دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:34

بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی

پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی‌های هیأت‌مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده‌اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت از کیفیت گزارشگری مالی می‌پردازد و رابطه احتمال دریافت نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی‌های هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش مورد استفاده، شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، بر اساس نمونه‌گیری جفتی انتخاب شده و در بازه زمانی 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، از آزمون‌های آماری من‌ویتنی، کروسکال‌والیس و t، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت‌مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد اعضای هیأت‌مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس را مورد تأیید قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می‌توان ادعا کرد که افزایش استقلال هیأت‌مدیره و افزایش سطح مالکیت نهادی احتمال صدور نظر تعدیل شده حسابرس را کاهش می‌دهد، هرچند این گزاره در ارتباط با تعداد اعضای هیأت‌مدیره و تمرکز مالکیت نهادی صادق نیست.

فهرست مطالب

چکیده

مقدم

ادبیات پژوهش

حاکمیت شرکتی

استانداردها

اظهارنظر حسابرس

پیشینه پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

روش‌شناسی و طرح پژوهش

طرح پژوهش و گردآوری داده

جامعه آماری، نمونه و دوره پژوهش

متغیر‌های پژوهش

متغیرهای اصلی

اندازه هیأت‌مدیره

استقلال

مالکیت نهادی

سطح مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی

متغیر‌های کنترلی

سود تقسیمی و سود سال جاری

اندازه شرکت

بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

سلامت مالی

آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها

بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

پی‌نوشت‌ها

منابع و مآخذ

نگاره 1: آزمون نرمال بودن متغیرهای کنترلی

نگاره 2: نتایج آزمون من‌ویتنی

نگاره 3: آزمون نرمال بودن متغیرهای اصلی

نگاره 4: آماره‌های توصیفی مربوط به دو گروه تجربی و کنترل

نگاره 5: نتایج آزمون کروسکال والیس

نگاره 6: نتایج آزمونtخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:39

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

شرح مختصر: ساختار سازمانی می تواند موجب خلاقیت مدیران گرددو نیز خلاقیت مدیران نیز می تواند ساختارهای سازمانی مناسب را به وجود اورد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی می باشد.جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند بوده است. از پرسشنامه های خلاقیت فیفر و ساختار سازمانی برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش امار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پیچیدگی سازمانی ، تمرکز ، و رسمیت و خلاقیت مدیران رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سطح تحصیلات و سابقه کار مدیران و خلاقیت انها رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق2

مقدمه3

1-1) بیان مسئله3

1-2 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق4

1-3 ) اهداف تحقیق4

1-4) سوالات تحقیق5

1-5) فرضیه های تحقیق5

1-6) جامعه آماری6

1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها6

1-8) تعریف واژه ها6

1-9)محدودیت های تحقیق7

1-10)مراحل انجام تحقیق8

فصل دوم : مبانی نظری و سوابق تحقیق10

2-1: مقدمه11

2-2: مبانی نظری11

2-2-1: خلاقیت12

2-2-2: نظریه های خلاقیت15

2-2-2-1: نظریه کهن15

2-2-2-2: نظریه تداعی گرایی و رفتارگرایی16

2-2-2-3: نظریه انسانگرایی17

2-2-2-4: نظریه شناخت گرایی18

2-2-2-5: نظریه گشتالت18

2-2-2-6: نظریه اسکاکتل19

2-2-2-7: نظریه گیلفورد19

2-2-2-8: نظریه تورنس20

2-2-2-9: نظریه آمابیل20

2-2-2-10: نظریه عصب شناختی21

2-2-3: فرآیند خلاقیت22

2-2-3-1: فرآیند خلاقیت از نظر هلم هولتز22

2-2-3-2: فرآیند خلاقیت از نظر والاس22

2-2-3-3: فرآیند خلاقیت از نظر اسبورن23

2-2-3-4: فرآیند خلاقیت از نظر استین24

2-2-3-5: فرآیند خلاقیت از نظر عابدی24

2-2-3-6: فرآیند خلاقیت از نظر آلبرشت25

2-2-3-7: فرآیند خلاقیت از نظر مالاگا26

2-2-4: مولفه های خلاقیت26

شکل 2-2: مؤلفه های خلاقیت27

2-2-5: عوامل موثر بر خلاقیت28

2-2-5-1: عوامل توسعه خلاقیت28

2-2-5-1-1: عوامل فردی28

2-2-5-1-2: عوامل محیطی30

2-2-5-2: عوامل بازدارنده و موانع خلاقیت32

2-2-5-3: سایر عوامل تأثیر گذار در خلاقیت48

2-2-6: ویژگیهای افراد خلاق50

2-2-7: ویژگیهای گروه خلاق52

2-2-8: تکنیکهای توسعه خلاقیت54

2-2-8-1: یورش فکری یا کنکاش مغزی54

2-2-8-2: مدل سینکتیکس یا فن قیاسی55

2-2-8-3: تکنیک دلفی55

2-2-8-4: تکنیک گروه اسمی (گروهبندی گزینشی)56

2-2-8-5: ارتباط اجباری57

2-2-8-6: الگو برداری از طبیعت57

2-2-9: ضرورت و اهمیت خلاقیت58

2-2-9-1: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی59

2-2-9-2: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی59

2-2-9-3: نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی59

2-2-10: تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت60

2-2-11: نقش مدیر در پرورش خلاقیت61

2-3: تحقیقات انجام یافته در رابطه با موضوع تحقیق64

2-3-1: تحقیقات انجام شده در داخل کشور64

2-3-2: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور68

2-2-4: جمع بندی74

13-2) بخش دوم ساختار سازمانی:75

-13-1-2) تعریف ساختار سازمانی:75

2-13-1-2) وظایف ساختار سازمانی:75

3-13-1-2) متغیرهای اثرگذار برروی ساختار سازمانی:76

14-1-2) انواع سازمانها:77

1-14-1-2) ویژگیهای سازمانهای مکانیکی:77

2-14-1-2) ویژگیهای سازمانهای ارگانیکی:77

15-1-2) انواع ساختارهای سازمانی:78

1-15-1-2) ساختار ساده:79

2-15-1-2) بوروکراسی ماشینی:81

3-15-1-2) بوروکراسی حرفهای:82

4-15-1-2) ساختار بخشی (شعبهای):83

5-15-1-2) ساختار ادهوکراسی:85

6-15-1-2) ساختار ماتریسی (حرفهای):87

2-1-16) نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریسی:87

16-1-2)معایب عمده ساختار ماتریسی:88

17-1-2) رابطه استراتژی- ساختار:88

18-1-2) انواع سازمانهای استراتژیک:91

فصل سوم:روش شناسی تحقیق94

مقدمه:95

ابزار گرداوری اطلاعات :96

روایی پرسش نامه خلاقیت فیفر:98

جامعه اماری و نمونه گیری:99

فصل چهارم : یافته های تحقیق101

مقدمه:102

توصیف دادهها:102

ب) ازمون فرضیه های تحقیق:104

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق109

مقدمه:110

پیشنهادات کاربردی برمبنای فرضیه های تحقیق:113

پیشنهاد برای پژوهشهای آینده:114

مشکلات ومحدودیت‌های تحقیق :115

منابع:116

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1: عوامل فردی (درونی) پیش برنده و باز دارنده خلاقیت47

جدول 2-2: عوامل محیطی (بیرونی) پیش برنده و باز دارنده خلاقیت48

جدول 3-2- طبقه‌بندی عمده استراتژی- ساختار93

جدول 3-1: راهنمای امتیاز بندی پرسشنامه خلاقیت فیفر96

جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار103

جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات103

جدول 4-3 : نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت مدیران104

جدول 4-4: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین تمرکز سازمانی و خلاقیت مدیران105

جدول 4-5: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت مدیران106

جدول 4-6: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه تحصیلات مدیران و خلاقیت106

جدول 4-7: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین سابقه کار و خلاقیت مدیران107

جدول 4-7: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین وضعیت فرهنگی –محیطی سازمان و خلاقیت مدیران108

فهرست جداول

عنوان صفحه

شکل 2-1: فرآیند خلاقیت از دیدگاه آلبرشت (1987)25

شکل 2-2: مؤلفه های خلاقیت27

شکل 2-3: وضعیت روابط متقابل نهادهای بنیادین در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه43

شکل 2-4: مقایسه نتایج تحقیقات ریباوت، آلتشولور و زلاتین... 49

شکل 2-5: تقسیم بندی سازمان ها بر اساس میزان خلاقیت (الوانی، 1373)61

شکل 2-6-تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمان88

شکل 3-1: نیمرخ خلاقیت شخصی پاسخگویان97

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 3-2-ساختارساده80

نمودار 4-2-بوروکراسی ماشینی81

نمودار 5-2-ساختاربوروکراسی حرفه ای82

نمودار 6-2-ساختاربخشی84

نمودار 7-2-ساختارادهوکراسی86

نمودار 2-2-سازمان درفرآیندتوسعه ازدیدگاه چندلر90خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:33

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

شرح مختصر: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شرکتها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.

فهرست مطالب

1

چکیده..............................................................................

فصل اول : کلیات تحقیق

3

مقدمه..................................................................................

3

بیان مسئله...............................................................

5

اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................

6

اهداف ................................................................................

6

چارچوب نظری تحقیق...............................................................

7

مدل تحقیق.....................................................................

11

فرضیه ها.........................................................................

11

تعریف واژگان .........................................................

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

14

مقدمه.............................................................................................................

15

مبانی نظری تحقیق..................................................................

15

هزینه سرمایه....................................................................................

15

تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه.....................................................

17

مدلهای هزینه سرمایه..........................................................

19

اهرم مالی و ارزش گذاری...........................................................................

20

مفهوم ساختار سرمایه...........................................................................................

20

عوامل موثر بر ساختار سرمایه......................................................................................

22

عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه.................................................................................................

24

عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه.................................................................

26

ضرورت توجه به پارامتر های داخلی.......................................................

27

دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه

32

الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات.................................................................

34

الگوی میلر.........................................................................................

34

انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی.........................................................

35

تئوری توازی ایستا........................................................................................

36

تئوری سلسله مراتبی..................................................................

37

نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای...............................

38

مالیات و ساختار سرمایه................................................................................

شماره صفحه

عنوان فهرست مطالب

39

مالیات بر درآمد شرکت......................................................................................

39

اثر هزینه های ورشکستگی...............................................................................

41

مالیات و هزینه های ورشکستگی.......................................................................................................

42

سایر نواقص بازار........................................................................................

42

اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست..........................................................

43

تفاوت هزینه های وام گیری.........................................................

43

هزینه های نمایندگی.......................................................................

45

سیگنالهای مالی.........................................................................

45

تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده...................................

46

ساختار مطلوب در عمل..........................................................................................

47

انعطاف پذیری مالی....................................................................................................

49

پیشینه تحقیق...............................................................................................

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

55

مقدمه..............................................................................................................

56

فرضیات تحقیق..................................................................................................

57

روش تحقیق...............................................................................................................

58

جامعه آماری ...........................................................................................................

58

نمونه آماری ............................................................................................................

59

نحوه جمع آوری اطلاعات.......................................................................

59

متغیر های مدل .................................................................................................

63

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................

65

آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک...............................................................

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

70

مقدمه.................................................................................................................

70

آمار توصیفی.................................................................................................

72

آمار استنباطی...............................................................................................................................

72

آزمون فرضیه اول..................................................................................................

80

آزمون فرضیه دوم...........................................................................................

82

آزمون فرضیه سوم..............................................................................................

شماره صفحه

عنوان فهرست مطالب

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

87

مقدمه.......................................................................................................

88

نتایج حاصل از فرضیه ها ......................................................................................

90

محدودیت های تحقیق.........................................................................................

91

پیشنهادات.........................................................................................................

منابع و ماخذ

93

منابع فارسی...........................................................................................

94

منابع انگلیسی............................................................................................................

پیوست ها

96

نمونه آماری...............................................................................................................

99

جداول آماری.......................................................................................................

125

چکیده انگلیسی......................................................

عنوان فهرست جداول

99

جدول1-الف آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال ...........

99

جدول2-الف آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال.......

99

جدول3 الف آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال............

100

جدول4 –الف آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال........

101

شکل1- الف آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی متوسط 3 سال....

101

جدول 1-ب آزمون برش پاگان فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار...........

101

جدول 2-ب آزمون چاو فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار.......................

102

جدول 3- ب آزمون مدل فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی روش بازار.................

102

جدول 4 – ب آزمون رمزی فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی به روش بازار........................

103

شکل 1- ب آزمون نرمال بودن فرضیه اول به روش فارکلند بازدهی غیر عادی به روش بازار..........

103

جدول1 – ج آزمون چاو برای مدل 3 ..............................................

103

جدول2 – ج آزمون هاسمن برای مدل 3.........................................

103

جدول 3-ج آزمون گلجسر برای مدل 3........................................

103

جدول4 – ج آزمون مدل 3 ..............................................

104

جدول 5-ج آزمون رمزی برای مدل 3.........................................

105

جدول 6-ج آزمون برش پاگان برای مدل 3 ......................................

105

جدول 1- د آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ..............

105

جدول 2- د آزمون رمزی برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ..........

105

جدول 3- د آزمون برش پاگان برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ....

105

جدول 4- د آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال ...........

106

شکل 1 – د آزمون نرمال بودن برای فرضیه اول به روش کلارک بازدهی غیرعادی متوسط 3 سال

107

جدول 1- ه آزمون چاو برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار ...............

107

جدول 2- ه آزمون مدل برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار ................

108

جدول 3- ه آزمون هاسمن برای فرضیه اول به روش کلارک به روش بازدهی بازار ..........

108

جدول 1-ی چاو برای آزمون فرضیه دوم.............................................

108

جدول 2-ی برش پاگان برای آزمون فرضیه دوم.............................

108

جدول3- ی آزمون رمزی برای فرضیه دوم ..................................................

109

جدول 4- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم .......................

109

جدول 5- ی آزمون هاسمن برای فرضیه دوم ...........................

110

شکل 1- ی آزمون نرمال بودن برای فرضیه دوم .........................

110

شکل 1- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند ......................

110

شکل 2- ز توزیع ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک ........................

110

جداول 1- چ جداول دهک ها برای فرضیه سوم..................................

116

جدول 1- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذیری.....................

117

جدول 2- پ آزمون فرضیه 3 مدل 6 با انعطاف پذیری مالی .....................

117

جدول 3- پ آزمون فرضیه سوم مدل 6 با نعطاف پذیری و با متغیر های ........

118

شکل های نرمالسازی به روش جوهانسون ..........................خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 03:11

پاور پوینت ساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی

پاور پوینت ساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی

زمانی ترانزیستور در ناحیه خطی یا فعال کار می کند که دیود بیس امیتر روشن و دیود بیس کلکتور قطع باشد

مساله : گام های تحلیل DC

1-حدس اولیه ناحیه کار ترانزیستور

2-حل مساله ومحاسبه مجهولات با استفاده از اطلاعات بدیهی

3-چک کردن صحت فرض با استفاده از مجهول های محاسبه شده

ppt: نوع فایل

سایز:2.09 MB

تعداد اسلاید:29خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:33

حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار

حلیل تطبیقی ساختار معناییِ بیست غزل از حافظ و شهریار

چکیده

یکی از موضوعات بحث­انگیز پیرامون غزل حافظ چگونگی ساختار غزل اوست. موافقانِ وجود انسجام در ساختار غزل­های حافظ، بر این باورند که ابیات غزل شاید در نگاه نخستین گسسته و پاشان احساس شود ولی از ساختاری منسجم و هسته­ی مرکزی برخوردار است که سایر ابیات یک غزل، با آن پیوند معنایی دارند و فرض استقلال ابیات، به معنای غزل حافظ آسیب می­رساند. مخالفان این نظریه معتقدند که ابیات در یک غزل، مستقل از هم است و این ویژگیِ غزل­های حافظ را برگرفته از شیوه­ی قرآن کریم می­دانند و به همین جهت در شرح غزل­های حافظ، بدون توجه به پیوند ابیات و وجود هسته­ی مرکزی، ابیات غزل را به طور مستقل شرح می­دهند. استاد شهریار، با توجه به اینکه بیش از هر شاعری به حافظ علاقه­مند بود و خود را تربیت یافته­ی مکتب حافظ می­دانست علاوه بر استفاده از مضامین شعری حافظ، در بیش از شصت غزل، به استقبال غزل­های حافظ رفته است و در این غزل­ها، به ساختار معنایی غزل حافظ نیز توجّه داشته است و در برخی موارد، با وجود پیوند معنایی میان ابیات، غزل او نیز گسسته نماست. نویسنده با بررسی برخی از غزل­­های حافظ و شهریار، ساختار منسجم معنایی غزل این دو شاعر را آشکار کرده و عوامل این انسجام و ارتباط معنایی ابیات غزل با یکدیگر را بیان کرده است.

فهرست مطالب


عنوان صفحه

فصل اوّل.. ز‌

کلّیّات و روش تحقیق.. ز‌

1-1 مقدّمه. 1

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- سؤالات و فرضیه­ها. 6

1-3-1- سؤالات تحقیق. 6

1-3-2- فرضیه­ها 6

1-4- هدف و ضرورت تحقیق.. 8

1-4-1- ضرورت تحقیق. 8

1-4-2- اهداف تحقیق. 8

1-5- پیشینه­ی تحقیق.. 8

1-5- روش اجرای تحقیق.. 12

فصل دوّم. 13

مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1-1- ساختار متن.. 14

2-1-2- ساختار نظم. 15

2-1-3- ساختار روایت.. 15

2-2- ساختار معنایی در غزل حافظ و شهریار. 15

2-3- نگاهی بر تأثیر پذیری شهریار از حافظ... 17

2-3-1- اقتباس... 18

2-3-2- تضمین.. 20

2-3-3- توجه به مضمون­های غزل حافظ.. 25

2-3-4-پیوند معنایی در ساختار غزل. 28

فصل سوّم. 29

بحث و بررسی.. 29

3-1-1- غزلی از حافظ)الا یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها)... 30

3-1-2- غزلی همسان از شهریار)جبین بگشا که می­بندیم از این غمخانه محملها). 32

3-2-1- غزلی از حافظ)اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را)... 35

3-2-2- غزلی همسان از شهریار(اگر آن دختر ترسا بیاراید کلیسا را) 37

3-3-1- غزلی از حافظ)صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را)... 40

3-3-2- غزلی همسان از شهریار(به چشم این همه مژگان به هم مزن یارا) 41

3-4-1- غزلی از حافظ)دل می­رود ز دستم صاحبدلان خدا را)... 45

3-4-2- غزلی همسان از شهریار)ما مستمند و مسکین دلبر دنی و دارا). 47

3-5-1- غزلی از حافظ)ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت) 51

3-5-2- غزلی همسان از شهریار)ای چشم خمارین که کشد سرمه­ی خوابت). 52

3-6-1- غزلی از حافظ)به کوی میکده هر سالکی که ره دانست)... 56

3-6-2- غزلی همسان از شهریار)به کان لعل تو هر مشتری که راه دانست). 58

3-7-1- غزلی از حافظ(شاهد آن نیست که موی و میانی دارد)... 61

3-7-2- غزلی همسان از شهریار)چشم و ابروی تو تا تیر و کمانی دارد). 63

3-8-1- غزلی از حافظ)دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی­گیرد)... 67

3-8-2- غزلی همسان از شهریار)نپنداری که دل هر دم فغان از سر نمی­گیرد) 69

3-9-1- غزلی از حافظ)در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد)... 73

3-9-2- غزلی همسان از شهریار)کلک نقّاش ازل کز ابدیّت دم زد). 76

3-10-1- غزلی از حافظ(اگر روم ز پی­اش فتنه­ها برانگیزد). 81

3-10-2- غزلی همسان از شهریار)چو آفتاب به شمشیر شعله برخیزد). 83

3-11-1- غزلی از حافظ(نقد صوفی نه همه صافی بی­غش باشد).. 85

3-11-2- غزلی همسان از شهریار) شمع مسکین نه سوزنده و سرکش باشد(. 87

3-12-1- غزلی از حافظ)گر می­فروش حاجت رندان روا کند)... 90

3-12-2- غزلی همسان از شهریار(میخانه گر به رخ در میخواره وا کند) 92

3-13-1- غزلی از حافظ)آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند). 95

3-13-2- غزلی همسان از شهریار)آنان که سرمه از رد پای شما کنند). 97

3-14-1- غزلی از حافظ)دوش در حلقه­ی ما قصه­ی گیسوی تو بود)... 100

3-14-2- غزلی همسان از شهریار)رو به هر قبله که کردم صنما سوی تو بود). 102

3-15-1- غزلی از حافظ)یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور)... 105

3-15-2- غزلی همسان از شهریار)اسم اعظم باز گردد با سلیمان غم مخور). 107

3-16-1- غزلی از حافظ)فاش می­گویم از گفته­ی خود دلشادم)... 111

3-16-2- غزلی همسان از شهریار(زادن من سفر و عشق تو باشد زادم). 113

3-17-1- غزلی از حافظ(حجاب چهره­ی جان می­شود غبار تنم). 116

3-17-2- غزلی همسان از شهریار)همای طایر جان بسته در طناب تنم). 118

3-18-1- غزلی از حافظ(بالا بلند عشوه­گر نقش­باز من). 121

3-18-2- غزلی همسان از شهریار)گر گوشمال عشق نبودی به ساز من). 123

3-19-1- غزلی از حافظ)تاب بنفشه می­دهد طرّه­ی مشک سای تو)... 126

3-19-2- غزلی همسان از شهریار(ای شب و روز و مهر و مه پرده­ی سینمای تو) 128

3-20-1- غزلی از حافظ(ساقی بیا که قدح لاله شد پر ز می). 131

3-20-2- غزلی همسان از شهریار)آمد بهار و لاله شد از ژاله پر ز می). 133

فصل چهارم. 137

نتیجه­گیری.. 137

4- نتیجه­گیری.. 138

منابع و مآخذ.. 140
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:17

ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

چکیده 2

- مقدمه 3

مبانی وچارچوب نظری پژوهش.. 4

1-8- فرضیه های تحقیق. 11

روش تولیداطلاعات.. 12

1- جامعه آماری. 12

2- نمونه و نمونه گیری و روش برآورد حجم نمونه 12

- تحلیل یافته ها 14

- شاخص سرمایه اجتماعی. 14

جدول مقایسه میانگین بی سازمانی اجتماعی در مناطق مرکزی و حاشیه شهر مشهد. 15

- کجروی اجتماعی. 15

جدول توزیع فراوانی مطلق و درصدی کجروی اجتماعی در مناطق مرکزی و حاشیه شهر مشهد. 15

جدول مقایسه میانگین کجروی اجتماعی در مناطق مرکزی و حاشیه شهر مشهد. 17

- بررسی رابطه بین محل سکونت و متغیرهای ساختاراقتصادی واجتماعی. 17

- بررسی رابطه بین ساختاراقتصادی – اجتماعی و کجروی اجتماعی. 18

پس در نتیجه فرضیه : 23

- خلاصه نتایج تحقیق. 23

فرضیه کلی. 23

و فرضیه های فرعی عبارت بودند از : 24

همچنانکه در این تحقیق و جامعه آماری ملاحظه شد : 24

- راهکارهای راهبردی واجرایی پیشنهادی. 25

1- پژوهشی : 25

2- اجرایی : 26

فهرست منابع فارسی. 28

منابع انگلیسی. 30خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 19:40

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری- مقدمه

هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران،‌ بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.

تئوری بیان می کند که انتخاب ساختمان سرمایه ممکن است به کاهش این هزینه های نماینده کمک کند . تحت فرضیه هزینه های عامل، قدرت نفوذ بالا و یا نسبت پائین سهم متعارفی / سرمایه،‌هزینه های نماینده سهم متعارفی خارجی را کاهش میدهد و ارزش شرکتی با تحمیل کردن و یا تشویق کردن مدیران باری تلاش بیتشر در زمینة سود سهامداران افزایش می‌یابد. ازموقع چاپ مقالة اصلی توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده ای راجع به چنین توضیحات تئوریتیکی عامل ساختمان سرمایه فراهم شده است. قدرت نفوذ بیشتر مالی ممکن است مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های نماینده را از طریق تهدید تصفیه کاهش دهد، که این باعث ضررهای شخصی به مدیران می شود که به عبارتی در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهای اضافه بر حقوق و غیره دچار ضرر می شوند و از طریق فشار برای تولید جریان نقدی، پرداخت هزینه های سود صورت بگیرد. قدرت نفوذ بالاتر میتواند کشمکش های بین سهامداران و مدیران را در رابطه با انتخاب سرمایه گذاری کاهش دهد، پذیرش مقدار خطر را بالا برد و شرایطهایی که تحت آن شرکت تصفیه شده است و سیاست سود سهام همگی را بیشتر قابل تحمل سازد.

مشکلات حاکمیت شرکت، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه ، به ویژه سؤالات مهمی پیرامون سیاست و تحقیق مطرح می کنند که در رابطه با صنعت بانکداری می‌باشند. شاهد قابل عرضه برای امور مورد نظر و ضررهای بزرگ از بعضی سازمان های اصلی بانکداری بین المللی در ورشکستگی های شرکت بزرگ اخیر بیانگر آن است که این سازمان های بانکداری ممکن است بعضی مسائل و مشکلات پیرامون حاکمیت اصلی خودشان داشته باشند، هزینه های عامل نیز ممکن است به ویژه در این صنعت بزرگ باشند چون بانک ها با ماهیت مبهمی که از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصی را در زمینة مشتریان وام شان و سایر موارد اعتباری حفظ می کنند. علاوه بر این، ساختمان سرمایة بانک، مستقیماً به وسیله قانون و مقررات تحت تأثیر قرار می گیرد، آنها حداقل ها را برای سرمایة سهم متعارفی و انواع دیگر سرمایة قانونی [1] را جهت ممانعت از ریسک کردن بیش از حد تنظیم می‌کنند و احتمالاً هزینه های عامل نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. حاکمیت شرکت ، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه از جمله موضوع هایی هستند که در بانکداری مهم هستند چون نقش های عمده ای را با این صنعت ایفا می کنند و در فراهم آوری اعتبار برای شرکتهای غیرمالی و در انتقال اثرات سیاست پولی و در فراهم آوری پایداری برای اقتصاد به صورت کلی بسیار ارزشمندند.

علیرغم اهمیت این موضوع ها، تحقیق نسبتاً کمی در زمینة فرضیه هزینه های عامل در نوشتجات بانکداری وجود دارد و به بهترین وجه ممکن،‌شاهد تجربی در نوشتجات مالی بصورت یک مجموعه مخلوط شده است. تست هایی از فرضیة هزینه های عامل عمدتاً مقیاس های کارایی شرکت را در زمینة نسبت سرمایه سهم متعارفی و یا اندیکاتور دیگر قدرت نفوذ به اضافه بعضی از متغیرهای کنترل برگشت میدهد. پیش بینی قابل تست فرضیه آن است که افزایش نسبت قدرت نفوذ باید باعث هزینه های عامل پائین تر سهم متعارفی خارجی شده و کارآیی شرکت را بالا ببرد و همه چیز دیگر مساوی حفظ گردند. با اینحال، وقتی قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزایش های بیشتر، هزینه های عامل چشمگیری از بدهی خارجی را تولید می کنند از جمله هزینه های مورد انتظار ورشکستگی و یا پریشانی مالی – که از کشمکش های بین سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح می شود. چون تشخیص تجربی وجه تمایز بین دو منبع هزینه های عامل دشوار است، بنابراین تحقیق موجود کاربردمان، کارآیی شرکت را بصورت انعکاس دهندة کل هزینه های عامل بررسی می‌کند و رابطه ای غیریکنواخت میان کارآیی و قدرت نفوذ برقرار می سازد.

حداقل 3 مشکل در بررسی های قبلی آشکار می گردد که ما در کاربردمان به آنها اشاره می‌کنیم. اولاً ،‌مقیاس های کارآیی شرکت، معمولاً نسبت هایی گرفته شده از صورتحساب های مالی و یا داده های بازار سهام هستند مثل حاشیه های عمل کنندة تنظیم شدة شرکت و یا برگشتی های بازار سهام.

این مقیاس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاکتورهای بازار برون زا که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند، خالص نمی باشند، اما ورای کنترل مدیریت هستند و بنابراین نمی‌توانند هزینه های عامل را انعکاس دهند. بنابراین تست ها ممکن است با فاکتورهایی دچار اختلال شوند که به هزینه های عامل ارتباطی ندارند. همچنین این بررسی ها، معمولاً محک جداگانه ای را برای کارآیی هر شرکت که در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل مشخص خواهند شد، تنظیم نمی کنند.

ما مشکل اندازه گیری را با استفاده از کارآیی سود بصورت اندیکاتور کارآیی شرکت مان مشخص می سازیم. اتصال میان کارآیی تولیدی و هزینه های عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پیشنهاد شد و کارآیی سود، تصفیة مفهوم کارآیی پیشرفته را از آن زمان نشان می دهد. کارآیی سود، ارزیابی می کند که یک شرکت چقدر به کسب سودی که با بهترین عمل شرکتی میتواند به دست آورد، نزدیک است شرکتی که با شرایط های بیرونی یکسانی هم مواجه است. این برتری، کنترل فاکتورهایی را امکانپذیر می سازد که در خارج از کنترل مدیریت است، مدیریتی که بخشی از هزینه های عامل نمی باشند. برعکس، مقایسه های به عمل آمده از نسبت های مالی استاندارد، برگشتی های بازار سهام و مقیاس های مشابه، عمدتاً کنترل این فاکتورهای برون زا را انجام نمی دهند. حتی وقتی مقیاس های بکار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظیم شده باشند، ممکن است اختلاف های مهم در عرض شرکت های داخل یک صنعت را به حساب نیاورند – مثل شرایطهای بازاری محلی – همانطور که قادریم با کارآیی سود کار کنیم. علاوه بر این کارآیی یک شرکت با بهترنی عمل تحت شرایطهای بیرونی یکسان، محک معقولانه ای برای آن است که چگونه شرکت در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل انتظار دارد عمل کند.

دوماً ، تحقیق قبلی به طور کلی، احتمال علیت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه را به حساب نمی آورد. اگر کارآیی شرکت ، انتخاب ساختمان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، در اینصورت ناتوانی برای به حساب آوردن این خسارت معکوس باعث انحراف معادلات همزمان می شود.

بعبارتی، رگرسیون های کارآیی شرکت روی مقیاس قدرت نفوذ میتواند اثرات ساختمان سرمایه را روی کارآیی با اثرات کارآیی روی ساختمان سرمایه مختل سازد.

ما این مشکل را با ایجاد خسارت معکوس از کارایی به ساختمان سرمایه مشخص می‌کنیم. در اینجا به بحث پیرامون دو فرضیه می پردازیم که به این موضوع اختصاص دارد چرا کارآیی شرکت ممکن است انتخاب ساختمان سرمایه راتحت تأثیر قرار دهد، فرضیه ریسک کارآیی و فرضیة ارزش امتیاز.

ما یک مدل ساختمانی دو معادله ای تشکیل می دهیم و آن را با استفاده از حداقل مربع های دومرحله ای (2SLS) برآورد می کنیم. معادلة کارایی سود اختصاص یافته به صورت عملکرد یا تابعی از نسبت سرمایة سهم متعارفی شرکت و متغیرهای دیگر برای تست فرضیة هزینه های عامل بکار می رود و معادلة اختصاص دهندة نسبت سرمایه سهم متعارفی بصورت تابعی از کارآیی سود شرکت و متغیرهای دیگر برای تست اثرات خالص فرضیه های ریسک کارآیی و ارزش امتیاز انحصاری بکار می رود. هر دو معادله از لحاظ اقتصاد سنجی از طریق محدودیت های محروم سازی شناسایی شده اند که با تئوری ها ثابت هستند سوماً ، عده ای اما نه همة بررسی های قبلی، ساختمان مالکیت را به حساب نمی آورند. تحت هر تئوری واقعی هزینه های عامل، ساختمان مالکیت مهم است، چون آن تفکیکی از مالکیت و کنترل است که هزینه های عامل را خلق می کند. سهام داخلی بیشتر ممکن است هزینه های عامل را کاهش دهد، گر چه تلاش در سطوح بسیار بالای دارایی داخلی معکوس می‌شود. همچنین مالکیت بلوک خارجی و یا مایملک سازمانی تمایل دارند تا هزینه های عامل را با خلق یک مانیتور نسبتاً مؤثر مدیران کاهش دهند. محروم سازی متغیرهای مالکیت ممکن است نتایج تست را منحرف سازد چون متغیرهای مالکیت ممکن است با متغیر وابسته در معادلة هزینه عامل (کارآیی ) همبسته باشد و با متغیر اصلی بیرونی (قدرت نفوذ) و از طریق فرضیه های خسارت معکوس فوق الذکر.
خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 17:15

تباین و تنش در ساختار شعر « نشانی» سروده سهراب

تباین و تنش در ساختار شعر « نشانی» سروده سهراب

شعر کوتاه «نشانی» در زمره‌ی معروف‌ترین سروده‌های سهراب سپهری است و از بسیاری جهات ‏می‌توان آن را در زمره‌ی شعرهای شاخص و خصیصه‌نمای این شاعر نامدار معاصر دانست. این شعر ‏نخستین بار در سال 1346 در مجموعه‌ای با عنوان حجم سبز منتشر گردید که مجلد هفتم (ماقبل ‏آخر) از هشت کتاب سپهری است. همچون اکثر شاعران، سپهری با گذشت زمان اشعار پخته‌تری ‏نوشت که هم به‌لحاظ پیچیدگیِ اندیشه‌های مطرح شده در آن‌ها و هم از نظر فُرم و صناعات ادبی، ‏در مقایسه با شعرهای اولیه‌ی او (مثلاً در مجموعه‌ی مرگ رنگ یا زندگی خواب‌ها) در مرتبه‌ای ‏عالی‌تر قرار دارند. لذا « نشانی» را باید حاصل مرحله‌ای از شعرسراییِ سپهری دانست که او به مقام ‏شاعری صاحب‌ سبک نائل شده بود

از جمله به دلیلی که ذکر شد، بسیاری از منتقدان ادبی و محققانِ شعر معاصر « نشانی» را در ‏زمره‌ی اشعار مهم سپهری دانسته‌اند و بعضاً قرائت‌های نقادانه‌ای از آن به دست داده‌اند. برای مثال، ‏رضا براهنی در کتاب طلا در مس به منظور ارزیابی جایگاه سپهری در شعر معاصر ایران از «نشانی» ‏با عبارت « بهترین شعر کوتاه سپهری» یاد می‌کند (514) و در تحلیل نقادانه‌ی آن به‌منزله‌ی « یک ‏اسطوره‌ی جست‌ وجو» (515) می‌نویسد: «”نشانی“ از نظر تصویرگری و از نظر نشان دادن روح ‏جوینده‌ی بشر، یک شاهکار است» (519). ایضاً سیروس شمیسا هم در کتاب نقد شعر سهراب ‏سپهری اشاره می‌کند که: « یکی از شعرهای سپهری که شهرت بسیار یافته است، شعر ”نشانی“ از ‏کتاب حجم سبز است که برخی آن را بهترین شعر او دانسته‌اند»، هرچند که شمیسا خود با این ‏انتخاب موافق نیست (263).‏

صَرف نظر از دلایل متفاوتی که منتقدان و محققان برای برگزیدن «نشانی» به‌عنوان بهترین ‏شعر سپهری برشمرده‌اند، نکته‌ی مهم‌ تر این است که همگیِ ایشان تفسیری عرفانی (یا متکی به ‏مفاهیم عرفانی) از این شعر به دست داده‌اند. برای مثال، براهنی در تبیین سطر اول شعر («خانه‌ی ‏دوست کجاست؟») استدلال می‌کند که «خانه وسیله‌ی نجات از دربه‌ دری و بی هدفی است؛ و ‏دوست، عارفانه‌اش معبود، عاشقانه‌اش معشوق، و دوستانه‌اش همان خود دوست است. و یا شاید ‏تلفیقی از سه: یعنی هم معبود و معشوق و هم محبوب» (516). لذا « رهگذر» در این شعر « راهبر ‏است و نوعی پیر مغان است که رازها را از تیرگی نجات می‌دهد» (همان‌جا) و « گل تنهایی » ‏می‌تواند « گل اشراق و گل خلوت کردن معنوی و روحی » باشد (518). شمیسا نیز با استناد به ‏مفاهیم و مصطلحات عرفانی و با شاهد آوردن از آیات قرآن و متون ادبیِ عرفانی از قبیل مثنوی و ‏گلشن راز و منطق الطیر و اشعار حافظ و صائب، « نشانی » را قرائت می‌کند. از نظر او، « در این شعر، ‏دوست رمز خداوند است . . . نشانی، نشانیِ همین دوست است که در عرفان سنّتی بعد از طی ‏منازل هفتگانه می‌توان به او رسید» (4-263). مطابق قرائت شمیسا، این شعر واجد رمزگانی است ‏که در پرتو آموزه‌های عرفانی می‌توان از آن رمزگشایی کرد. در تلاش برای همین رمزگشایی، ‏شمیسا هفت نشانی‌ای را که سپهری در شعر خود برای رسیدن به خانه‌ی دوست برشمرده است ‏برحسب هفت منزل یا هفت وادیِ عرفان چنین معادل‌ سازی می‌کند:« درخت سپیدار = طلب، ‏کوچه‌باغ = عشق، گل تنهایی = استغنا، فواره‌ی اساطیر و ترس شفاف = معرفت و حیرت، صمیمیت ‏سیّال فضا = توحید، کودک روی کاج = حیرت، لانه‌ی نور = فقر و فنا» (264).‏

وجه اشتراک هر دو قرائتی که اشاره شد، استفاده از یک زمینه‌ی نظری برای یافتن معنا در ‏متن این شعر است. به عبارتی، هم براهنی و هم شمیسا فهم معنای شعر سپهری را در گرو دانستن ‏اصول و مفاهیمی فلسفی می‌دانند که خارج از متن این شعر و از راه تحقیقی تاریخی در کتب ‏عرفان باید جست. قصد من در مقاله‌ی حاضر این است که رهیافت متفاوتی را برای فهم معنای این ‏شعر اِعمال کنم. در این رهیافتِ فرمالیستی (یا شکل‌مبنایانه)، اُسِ اساس نقد را خود متنِ شعر ‏تشکیل می‌دهد و لاغیر. لذا در این‌جا ابتدا آراء فرمالیست‌ها («منتقدان نو») را درباره‌ی اهمیت ‏شکل در شعر به اجمال مرور خواهم کرد و در پایان قرائت نقادانه‌ای از « نشانی» به دست خواهم داد ‏که ــ برخلاف تفسیرهایی که اشاره شد ــ متن شعر سپهری را یگانه شالوده‌ی بحث درباره‌ی آن ‏محسوب می‌کند، با این هدف که از این طریق نمونه‌ای از توانمندی‌های نقد فرمالیستی در ادبیات ‏ارائه کرده باشم.‏

الف- نحله‌ی موسوم به « نقد نو» در دهه‌ی 1930 توسط محققان برجسته‌ای پایه‌گذاری شد که برخی از ‏مشهورترین آن‌ها عبارت بودند از کلینت بروکس، جان کرو رنسم، ویلیام ک. ویمست، الن تِیت و ‏رابرت پن وارن. شالوده‌ی آراء این نظریه ‌پردازان این بود که ادبیات را نباید محمل تبیین مکاتب ‏فلسفی یا راهی برای شناخت رویدادهای تاریخی یا بازتاب زندگینامه‌ی مؤلف پنداشت. دیدگاه غالب ‏در نقد ادبی تا آن زمان، آثار ادبی را واجد موجودیتی قائم به ذات نمی‌دانست. ادبیات مجموعه‌ای از ‏متون محسوب می‌گردید که امکان شناخت امری دیگر را فراهم می‌ساخت. این « امر دیگر» ‏می‌ توانست یک نظام اخلاقی باشد و لذا استدلال می‌شد که عمده‌ ترین فایده‌ی‌ خواندن ادبیات، ‏تهذیب اخلاق است. از نظر گروهی دیگر از منتقدانِ سنتی که ادبیات را آینه‌ی تمام ‌نمای ذهنیت ‏مؤلف می‌دانستند، خواندن هر اثر ادبی حقایقی را درباره‌ی احوال شخصیِ نویسنده بر خواننده معلوم ‏می‌کرد. پیداست که در همه‌ی این رویکردها، آنچه اهمیت می ‌یافت محتوای آثار ادبی بود، اما خود ‏آن محتوا نیز در نهایت تابعی از عوامل تعیین‌کننده‌ی بیرونی محسوب می‌گردید، عواملی مانند ‏مکاتب فلسفی یا نظام‌های اخلاقی یا روانشناسیِ نویسنده. خدمت بزرگ فرمالیست‌ها به مطالعات ‏نقادانه‌ی ادبی این بود که با محوری‌ ساختن جایگاه شکل در نقد ادبی، ادبیات را به حوزه‌ای قائم به ‏ذات تبدیل کردند و آن را از جایگاهی برخوردار ساختند که تا پیش از آن زمان نداشت.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 11:31

پاورپوینت بررسی ساختار سیستم اخذ داده

پاورپوینت بررسی ساختار سیستم اخذ دادهتعریف سیستم اخذ داده


هدف انجام پروژه:

خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 01:12

بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختار اکسید روی

بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختار اکسید روی


چکیده مقاله:

در این تحقیق با استفاده از نانو پودر اکسید روی و افزودنی ها (شامل اکسیدهای بیسموت، آنتیموان، کروم، کبالت، نیکل و ...) سنتز شده به روش ژل احتراقی قرص برقگیر اکسید روی ساخته شد. برای این منظور با استفاده از پرس هیدرولیک دو طرفه در فشارهای MPa800-400 ، شکل دهی نان و پودرهای سنتز شده صورت پذیرفت و کلیه نمونه ها طی سیکل های حرارتی مختلف در دماهای °1200C -700 و زمان های hr5-1 سینتر گردیدند . قرص ها ی برقگیر ساخته شده تحت آزمایش های اندازه گیری چگالی، سختی، ریزساختاری و الکتریکی قرار گرفتند . نتایج نشان دادند که استفاده از فشار MPa800 دمای °1100c و زمان hr1 بهینه ترین شرایط برای دستیابی به ضریب غیرخطی معادل 50 و ولتاژ شکستی معادل 4726V/cm می باشد.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 20 >>