دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:43

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام با متغیر مجازی آزمون شده است.براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله پژوهش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش

فرضیات پژوهش

روش پژوهش

جامعه ، نمونه آماری و دوره زمانی تحقیق

مدل آماری تحقیق

متغیرها و نحوه محاسبه آنها

آماره توصیفی متغیرهای تحقیق

آزمون های مرتبط با مدل تحقیق

آزمون چاو

آزمون نرمال بودن جملات پسماند

آزمون ریشه واحد12 دیکی فولر13

آزمون پایایی جمله پسماند

برآورد مدل تحقیق

نتیجه آزمون فرضیات پژوهش

نتیجه آزمون فرضیه اول

نتیجه آزمون فرضیه دوم

تحلیل و نتیجه‌گیری

پیشنهادات تحقیق

پی نوشت ها

منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:42

رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دارایی در علم حسابداری دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاری و داراییهای دورة قبل و برای نسبی کردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دورة قبل تقسیم می کنیم . فرصتهای سرمایه‌گذاری نیز در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت متفاوت است . شرکتهایی که از این فرصتها استفاده بیشتری می کنند چشم انداز روشنی از آینده آنها متصور می شود . از جمله عوامل تأثیر پذیر نسبت به استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری رشد داراییهامیباشد.فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست ازاینکه فرصت سرمایه گذاری با رشد داراییها همبستگی مثبت دارد. جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که از این تعداد 98 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روشهای آماری تحلیل رگرسیون ، معادله خطی ، ضریب پیرسون استفاده گردید و یافته های پژوهش به این شرح زیر بیان می گردد :

بین فرصتهای سرمایه گذاری ورشد داراییهاهمبستگی مثبت وجود دارد، هم چنین بین نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام و رشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد . بین نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام عادی و رشدداراییها همبستگی مشاهده نشد و بین ورشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه طرح

پیشینه تحقیق

مبانی نظری

فرصتهای سرمایه گذاری (IOS)

رشد دارائیها

فرضیه تحقیق

دلایل سرمایه گذاری در رشد داراییها

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

نتایج تحقیق

پیشنهادها

پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق

منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:43

رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شرح مختصر:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام براساسرویکرد مقایسه ایکیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام با متغیر مجازی آزمون شده است.براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله پژوهش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش

فرضیات پژوهش

روش پژوهش

جامعه ، نمونه آماری و دوره زمانی تحقیق

مدل آماری تحقیق

متغیرها و نحوه محاسبه آنها

آماره توصیفی متغیرهای تحقیق

آزمون های مرتبط با مدل تحقیق

آزمون چاو

آزمون نرمال بودن جملات پسماند

آزمون ریشه واحد12 دیکی فولر13

آزمون پایایی جمله پسماند

برآورد مدل تحقیق

نتیجه آزمون فرضیات پژوهش

نتیجه آزمون فرضیه اول

نتیجه آزمون فرضیه دوم

تحلیل و نتیجه‌گیری

پیشنهادات تحقیق

پی نوشت ها

منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:23

بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شرکتهای تولیدی

بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شرکتهای تولیدی


چکیده

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکت ها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفاء می کند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور می باشد؛ زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم می شود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه-گذاری و ساختار مالکیت به عنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق می تواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. لیکن نتایج تحقیق با درنظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند نشان می دهد که تقریباً هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد

فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه 6

بیان مساله 7

اهمیت و ضرورت پژوهش 8

سوال اصلی : 8

سوالات فرعی : 8

اهداف پژوهش 9

هدف اصلی : 9

هدفهای فرعی : 9

فرضیات پژوهش 9

تعریف اصطلاحات وواژه ها 10

پیشینه تحقیق: 18

ادبیات موضوع 22

روش تحقیق 47

جامعه آماری 47

نمونه آماری وروش نمونه برداری 48

روشهای جمع آوری اطلاعات 48

تعریف اصطلاحات وواژه ها 48

تجزیه و تحلیل داده ها 49

نتایج تحقیق 51

نتایج سؤالات پرسشنامه تحقیق 51

سایرنتایج 53

نتایج فرضیه فرعی 54

محدودیتهای تحقیق 55

پیشنهادها 57

پیشنهادهای فرضیه اول 58

پیشنهادهای فرضیه دوم 60

ارائه پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی 61

پرســـشنامه 62

فهرست منابع 63خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:18

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

“ نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”. 2

“ تعریف شرکت دولتی ”. 3

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی : 3

اساسنامه شرکت دولتی : 6

ارکان شرکت دولتی : 6

وظایف مجمع عمومی : 7

“ وظایف هیئت مدیره ” : 8

“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ” ـ 9

2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ 10

3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ 11

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”. 12

“ قیمت تمام شده ” : 19

“ موجودی مواد اولیه دراول سال ”ـ 22

“ خرید مواد اولیه ظرف سال ” ـ 23

“ موجودی مواد اولیه در آخر سال ” ـ 23

جمع مواد مصرفی ـ 24

“ حقوق ومزایای کارشناسان خارجی” ـ 25

“ لوازم یدکی و ابزار کار ”ـ 27

“ آب برق و سوخت ”ـ 27

انواع بودجه شرکتهای دولتی. 28

بودجه جامع. 29

فهرست منابع بودجه نقدی : 30

در رابطه با اخذ وام : 32

اوراق قرضه یا اوراق مشارکت : 32

ب ـ بودجه مالی ـ : 33

“ تهیه و تنظیم بودجه در بانکها ”. 35

“ مسئول بودجه بانک ”. 36خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:48

بررسی ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی

بررسی ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی


ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

مقدمه – گر چه برای تشکیل شرکتهای تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آنها حضول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت دربارة هر یک از شرکتها کافی است ولی برای اینکه «شناسائی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تأسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

همانطور که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می‌گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می‌کنند و هر فردی دارای ورقة هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامة ثبت تحصیل نماید.

ثبت شرکتها نه تنها برای معرفی و شناسائی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکتها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آنها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا ارادة آنان در این باب کوچکترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکتها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکتها مقرر داشته که : «مراجعه بدفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی که می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.»

با اجرای مقررات ثبت شرکت‌ها نتایج ذیل حاصل می‌شود:

اولا- شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی وشناخته می‌شود.

ثانیاً – می‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاً- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می‌گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاً – شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطراز رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می‌کنند.

خامساً – افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می‌کنند و با اتکاء برسمیت آن می‌توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساً – در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می‌شود.

علاوه بر مراتب ، قاعده الزامی بودن ثبت شرکتها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکتهائی که رعایت مقررات نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التأثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.

انواع ثبت شرکتها عبارتند از :

1- شرکت‌های تجارتی داخلی.

2- شرکتهای فرعی.

3- شرکتهای تجاری خارجی.

4- شرکت دارای امتیاز.

5- شرکت های بیمه .

6- شرکت های کسبه جزء.

7- مؤسسات غیرتجاری.

ثبت شرکتهای داخلی

مستندات- مقررات مربوط به ثبت شرکتهای ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکتهای مصوبه خرداد ماه 1310 و آئین نامه اجرائی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامة قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.

باید توجه داشت که چون در 1303 و 1304 شمسی قانون تجارت مجموعاً 387 ماده تصویب و شرکتهای تجارتی برای اولین دفعه در آن قانون عنوان پیدا کرده بود قانون ثبت شرکتها و آئین نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظیم گردیده و سپس نظامنامه قانون تجارت که در تاریخ موثر تصویب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظیم گردیده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شرکتها از سال 1310 بیشتر نیست.

ضرورت ثبت – قانون تجارت در ماده 220 میگوید: « هر شرکت ایرانی که فعلا (اردیبهشت 1311 ) وجود دارد یا در آتیه ( از آن تاریخ ببعد) تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد بود.

این مجازات علاوه بر مجازاتی که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر است.»

بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاید و به ثبت نرسد اولا شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکاء عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاً غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاً‌مجازاتهای مندرج در قانون ثبت شرکتها را تحمل نماید.

علاوه بر مجازاتهای مزبور طبق ماده 198 چنین شرکتی محکم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت واجرای مقررات راجعه به ثبت شرکت اعلام می‌شود ولی «هیچیک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند عذر قرار دهند.»

ثبت شرکتهای بیمه

بموجب ماده 7 قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد 1310 «شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.»

بنابراین تاسیس شرکت بیمه تابع نظامنامه‌های وزارت عدلیه (1) است و از جمله نظامنامه‌ها نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها است که در ماده 27 ثبت شرکت بیمه را شرط لازم برای عملیات آن قرار داده و می گوید : «شرکت های بیمه عمر اعم از ایرانی و خارج نمی توانند در ایران اقدام به عملیات نمایند مگر اینکه قبلا از دولت تحصیل اجاره کرده و بعد به ثبت رسیده باشند.»

مقررات ثبت شرکتهای بیمه پس از تحصیل اجازه از دولت همانست که در قانون و نظامنامه ثبت شرکتها مندرج می باشد و با سایر شرکت‌های فرق زیادی ندارد. جز اینکه حداقل دو میلیون ریال سرمایه داشته باشد و وضع مالی آن بتصدیق وزارت اقتصاد ملی رضایت بخش باشد و اگر بیش از ده درصد سرمایه در دست خارجی ها باشد ضمانت نامه بانکی برای مبلغ یک میلیون ریال بسپارند که وثیقه غرامت نقض شرایط یا جرائم قانونی یا مطالبات اشخاص باشد. همچنین حق الثبت آن بطور ثابت سه هزار ریال است.

ثبت شرکتهای کسبة جزء

در مورد ثبت شرکتهای واقعه بین کسبة جزء مقررات ماده 34 الحاقی مورخ 20/4/1313 به آئین نامه اجرائی ثبت شرکتهای تجاری حاکی است که شرکتهای مزبور باید بعنوان قرارداد در دفاتر اسناد رسمی طبق مقررات ثبت اسناد رسمی به ثبت برسد.

ثبت موسسات غیرتجارتی

ماده 585 قانون تجارت ثبت موسسات غیرتجارتی را به «نظامنامه وزارت عدلیه موکول کرده، وزارت مزبور در سال 1311 شمسی نظامنامه‌ای در این مورد تصویب کرد که سپس تبدیل به «آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی» در سال 1337 شمسی گردید.

اینک آیین نامه مزبور که در شماره 4016 مورخ 5/9/37 روزنامه رسمی کشور انتشار پیدا کرده برای ثبت این قبیل موسسات مورد عمل و استناد است.

این آئین نامه مشتمل بر 14 ماده ودارای فصول زیر است:

مقدمه،تسلیم اظهارنامه مجامع و مؤسسات غیرتجارتی، انحلال تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی، حق الثبت.

ماده اول آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که در واقع تفسیر قانونی ماده 584 قانون تجارت است می‌گوید:

«مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیة تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یانداشته باشند.»

فهرست:

ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی.. 1

ثبت شرکتهای داخلی.. 3

ثبت شرکتهای خارجی.. 11

ثبت شرکتهای بیمه. 16

ثبت شرکتهای کسبة جزء. 16

ثبت موسسات غیرتجارتی.. 17

خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 03:48

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان اهداف قوانین و آموزشهای شرکتهای هرمی ۱۰۰ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان اهداف قوانین و آموزشهای شرکتهای هرمی ۱۰۰ ص

لیدرهای عزیز این جزوه را کاملاً مطالعه نموده و بعد از ورود افراد به این تجارت در همان ابتدای کار این مطالب را توضیح دهید. قانون اول کمپانی قبل از آموزش با کسی صحبت نکنید خیلی خیلی مهمه!! hellip; می دونید چرا؟ برای اینکه به احتمال قوی میرند و افراد حلقه تأثیر گذاریشون را خراب می ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 23:18

پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار

پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار

پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار

دسته بندی حسابداری فرمت فایل Word حجم فایل 592 KB تعداد صفحات فایل 120 موضوع : پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار مقدمه یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 13:30

تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی 75 ص

تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی 75 ص

تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی 75 ص

تاریخچه نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: تفاوت، شرکتهای، دولتی، موسسات، ص
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 12:04

بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقیق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقیق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقیق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد 64 صفحه pdf ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>