X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:42

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

شرح مختصر:

بیشتر افراد به درستی از روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و... می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند.

در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد. درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده وریسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده است .

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه:2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1بیان مسئله :6

4-1چارچوب نظری تحقیق :7

5-1فرضیه های تحقیق :8

6-1اهمیت وضرورت تحقیق :10

7-1 حدود مطالعاتی. 11

1-7-1قلمرومکانی تحقیق :11

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق :11

8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات:11

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه14

2-2انواع شاخص بورس درایران :15

1-2-2شاخص کل:15

1-1-2-2ویژگیهای شاخص کل :16

2-1-2-2مواردی که در شاخص کل اثری ندارند:16

3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد17

2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت:17

3-2-2شاخص بازده نقدی:17

4-2-2شاخص صنعت.. 18

5-2-2شاخص مالی. 18

6-2-2شاخص شرکت.. 18

7-2-2شاخص 50 شرکت برتر:18

3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها:19

1-3-2شاخص بورس لندن :19

2-3-2شاخص داو-جونز:19

3-3-2شاخص نزدک:19

4-3-2شاخص نیکی ژاپن:20

5-3-2شاخص دکس :20

6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) :20

7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40(:20

8-3-2شاخص استاندارد اند پورز:20

9-3-2شاخص های بورس مالزی:21

4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار :21

1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی:22

2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی :22

3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی:22

5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال:22

6-2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری:25

7-2شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا:29

8-2میانگین متحرک همگرا واگرا( سه گانه ):30

9-2شاخص قدرت نسبی:31

10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال:32

11-2مروری بر مطالعات تجربی :37

1-11-2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:37

2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور:42

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه45

2-3روش تحقیق:45

3-3اهداف تحقیق:45

4-3فرضیه های تحقیق :46

1-4-3فرضیه اصلی اول:46

2-4-3فرضیه اصلی دوم:47

5-3جامعه اماری:47

6-3مدل تحلیلی تحقیق:49

7-3 فرایند تحقیق:50

8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق:50

9-3متغیر ها و داده های پژوهش:51

10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار:52

11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق:53

12-3شاخص قدرت نسبی. 54

13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه):55

1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)56

14-3محاسبات مربوط به ریسک:56

15-3بازده :57

16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها57

17-3آزمونT مستقل. 58

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏60

2-4آزمون فرضیه ها :60

1-2-4 فرضیه اصلی اول:60

2-2-4 فرضیه اول(فرعی) :62

3-2-4فرضیه دوم (فرعی) :63

4-2-4فرضیه سوم(فرعی) :65

5-2-4فرضیه چهارم (فرعی) :66

3-4فرضیه دوم (اصلی) :68

1-3-4فرضیه اول (فرعی) :69

2-3-4فرضیه دوم (فرعی) :71

3-3-4فرضیه سوم(فرعی) :73

4-3-4فرضیه چهارم (فرعی) :74

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه78

2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها78

1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق :78

2-2-5فرضیه فرعی اول:79

3-2-5فرضیه فرعی دوم:79

4-2-5فرضیه فرعی سوم:79

5-2-5فرضیه فرعی چهارم:80

6-2-5فرضیه اصلی دوم:80

7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک:81

8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک:81

9-2-5فرضیه فرعی سوم ریسک:82

10-2-5فرضیه چهارم فرعی :82

3-5نتیجه گیری کلی تحقیق:83

5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی. 83

پیوستها

پیوست الف) جداول اماری. 86

پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS. 92

منابع و ماخذ

منابع فارسی:107

منابع لاتین:109

چکیده انگلیسی:111

جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق. 5

جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری. 48

جدول 1-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 61

جدول 2-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61

جدول 3-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 61

جدول 4-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 62

جدول5-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص کل. 63

جدول6-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوروش در زمان رشدشاخص... 63

جدول 7-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص 64

جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص... 64

جدول9-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 65

جدول 10-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 66

جدول11-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی. 66

جدول 12-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخصقدرت نسبی. 66

جدول13-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 67

جدول14-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه)67

جدول15-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص... 68

جدول 16-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 68

جدول17-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69

جدول 18-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال. 69

جدول19-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 70

جدول20-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص... 70

جدول21-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد70

جدول22-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص... 71

جدول23-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72

جدول24-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 72

جدول25-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 73

جدول26-4 آماره توصیفی ریسک سهام شاخص قدرت نسبی. 73

جدول 27-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 74

جدول 28-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان. 75

جدول29-4 آماره توصیفی ریسک سهام میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)75

جدول 30-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش.. 75

جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات.. 76

نمودار 1-2 سیگنال هایمیانگین همگراواگرا(سه گانه)30

نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی. 32

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 49خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 17:23

پاورپوینت معماری پایدار و شاخص های آن

پاورپوینت معماری پایدار و شاخص های آن

پاورپوینت دیوارهای ساختمانی ۳2 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

تأثیرات عصر ارتباطات و صنعتی شدن جوامع بر فضاهای معماری کاملاً مشهود است ، و هر روز فرمها و طرح های متفاوتی را در معماری شاهد هستیم ، طرح ها و فرم هایی که شاید با توجه به یک سری شرایط و ضوابط و یا بدون توجه به شرایط خاص و صرفاً به علت فرم های جالب توجه یا تقلید صرف ساخته می شوند. اما امروز با توجه با کاستی ها و معضلات که در زمینه حفظ و استفاده بهینه از انرژی با آن مواجه هستیم و همچنین توجه به بهینه سازی فضاهای معماری و تغییر نیازهای عملکردی ما از معماری باید به سوی تعریف نوینی از خلق بناها با عنوان "معماری پایدار" باشیم .
و برای کاربردی تر کردن آن باید اصول کلی این نوع معماری شناخته شود . از آنجایی که هیچ بنایی را نمی توان بصورت مطلق و صد در صد پایدار دانست ، باید فضاهایی خلق شوند که به صورت نسبی به این اصول نزدیک باشند و یک محیط پاک و سالم بر اساس بهره برداری موثر از منابع طبیعی و اصول اکولوژیکی خلق شوند و در اکثر نوشته ها و مقاله ها از معماری پایدار صرفا به عنوان معماری سبز یا اقلیمی یاد می کنند اما مشخصه های مهم دیگری در خلق معماری پایدار تاثیر گذارند. که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

.
فهرست:

عنوان
معماری پایدار و شاخص های آن
مقدمه
معماری پایدار چیست؟
2 – 1 تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی
2 – 2 هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست درک محیط :
2 – 3 صرفه جویی در مصرف انرژی:
2 – 4 پاسخ درست به نیاز های عملکردی
2 - 5 خوانایی و دور از ابهام :
2 – 6 الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی
2 – 7 استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی :
3 - نتیجه گیری

.

عنوان: معماری پایدار و شاخص های آن

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: ۳2 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

 معماری پایدار و شاخص های آن, پاورپوینت معماری پایدار و شاخص های آن, دانلود پاورپوینت معماری پایدار و شاخص های آن,خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:12

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

-مقدمه................................................................................................................

2 -تاریخچه..................................................................................

3-تعریف بهره وری..........................................................................................

4- تفاوت بهره وری با تولید..............................................................................................

5- اهمیت بهره وری.............................................................................

6- سطوح بهره وری....................................................................

7-چرخه مدیریت بهبود بهره وری.............................................................................

8- تعریف شاخص های بهره وری...............................................................................

9- انواع شاخص های بهره وری...............................................................................

10-اثربخشی...........................................................................................

11-سطوح مختلفی که شاخص های بهره وری برای اندازه گیری می شوند..........

12-واحد اقتصادی......................................................................................

13- ارزش افزود...................................................................................................

14- روش های محاسبه ارزش افزوده .......................................................................

15- ارزش ستانده........................................................................................

16-مصرف واسطه....................................................................................

17-جبران خدمات کارکنان.....................................................................

18-تشکیل سرمایه............................................................................

19-ارزش موجودی سرمایه...................................................................

20-انرژی..............................................................................

21- شاخص های تعدیل....................................................

22- تمرین عملی 1 ................................................................

23- تمرین عملی 2 ...........................................................

24- محاسبه ارزش افزوده از سه روش.....................................

25- منابع و مآخذ..................................................خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 19:41

شاخص های بورس اوراق بهادار

شاخص های بورس اوراق بهادارمقدمه

یکی از الزامات اساسی برای ره پیمودن به سمت توسعه و پیشرفت ، توجه به سرمایه و سرمایه گذاری است و در لوای سرمایه گذاری است که امور دیگر مانند افزایش تولید ، افزایش رفاه و ایجاد اشتغال محقق خواهد گردید. بورس اوراق بهادار ، یکی از عناصر اصلی در بازار سرمایه هر کشور است و شاخص به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در جهت شناسایی بورس به شمار می رود . مقاله حاضر در راستای اهمیت شاخص بازار بورس ، به توضیحاتی در این زمینه پرداخته است .

سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مهم تولید، در کنار دیگرنهادهای تولید مثل نیروی کار، منابع طبیعی، فن آوری، مدیریت و فرهنگ از اهمیتی فراوان برخوردار است. پویایی بازار سرمایه هر کشوری نشان دهنده وضعیت این نهاد مهم تولید و نشان گر درصد توسعه یافتگی آن کشور است. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهمترین و اساسی ترین بازارهای سرمایه ایران، فعالیت خود را از دهه 1340 آغاز نموده و تا به حال راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مالی کشورهای مختلف چگونگی وضعیت شاخص است. بورس تهران اگرچه سابقه ای دیرینه (متجاور از چهاردهه) دارد، تنها از سال 1368 به محاسبه شاخص کل قیمت و از سال 1376 به بعد به محاسبه شاخص های فرعی دیگر پرداخته است.

متن حاضر به بررسی شاخص های بورس اوراق بهادار پرداخته است از جمله موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفته است. کلیاتی در مورد بازارهای مالی و ابزارهای مورد معامله در آنها، بررسی شاخص در سطح بین الملل و بررسی شاخص سهام در بورس تهران می باشد.

1- ابزارهای بازاز پول مثل : اوراق خزانه قراردادهای بازخرید

2- ابزارهای بازار سرمایه، مثل اوراق سهام و قرضه

3- ابزارهای شفته : اوراق اختیار و تاخت

ابزارهای قابل معامله

طبقه بندی کلی بازارها و ابزارهای مالی
دارائیهای مالی

سرمایه گذاری غیرمستقیم

(صندوق های سرمایه گذاری)

(در بازارهای سازمان یافته)

بازار پول

تقسیم بندی های بازار سرمایه

بازار سرمایه

از نظر سررسید ابزار مورد معامله

از نظر عمر ابزار مورد معامله :

1- بازار اولیه : بازاری که در آن وام گیرنده اوراق بهادار جدیدی را منتشر می کند و در ازای وجه نقد به سرمایه گذار (خریدار) می فروشد.

2- بازار ثانویه : بازاری که در آن اوراق بهادار منتشره در بازارهای اولیه داد و ستد می شود، مثل بازار بورس

3- بازار سوم : شامل کلیه بازارهای خارج از بورس است که در آن اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته شده اند، داد و ستد می شوند.

4- بازار چهارم : هنگامی که به وجود می آید که دو سازمان بزرگ (افراد ثروتمند) بدون دخالت کارگزار اوراق بهاداری را مستقیماً معامله می کنند.

بنابراین در بحث مربوط به شاخص ها در این جا بازار بورس و اوراق سهام و قرضه مد نظر هستند.

شاخص :

واژه شاخص (index) به معنای نمودار، نماینده، نشان دهنده و نمایاننده می باشد. از نظر کاربری شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن می باشد. شاخص وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند. بنابراین بر مبنای شاخص می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود.

شاخص های بازار اوراق بهادار

معمولاً شاخص های بازار اوراق بهادار مربوط به سهام و اوراق قرضه هستند. با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان شاخص های سهام، تمرکز بیشتری بر شاخص های مذکور خواهیم داشت. متداول ترین سؤالی که در خصوص بازارهای سهام پرسیده می شود این است که وضعیت بازار امروز چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال نیاز به گزارش ترکیبی از عملکرد بازار است که به صورت میانگین ها و شاخص را نشان داده شده است. به خاطر تعدد زیاد بازارهای سهام (اعم از داخلی و خارجی) شاخص های متعددی برای بازار سهام وجود دارد که در این بخش روش های محاسبه و مهمترین شاخص ها بررسی می شود.

شاخصهای قیمت سهام

شاخصهای قیمت سهام در تمامی بازارهای مالی دنیا، به مثابه یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار ، از اهمیت و توجه زیادی برخوردارند. شاید مهم‌ترین دلیل این توجه روزافزون ، این امر باشد که شاخصهای مزبور از تجمیع حرکتهای قیمتی سهام تمامی شرکتها یا طبقه خاصی از شرکتهای موجود در بازار بورس ، به دست می‌آیند و در نتیجه بررسی جهت و اندازه حرکتهای قیمتی را در بازار سهام ، امکان‌پذیر می‌سازند. در واقع گسترش نظریه‌ها و نوآوریها مالی در یکی دو دهه اخیر بر پایه نقش محور ی توجه به حرکت عمومی بازار به چند دلیل مفید و مهم است :

1- کاربرد اصلی و عمده شاخصها ، محاسبه بازدهی کل بازار، یا عناصر مشخصی از بازار در یک دوره معین ، و استفاده از نرخهای بازده محاسبه شده به مثابه مبنایی برای قضاوت درباره پرتفویهای مختلف است .

2- شاخصها همچنین برای توسعه و ایجاد پرتفوی شاخصی به کار می‌روند . برای اکثر مدیران سرمایه گذاری ، معمولا کسب بازدهی فراتر از بازدهی بازار در طولانی مدت و به طور مداوم مشکل می‌باشد .در این صورت یک راهکار ساده ، سرمایه‌گذاری در پرتفویی است که قابل رقابت با پرتفوی بازارمی‌باشد . این ایده منجر به ایجاد صندوقهای شاخصی شده است که هدف آنها پیگیری عملکرد شاخصهای مشخص بازار ، در طول زمان می‌باشد .

3- قیمت سهام ، اغلب بیانگر انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکتهاست . از این رو شاخصهای بازار نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی کل اقتصاد می‌باشند . تحلیلگران اوراق بهادار ، مدیران پرتفوی و سایر متصدیان اقتصادی ، از شاخصهای بازار ، برای بررسی متغیرهاییکه حرکت کل قیمتهای سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند ، استفاده می‌کنند . برای مثال میتوان به تحلیل رابطه بین بازده سهام یا اوراق قرضه در ایالات متحده ، ژاپن و المان اشاره کرد .

4- سایر گروههای علاقمند به شاخصها ، تحلیلگران فنی هستند . آنها بر این باورند که " تغییرات تاریخی قیمتها " می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات آتی آنها استفاده شود . برای مثال ، به منظور پیش‌بینی حرکات قیمتی سهام در آینده، آنها نمودار قیمت و حجم تغییرات شاخصهای بازار سهام ، همانند شاخص داوجونز را ترسیم می‌نمایند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: شاخص، بورس، اوراق، بهادار
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 07:27

دانلودعوامل موثر بر پیشرفت و ترقی کسب و کار و اهمیت بهره وری و شاخص های مرتبط با آن

دانلودعوامل موثر بر پیشرفت و ترقی کسب و کار و اهمیت بهره وری و شاخص های مرتبط با آن

دانلودعوامل موثر بر پیشرفت و ترقی کسب و کار و اهمیت بهره وری و شاخص های مرتبط با آن

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:30 مقدمه تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:46

پهنهبندی مخاطرات زمینلغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخان

پهنهبندی مخاطرات زمینلغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخان

پهنهبندی مخاطرات زمینلغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخان

منطقه مورد مطالعه، حوضه آبریز سد ستارخان اهر، در 11 کیلومتری غرب شهر اهر در استان آذربایجان شرقی و بر رویرودخانه اهرچای قرار گرفته است. با توجه به مستعد بودن منطقه نسبت به زمینلغزش و وجود لغزشهای زیاد در منطقه،شناسایی عوامل موثر در وقوع این پدیده طبیعی و شناخت مناطق مستعد ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 23:11

بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر از دیرباز در پهنه ی وسیع کشورهای مختلف به ویژه مناطق واقع در اقلیم هایگرم و خشک به دفعات به وقوع پیوسته و خسار ات زیادی در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی، زیست محیطی و مانند آن به همراه آورده است. بدون تردید، نخستین گام به منظور ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 13:28

بررسی تجارب نهادهای بین المللی در تعیین شاخص های کیفیت زندگی به منظور توسعه کیفیت زندگی شهری

بررسی تجارب نهادهای بین المللی در تعیین شاخص های کیفیت زندگی به منظور توسعه کیفیت زندگی شهری

بررسی تجارب نهادهای بین المللی در تعیین شاخص های کیفیت زندگی به منظور توسعه کیفیت زندگی شهری

بررسی فرآیند رشد و توسعه شهرها در کشورهای در حال توسعه،کاهش سطح کیفیت زندگی را در اینشهرها نشان می دهد. رشد سریع شهرنشینی و توسعه کالبدی ناهماهنگ و بی برنامه شهرها، باعث شدهاست این شهرها با مشکلات زیادی همچون سوداگری زمین، ساخت و سازهای غیرقانونی، تغییر کاربریها و غیره ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 13:21

تشخیص وجود خرابی در تیر و محل آن با استفاده از روش تبدیل هیلبرت هوانگ و شاخص چگالی طیفی توان

تشخیص وجود خرابی در تیر و محل آن با استفاده از روش تبدیل هیلبرت هوانگ و شاخص چگالی طیفی توان

تشخیص وجود خرابی در تیر و محل آن با استفاده از روش تبدیل هیلبرت هوانگ و شاخص چگالی طیفی توان

آسیبهای سازهای موجب تغییرات نامطلوب در کارایی سازه میشود. لذا عیب یابی به موقع سازه بمنظورتعمیر سریع، برای جلوگیری از پیشروی آسیب و تأمین ایمنی و کارایی سازه با حداقل هزینه ضرورتدارد. هدف از این تحقیق شناسایی وجود و محل خرابی در سازه های خطی با استفاده از روشهای مبتنیبر ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 10:50

تدوین شاخص های طراحی شهری موثر بر کاهش تاثیرات جزایر گرمایی نمونه - موردی میدان انقلاب تهران

تدوین شاخص های طراحی شهری موثر بر کاهش تاثیرات جزایر گرمایی نمونه - موردی میدان انقلاب تهران

تدوین شاخص های طراحی شهری موثر بر کاهش تاثیرات جزایر گرمایی نمونه - موردی میدان انقلاب تهران

الگوی توسعه شهر ها و طراحی شهری آثار خود را بر روی افزایش مصرف انرژی و هم چنین گرم تر شدن هوا کهناشی از افزایش انتشار گازهای گلخانه ای است گذاشته است و تهران به عنوان مهمترین کلانشهر ایران نیز از اینقاعده مستثنا نیست و تعداد مناطق جزایر حرارتی آن روز به روز در حال افزایش است و ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>