X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:33

پاور پوینت سنجش مسئولیت

بسیاری از واحدهای تجاری _ تولیدی به بخش های کوچکتری تقسیم می شوند و به هریک از بخش ها ،مسئولیتهای خاصی واگذار می گردد . هر یک از بخشها متشکل از افرادی است که درباره وظایف معین یا امور مدیریت مسئولیت دارند . مدیریت ارشد واحدهای تجاری _ تولیدی باید ازهماهنگی اهداف مدیران این بخش ها با هدف های کلی واحد انتفاعی اطمینان حاصل کنند .

حسابداری سنجش مسئولیت به مفاهیم و ابزارهای مختلفی اشاره دارد که حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا عملکرد بخشها و افراد مربوط را ارزیابی و از هماهنگی هدفها اطمینان حاصل کنند .

هدف های اصلی حسابداری:

n تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی
n
n کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیتهای عملیاتی
n
n انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدفهای سازمان
nسنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه ، مدیران و سایرکارکنان سازمان

مشاهده اسلاید پاورپوینت سنجش مسئولیت با تصویرخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاور، پوینت، سنجش، مسئولیت
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:24

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری


شرح مختصر: هدف اصلی این پژوهش بررسی اعتماد عمومی نسبت به سنجش توسعه گردشگری و مجرای آن در منطقه می­باشد.اعتماد درمعنای کلی بازگوی این باوراست.که دیگران با کنش خود به آسایش یا رفاه اعتماد کنندگان کمک کرده و ازآسیب زدن به آنها یا منافع شان خودداری کنند. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعیین شده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی(تصادفی ساده)جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت.در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار spss استفاده شده است.دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است.در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.

فصل اول 1

کلیـــات تحقــیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- ضرورت واهمیت موضوع: 4

1-4- قلمرو تحقیق 4

1-4-1- قلمرو موضوعی 4

1-4-2- قلمرو زمانی تحقیق 4

1-4-3- قلمرو مکانی تحقیق 5

1-5- تعاریف واژه های تحقیق 5

فصل دوم 6

ادبیــات تحقــیق 6

2-1- مقدمه 7

2-2- تعریف گردشگری 7

2-3- اهمیت گردشگری 8

2-3-1- افزایش در آمد 9

2-4- انواع گردشگری 10

2-4-1-گردشگری شهری 10

2-4-2- گردشگری فرهنگی 11

2-5- اصول گردشگری 19

2-6- گردشگری، تفریح وفراغت 20

2-7- سیستم گردشگری 21

2-8- صنعت گردشگری 23

2-9- مدیریت بازاریابی گردشگری 24

2-10- تأثیرات اقتصادی بر گردشگری 26

2-11- تأثیرات فرهنگی واجتماعی بر گردشگری 27

2-12- موانع توسعه گردشگری 28

2-13- تعریف اعتمادعمومی 29

2-14- مفهوم اعتماد 30

2-15- اهمیت اعتمادعمومی 31

2-16- انواع اعتماد عمومی 32

2-17- ابعاد اعتماد 36

2-17-1- اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی: 36

2-17-2- اعتماد بین شخصی 37

2-17-3- اعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه ها 38

2-17-4- اعتماد نهادی 38

2-18- پیامدهای اعتماد اجتماعی 39

2-19- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی 39

2-20- دلایل عمومی افول اعتماد عمومی 40

2-21- مشارکت 41

2-22- عوامل مؤثر بر مشارکت افراد از دیدگاه نظریه پردازان 44

2-23- پیشینه وفرهنگ مشارکت در ایران 48

2-25- تاریخچه 57

2-25-1- موقعیت جغرافیایی : 57

2-25-2- جمعیت : 57

2-25-3- آب و هوای : 58

2-25-4-زبان و نژاد مردم 58

2-25-5- مذهب مردم : 58

2-25-6 -آثار تاریخی شهر 59

بخش سوم: تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 66

2-26- پیشینه تحقیق 66

2-26-1- پیشینه داخلی 66

2-26-2- پیشینه خارجی 71

2-27- نتیجه گیری 72

فصل سوم 73

روش تحقیق 73

3-1- مقدمه 73

3-2- روش پژوهش 74

3-3- جامعه آماری 74

3-4- نمونه آماری 75

3-5- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 76

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 77

3-6-1- تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه 77

3-6-2- تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه 78

3-7-تجزیه و تحلیل آماری 79

فصل چهارم 80

تجزیه و تحلیل آماری 80

4-1- مقدمه 81

4-2 - آمار توصیفی 81

4-2-1- جنسیت: 81

4-1-2- سن 82

4-1-3- میزان تحصیلات 84

4-1-4- شغل 84

4-1-5- میزان درآمد 86

4-2-1- نتایج توصیفی 87

4-2-1-1- ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه: 87

فصل پنجم 91

نتیـجه گیــری 91

5-1- مقدمه 91

5-2- خلاصه تحقیق 92

5-3- نتیجه گیری 93

5-4- محدودیت تحقیق 96

5-5- پیشنهادات 96

منابع 97خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 11:47

طرح توجیهی سنجش رسانایی بدن

شرح مختصر:

نام و کاربرد محصول

محصول مورد بررسی در این طرح سنجش رسانایی بدن می باشد. سنجش رسانایی بدن سنجش رسانایی بدن وسیله ای است که جریانهای الکتریکی دریافتی از طریق خط سنجش رسانایی بدن را به امواج صوتی تبدیل می کند تا برای مخاطب ارتباط سنجش رسانایی بدن ی قابل شنیدن باشد

مشخصات فنی محصول

سنجش رسانایی بدن مورد نظر در این طرح از نوع دینامیکی بوده و مقاومت سیم پیچ آن 32 اهم می باشد. قبل از شناسایی اجزاء و قطعات محصول لازم است مخصتری درباره طرز کار سنجش رسانایی بدن دینامیکی توضیح داده شود.

بسته بندی محصول

سنجش رسانایی بدن دارای ابعاد 5/2 ´ 5 ´ 5 سانتیمتر است. بنابراین بسته بندی مناسب برای آن قرار دادن هر 20 سنجش رسانایی بدن در یک جعبه مقوایی به ابعاد 5 ´ 52 ´ 10 سانتی متر است.

برای ارسال محصولات به بازار نیز هر 40 جعبه را در یک کارتن به ابعاد 25 ´ 50 ´ 40 سانتی متر قرار میدهند. کارتن از انواع سه لایه بوده که بر حسب سفارش از واحدهای تولید کننده خریداری می گردد.

فهرست مطالب

فاز اول.. 6

مطالعات بازار. 6

جمع بندی مشخصات اصلی طرح سنجش رسانایی بدن. 7

مطالعات و پیش بینی بازار 9

فاز دوم.. 13

بررسی و برآوردهای فنی... 13

ارائه روشهای مختلف تولید. 15

بررسی ایستگاهی و شیوه های کنترل کیفیت.. 16

تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد. 19

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی. 21

محاسبات مواد اولیه 21

تجهیزات و تأسیسات عمومی. 25

آزمایشگاه 25

تعمیرگاه 25

تأسیسات برق. 26

تأسیسات گرمایش و سرمایش... 28

محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز 29

برآورد پرسنل تولیدی. 29

برآورد پرسنل غیرتولیدی. 30

جدول نیروی انسانی تولید. 32

پرسنل تأسیسات و تعمیرگاه 32

جدول نیروی انسانی غیرتولیدی. 33

محاسبه سطح زیربنا و مساحت مورد نیاز 33

مساحت سالن تولید. 34

جدول برآورد مساحت سالن تولید. 35

فاز سوم.. 36

بررسی های مالی و اقتصادی... 36

مقدمه 37

برنامه تولید سالیانه: 38

مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی: 39

اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن: 39

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید: 41

نیروی انسانی مورد نیاز 42

مدیریت.. 42

کارکنان خط تولید. 42

کارکنان تعمیر گاه و تاسیسات.. 43

کارکنان اداری و خدمات.. 43

برآورد قطعات : 44

برآورد سایرهزینه های نقدی سالیانه : 46

سرمایه در گردش : 47

برآورد کل سرمایه : 47

برآورد درآمد فروش: 48

پیش بینی در آمدها : 49

برآورد هزینه ها : 50

براورد هزینه های غیر نقدی : 51

محاسبه قیمت تمام شده : 52

برآورد سود و زیان : 53

فاز چهارم : 54

مطالعات اقتصادی یا تحلیل اقتصادی... 54

معیار اول : نقطه سر به سر. 55

نقطه سربه سر ریالی. 55

نقطه سر به سر مقداری : 55

نقطه سر به سر درصدی. 55

معیار د وم : دوره برگشت به سرمایه 55

معیار سوم : نرخ بازده حسابداری. 56

معیار چهارم : خالص ارزش فعلی (NPV) 56

یا نرخ بازده داخلی IRR.. 57

یا شاخص سود آوریPI 57خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: توجیهی، سنجش، رسانایی، بدن
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 11:44

طرح توجیهی دستگاه سنجش ناخالصی و میکروب زدایی آب

درس کارآفرینی

طرح توجیهی یا طرح کسب و کار ( طرح بازاریابی )

عنوان:

دستگاه سنجش ناخالصی و میکروب زدایی آب

همراه با جداول سرمایه ، محاسبه نقطه سر به سر

و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و جداول هزینه ها ، حقوق و دستمزد

کلیدواژه:

طرح تجاری ،‌ طرح کسب و کار ، طرح توجیهی ،‌ سرمایه ،‌ نرخ باز گشت سرمایه ، نقطه سر به سر ، هزینه

فهرست

فصل اول

مقدمه. 6

خلاصه گزارش طرح.. 8

فلوچارت خط تولید تولید سنجش ناخالصی و میکروب زدایی آب... 9

خلاقیت و نوآوری.. 10

تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 11

فرآیند خلاقیت و نوآوری.. 14

تکنیک های خلاقیت و نوآوری.. 15

شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری.. 16

ویژگیهای افراد خلاق و نوآور 17

فنون خلاقیت و نو آوری: 22

فصل دوم

خازن.. 31

خازن کروی.. 33

خازنهای ثابت... 38

خازنهای متغیر. 39

خازنهای سرامیکی.. 39

خازنهای ورقه‌ای.. 40

خازنهای کاغذی.. 40

خازنهای پلاستیکی.. 40

خازنهای میکا 41

خازنهای الکترولیتی.. 41

خازن آلومینیومی.. 42

خازن تانتالیوم. 42

کد رنگی خازن ها 43

خازن‌های متغیر. 44

خازن‌های تریمر. 44

مزایای ترانزیستورها بر لامپ های خلإ : 50

ترانزیستور چگونه کار می کند ؟. 51

دیود. 54

ولتاژ معکوس.... 55

بایاس دیود. 58

انواع دیود ها: 58

دیود اتصال نقطه ای: 59

دیود زنر: 59

دیود نوردهنده: LED... 62

فتو دیود. 63

دیودهای سیگنال.. 63

دیودهای قدرت: 64

دیودهای بازیابی معکوس: 65

دیودهای شاتکی: 66

آی سی چیست؟. 66

روشهای مختلف برای ساخت فیبر مدار چاپی (در خانه) 67

مراحل انجام کار 72

فصل سوم

طرح تولید سنجش ناخالصی آب.. 74خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 03:22

پیشینه و مبانی نظری روشهای سنجش رضایت مشتری

پیشینه و مبانی نظری روشهای سنجش رضایت مشتری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

به منظور سنجش رضایت مشتری می­توان از مدل­های مختلفی استفاده نمود بر اساس نوعی تقسیم بندی که مورد توافق سباستین پافرات[1] و همکارانش، توپر و هامبورگ رودولف[2] (1995) است مدل­های سنجش به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم بندی می­شوند.

مدل­های عینی بر اساس این ایده می­باشند که رضایت مشتری از طریق شاخص­هایی که به شدت با رضایت مشتری همبستگی دارند، قابل سنجش است و این شاخص­ها عقاید شخصی مشتریان نیستند. رضایت مشتری منجر به وفاداری مشتری می­شود و نارضایتی مشتری منجر به از دست دادن مشتری می­گردد. با توجه به این توجیه مدل­های عینی شاخص­هایی از قبیل سهم بازار، تعداد شکایات، سود سالانه و .... را مد نظر قرار می­دهند.اعتبار این مدل­ها تردید برانگیز است. برای مثال مقدار فروش یک محصول شرکت نمی­تواند به عنوان رضایتمندی مشتری تفسیر شود اما این عامل به عنوان یکی از شاخص­های عینی در نظر گرفته می­شوند.

بهترین شاخص­های دارای اعتبار مدل­های عینی، ممکن است نرخ نوسانات مشتری یا نرخ خرید مجدد مشتریان باشند. اما حتی این شاخص­ها به وسیله محرک­های دیگری مثل فعالیت رقبا تحت تأثیر قرار می­گیرند (ویلالبس ، 2000).

در نمودار شماره (2-8) تقسیم­بندی مدل­های سنجش رضایت مشتری دیده می­شوند.


[1] .Sebastian paffrath

[2] .Topper & hamburg rudolfخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:36

بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده

بهره‌وری میزان تولید و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده


بهره وری (میزان تولید) و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده

مقدمه

می توان گفت که بهره وری علت وجود داشتن مدیریت (اداره کردن) است. هنوز هم نحوه خوب انجام دادن کار مدیران، سرپرستان و همه کارمندان، به شناخت و درک کامل و درست از این مفهوم (اندیشه کلی) و همه اجزا تشکیل دهنده آن دارد؟

هدف این فصل کتاب، توسعه و گسترش دادن بحث و گفتمان، مطابق با به وجود آوردن ساختار (چهارچوب) می باشد که بتوان راجع به موضوعات بهره وری بحث و تبادل نظرکرد، و تعدادی از شیوه ها پیچیده و متفاوت (ناهمگون) را جهت ارزیابی کردن بهره وری در سطح (رده) سازمانی را گرد آوری کنیم.

به طور کلی، پیام آن است که بهترین شیوه یا راه حل کامل و بی نقص وجود ندارد، اما تشخیص دادن ضرورت برای بهسازی و اصلاح، می تواند اولین مرحله مهم بودن تشخیص معضل (گرفتاری) باشد، و همچنین می تواند برای استقرار یک معیار مناسب و پسندیده، بهره وری (میزان تولید) باشد.

بهره وری، حالا یک واژه رایج روزمره شده است. از زمان جنگ جهانی دوم، همه حکومتها، سیاستمداران، آکادمیک ها (دانشگاهیان) و اقتصاددانان، در مورد مهم بودن بهره وری تاکید داشتند، علت آن هم، ارتباط و وابستگی آن با علم اقتصاد به طور جامع بود، و علم جامع اقتصادی هم، به بهداشت و تندرستی ملت وابسته بود. به طور جهانی، مدیریت جمعی و مشترک به بهره وری (میزان تولید) مربوط و وابسته است، چون، آن به مانند یک شاخص مهم و اساسی بازده (راندمان) به حساب آورده می شود، آن هم وقتی که مقایسه و همانندی با رقیبان (رقبای) بازار جهانی، وجود داشته باشد

تاکید داشتن حکومت ها بر روی ارتباط و وابستگی میان بهره وری سطح زندگی، تورم و رشد و توسعه اقتصادی بود. (سال 1972 Craig)

در طی همه دورانها، همه حرفه ها، زمانی را جهت توجه کردن به مسئله بهره وری و چگونگی ارزیابی کردن آن، صرف کردند، اما به هیچ گونه از نتیجه گیری دستیابی نداشتند.

Faraday (سال 1971) اظهارنظر کرد که برداشت همراه با محاسبه بهره وری(میزان تولید)، زمینه بحث و مباحثه طولانی بود، و تلاشهای زیادی در آن مورد انجام شد، اما در نتیجه گیری از آن دارای ارزش کمی بود، زیرا آن نتیجه گیری ها حاوی نواقص و ضعف های زیادی بود، در سال 1972 ، Craig معضل بهره وری را خلاصه کرد، وقتی که او گفت که بهره وری مانند، اغفال کننده ترین مفهوم (برداشت کلی) در ادبیات بازرگانی و اقتصادی باقیمانده است. مفهوم بهره وری اغفال کننده (درهم و برهم) باقی ماند، زیرا به علت فقدان سبک کاری نظری (تئوریک) معتبرو کامل- عمدتاً در رده موسسات بازرگانی بود.

مرحله بعد- تعریف شفاش سازی بهره وری و اجزای تشکیل دهنده آن معمولا بهره وری (میزان تولید) را مانند نسبت ارزیابی فرآوری (تولید) به ارزیابی برخی یا همه اندوخته ها که برای ایجاد کردن این فرآوری استفاده شده است، تعریف و شناسایی می کنند. در شناسایی کردن به این روش (شیوه) یک یا تعدادی ارزیابی (معیار) اطلاعات به کار گرفته می شود و با یک تا تعدادی از معیارها (ارزیابی های) فرآوری مقایسه می گردد.

هنگامیکه سعی و کوشش برای ایجاد کردن همه داده ها (اطلاعات) و همه فرآوری ها (تولیدات) در یک سیستم (ساختار) انجام گرفته باشد. آن معیار (ارزیابی) به نام مجموع (معیار بهره وری یا معیار کامل بهره وری TPM) نامیده می شود. در سال 1979 ، Palik در تعریف و شناسایی خود از معیار کامل بهره وری مطرح کرد که داده ها (اطلاعات) استفاده شده در این شیوه می تواند، ساعت کار کردن کارگران، واحد سرمایه، و مقدار دقیق (میزان) مواد خام باشد، که با نتایج (پیامدهای) تولید مقایسه می گردد.

با گفتمان مجدد در مورد الگو مفهومی و نظری بهره وری، منشأ، نشانگر داده ها (اطلاعات) به سیستم (ساختار) می باشد. بدنه الگو، روش (شیوه) تبدیل و دگرش می باشد، و شاخه ها و برگها و میوه های الگو ، سیستم (ساختار) فرآوری و تولید است. الگو دو تا مسئله (معضل) اساسی و بنیادی را نشان می دهد.

1- با انتخاب کردن عوامل متفاوت داده ها (اطلاعات) و فرآوری ها (تولیدات) می تواند به معیارها (ارزیابی های ) متفاوت از بهره وری استنتاج گردد.

2- متنوع کردن مجموع عوامل داده ها و تولیدات، که بسیاری از آنها به خاطر نوع کیفی (ماهیت کیفی) آن باشد.

اختراع اولی، (اختراع ساعت خودکار) سنجش (ارزشیابی کردن) سبک کار درست و مطابق با معیار بود، اختراع دوم (اختراع چاپخانه)

مهارت و استعداد ارتباط داشتن با واژه چاپ بود. البته الهام‌ بخشیدن به ابتکار و نوآوری، تفکر اختراع ماشین چاپ، می‌تواند مانند نمونه آغازین شیوه (روش) پژوهش کردن، بررسی شود.

حکایت اختراع، چنین آغاز شد که، همزمان با جشنواره شراب، Guttenberg، متوجه شد، که او می‌تواند با بکارگیری تکنیک، و استفاده کردن از سوراخ‌های قالب- سکه، که این کار توسط فوت و فن ماشین له کردن انگور (ماشین فشار) انجام داده باشد، که باعث به وجود آمدن صفحه چاپی شد، که این صفحه چاپی ترکیبی از حروف جدا از هم، در عوض آنکه یک قالب حکاکی شده واحد و یکپارچه باشد، و در نهایت این تفکر به اختراع ماشین چاپ منتهی شد. در سال 1436 یک بازدید کننده اسپانیایی که از مجموعه شهر و نیز (در شمال ایتالیا) بازدید می‌کرد، گزارش که که «وقتی که کسی وارد دروازه شهر وینز می‌شود، با یک خیابان پهناور و بزرگ در یک طرف شهر، و دریای بزرگی در میان (وسط) شهر مواجه می‌گردد. و در یک طرف شهر هم پنجره‌هایی به طرف بناقورخانه باز شده بود، و از جهت دیگر همان مناظر هم مشاهده می‌شد، و عاقبت آنکه، یکی گالی (نوعی کشتی قدیمی) مشاهده شد، که توسط یک کشتی بزرگ دیگر یدک‌کشی شده بود. و از درون بنا، آنها برای همیدگر اطلاعیه ارسال می‌کردند، از طریق، یک فیش (برگه) عملکرد، از طرف دیگر بالیستیک (پرتابه) و خمپاره پرتاب می‌کردند، و خلاصه از همه طرف، همه چیزهایی که مورد نیاز بود، مشاهده می‌شد، و هنگامی که گالی به انتهای خیابان رسید، همه افراد مورد نیاز بر روی عرشه کشتی بودند، همه با هم مشغول کامل کردن یک پارو بودند و پارو از قسمت انتها- به انتها مجهز شده بود. به این گونه (روش) ده‌تا گالی، کاملاً مسلح، میان زمان‌بندی سه و نه (3 و 9) حاصل شد. بازدید کننده اسپانیایی، شاهد یک شیوه تولید بود، این رخداد 500 (پانصد) سال قبل از Henry Ford اتفاق افتاد.

مجموعه شهر وینز، از قسمت‌ها (بخشهای) همگون و میزان‌دار برای ساخت استفاده کرده بود. انحنا پیدا کردن کشتی جنگی، با انواع مختلف پیکان سازگاری و مطابقت داشت. قسمتهای غیرقابل انعطاف عقب کشتی با همه انواع تیغه‌های سکان کشتی و سایر افزارگان کشتی سازگاری و مطابقت داشت. قسمتهای عرشه کشتی، باید قبل معاوضه و تبادل‌پذیر باشند. این شیوه، طرح (الگو) پیش از موقع، برای کاهش دادن کنترل و اداره کردن بود. از تکه پاره‌های کشتی بزرگ باید قطعه ‌بردای می‌کردند.خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:54

بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

به صورت ورد ودر 225صفحه بروز فساد که به معنی سوء zwnj;استفاده از قدرت قانونی به منظور تأمین نفع شخصی است؛ در تمامی کشورهای دنیا از جمله مهم zwnj;ترین مسائل مدیریت امور کشورها و شهرها در سطوح خرد، میانی و کلان محسوب می zwnj;شود. به نحوی که با خود اثرات و تبعات منفی بسیاری از جمله عدم ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:36

دانلود آزمون ارشد روانشناسی سنجش و دانش و پارسه همراه با پاسخنامه در قالب pdf حدود ۴۰۰ ص

دانلود آزمون ارشد روانشناسی سنجش و دانش و پارسه همراه با پاسخنامه در قالب pdf حدود ۴۰۰ ص

دانلود آزمون ارشد روانشناسی سنجش و دانش و پارسه در قالب pdf حدود ۴۰۰ ص تمام آزمونهای ۲۵ و ۵۰ درصد ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 20:01

ارائه الگوی تصمیم گیری گروهی برای سنجش اهمیت الزامات مشتریان در محیط فازی

ارائه الگوی تصمیم گیری گروهی برای سنجش اهمیت الزامات مشتریان در محیط فازی

ارائه الگوی تصمیم گیری گروهی برای سنجش اهمیت الزامات مشتریان در محیط فازی

امروزه گسترش عملکرد کیفیت به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت کیفیت جامع میباشد که در آن نظرات و نیازمندیهای مشتریان دریافت گردیده و با استفاده از ابزارهای گوناگون، آنها را به نیازمندیهای تولید و عملیات تبدیل میکند. این تحقیق، یک الگوی جامع برای تعیین میزان اهمیّت الزامات مورد ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 01:39

ترجمه مقاله إتخاذ فناوری سنجش از دور در نقشه برداری به منظور اثبات نظریه رشد شهری

ترجمه مقاله إتخاذ فناوری سنجش از دور در نقشه برداری به منظور اثبات نظریه رشد شهری

ترجمه مقاله إتخاذ فناوری سنجش از دور در نقشه برداری به منظور اثبات نظریه رشد شهری

عنوان مقاله: إتخاذ فناوری سنجش از دور در نقشه برداری به منظور اثبات نظریه رشد شهری م.هرولد ESA GOFC- GOLD (سازمان تحقیقی مربوط به پروژه های پوشش زمین).بامحوریت علم جغرافیا جی.همفیل سی.دیتزل سی.کلارک گروه zwnj;جغرافیای zwnj;دانشگاه zwnj;کالیفرنیا(سانتا zwnj;باربارا)،(إلیسون zwnj;هال) این ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 12 >>