آن زن بدحجاب را در معرض آسیب قرار می‌دهد و هر روزی مواجه با خطر ، مورد تعرض افراد هوسران و یا افراد تحریک شده می‌باشد .

4-شیوه برخورد منطقی و مفید و مؤثر با افراد بدحجاب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است .

5-در این تحقیق و در مورد رواج فساد و بی‌بندوباری و هرزگی در جامعه در نتیجه بدحجابیها بحث شده است .

6-در این نوشتار الگوهای عفاف و مخصوصاً برترین الگو برای جامعه نسوان که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام‌الله علیها است معرفی گردیده است .

7-به اهداف شوم و استعماری غرب از تهاجم فرهنگی و ترویج بدحجابی توسط ماهواره‌ها و اینترنت بین‌المللی و سی‌دی‌ها وغیره اشاره شده است تا هشداری باشد برای همة کسانیکه ودلسوز این ملت و مملکت و خواستارحفظ استقلال و طالب پیشرفت این کشور می‌باشند .

8-بررسی علل اساسی و ریشه‌های بدحجابی از حیث علل اجتماعی و روانشناسی واقتصادی و غیره انجام گرفته است.

بررسی واژه های کلیدی عنوان تحقیق : ریشه بدحجابی زنان

ریشة در لغت به معنای بیخ و بن و اصل است ، تارها و رشته‌های حاشیه پرده و چادر و امثال آنها در اصطلاح ، عبارت است از پایه و اساس و علتهای اصلی .

بد : از نظر لغوی به معنای زشت ، ناپسند ، نقیض خوب

و در اصطلاح : مطلوب نبودن و منطبق نبودن بر معیارها و موازین اسلامی و به تعبیر جدید : استاندار نبودن حجاب و رعایت نشدن حدود حجاب

حجاب در لغت به معنای حایل ، حد فاصل بین دو چیز ،‌مانع

و در اصطلاح فقه اسلام : نحوه پوشش ویژه که حدود آن در اسلام مشخص گردیده است .

زنان : جمع کلمه زن به معنای انسان مؤنث

بطور کلی عنوان تحقیق بیانگر و نشان‌دهنده این مطلب است که بدحجابی در جامعه اسلامی ریشه‌ها و علل اساسی دارد که این تحقیق درصدد تبیین و تشریح آنها است .

مقدمه

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد . فکر این نسل از نظر مذهبی آن چنان که باید راهنمایی نشده است و از این نظر فوق‌العاده نیازمند هستند و این راهنمایی باید با زبان و منطق همراه باشد .

چرا که هر کسی احساس می‌کند این نسل آنقدر ها هم لجوج نیست و آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد و هدف از انتخاب این عنوان «‌ریشه‌های بدحجابی زنان » این است که احساس شد ، گذشته از انحرافات عملی فراوانی که در زمینه حجاب بوجود آمده این مسئله و سایر مسائل مربوط به زن ، وسیله‌ای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدورصفت که از این طریق علیه دین مقدس اسلام جار و جنجال تبلیغاتی راه‌ بیندازند .

بدیهی است که با شرایط موجود این جوان از جنبة‌ مذهبی به قدر کافی راهنمایی نشده و این تبلیغات آثار شوم بر روحیة جوانان می‌گذارد . با بررسی این طرح امید است تأثیر فراوانی بر روی عقاید و افکار جوانان بگذارد و حتی بعضی از بانوان به اصطلاح متجدد عملاً در وضع خود تجدید نظر نمایند .

بدون شک پدیده « برهنگی » بیماری عصر ماست و دیر یا زود این پدیده بعنوان یک بیماری شناخته خواهد شد . فرضاً ما کورکورانه از غرب تقلید کنیم باید ببینیم که کار برهنگی در غرب به کجا رسیده و فریاد چه کسانی را بلند کرده است ، بعداً تقلید از غرب را ادامه بدهیم .

نامه چارلی چاپلین یکی از هنرپیشگان معروف جهان به دخترش پس از اینکه به دخترش اجازه می‌دهد فقط به خاطر هنر می‌توان لخت و عریان به روی صحنه رفت و تاکید می‌کند این لختی فقط روی صحنه و برای ضرورت هنر می‌باشد . می‌نویسد : برهنگی بیماری برهنگی عصر ماست ، اما به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد که روح عریانش را دوست داری ، بد نیست بدانی که دوران پوشیدگی تو را ده سال پیر نمی‌کند . بهر حال امیدوارم تو آخرین کسی باشی که از تبعة غریزه لختی بشوی »

لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسایل مهم اسلامی است و در قرآن کریم در سوره نور به آن اشاره شده و از مفاد آیات چنان فهمیده می‌شود که « هر مسلمان ، چه مرد و زن ، باید از چشم‌چرانی ، نظربازی اجتناب کند و مرد و زن باید پاکدامن باشند و زنان باید پوشش خود را بر دیگران آشکار نکنند و درصدد تحریک و جلب توجه مردان نباشند » .

پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه و رعایت لزوم حریم میان مردان و زنان اجنبی و عدم جواز خلوت میان مرد و زن بیگانه بیان شده است .

با توجه به اینکه مردم کمتر به این موضوعات اهمیت می‌دهند ولی با معضلاتی که در جامعه با آن روبرو هستیم باید به دنبال کشف علت باشیم که چرا اینگونه مفاسد رخ می‌دهد و با بررسی و تحقیق می‌فهمیم که علتهای گوناگون در کار است که «‌ بدحجابی و بی‌حجابی » روحیه افراد تأثیر منفی و مخرب می‌گذارد .

با توجه به موانعی که در ادامه راه بود گاهی دچار تردید می‌شدم اما دریافتم که بخاطر تازگی موضوع ارزش تحقیق در این باره چند برابر است . چرا که به عوامل و ریشه‌های معضلات آگاهی می‌یابم و حداقل توان خویش را در رفع این معضلات می‌آزمایم .

این طرح در 3 بخش ارائه می‌شود که بخش اول در مورد حجاب بعنوان یک پوشش برای فرد می‌باشد تا جلو هر گونه فساد گرفته شود ،‌می‌باشد . این حجاب و پوشش ، از ابتدای اسلام بوده و برای سلامتی و حفظ خانواده ، بهداشت روانی در جامعه و پیشرفت علمی در ترقیات فکری و حفظ حریم زن و مرد و پیشرفت کارهای اقتصادی می‌باشد « چرا حجاب بعنوان یک پوشش است و از نظر اسلام تا چه حدی شخص باید رعایت حجاب نماید » .

جایگاه زن در جامعه کجاست و حجاب چقدر جلونظر بازی را می گیرد و حجاب چرا برای زن بعنوان یک الگو می باشد.

بخش دوم در مورد بی‌حجابی که نداشتن روسری و چادر و امثال آن است .

این بی‌حجابی در ایران از زمان رضاخان شروع شد ، بی‌حجابی که باعث بی‌بند و باری و فساد و طلاق و ترویج و فرهنگ برهنگی شد .

راه‌های مبارزه با عوامل بی‌حجابی و بدحجابی

تقویت ایمان و اعتقاد و احیاء ارزشهای اسلامی و شناسایی الگوهای والا و ... می‌باشد و پیامدهای بی‌حجابی که از نظر عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفت .

بخش سوم در مورد بد‌حجابی که به پوشش غیر صحیح از چادر گفته می‌شود که باعث شده محیط زندگی اجتماعی را آنقدر ناامن سازد که به دختران ما تجاوز و زنان ما را اغفال می‌کنند با بررسی منشاء حرکتهای بدحجابی که اثرپذیری از تبلیغات کشورهای غربی و گرایش به اشراف نمایی با انواع بدحجابیها و برخی عقده‌ای می‌باشند و بدحجابی را برای گشودن عقده‌هایشان انتخاب کرده‌اند برخی بر اساس رفتارهای خانواده واطرافیان ، رفت و آمدها ، تبلیغات سوء . گرفتار بدحجابی شده اند و ریشة اصلی بدحجابی عبارتند از مدگرایی ، غریزه جنسی ، هوسرانی ، تقلید ، کمبود شخصیت غرب زدگی ، خودنمایی ، آزادی زن در روابط و ... و علتهای دیگری نیز هست که باعث بدحجابی شده است از قبیل: 1-عدم هماهنگی بین ارگانهای تبلیغی ، تشکیل احزاب و گروهکهای منافقین و ... و اینکه اشخاص چه انگیزه‌ای از استفاده ناصحیح از حجاب دارند و آفتهایی که این معضل را بر روی فرد و جامعه داشته و راه‌های مبارزه با عوامل و ریشه‌های بدحجابی بیان شده و نتیجه و تأثیری که بر روی افراد گذاشته مورد تحقیق قرار گرفت .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ......................................................................................................................................... 1

بخش اول : حجاب

فصل اول ................................................................................................................................... 6

1.تعریف حجاب ...................................................................................................................... 7

2.تاریخچه حجاب.................................................................................................................... 7

3.حجاب چرا ............................................................................................................................ 7

فصل دوم : ............................................................................................................................... 11

1.عوامل حجاب ....................................................................................................................... 12

الف : صعود به مراتب معنوی ............................................................................................. 12

ب : حجاب مانع اختلاط بی‌شرط ........................................................................................ 12

ج : پوشش سالم برای حفظ زن .......................................................................................... 12

د : حجاب جایگاه زن و فرهنگ پرهیز .............................................................................. 14

هـ: حجاب و نظربازی از نظر قرآن .................................................................................. 15

فصل سوم : منافع حجاب ..................................................................................................... 17

فصل چهارم : سوالاتی در مورد حدود پوشش ............................................................. 22

بخش دوم : بی‌حجابی

فصل اول :1- تعریف بی‌حجابی ......................................................................................... 27

2-تاریخچه حجابی ................................................................................................................ 27

3-شروع پیدا شدن نقشه بی‌حجابی در کربلا ................................................................ 29

فصل دوم : انواع بی‌حجابیها ............................................................................................... 30

فصل سوم : عوامل بی‌حجابی ............................................................................................. 33

الف : بی‌بند و باری ................................................................................................................ 34

ب : فساد ................................................................................................................................... 35

ج : جهل و ناآگاهی ................................................................................................................. 39

د : علل سیاسی ....................................................................................................................... 40

هـ : مرز باریک بی‌حجابی و فساد ..................................................................................... 40

ی : فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی ............................................................................. 40

و : طلاق .................................................................................................................................... 43

فصل چهارم : راه‌های مبارزه با عوامل بی‌حجابی ........................................................ 44

الف : تقویت ایمان و اعتقاد .................................................................................................. 45

ب : احیاء ارزشها و فرهنگ اصیل اسلامی ...................................................................... 45

ج : شناساندن الگوهای والا ................................................................................................. 46

فصل پنجم : پیامدهای بی‌حجابی ....................................................................................... 48

الف : پیامدهای فرهنگی ، عقیدتی بی‌حجابی ................................................................... 49

ب : پیامدهای اجتماعی بی‌حجابی ...................................................................................... 49

ج : پیامدهای اقتصادی .......................................................................................................... 49

بخش سوم : بدحجابی

فصل اول : تعریف حجاب .................................................................................................... 54

فصل دوم : منشاء حرکتهای بدحجابی ............................................................................. 57

فصل سوم : انواع بدحجابیها ............................................................................................... 60

فصل چهارم : ریشه‌های بدحجابی .................................................................................... 63

1-مدگرایی ............................................................................................................................... 64

2-بی‌بند و باری ..................................................................................................................... 64

3-آزادی زن در روابط اجتماعی......................................................................................... 65

4-ممنوعیت سبب طغیان می‌شود ..................................................................................... 66

5-انگیزه جنسی ...................................................................................................................... 69

6-استفاده ناصحیح از پوشش ........................................................................................... 71

7-مورد توجه دیگران قرار گرفتن و جلب توجه کردن ............................................... 72

8-عرضه و تقاضا ................................................................................................................. 73

9-هوسرانی ............................................................................................................................. 74

10-کسب موقعیت .................................................................................................................. 75

11-ضعف ایمان ..................................................................................................................... 75

12-دگرآزاری ......................................................................................................................... 76

13-اظهار غنای مالی ............................................................................................................. 76

14-ملامت دیگران .................................................................................................................. 77

15-تقلید .................................................................................................................................... 77

16-وبای اجتماعی ................................................................................................................. 78

17-تشکیل مجامع و کانونهای بدحجابی ........................................................................ 79

18-صید دلهای مردان .......................................................................................................... 81

19-تعلیم و تربیت ناصحیح و نادرست .......................................................................... 82

20-غرب‌زدگی ........................................................................................................................ 84

21-تهاجم فرهنگی دشمن .................................................................................................... 85

الف : گستره تهاجم فرهنگی ................................................................................................ 85

ب : انگیزه دشمن از تهاجم فرهنگی .................................................................................. 85

ج : بهترین شگرد دشمنان مبارزه فرهنگی ..................................................................... 87

د : ابزار تهاجم فرهنگی ......................................................................................................... 88

هـ : تصور غلط از فرهنگ اسلامی ..................................................................................... 88

22-کمبود شخصیت .............................................................................................................. 89

23-ارضاء تمایلات ................................................................................................................ 92

24-حاکمیت فرهنگ غرب .................................................................................................... 92

25-استعمار و سوءاستفاده از بدحجابی ......................................................................... 92

26-خودنمایی ......................................................................................................................... 93

فصل پنجم ................................................................................................................................ 95

1-عوامل بدحجابی ................................................................................................................. 96

الف : عدم هماهنگی بین ارگانهای تبلیغی و فرهنگی ..................................................... 96

ب : تلاش تشکیلاتی احزاب و دسته جات وابسته ورشکستگان سیاسی ............... 96

ج : گروهکهای منافقین .......................................................................................................... 96

د : عقده حسارت و حس خودکم‌بینی ................................................................................ 97

و : دگرگونی ارزشها ............................................................................................................. 98

هـ : الگوهای ناهنجار ............................................................................................................ 99

ی : خلاءهای درونی .............................................................................................................. 100

2-انگیزه‌های بدحجابی ......................................................................................................... 101

الف : انگیزه روانی و اجتماعی ............................................................................................ 101

ب : انگیزه اقتصادی ............................................................................................................... 106

3-آفتهای بدحجابی ............................................................................................................... 109

الف : پرهیز از چشم و هم‌چشمی در رقابتها ................................................................. 109

ب : خشم و تندخویی ............................................................................................................. 109

فصل ششم : ............................................................................................................................ 112

1-راه‌های مبارزه با عوامل بدحجابی ............................................................................... 113

2-برخورد با پدیده بدحجابی ............................................................................................. 116

الف : برخورد با پدیده بدحجابی شمشیری دولب ........................................................ 116

ب : تدبیر را جایگزین احساس کنیم ................................................................................. 118

ج : تدوین قانون حجاب 20 خبر ، 2 تکذیب ..................................................................... 122

د : شیوه برخورد با بدحجاب غیرمنطقی و منطقی ....................................................... 125

فصل هفتم : 1-پیامدهای بدحجابی..................................................................................... 127

الف : پیامدهای بدحجابی ..................................................................................................... 128

ب : پیامد اقتصادی ، فرهنگی .............................................................................................. 128

2-آثار بدحجابی .................................................................................................................... 132

الف : جدایی و طلاق ............................................................................................................... 132

ب : فساد اجتماعی .................................................................................................................. 133

ج : سقوط شخصیت زده ...................................................................................................... 133

د : تکذیب آیات الهی .............................................................................................................. 133

و : احساس پوچی .................................................................................................................. 134

هـ : ایجاد غفلت ....................................................................................................................... 134

ی : بدآموزی............................................................................................................................. 135

نتیجه : ....................................................................................................................................... 136

منابع و مآخذ............................................................................................................................ 137خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ریشه، بدحجابی، زنان
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:38

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران

چکیده

هدف پژوهش مقایسه رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران می‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بوده است و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشادن داد تفاوت معناداری بین رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه .................................................................................................................................................................. 1

بیان مسئله ............................................................................................................................................................ 3

سوالات پژوهش ................................................................................................................................................. 4

فرضیه‌های پژوهش ............................................................................................................................................ 4

اهداف پژوهش ................................................................................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت پژوهش ................................................................................................................................ 5

تعریف متغیرهای پژوهش ................................................................................................................................. 6

فصل دوم : پیشینه‌های پژوهش

مقدمه .................................................................................................................................................................. 7

تعریف ازدواج ................................................................................................................................................... 8

عشق و ازدواج .................................................................................................................................................. 10

مقاصد ازدواج .................................................................................................................................................. 10

رضایت زناشویی .............................................................................................................................................. 11

12 نکته مهم مربوط به مکمل‌های زناشویی در ازدواج .................................................................................. 12

اشتغال زن ......................................................................................................................................................... 14

تعریف شغل و اشتغال ..................................................................................................................................... 14

علل کار کردن ................................................................................................................................................. 15

اشتغال زنان و برداشتهای متعدد ...................................................................................................................... 16

انگیزه‌ها و عوامل اشتغال زن ........................................................................................................................... 17

آثار و نتایج اشتغال زن ..................................................................................................................................... 18

اثرات اشتغال زن بر شوهر................................................................................................................................. 19

زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی ....................................................................................................... 20

مروری بر پژوهش‌های داخلی ......................................................................................................................... 21

مروری بر پژوهش‌های خارجی ....................................................................................................................... 22

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه ................................................................................................................................................................ 24

طرح پژوهش .................................................................................................................................................... 24

جامعه آماری .................................................................................................................................................... 24

روش نمونه برداری .......................................................................................................................................... 25

ابزار پژوهش .................................................................................................................................................... 25

پرسشنامة رضایت زناشویی اینریچ .................................................................................................................. 25

روایی و اعتبار پرسشنامه اینریچ ...................................................................................................................... 27

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه ................................................................................................................ 27

روش گردآوری داده‌ها .................................................................................................................................... 27

روش تحلیل آماری ......................................................................................................................................... 28

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمه ................................................................................................................................................................ 29

جدول 4-1 ....................................................................................................................................................... 29

جدول 4-2 ....................................................................................................................................................... 30

جدول 4-3 ....................................................................................................................................................... 31

جدول 4-4 ....................................................................................................................................................... 32

جدول 4-5 ....................................................................................................................................................... 33

جدول 4-6 ....................................................................................................................................................... 34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ................................................................................................................................................................ 35

خلاصه تحقیق .................................................................................................................................................. 35

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 36

پیشنهادها ........................................................................................................................................................... 37

محدودیت ها ................................................................................................................................................... 37

منابع .................................................................................................................................................................. 39

پیوست .............................................................................................................................................................. 40

پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ .................................................................................................................. 41

کلید پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ......................................................................................................... 43خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:27

بزهکاری زنان

بزهکاری زنان


مقدمه

مطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی - علمی پژوهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است. با کشف اولیه این عوامل، کوشش در طبقه­بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد. در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت مجرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های غرض آلود بر ضد جنسیت زن از قدیم الایام بوده است. هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان هم چنین زمینه ها و راهکارهای پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد.

مقدمه. 6

مبحث اول: بزه چیست؟ بزهکار کیست؟. 6

اقسام بزهکاری.. 9

مبحث دوم: عوامل موثر بر وقوع بزه 11

محیط فرهنگی.. 11

محیط طبیعی.. 12

محیط اقتصادی.. 12

شناخت مفاهیم جرم و انسانیت.. 13

مبحث سوم: ارکان تعریف جرم. 18

3- تعیین مجارات برای آن فعل. 20

4- جرم با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی صورت گرفته باشد. 20

مبحث اول: بررسی علل بزهکاری زنان. 21

تبیین کجروی.. 22

تبیین زیست شناختی انحرافات (تبیین جسمانی) 22

تبیین زیست شناختی انحرافات زنان. 23

نظریه های جامعه شناختی فردگرایان دربارة انحرافات.. 23

نظریه های آنومی.. 24

نظریة رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد: 26

مبحث دوم: ریشه بزهکاری زنان کجاست؟. 30

مبحث اول: جرایم خاص مخصوص زنان: 36

مجازات زندان. 39

مبحث دوم: بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه. 44

مبحث اول: رابطه ارتکاب جرم و داشتن فرصت.. 51

کیفیت جامعه پذیری در زنان. 52

نرخ بزهکاری در نوجوانان پسر و دختر. 53

تکرار جرم در مردان و زنان. 53

مبحث دوم: جرم زدایی از جرایم زنان. 55

واکنش عدالت کیفری.. 55

نتیجه‏ گیر ی.. 57

منابع و مآخذ. 59خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بزهکاری، زنان
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:28

نقش زنان درمدیرت آموزش عالی کشور نیجریه

نقش زنان درمدیرت آموزش عالی کشور نیجریهمقدمه:

زنان درهیچ نقطه ای از جهان به راحتی تحصیل نکرده اند. دسترسی زنان به آموزش آنقدر محدود بود که تصور می‌شد ، امری غیر ممکن باشد. فشار حاصل از تبعیض در آموزش که بعلت فقر والدین است . راز نان به روش می‌کشند. فرصت های مساوی برای اوالاد دختر وپسر وجود ندارد. حتی در بعضی از فرهنگ ها: تحصیل فرزندان دختر قدغن شده است ، چون آنچه از آن ها انتظار می‌رود ازدواجی زود هنگام با خواستگاری پیر ولی پوداراست . مبلغ دریافت شده به عنوان شیر بها؟؟؟ که به خانواده عروس اهدا می‌شود، برای تحصیل پسران مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون آن ها هستند که نام خانواده را حفظ می‌کنند وباعث بقاء نسل می‌شوند. بنابراین آموزش دختران به نفع برادرانشان به تاخیر می‌افتد وچه بسا کاملا نادیده گرفته می‌شود. آماری که یونسکو در سال 1988 ثبت کرده ، نشان می‌دهد که 63% جمعیت افراد بیسواد زنان بوده اند. این ارقام میزان تبعیضی که علیه زنان در امر آموزش وجود داشته رامشخص می‌کند.

چنین رسم ناخواشایندی مسلتزم این بوده حه درحوزه آموزش ومنافع مرتبط به آن زنان با فاصله زیادی پشت سر همتای مذکر شان قرار بگیرد هرزمان که والدین استطاعت می‌یافتند، زنان به فراگیری حرفه هایی نظیرپرستاری ، معلمی‌، تدارک غذا و مانند آن تشویق می‌شدند وبه این ترتیب در جایگاهی کمی‌بالاتر از آشپزخاه قرار می‌رفتند، یا در بهترین حالت درسنین قبل ازبازنشستگی به سطح مدیریت میانی ؟؟؟؟ نائل می‌شدند.

در اواسط اولین دهه ازقرن بیستم ، یک حس آگاهانه در میان تعداد حدودی از زنان جریان پیدا کرد. این زنان احساس می‌کردند ارزیابی مجدد اهداف وآرزوهای زنان روشنفگر ضرورتی اتناب ناپذیر است وبه این نتبجه رسیدند که می‌بایست به سمت موقعیت های عالی مدیریت حرکت کنند. شکی نیست که سریعترین ومطمئن ترین راه برای حفظ موقعیت مدیریتی در همه مسیرهای زندگی از جمله موسسات آموزش عالی ما نیازمنددستیابی به سطوح بالای تحصیلی است . هرچه مقطع تحصیلی بالاتر باشد، شرایط بهتری برای رسیدن به بالاترین موقعیت مدیریت فراهم می‌شود. در مقایسه با مردان ، تنها در صد کوچکی از زنان به مقاطع تحصیلی مورد نیازمدیریت موسسات آموزش عالی وسایرحوزه هایی که بشر برای آن تلاش می‌کند، دست یافته اند. حتی همین تعداد کم که مجهز به ملزومات پست مدیریت هستند ، به علت هویت جنسی آن را به راحتی به دست نمی‌آورند. چنانکه انتظارمی‌رود، جنس مذکر که خودش را جدا از لحاظ فکری ورووحی و چه از نظرجسمی‌موجود برتری است ، حاضرنبود، « حق مسلم » خود را برروی سینی طلائی به این نسل جدید زنان تقدیم کند. بنابراین مصمم شدند موانعی را ایجاد کنند تا در حد امکان از پیوستن زنان به جمع نخبگانی که در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند، جلوگیری کنند .بیشتر زنان بعلت والدین تحصیل نکرده ،مشاوره ضعیف شغلی ، ازدواچ زود هنگام وزایمان بچه، نا آگاهی ، فقر ، تبعیض جنسیتی درکنارسایر عوامل ، موفق به کسب حق تحصیل در حدمشاغل مدیریتی نمی‌شوند. تعداد کمی‌که علی رغم موانع ذکر شده ، به سطح مناسبی از آموزش دست می‌یابند که آن ها را برای شغل مدیریت آماده می‌کند، با انواع جدیدی از موانع روبرو می‌شوند که برای رسیدن به قله می‌بایست بر آن ها فائق شوند.

یک تحقیق از دانشگاه نبین ونیجریه

دانشگاه ها که در راس موسسات آموزشی قرار دارند، قادرند برای سازمان های دولتی ، تشکیلاتخصوصی وشرکت های تجاری کارمندان ماهر وحرفه ای تریبیت کنند. پس سهم بزرگی در رشد اقتصادی وتغییر شکل سیاسی ملت ها به عهده دارند. در بیشترکشورهااغلب نیروی انسانی سطح بالا از دانشگاه ها نشات گرفته اند.

اما تحصیلات دانشگاهی همیشه به نفع مردان بوده است. شمار زنانی که پستهای عملی و اجرایی در دانشگاهها دارند، از مردان معادل آنها کمتر است. ومنجر به تعداد اندک زمانی شده درنهایت پستهای سیاست گذاری دانشگاهها به آنها واگذار می‌شود. این روند موضوع موردعلاقة بسیاری از زنانی است که اعتقاد دارند می‌بایست در توسعه و سیاست گذاری دانشگاه، نقش معنی داری داشته باشند. آژانس توسعة بینخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:27

نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وکانادا

نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وکانادابیشتر افراد شک نداشتند که ماریون فیلد درحال گذراندن مسیری بود که اورا به صمت رئیس یک دانشگاه درجه یک هدایت می کرد. او به عنوان کارمند ارشد آکادمیک یکی از دانشگاه های بزرگ امریکا خدمت کرده بود. بنابراین وقتی به عنوان رئس یک مدرسه نه خیلی معروف ومعتبر منتخب شد، مردم خیلی متعجب شدند. پاسخ این است که مدارس عالی مرتبه به دنبال یک زن به عنوان مدیرمدرسه نیستند. مطمئنا نکات کاوش آن ها الزاما این جملات را دربرمی گیرد که آن هاتبعیضی بین زن ومرد قائل نمی شوند یا این که دربه کار گماشتن زنان به واقعیت ها اسرار می ورزند. درنهایت زنان ممکن است مورد توجه قرار بگیرندولی احتمال این که به عنوان رئیس انتخاب شوند وجود ندارد.

اگرچه داستان دقیق وصحیح نیست ( اسم آن تغییر پیداکرده است ) ولی واقعیت دارد زیراکه بطور مداوم اتفاق می افتد. اگرچه زنان در ایالات متحده وکانادا به طورموثری به آموزش عالی دست یافتندولی راه زیادی دردست یافتن به حضور مساوی در سطوح عالی مدیریت دانشگاهی دارند.

اخیرا درسال 1971، در ایالات متحده زنان واقعا از مقام ریاست دانشکده محروم هستند به جزدرمدارس زنانه کاتولیک کوچک که به وسیله زنان راهبه مدیریت می شود. یک سری دانشکده های چهارساله (لیسانس) دیگری هم وجود دارد که زنان در آن ها رئیس هستند وپنج تای این دانشکده ها، دانشکده مخصوص زنان بودند. درهمان زمان شصت مرد نیز رئیس دانشکده زنان بودند درحالی که هیچ زنی رئیس دانشکده مردان نبود. هم چنین ، تعداد اندکی از زنان در پست های بالای اداری مانند ناظم دانشکده یا رئیس دانشکده درمدارس مختلط یامدارس پسرانه وجود داشتند. امروزه ، دردانشکده ها ودانشگاه های ایالات متحده ، 348 رئیس اجرایی زن وجود دارد. فقط 21 درصد عضو فرقه مذهبی هستند. زنان اکنون دوازده درصد از3000 موسسه معتبر منطقه ای را مدیریت می کنند. این خبر خوبی است . اما نگاه دقیق به دانشکده ای که توسط زنان مدیریت می شود میانه رو وعاقلانه است . تعداد خیلی کمی از آن ها شناخته شده وباکلاس وازنظرمالی دارای وضعیت خوبی هستند. این که چرا این چنین چیزی اتفاق می افتد. مورد بحث قرار خواهد گرفت .

الف ) آموزش عالی درایالات متحده وکادا

ازسال 1971 در ایالات متحده زنان بیشترازمردان درانشکده ثبت نام کردند. هم چنین زنان بیشتراز مردان درجات خود را به پایان رساندند. طی سال های آکادمیک 90-1989 ، 58 درصد از کل درجات فوق دیپلم ، 35 درصد درجات لیسان و53 درصد درجات فوق لیسانس به زنان اعطاء شد. بااین وجود در سطوح حرفه ای حقوق ، پزشکی ، دندانپزشکی وغیره) وسطوح دکتری زنان خیلی کمتربودند(مدیریت 38 درصد و36 درصد).

دلایل زیادی برای این که چرا زنان می بایست این درجات پیشرفته را به نسبت سطوح پائین تربه اتمام برسانند، وجود دارد . اغلب ازدواج وبچه دارشدن دراین امر دخیل هستند وزمان یا هزینه کافی برای دانشجوی فعال بودن را از زنان می گیرند. انتظار سنتی از برتری شغل مردان خصوصا اگرپست بالائی داشتند ویابرای کاربه محلی درو منتقل شوند خیلی از زنان را مجبورمی کند برنامه های آکادمیک را کنار بگذارند.

مانع دیگردراتمام درجه دکتری براین زمان موانع جنسی است هنوز دربیشتر برنامه های تحصیلی مقام استادی توسط مردان اداره می شود. موارد استادی مردی که از دانشجویان فارغ التحصیل زن درخواست روابط جنسی داشته باشند مکررا گزارش شده است . مطالعات نشان داده است که فقط اهم این چنین اعمال گزارش شده است خصوصا چون خیلی از زنان ازاین که حرفشان مورد قبول قرار نگیرد، واین که بامتجاوز برخوردی نخواهدشد واگر اتهامی علیه استادانشان وارد کنند مورد مجازات قرار می گیرد واین موضوع درکارشان تاثیر خواهد گذاشت ، می ترسند.

نهایتا، هنوز تبعیض قابل توجهی برخلاف زنان وجود دارد، اگرچه رواج این تبعیض روبه کاهش است ، هنوز استادان مرد زیادی وجود دارند که معتقدند زنان برای مشاغل آکادمیک ازمردان قابلیت کمتری دارند.

افزایش تعداد ونسبت درجات پیشرفته اعطاء شده به زنان بدین معنی می باشد که تعداد وسیعی اززنان قابل ، توانایی رسیدن به درجه استادی در زمینه های مختلف را دارند. درحال حاضر، 29 درصد تمامی استادان تمام وقت ، زن هستند. با این حالخرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 21 >>