X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:32

بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم

از آنجائی که ازدواج یک امر مسلم و حیاتی برای انسانها می باشد، بنابراین، بدون استثنا معلولین نیز حق ازدواج کردن را دارا می باشند. بنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینة بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نمونه می باشد که تشکیل می شود از 20 مرد و 20 زن مجرد معلول، پژوهشگر برای بررسی پژوهش خود و فرضیه را ارائه می نماید.

1- بین نگرش زنان و مردان معلول در زمینه ایجاد ارتباط زناشوئی با افراد عادی تفاوت وجود دارد.

2- نوع معلولیت افراد معلول در تمایل آنان به ازدواج با افراد عادی تاثیر دارد.

پس از تحقیق و بررسی در زمینه نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم که توسط پرسشنامه ای خود ساخته انجام شد، نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین نگرش مردان و زنان معلول تفاوتی وجود ندارد زیرا با توجه به عدد بدست آمده از آزمون t غیر همتا و مقایسة آن با t جدول در سطح %5 مشاهده می شود که t محاسبه کوچکتر از t جدول می باشد و در نتیجه فرضیه تحقیق رد و فرض صفر تائید می شود و همچنین نوع معلولیت نیز در نگرش آنان برای ازدواج هیچ گونه تاثیری ندارد زیرا معلولین مهمترین مانع را در امر ازدواج احساس حقارت و سربار بودن برای فرد عادی می دانند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن

اهمیت موضوع در پژوهش این است که

اهدف پژوهش

سوال های پژوهش

فرضیه پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: گستره نظری پژوهش

تاریخچه معلولیت از گذشته تا کنون

انواع معلولیت

ناشنوایی

گروه بندی معلولین جسمی

انواع فلج مغزی

مشکلات روانی – اجتماعی معلولین

خدمات توانبخشی برای معلولین

مناسب سازی شهری برای معلولین

ازدواج و کارکردهای ان

معلولیت و ازدواج

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

شیوه جمع آوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل نتایج آماری

روش آماری

تحلیل آماری

فصل پنجم: بحث و بررسی و تفسیر نتایج

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری نهایی

محدودیت ها

پیشنهادها

منابعخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:12

مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم

مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های تخصصی شهر اردبیل در نیمه اول سال 1394 می باشد. روش تحقیق حاضر علی مقایسه می باشد و روش نمونه گیری به صورت در دسترس می باشد. به این صورت که در مرحله اول از میان بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های تخصصی شهر اردبیل تعداد 35 نفر و از میان افراد سالم تعداد 35 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده از پرسشنامه های پرسش‌نامه سبک اسنادی (ASQ)، پرسشنامه فراشناخت (MCQ) و پرسشنامه کنترل فکر در این پژوهش استفاده شد. برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون مانوا استفاده شد. یافته این تحقیق نشان داد که بین مولفه های باورهای فراشناختی در بین دو گروه بیماران مبتلا به دیابت و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0

واژگان کلیدی: فراشناخت، کنترل فکر، سبک های اسناد، افراد دیابتی

مقدمه

دیابت یا بیماری قند، یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانیزم‌های مختلفی است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک تخریب سلولهای بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می‌شود و در نوع دو مقاوت پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به تخریب سلول‌های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر شود (گوگوئن و گیلبرت، 2014). در دیابت نوع دو مشخص است که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم‌تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد دارند. خود مراقبتی دیابت به عنوان مجموعه ای از رفتارها (تنظیم برنامه غذایی، انجام ورزش، مصرف داروها، خود پایشی سطوح قند خون یا ادرار و مراقبت از پاها) آنها تعریف شده است که بیماران مبتلا به دیابت، را به طور روزانه برای دستیابی به کنترل دیابت انجام می دهند (رحیمیان بوگار و همکاران، 2010). این رفتارها موجب پیشگیری از عوارض زودرس و دیررس بیماری گردیده و زندگی طولانی مدت را برای بیمار تضمین می کنند (آدامز و همکاران، 2013). بیماری دیابت در قلب مسائل رفتاری است و عوامل روانشناختی و اجتماعی نقش حیاتی در مدیریت آن دارند (سنوک و همکاران، 2005)، تا جایی که برخی صاحب نظران همچون گلاسگو[1] آن را در حقیقت یک مسأله رفتاری و یک بیماری خود-مراقبتی قلمداد می کنند (سنوک و همکاران، 2006).

فراشناخت[2] در روان‌شناسی واژه‌ای است که به صورت «شناختنِ شناختن» و یا «دانستنِ دانستن» تعریف شده است. تاملی که انسان بر روی فرایندهای ذهنی خود می‌کند، و اندیشیدن درباره تفکر را فراشناخت می‌نامند. این مفهوم از مفاهیم نظریه ذهن به شمار می‌آید، که به صورت عمومی دارای دو مولفه است: یکی دانش درباره شناخت، و دیگری قاعده بخشیدن به شناخت. کودک انسان تا پیش از دبستان هنوز مجهز به فراشناخت نیست و توانایی درک نظر و افکار و احساسات دیگران را ندارد، از چهار سالگی به بعد است که می‌فهمد که افکار و باورهای دیگران بر رفتارشان تاثیر می‌گذارد و این‌که حتی ممکن است آن‌ها از واقعیت به دور نیز باشد. بیماران مبتلا به اوتیسم فاقد نظریه ذهن می‌باشند، آدم‌ها را به مانند هر نوع شی دیگری می‌بینند، در نتیجه به دنیای درون خود پناه می‌برند (رفیعی، 1392).

فراشناخت را می توان به سه حیطه دانش فراشناختی[3]، تجربه های فراشناختی[4] و راهبردهای فراشناختی[5] تقسیم کرد. دانش فراشناختی به باورها و نظریه هایی اطلاق می شود که افراد درباره تفکر خود دارند. تجربه های فراشناختی شامل ارزیابی ها و احساس هایی است که افراد در موقعیت های مختلف درباره ی وضعیت روانی خود دارند و راهبردهای فراشناختی پاسخهایی هستند که برای کنترل و تغییر تفکر به کار گرفته می شوند و به خودتنظیمی هیجانی و شناختی کمک می کنند (ولز، 2013).

راهبردهای کنترل فکر پاسخ هایی هستند که افراد برای کنترل فعالیت های نظام فراشناختی خود نشان می دهند. ولز و ماتیوس اختلال هیجانی را با راهبرد کنترل تهدید مشخص می کنند (ولز و ماتیوس،1994). افراد برای کنترل افکار ناخواسته یا اضطراب زای خود از طیف وسیعی از راهبردها استفاده می کنند. در یک مطالعه ی تحلیل عاملی، ولز و دیویس، پنج راهبرد کنترل را مشخص کردند که از طریق پرسشنامه ی کنترل فکر (TCQ) سنجیده می شود. این راهبردها ارزیابی مجدد، تنبیه، کنترل اجتماعی، نگرانی و توجهبرگردانی را شامل می شوند (ولز، 2013). هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و سبک های اسناد در بین افراد دیابتی و سالم که شامل تمامی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های تخصصی شهر اردبیل در نیمه اول سال 1394 می باشد.


[1]- Glasgow

[2]- Metacognition

[3]- Metacognitive kowledge

[4]- Metacognitive experinces

[5]- Metacognitive strategies

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله. 4

1-2 اهمیت وضرورت پژوهش.... 7

1- 3 اهداف پژوهش.... 7

1-3-1 هدف کلی.. 7

1-3-2 اهداف جزئی.. 8

1-4 فرضیه ها 8

1-5 تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 9

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 12

2-2 دیابت... 12

2-2-1 دید کلی.. 12

2-2-2 تاریخچه. 12

2-2-3 دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 13

2-2-4 فنوتیپ و سیر طبیعی دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 13

2-2-5 اداره بیمار مبتلا به دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 14

2-2-6 خطر توارث دیابت شیرین وابسته به انسولین.. 14

2-2-7 دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 14

2-2-8 فنوتیپ و سیر طبیعی دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 15

2-2-9 اداره بیمار مبتلا به دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 15

2-2-10 خطر توارث دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین.. 16

2-2-11 دیابت نوع یک.... 16

2-2-12 دیابت نوع دوم. 16

2-2-13 دیابت بارداری.. 16

2-2-14 عوارض دیابت... 17

2-2-15 دیابت در ایران. 17

2-2-16 دیابت نوع 2 یا دیابت غیر وابسته به انسولین.. 17

2-2-17 عوامل مؤثر بر دیابت... 18

2-3 باورهای فراشناختی.. 18

2-3-1 فراشناخت... 22

2-3-3 عناصر فراشناخت... 23

2-3-3-1 دانش فراشناختی.. 23

2-3-3-2 کنترل فراشناختی.. 25

2-3-4 دانش و کنترل خود. 25

2-3-4 دانش و کنترل فرآیند. 26

2-3-4-1 انواع دانش موثر در فراشناخت... 26

2-3-4-2 کنترل اجرایی رفتار. 27

2-3-5 راهبردهای یادگیری.. 27

2-3-6 راهبردهای فراشناختی.. 29

2-3-7 تمایز راهبردهای شناختی و فراشناختی.. 31

2-3-8 ضرورت آموزش راهبردهای فراشناختی.. 32

2-4 راهبردهای کنترل فکر. 33

2-4-1 فواید کنترل فکر. 33

2-4-2 روش‌های اصلاح احساسات... 35

2-4-2-1 آموزش ریلکسیشن (آرام‌تنی) 35

2-4-2-2 احساس بسازید. 37

2-4-2-3 شاد باشید. 38

2-4-2-4 رسیدن به آرامش درونی.. 39

2-4-2-5 مدیتیشن.. 40

2-4-2-6 حساسیت‌زدایی.. 41

2-4-2-7 بیرون بریزید. 43

2-4-2-8 تخلیه. 43

2-4-2-9 انرژی روانی را صرف اعمال سازنده کنید. 45

2-4-2-10 پرت کردن حواس... 46

2-4-2-11 محیط را عوض کنید و از تقویت‌کننده‌ها استفاده کنید. 46

2-4-2-12 تمرین.. 46

2-4-2-13 مهارت... 46

2-4-2-14 معکوس‌گرایی.. 46

2-4-2-15 دارو. 47

2-4-2-16 سازگاری‌تدریجی.. 47

2-4-2-17 انجام کارهایی که دوست داریم.. 47

2-4-2-18 ارزش‌ها 47

2-5 سبک اسناد. 47

2-5-1 اسناد و نظریه اسناد. 47

2-5-2 نظریه های اسناد. 48

2-5-3 اسناد و سوگیری ها 49

2-6 پیشینه پژوهش.... 52

2-6-1 پژوهش های خارجی.. 52

1-6-2-1 پیشینه پژوهش باورهای فراشناخت... 52

2-6-2-2 پیشینه پژوهشی راهبردهای کنترل فکر. 54

2-6-2-3 پیشینه پژوهشی سبک اسناد و دیابت... 55

2-6-3 پژوهش های داخلی.. 55

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-2 جامعه آماری.. 59

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 59

3-4 روش گرد آوری اطلاعات... 59

3-5 ابزارگرد آوری اطلاعات... 60

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 ویژگی های جمعیت شناختی.. 63

4-2 یافته های توصیفی.. 64

4-3 یافته های استنباطی.. 66

فصل پنجم

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 75

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 75

5-3 نتیجه گیری کلی.. 77

5-4 محدودیت ها 77

5-5 پیشنهادات پژوهش.... 78

5-5 پیشنهادات کاربردی.. 78

منابع. 79

ضمائم.. 87

فهرست جداول

جدول 1-1 مولفه های فراشناخت براساس دیدگاه فلاول (1979)...................................... 20

جدول 4-1جنسیت در بین گروه های مورد مطالعه............................................................. 63

جدول 4-2 وضعیت تاهل در بین گروه های مورد مطالعه.................................................. 63

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار سن در گروه های مورد مطالعه.................................. 63

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار ابعاد سیک اسنادی در گروه های مورد مطالعه.......... 64

جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار ابعاد کنترل فکر در گروه های مورد مطالعه............... 65

جدول 4-6 میانگین و انحراف معیار ابعاد فراشناخت در گروه های مورد مطالعه............... 66

جدول 4-7 نتایج آزمون لوین برای ابعاد سبک اسنادی....................................................... 67

جدول 4-8 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد سبک های اسنادی..... 67

جدول 4-9 نتایج آزمون لوین برای ابعاد باورهای فراشناختی............................................. 68

جدول 4-10 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره فراشناخت ها.................. 69

جدول 4-11 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی متغیر فراشناخت ها 70

جدول 4-12 نتایج آزمون لوین برای ابعاد کنترل فکر.......................................................... 71

جدول4-13 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره کنترل افکار........................ 72

جدول 4-14 نتایج تحلیل پایایی گویه های مربوط به پرسشنامه های پژوهش................... 72

جدول 4-15 آزمون نرمال بودن (kolmogorov-smirnov test) توزیع متغیرهای مورد بررسی................................................................................................................................... 73خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 11:23

تحقیقات جهت دسترسی به محصولات سبزی و صیفی سالم و بدون میکروب (سیب زمینی و پیاز ...)

تحقیقات جهت دسترسی به محصولات سبزی و صیفی سالم و بدون میکروب (سیب زمینی و پیاز ...)

تاریخچه :

همزمان با تاسیس موسسة اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال 1338، تحقیقات مربوط به محصولات سبزی و صیفی نیز با مبنای یک برنامه مدرن ابتدا برای شناخت ارقام بومی و محلی و سلکسیون و خالصسازی آنها شروع شد و سپس با ورود ژرم پلاسمهای جدید سیبزمینی و پیاز و سایر محصولات سبزی و صیفی برنامه شناخت ارقام مناسب جدید و سازگار خارجی از طریق روشهای علمی و آزمایشات مقایسه ارقام و تعیین نیازهای زراعی ارقام تولید بذر مادری و توزیع بذر گواهی شده پیریزی گردید. از سال 1358 بخش تحقیقات سبزی و صیفی به طور مستقل فعالیت›های خود را تحت مدیریت مؤسسة اصلاح و تهیه نهال و بذر ادامه دارد و در سال 1376 تحقیقات صیفی و سبزی به ورامین منتقل گردید و فعالیتهای محصولات سیب زمینی و پیاز و حبوبات آبی تحت بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز در کرج فعالیتهای خود را شروع نمود و در حال حاضر تحقیق این بخش در 20 مرکز تحقیقاتی کشاورزی به اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینة محصولات ذیر بط اشتغال دارند.

از نظر کادر فنی این بخش شامل دو نفر دکتر و 24 نفر کارشناس ارشد به عنوان پژوهنده و 24 نفر کارشناس و 39 نفر افراد دیگر کادر میباشد.

در حال حاضر دکتر سپهوند در سال 1383 ریاست بخش را بر عهده دارند که خود ایشان هم در زمینة پیاز تحقیقاتی را انجام داده اند.

این بخش علاوه بر انجام فعالیتهای تحقیقاتی در زمینة پیاز و سیبزمینی و حبوبات آبی فعالیتهای جنبی دیگری را نیز انجام میدهند که به قرار زیر است:

1 ـ مشارکت در برگزاری و تدریس کلاسهای از آموزی کارشناسان و تکنسینهای تحقیقاتی.

2 ـ برنامه ریزی در خصوص کارآموزی تابستانه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی.

3 ـ برگزاری گروههایی سالیانه محصولی جهت بررسی طرحهای تحقیقاتی مورد نظر موسسات تحقیقاتی و دستگاههای اجرائی.

4 ـ مشارکت در آموزش فنی بازرسین مزارع تولید کننده سیبزمینی بذری با سازمان حفظ نباتات در جهت ارتقاء کیفی غدد بذری تولیدی.

5 ـ آموزش دانشجویان دورههای کارشناسی دانشگاههای کشور در قالب دورههای کارآموزی.


مقدمه

سیب زمینی بیش از چهار صد سال پیش در اواخر قرن شانزدهم (1567) وارد اروپا شد و اندکی بعد در سطوح گسترده کشت و کار آن شروع و به عنوان یک محصول زراعی مطرح گردید طی صد الی صد و پنجاه سال گذشته به خصوص با تهیه ارقام S.tubersum سطح زیر کشت سیبزمینی در نقاط مختلف جهان روبه افزایش گذاشت به طوری که امروز از 50 درجه جنوبی از مجموعه 167 کشور جهان در 132 کشور سیبزمینی کاشته میشود.

تحقیق در مورد امکان استفاده از بذر حقیقی با هدف تولید محصول سالم (فاقد عوامل، بیماریها و آفات) عدم نیازمندی به انبار فنی، حمل و نقل آسان. اولین واریته T.P.S جهت تولید محصول در سال 1982 از طرف مرکز بینالمللی سیبزمینی CIP به کشاورزان تحویل داده شد. اکنون در بیش از چهل کشور استفاده از بذر حقیقی در سطوح ازدیادی مرسوم می باشد که بیشترین سطح کشت را در کشورهای گرم و مرطوب خاور دور و آمریکای جنوبی به علت کاهش سطح ابتلاء بیماریهای ویروسی و قارچی و باکتریایی را دارد.

وضعیت عملکرد محصول در هکتار بر اساس گزارش سال 87-1986 مرکز CIP به شرح زیر میباشد:

1 ـ فیلیپین 20 الی 40 تن در هکتار

2 ـ ویتنام شمالی تولید 20 تن در هکتار

3 ـ رواندا 3/16 الی 5/22 تن در هکتار

4 ـ مصر 20 الی 35 تن در هکتار

5 ـ هندوستان 20 الی 35 تن در هکتار

بر اساس آخرین گزارش واصله ازCIP مرکز بینالمللی سیبزمینی در لیما ـ پرو (1994) وضعیت استفاده از بذر حقیقی سیبزمینی به شرح زیر است.

سیبزمینی Potato

سیبزمینی از نظر تغذیهای و تولید جایگاه ویژهای در بین محصولات کشاورزی دارد و در زمرة نباتات استراتژیک است. امروزه در بیش از 4/3 جهان کشت میشود و با سطح زیر کشت حدود (18 میلیون) هکتار و تولیدی برابر 300 میلیون تن پس از گندم و برنج و ذرت در مقام چهارم و از لحاظ تولید انرژی در هکتار (216 مگاژول در روز) مقام اول را به خود اختصاص داده است. (FAO 1996)

در ایران سطح زیر کشت آن 163 هزار هکتار با تولید 4/3 میلیون تن در کل میباشد (طبق آمارنامة کشاورزی 1377-1376). نرخ خود کفایی سیب زمینی خوراکی 6/102% است اما از لحاظ سیبزمینی بذری وابستگی وجود دارد که در سال 77 حدود 500 تن غده بذری مادری به قیمت 500 هزار دلار که حدود 6/1 نیاز داخلی کشور است از خارج وارد شد که در صورت تولید آن در کشور با توجه به تواناییهایی مثل کشت بافت و سلکسون کلونی میتوان مقدار قابل توجهی صرفه جوئی ارزی کرد.


سطح زیر کشت و میزان تولید سیب زمینی در ایران(آمارسالنامه FAO 1992)

سطح زیر کشت

(هزار هکتار)

مقدار تولید

(میلیون تن)

عملکرد متوسط kg/hec

ایران

جهان

ایران

جهان

ایران

جهان

F150000

18031000

F2800000

268492000

18667

14890

طبق آمار نامة کشاورزی ایران سال 77-1376 از 163 هزار هکتار 7/96% اراضی آبی و بقیه به صورت دیم میباشد. در بین استانها اردبیل با 7/15% سطح زیر کشت در مقام اول و اصفهان با 5/12% در جایگاه بعدی قرار دارد.

ـ 5/98% از تولید سیبزمینی مربوط به اراضی آبی میباشد استان اردبیل و اصفهان به ترتیب با 6/16 و 2/16 درصد از کل تولید کشور را به عهده دارند.

متوسط تولید سیبزمینی آبی کشور در یک هکتار 5/21 تن و متوسط دیم 3/9 تن میباشد. بالاترین عملکرد ـ سیبزمینی آبی 7/27 تن مربوط به استان آذربایجان غربی و کمترین مربوط به استان گیلان با 5/6 تن میباشد بیشترین عملکرد کشت دیم 6/11 تن در استان گلستان و کمترین با 8/5 تن به استان گیلان متعلق است.

ـ از نظر توزیع میزان تولید سیبزمینی استانها نسبت به کل کشور در سال زراعی 77/76 عبارتست از: اردبیل 19%، اصفهان16%، همدان10%، آذربایجان شرقی 8%، خراسان7%، فارس 6%، سمنان4%

ـ از نظر توزیع سطح زیر کشت سیبزمین استانها نسبت به کل کشور در سال زراعی 77-76 عبارتست از:

اردبیل 16%، اصفهان 12%، همدان 8% ، آذربایجان شرقی 7%، فارس و خراسان هر یک 6%، سمنان 5%، گلستان و جیرفت و کهنوج و زنجان هر یک 4% و سایر استانها 26% مبدا پیدایش سیبزمینی در مناطق کوهستانی آمریکای لاتین (پرو یا بولیوی) ذکر شده است که در زمان فتحعلی شاه قاجار توسط جان ملکم انگلیسی وارد ایران شد و احتمالاً اولین بار در پشند (اطراف کرج)، دماوند و فریدون اصفهان کشت شده است. سیبزمینی از معرض جغرافیای 50 شمالی تا 50 جنوبی پراکندگی دارد و 350 گونه غالب مورد کشت که پراکندگی جهانی دارد با نام علمی Solanum tuberosum گیاهی است تتراپلوئید که N=12*4کرومزوم است.

کلیات: همانطور که گفته شد سیبزمینی یک گیاه غیر بومی در ایران است. در ایران در 2 فصل کامل کشت میشود چرا که نیاز رطوبتی و حرارتی آن مشخص است.

سیبزمینی یک گیاه C3 و محصول فصل خنک است. سیب زمینی نیاز به حرارتی بین 25-15 درجه سانتیگراد دارد که دمای ایده آن22-15 است. رشد غدهها در خاکهای گرمتر از c20 کند میشود و در دمای c30 که نقطة جبرانی گیاه است، متوقف میگردد. بهترین دما c20 در روز و c14 در شب میباشد.

غدهزایی از c17 شروع می شود نمودار روند رشد سیبزمینی باتوجه به دما به شکل زیر است:

خاکهای عمیق و بارور با بافت متوسط و ساختمان خوب و اسیدیتة خنثی و کمی اسیدی (5/6-5/5) است. به شوری خاک حساس بوده و جزء گیاهان نیمه مقام است. آستانه شوری 8/1=EC شروع در 10=EC محصول به میزان 95-90 درصد کاهش مییابد که این کاهش با افت کیفیت نیز همراه است. و تا ارتفاع 1400 متر و بالاتر هم کاشته میشود. در منطقهای در گرگان در 12 متر پایینتر از سطح دریا نیز کاشته میشود. سیبزمینی براساس زمان رسیدن به 2 گروه عمده تقسیم می شود:

1 ـ زودرسها که شامل زودرسها (105-85 روز)، نیمه زودرسها (120-105 روز) است.

2 ـ دیررسها شامل خیلی دیررس (210-150 روز)، دیررس (150-135 روز)، نیمه دیررس (135-120 روز) می باشد.

اغلباً گونههای وحشی دیررس هستند. محصولات زودرس نیاز به روز کوتاه و دمای پایین، شدت نور زیاد غدههای مسنتر از نظر سن فیزیولوژیکی، تراکم بوته بیشتر بمصرف درست و آب کمتر دارند.

محصولات دیررس نیاز به دمای بالاتر روز بلند و شدت نور کم، غدههای بذری جوان، تراکم بوته پایین و مصرف ازت زیاد بالطبع مصرف آب مطلوب، در این محصولات شاخ و برگ بیشتری تولید می شود.

طول روز کوتاه و دمای پایین حدود 25-17 غده زایی را افزایش می دهد. در دماهای معتدل، طول روز اثر بهتری دارد بویژه در زودرس ها در شرایط روز بلند تشکیل غده محدود می شود و لذا مصرف ازت زیاد زیاد و باعث کمبود غده می شود. زمان خاک دادن باید دمای هوا 11-9 باشد.

اجزای عملکرد:

1 ـ تعداد ساقه اصلی

2 ـ تعداد غده در هر بوته (ساقه اصلی)

3 ـ وزن غده

تعداد بوته اصلی در هر متر مربع باید در حدود 15 عدد باشد. هر چه تعداد غده زیادتر شود اندازة غدهها کوچکتر میشود. اگر خاک بیشتری به گیاه دهیم غده بیشتری تولید میشود و اندازة آنها کوچکتر می شود.

ـ غده تشکیل شده است از پوست، کورتکس (مابین حلقه آوندی و پوست) و گوشت. در روی پوستة روزنهها و چشمها قرار دارد. پروتئین اعظم سیبزمینی در لایه کورتکس است. در وسط غده نیز مغز وجود دارد که براقتر است. معمولاً در بوتههای درشت مغز غده سوراخ و تهی میشود. مغز (پیت) داخل غده به صورت منشعب است و هر انشعاب به چشم متصل است. علت آن نیز نرسیدن مواد غذایی به سلولهای پیت است.

مراحل فیزیولوژیکی غده: غدهای که برداشت میشود در حال خواب است. در مرحلة دوم جوانه انتهایی رشد کرده و تا زمانیکه به اندازة نهایی رشد خود نرسد اجازة رشد به جوانههای دیگر نمی دهد. مرحلة سوم چند جوانهای شدن است. Multi sprouting و در نهایت مرحلة پیری غده است. در این مرحله تعداد ساقه زیاد می شود و بوتهها ضعیف و زودرس می شوند. محل اتصال غده به استولون را پاشنه گویند که پیرترین قسمت غده نیز است.

ارقام

از مهمترین ارقام سیبزمینی می توان به نمونههای زیر اشاره کرد.

پیکاسو:

که هلندی بوده و از ارقام نیمه دیررس میباشد رنگ پوست زرد و بافت غده سفت میباشد و بعد از آن تغییر رنگ نمیدهد. شکل غده تخم مرغی با چشمهای قرمز است. میزان ماده خشک پایین و کیفیت مناسبی ندارد عملکرد غده نسبتاً بالا و حدود 32 تن در هکتار میباشد. به ویروس y وx وA نماند طلایی متحمل بوده ولی به بلایت برگ حساسیت متوسط دارد.

آگریا

که آلمانی میباشد گیاهی دیررس و عمق چشم سطحی است. گوشت زردرنگ و بافت آردی دارد. و لذا مناسب فرآوری میباشد. میزان ماده خشک و عملکرد غده بالا است. گلها زیاد و سفیدرنگ هستند. مقاومت خوب ـ ویروسy و مصون به ویروس-x به بلایت غده اندکی حساس و بلایت برگ حساسیت متوسط دارد.

دیامانت

مبدا آن هلند است. نیمه دیررس میباشد. ساقههای کلفت و سبزرنگ و گل زیاد و ارغوانی رنگ دارد مقدار ماده خشک نسبتاً بالا و کیفیت فرآوری مناسب است. حساس به رشد ثانویه می باشد. بعد از پخت اندکی رنگ می دهد. غدهها تخم مرغی شکل و بزرگ و گاهاً باریک و قلمی است. مصون به ویروس A و زگیل سیبزمینی.


دراگا

مبدا آن هلند است زودرس مصونیت به زگیل سیبزمینی، حساسیت کامل به بلایت برگ، تعداد گل کم و ارغوانی رنگنده بافت غده نسبتاً سفت و پس از پخت اندکی تغییر رنگ میدهد. میزان ماده خشک پایین و عملکرد غده متوسط است به خشکی تحمل خوبی دارد اندازة غده بزرگ و لذا کیفیت پخت نامطلوب دارد.

آژاکس

مبدا آن هلند است تیپ رشد پاییزه و زمستانه (برای مناطق گرمسیری)، رنگ گوشت زرد، بافت، سفت و بدون تغییر رنگ پس از پخت، میزان ماده خشک متوسط تا نسبتاً بالا،عملکرد غده خوب مصون به ویروسA، نسبتاً مقاوم به ویروس پیچیدگی برگ وy ، حساس به بلایت غده و برگ و زگیل سیبزمینی.

هرتا

گیاهی زودرس، مبدا آن ذکر نشده است رنگ گوشت زرد روشن، بافت سفت و مناسب فرآوری، عملکرد نسبتاً خوب و میزان ماده خشک بالا است مصونیت در مقابل زگیل سیبزمینی دارد.

اگر دیگر ارقام تجاری سیبزمینی می توان به مارفونا (نیمه زودرس)، پریمر (خیلی زودرس)، دیامانت (نیمه دیررس)، مورن (دیررس)، دزیره (نیمه دیررس)، ماراکا (دیررس)، فاموزا (دیررس) اشاره کرد.

تناوب زراعی: کشت متوالی سیبزمینی برای جلوگیری از شیوع آفات و بیماریها توصیه نمی شود و در صورت توسعة بیماریهای خاکزی باید سیبزمینی را در تناوب 5 ساله یا بیشتر قرار دارد از جمله محصولاتی که برای تناوب با این محصول به کار برده میشود عبارتست از گندم، جو، اسپرس، ذرت و لوبیا. در مورد تولید غدههای بذری تناوب غلات همراه با آیش توصیه میشود.

کاشت: تاریخ کاشت بستگی به آب و هوای محل دارد در نواحی که فصل رشد محدود است هر چه زودتر در بهار زمانی که متوسط دمای شبانه روز به 10 درجه سانتیگراد رسید و در نواحی که فصل رشد محدودیت ندارد دمای 15 درجه سانتیگراد مناسب است. البته منظور از محدودیت فصل رشد برخورد نکردن، گرمای تابستان است. در جنوب کشور برای گریز از گرمای تابستان در پاییز کشت میشود و بیشتر زمان عرضه محصول و زمان کشت محصول بعدی در نظر گرفته میشود. ارقامی مثل رومانو، ماراکا، آئولا، انوسا و کوزیما برای کشت پاییزه مناسب ترند.

تراکم بوته باید 45 هزار تا 60 هزار بوته در هکتار باشد و برای این تراکم 5/2 تا 3 تن بذر در هکتار لازم است. عمق کاشت از cm 17-9 متفاوت است. بهترین عمق cm 16-12 است. فاصلة ردیفها cm 15و فاصله بوته در خط cm 15 مناسب است. در کشت دیم مکانیزه فواصل کاشت cm12 تا cm18×cm70 است.

زمینی که برای کاشت سیبزمینی در نظر گرفته میشود باید 20% ماده آلی داشته باشد سپس شخم cm30-25 زده و ماله می کشیم (این عمل در مناطق سردسیر انجام میشود) و سپس به زمین کود میدهیم و سپس ماله کشیده و شیب 3 الی 4 درصد برای آن تهیه میکنیم. حال نوبت به تهیه غده بذری سالم است.

ویژگیهای لازم برای غدة بذری عبارتست از:

1 ـ وزن gr 85-25 باشد

2 ـ اندازة بذر بین mm33 تا mm55 باشد

3 ـ از نظر فیولوژیکی بدون عیب باشد

4 ـ عاری از عوامل بیماری و آفات باشد

5 ـ اصلاح شده و گواهی شده باشد

6 ـ رقم مناسب محل باشد

داشت

آبیاری:

بعد از کاشت آبیاری میکنیم چرا که اولاً ذرات خاک به هم بچسبند ثانیاً درصد آب و هوا را متعادل کنیم اینکه گفته میشود که بعد از کاشت آب نیاز نیست اشتباه است چرا که باعث ضعف ریشه و بوته میگردد و از غده زائی کاهش می یابد. انواع آبیاری ممکن است در سیبزمینی انجام شود آبیاری خطی بوسیله سیفون توصیه می شود که در این حالت 3/2 طول پشته باید سیاه شود و 3/1 آن آب نگیرد. آبیاری بارانی و قطرهای نیز متعادل است. آبیاری بارانی ریشه را تنبل میکند و جمعیت علف هرز را بالا میبرد و در مناطق بادخیز نیز استفاده نمی شود. در ضمن بیماریهای برگی را افزایش می دهد آبیاری دوم را بعد از 10 روز و 35 روز انجام میدهند. نوبتهای بعدی یعنی زمانی که گلدهی آغاز میشود خیلی مهم است و بهتر است هر هفته انجام شود چون رطوبت اطراف غدهها نباید کمتر از 61% باشد در کل سیبزمینی 14-13 مرتبه آب لازم دارد. نیاز آبی سیبزمینی در هر متر مکعب 5600 تا 8500 است.

تغذیه و کوددهی:

کمبود روی منگنز و منیزیم در آن رایج است. کودهای دامی بویژه کود مرغی عناصر ذکر شده و سایر عناصر میکرو را دارا میباشد. به طور کلی مصرف کود باید براساس آزمایش خاک باشد. کود فسفره از مهمترین کودها است که در سراسر طول رشد گیاه جذب میشود و باعث رشد سریع شاخ و برگ میشود. مقدار متوسط مصرف آن kg 250 در هکتار است با افزودن کود فسفره افزایش عملکرد نیز خواهیم داشت. بهترین زمان مصرف آن در زمان کاشت است. باید توجه داشت که مصرف فسفر زیاد جذب روی را مختل میکند.

گیاه به کمبود ازت نیز حساس است زمان استفاده آن هنگام کاشت و زمانی که ارتفاع بوتهها بهcm 15 رسید به مقدار 100-150 کیلوگرم است سیبزمینی در اواخر کاشت ازت نیاز ندارد. چون محصول را دیررس کرد و از عمر انباری آن میکاهد.

پتاسیم در گیاه باعث ایجاد نشاسته و قند میشود و برای ارقام زودرس حتماً لازم است. اگر بخواهیم 40 تن برداشت داشته باشیم بایدkg 200 پتاس استفاده کنیم. در کشتهای بهاره پتاس را در پاییز میدهند. پتاسیم زیاد نیز باعث کمبود منیزیم می شود.

در خاکهای شنی مصرفkg 100 منیزیم یا محلول پاشی 3% آن روی اندام هوایی لازم است. منگنز به صورت سولفات به مقدار 50-20 کیلوگرم در خاکهای آلی مصرف میشود روی در عملکرد سیبزمینی مهم است و در خاکهای قلیایی نیاز است به صورت سولفات و کلرور استفاده میشود. (20 تا 40 کیلوگرم) علاوه بر فسفر زیاد، آهک باعث کمبود روی می شود. کاهش بر باعث کاهش تعداد و اندازة غده میشود و به صورت محلول 6% یا 3 کیلوگرم مصرف میشود. مولیبدن که به ازای 27 تن محصول 74 گرم در هکتار لازم است. 300 تا 150 گرم مولیبدات سدیم یا آمونیوم مورد نیاز است.

در یک هکتار مزرعه سیبزمینی مقدار 25 تا 15 تن در هکتار کود آلی لازم است کود مرغی دارایpH اسیدی است کود خوک کم خاصیتترین کود است.

کود حیوانی را نباید در فضای باز و دور از آفتاب مستقیم نگهداری کرد و کاملاً پوسیده باشد و در مزرعه به طور یکنواخت پراکنده شود.

3 ـ وجین علفهای هرز:

از جمله علفهای هرز مزارع سیبزمینی می توان به تاج خروس، سلمک، مرغ، اویار سلام، تاجریزی، شیر تیغی، شیرین بیان، سس و گل جالیز اشاره کرده که در صورت عدم مبارزه کاهش کیفیت و کمیت را در بر دارد. علف کش ترفلان و سنکور قبل از کاشت استفاده می شود.

بهتر است، وجین مکانیکی در 6 هفتة اول انجام گیرد.

4 ـ مبارزه با آفات بیماریها:

از جمله آفات مهم سیبزمینی شب پره زمستانی است که به طوقه و غده گیاه صدمه میزند آبیاری غرقابی و شخم عمیق بعد از برداشت محصول مفید است. محصول پاشی با سرین یک در هزار نیز مفید است. کرم مفتولی ریشه یا غده در اراضی خشک گسترش کمی دارند. سوسک کلرادو نیز از آفات و قرنطینهای کشور است که روش مبارزه با آن استفاده از امولسیون سموم زولن و اندوسولفان به میزان دو لیتر در هکتار است (سه نوبت)

بعد سیبزمینی از آفات دیگر مهم است کاربرد حشرهکش کار باریل در کنترل لارو غدههای بذری در انبار توصیه شده است.

در مورد آفات مکنده مثل زنجیرهها و شتهها و تریپس از دیمیترات و متاسیتوکس استفاده میشود.

بیماریهای ویروسی و باکتریایی از جمله مهمترین مشکلات سیبزمینی است چرا که مبارزه با آنها مشکل است. در(PLRV) یا ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی در کنارههای برگ حالت نکروزه ایجاد میشود. فواصل بین رگبرگها زرد رنگ میشود. این ویروس توسط شته به صورت پایا منتقل میشود.

ویروسY: لکههای کلروزه روی شاخ و برگ که در حالت پیشرفته لکهها به هم میپیوندند و برگها خشکیده میشوند، به صورت آویزان در روی بوته باقی میمانند این دیررسها توسط شته به صورت ناپایا منتقل می شوند. این ویروس معمولاً همراه با ویروسx آلودگی ایجاد میکند. در این حالت علائم به صورت مواج شدن و پیچ خوردگی و ریز شدن برگها دیده می شود این حالت را اصطلاحاً کرینکل گویند.

ویروسx علائم به صورت موزائیکی شدن سطح برگ مشاهده می شود.

ویروسm : یک حالت رنگ پریدگی شبیه که کمبود عناصر ایجاد می کند.ویروسهایS وI وM نیز مهم نیستند ولی تشخیص آنها مشکل است و موزائیک خفیف میدهند و در اواسط رشد گیاه علائم محو میگردد. ویروس کوتولگی سیبزمینی، که در خراسان مشاهده شده است و عملکرد را تا حد زیادی کاهش می دهد. جوانههای روی ساقه حالت نکروزه پیدا میکنند. در این حالت غده بافت خیلی سفت دارد و حالت قهوهای شدن در داخل غدهها مشاهده می شود.

چرخه بیماری:

قارچ عامل نقطه سیاه سیبزمینی زمستان را به صورت اسکرت روی بقایای گیاهی در خاک به شکل انگلی می برد. در اوائل بهار روی اسکرتها، آسرولهای محتوی کنیدیهای مربوطه توسط آب شسته شده و روی خاک می افتد و زندگی انگلی را شروع مینماید. چنانچه غدههای مبتلا را برش دهیم، در محل آوندها لکههای قهوهای رنگی مشاهده خواهد شد. این قارچ را به سهولت میتوان در آزمایشگاه روی محیط کشت مصنوعی کشتداد.

مبارزه:

چون این بیماری خاکزاد است و بایستی اقدامات زراعی مانند تناوب، مفهوم کردن بقایای گیاهی و کاشت غدههای سالم صورت می گیرد.

لولهای شدن برگ سیبزمینی (PLRV) Potato leaf Roll Virus

علائم بیماری: گیاهانی که از غدههای آلوده به وجود میآیند کوتوله، رنگ پریده و زرد هستند که بیش از حد طبیعی به طرف بالا متمایل می شود. اینگونه برگها، ضخمی، چربی و بابانت شکننده هستند که به هنگام فشردن آنها در دست خرد می شوند.

چرخه بیماری: ویروس لولهای شدن سیبزمینی مانند اغلب ویروسهای ریشه سیب زمینی از طریق غده منتقل میشود. انتقال آن از گیاهی به گیاه دیگر به وسیله شتهها مخصوصاً شته سبز هلد Myzus persica صورت میگیرد.

مبارزه: مهمترین راه کنترل بیماری لولهای شدن برگ سیبزمینی، کشت غدههای عاری از ویروس است. سایر روشهای کنترل شامل جدا ؟؟ نمودن از سایر نوارع سیبزمینی،کنترل شتههای ناقل و کندن بوقههای آلوده است.

ویروس A سیبزمینی: potato Virus A (PVA)

علائم: روی برشها شامل موزائیک خفیف و پیچیدگی مختصر برگهای آلوده می باشد.

چرخه بیماری: به آسانی از طریق غدهها نتقل میشود و توسط عصاره گیاهی و شتهها انتقال می یابد. مانند شته سبز هلو Mysus Aersicae

مبارزه: کاشت غدههای روزی عاری از (PVA)، کندن واز بین بردن گیاهان آلوده و کنترل شتهها

ویروس S سیبزمینی: s Potato Virus

علایم بیماری: در گیاهان آلوده مسنتر حالت پژمردگی ممکن است ظاهر گردد و یا به حالت موزائیک خفیف به وجود آمده و برگها در گیاهان آلوده برنزه و قهوهای شده بود.

چرخه بیماری: با انتقال مکانیکی عصاره آلوده منتقل میشود. این ویروس در غدههای آلوده باقی مانده و انتقال از محلی به محل دیگر به وسیله غدههای آلوده میباشد.

مبارزه: استفاده از غدههای عاری از ویروس مهمترین روش کنترل این بیماری است. کاشت ارقام مقاوم از مهمترین روشهای مبارزه است.

ویروس x سیب زمینی: Potato Virus x (PVX)

علائم بیماری روی گیاه برحسب رقم سیبزمینی و نژاد ویروس خیلی متغیر است و ابلقی خفیفی روی برگ ظاهر میشود.

چرخه بیماری: میزبانهای طبیعی PVX به نظر میرسد که عمدتاً سیبزمینی و گوجهفرنگی باشد. ویروس X سیبزمینی به آسانی به وسیله عصاره آلوده استخراج شده از غدهها یا برگها منتقل میشود.

مبارزه:

از طریق تهیه ارقام جدید به وسیله ؟؟ حقیقی صورت میگیرد.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 19:17

پاورپوینت نکاتی عملی برای داشتن رژیم غــذایی سالم

پاورپوینت نکاتی عملی برای داشتن رژیم غــذایی سالمکلید های اصلی در یک رژیم غذایی سالم تر :

v خوردن مقادیرصحیح مواد غذایی با توجه به

میزان فعالیت شما

v خوردن مواد غذایی متنوع به منظور داشتن

یک رژیم غذایی متعادل

v یک رژیم غذایی متعادل سالم حاوی انواع گوناگون موادغذایی ، شـامل مقادیرزیـــادی از گروه میوه جات، سبزیجات ومواد غذایی گروه نان وغلات مثل نان تهیه شـــده باآرد کامـل وغلات تهیه شــده از دانه کامل، برخی مواد غذایی غـنی از پروتئیـن مثل گوشــت،ماهی ، تخـم مرغ وحبوبات وبرخی ازمواد غذایی لبنی می باشد.

” هشت نکته برای خوب خوردن “

1- وعدهای غذایی را بر پایه مواد غذایی نشاسته ای تنظیم نمایید.

2- مقادیر زیادی میوه و سبزیجات مصرف نمایید.

3- ماهی بیشتری در هفته مصرف نمایید.از انواع ماهی های غنی از امگا- 3 بیشتر استفاده نمایید.

4- مصرف اسیدهای چرب اشباع وقند و شکر را کاهش دهید.

5- سعی کنیدنمک کمتری مصرف نمایید ولی همان مقداررا هم از نمک ید دار استفاده نمایید. این مقداربرای بزرگسالان بیشتراز 6 گرم در روز نباشد.

6- فعال باشید و سعی کنید وزن مطلوب داشته باشید.

7- آب زیاد بنوشید.

8- از خوردن صبحانه فرار نکنید. و بخاطر داشته باشید از خوردن غذا لذت ببرید!


مواد غذایی گروه نان وغلات مثل نان ، غلات ،برنج ، ماکارونی ، وسیب زمینی بخش مهمی از رژیم غذایی سالم هستند.سعی کنید حتی الامکان از غلات کامل استفاده نمایید.

مواد غذایی نشاسته ای باید یک سوم غذایی را که می خوریم تشکیل دهد. مواد غذایی نشاسته ای منبع خوبی از انرژی و منبع اصلی انواع مواد مغذی در رژیم غذایی ما هستند. این مـواد حـاوی فیبر ، کلسیم ، آهن ، ویتامین )Bویتامین های گروه(Bهستند.

اغلب ما باید مواد غذایی نشـــاسته ای بیشتری بخوریم ، سعی کنید حداقل یک نوع مــاده غذایی نشاسته ای به هریک از وعده های غذایی اصلی خود اضا فه نمایید.

بنابراین شما می توانید روز خود را باغلات کامل در وعده صبحانه شروع نمایید، یک ساندویچ برای ناهار ، ویک سیب زمینی ، ماکارونی یا برنج برای وعده شام مصرف نمایید برخی فکر می کنند مواد غذایی نشاسته ای چاق کننده هستند،اما مقایسه گرم به گرم آن با چربی نشان می دهد که حاوی کمتر از نصف کالری موجود در چربی ها هستند.


چرا غلات کامل را انتخاب می کنید؟

غلات کامل حاوی فیبر و مواد مغذی بیشتر نسبت به مواد غذایی نشاسته ای تصفیه شده یا سفید هستند.

بعلاوه هضم مواد غذایی حاوی غلات کامل آهسته ترصورت می گیرد بنابراین می تـواننـــد در ما احساس سیری بیشتری ایجاد نمایند.

ازجمله مواد غذایی حاوی غلات کامل می توان از نان سنگک و بربری ،ماکارونی سبوس دار و آش یا سوپ جو نام برد.


اغلب افراد افراد می دانند که باید از میوه و سبزیجات بیشتری استفاده نمایند.اما اغلب ما هنوز به اندازه کافی از این گروه استفاده نمی کنند.

سعی کنید حداقل 5 الی 8سهم از انواع میوه و سبزی را در روز مصرف نمایید.احتمالا از آنچه فکر می کنید راحت تر است .

شما می توانید سهم میوه مصرفی در طول روز را افزایش دهید.

برای مثال ، شما می توانید :

. یک لیوان آب میوه و یک موز خرد شده با غلات صبحانه مصرف نمایید.

. سالاد را برای ناهار پیش بینی نمایید .

. گلابی یرای عصرانه.

. یک سهم نخود یا دیگر سبزیجات برای وعده شام .خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 07:28

دانلود کتاب چگونه آلتی درازتر،کلفت تر و سالم تری داشته باشیم(آموزش تمرینات آلت)

دانلود کتاب چگونه آلتی درازتر،کلفت تر و سالم تری داشته باشیم(آموزش تمرینات آلت)

دانلود کتاب چگونه آلتی درازتر،کلفت تر و سالم تری داشته باشیم(آموزش تمرینات آلت)

آموزشها و تمرینات این کتاب تنها تجربه یک شخص نیست! صد ها نفر از آقایان این تمرینات را روی آلتشان انجام داده اند و در نتیجه به آلتی درازتر،کلفت تر،محکم تر و سالم تری دست یافته اند. هدف این کتاب آموزش تمرینات آلت به صورت علمی، عملی و کاملا تایید شده است. نتایج تمرینات ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 18:31

دانلود تی دیتا سالم

دانلود تی دیتا سالم

دانلود تی دیتا سالم

با سلام مراجعه کننده های عزیز لطفا به لینک زیر بروید و محصول را اونجا تماشا کنید توجه کنید سایت تغییر کرده و هیچ خریدی از سایت 4kia نکنید تمامی خرید ها از سایت A-shhoping.ir باشد اینجا کلیک کنید تا محصول نمایش داده شود! ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: دانلود، دیتا، سالم
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 06:48

مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به  میگرن با افراد سالم

مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

عنوان تحقیق: مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم فرمت فایل: word تعداد صفحات: 197 شرح مختصر: هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 02:06

مقایسه ابعاد تیپ شخصیتی D در بیماران زن مبتلا به ناراحتی قلبی و میگرن در مقایسه با زنان سالم

مقایسه ابعاد تیپ شخصیتی D در بیماران زن مبتلا به ناراحتی قلبی و میگرن در مقایسه با زنان سالم

مقایسه ابعاد تیپ شخصیتی D در بیماران زن مبتلا به ناراحتی قلبی و میگرن در مقایسه با زنان سالم

این مقاله به مقایسه ابعاد تیپ شخصیتی D در بیماران زن مبتلا به ناراحتی قلبی و میگرن در مقایسه با زنان سالم می پردازذ ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 22:08

حق داشتن محیط زیست سالم در نسل سوم حقوق بشر

حق داشتن محیط زیست سالم در نسل سوم حقوق بشر

حق داشتن محیط زیست سالم در نسل سوم حقوق بشر

این مقاله به بررسی وضعیت فعلی محیط زیست و حقوق نسل سوم بشر در راستای دستیابی به محیط زیست عاری از مشکل می پردازد ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: داشتن، محیط، زیست، سالم، حقوق، بشر
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 06:15

زندگی زناشویی سالم جلد اول

زندگی زناشویی سالم جلد اول

با دریافت جزوات زندگی زناشویی سالم از مشکلات جنسی زناشویی خود و همسرتان پیشگیری کنید و شادی و سرزندگی را به خانه و خانواده خود هدیه دهید. ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: زندگی، زناشویی، سالم، اول
1 2 3 4 >>