X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:37

بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، همچنین بررسی و کشف راهکارهای جدید برای مسئولین جهت جذب گردشگران و رونق هر چه بیشتر صنایع دستی در .. می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان میراث فرهنگی شهرستان که به صورت رسمی و قراردادی شامل64 نفر هستند ، می باشند.

با توجه به محدودیت جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده نموده و 60 پرسشنامه جمع آوری شد. قلمرو مکانی این پژوهش شهرستان و واحدهای تابعه می باشد.

در این مطالعه برای گرد آوری داده ­ها از پرسش نامه و اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی استفاده شده است.

برای برآورد پایائی پرسش نامه تعداد 30 پرسش نامه در مرحله پیش آزمون (pretest) مورد استفاده قرار گرفت و بعد از استخراج، نمرات مربوط به هر پرسش نامه و وارد نمودن آن­ها به کامپیوتر از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. از آن جا که ضریب بدست آمده برای متغیرها بالا­ی 60/0 می­باشد می­توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر می­باشد.

در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و سایتهای علمی مختلف برای مطالعه اطلاعات موجود در زمینه صنایع دستی استفاده شده است. تمامی تحلیل های آماری توسط نرم افزار18SPSSانجام شده است.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق. 3

1-3- اهداف تحقیق. 4

1-3-1- هدف علمی :5

1-3-2- هدف کاربردی :5

1-3-3- اهداف پژوهش حاضر :5

1-4- فرضیات تحقیق. 5

1-4-1- فرضیه اصلی :5

1-4-2- فرضیات فرعی :5

1-5- قلمرو تحقیق. 5

1-5-1- قلمرو مکانی :5

1-5-2- قلمرو زمانی :5

1-6- واژگان کلیدی پژوهش :6

1-7- تاریخچه مطالعاتی.. 6

1-7-1- تحقیقات خارجی :6

1-7-2- تحقیقات داخلی :7

1-8- چارچوب نظری :7

1-9- مدل مفهومی پژوهش :8

فصل دوم

مروری بر ادبیات پژوهش

مقدمه :10

2-1- تعریف صنایع دستی :10

2- 2- تاریخچه صنایع دستی در جهان و ایران :11

2-3- صنایع دستی در بستر تاریخ ایران :12

2-4- صنایع دستی، آمیزه ای از هنر و صنعت :12

2-5- رشد و توسعه صنایع دستی :13

2-6- صنایع دستی جاذبه ای برای گردشگران :13

2-7 - توسعه صنایع دستی راهکاری برای ایجاد اشتغال پویا :14

2-8- مشکلات و موانع توسعه صنایع دستی :15

2-9- برهم کنش میان صنایع دستی و گردشگری و تعاملات با مقوله های فرهنگی :16

2-10- رابطه ی بین صنایع دستی و توریسم :17

2-11- نقش اقتصادی صنایع دستی :17

2-12- نقش صنایع دستی ایران در توسعه اقتصادی :19

2-13- توسعه صنایع دستی ایران :21

2-14- اهمیت صنایع دستی در اقتصاد. 21

2-14-1- اهمیت صنایع دستی در روستاها (آثار کلان صنایع دستی )21

2-14-2- خصوصیات ویژه در صنعت دستی :22

2-14-3- توان و اشتغال زایی :22

2-14-4- سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی :22

2-14-5- ارزش افزوده و سرمایه اولیه جهت سرمایه گذاری در صنایع دستی :22

2-14-6- جذب توریسم:23

2-15- نقش صنایع دستی در توسعه فرهنگی کشور:23

2-16- صنایع دستی، هویت ملی و توسعه فرهنگی :23

2-17- نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی.. 24

2-18- نقش صنایع دستی در توسعه صادرات :24

2-19- مشکلات صنایع دستی در ایران :25

2-20- حوزه های شغلی متعدد در صنایع دستی :26

2-20-1- حوزه آموزش وپژوهش :26

2-20-2- حوزه های فن آوری :27

2-20-3- حوزه های سیاستگذاری و برنامه ریزی :27

2-20-4- سایر محورها :27

2-21- تاریخچه شهرستان :28

2-22-کارکنان و مردم :28

2-23- سازمان‌های خدماتی :29

2-24- وفاداری مشتری :30

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

مقدمه. 32

3-1- جامعه آماری :32

3-2- حجم نمونه :32

3-3- ابزار جمع آوری اطلاعات :33

3-4- سنجش روائی و پایائی پرسش نامه :33

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 34

3-6- متغیرهای پژوهش... 34

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها34

3-8- تحلیل عاملی اکتشافی :35

3-8-1- تحلیل عاملی تاییدی :35

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه. 37

4-1- آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه. 37

4-1-1- آمار توصیفی توسعه اقتصادی :37

4-1-2- آمار توصیفی توسعه اجتماعی:39

4-1-3- آمار توصیفی توسعه فرهنگی :41

4-2- آمار استنباطی.. 53

4-2-1- فرضیه اصلی:53

4-2-2- فرضیه فرعی اول :53

4-2-3- فرضیه فرعی دوم :53

4-2-4- فرضیه فرعی سوم :54

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 56

5-1- نتایج فرضیات پژوهش... 56

5-1-1- بررسی فرضیه یک.... 56

5-1-2- بررسی فرضیه دو. 56

5-1-3- بررسی فرضیه سه. 57

5-2- پیشنهادات کلی ( عمومی )58

5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش :58

5-4- پیشنهادات به محققان آتی.. 59

5-5- محدودیت های پژوهش :59

پیوست: پرسشنامه. 60

منابع فارسی.. 66

منابع لاتین.. 68

فهرست جداول

جدول4-1 فراوانی گویه های متغیر توسعه اقتصادی.. 38

جدول4-2 آمارتوصیفی توسعه اقتصادی.. 38

جدول4-3 فراوانی گویه های متغیر توسعه اجتماعی.. 39

جدول4-4 آمارتوصیفی توسعه اجتماعی.. 40

جدول4-5 فراوانی گویه های متغیر توسعه فرهنگی.. 41

جدول4-6 آمارتوصیفی توسعه فرهنگی.. 42

جدول4-7 آزمون t وابسته. 53

جدول4-8 آزمون t وابسته. 53

جدول4-9 آزمون tوابسته. 53

جدول4-10 آزمون t وابسته. 54خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:39

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش 1

1-1 مقدمه 1

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهمیت پژوهش 7

1-4 اهداف تحقیق : 9

1-4-1 هدف کلی 9

1-4-2 اهداف جزئی 9

1-5 سوالات پژوهش 10

1-6 فرضیات پژوهش 11

1-7 تعاریف عملیاتی 12

1-8 تعاریف ، اصطلاحات و واژه های کلیدی تحقیق 12

1-9 خلاصه فصل 14

فصل دوم: ادبیات پژوهش 16

2-1 مقدمه: 16

2-2 تاریخچه پیدایش آموزش و پرورش دراسلام و ایران 19

2-3 تاریخچه ظهور و تکوین آموزش و پرورش دوره متوسطه 27

2-4 مزایای طرح جدید دوره متوسطه 29

2-5 دلایل اولویت اجرای طرح جدید متوسطه 30

2-6 اهداف دوره متوسطه 31

2-7 پژوهش های انجام یافته 33

2-8 تحقیقات انجام گرفته در ایران 33

2-9 تحقیقات انجام گرفته در خارج 35

2-10 مقالات ترجمه شده 37

2-10-1 اثرات جامعه در آموزش و پرورش 37

2-10-2 تاثیرات خانواده درآموزش و پرورش 38

2-10-3 چرا نقش خانواده در آموزش مهم است؟ 40

2-10-4 چه شواهدی دال بر وجود اهمیت نقش مشارکت خانواده ها در آموزش وجود دارد؟ 41

2-10-5 حلقه ی دوستان در محیط آموزش 42

2-11 نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 44

2-11-1 تعریف نظری موضوع : 45

2-11-2 پیشینه نظری موضوع 45

2-11-3 خانواده به عنوان معلم و الگو 55

2-11-4 خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت 55

2-11-5 نقش خانواده در یادگیری دانش آموزان 56

2-11-6 نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان 66

2-11-7 تاثیر عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 80

2-11-8 نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 86

2-11-9 نقش و تأثیر والدین - خصوصاً سواد آنها - بر پیشرفت تحصیلی فرزندان 92

2-11-10 نقش والدین در موفقیت های تحصیلی ورفتاری فرزندان 95

2-11-11 عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان 99

2-11-12 شرایط اقتصادی خانواده و نقش آن در پیشرفت تحصیلی یا ترک تحصیل دانش آموزان 100

2-11-13 سیستم آموزشی غلط و محافظه کارانه خانواده و مدرسه 105

2-12 بررسی تاثیر ارتباط مستمر اولیا و مربیان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 111

2-13 نقش خانواده در مدرسه 117

2-14 نقش اجتماع در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 119

2-14-1 جایگاه مشاوره در پیشرفت تحصیلی و رشد همه جانبه عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دوره ی عمومی 121

2-14-2 نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان 133

2-14-3 نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 139

2-14-4 نقش فرهنگ در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 141

2-15 تاثیر مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 143

2-15-1 ویژگیهای دبیران دوره متوسطه 148

2-15-2 برنامه های درسی دوره متوسطه 153

2-15-3 برنامه های درسی(تعاریف، طول مدت تحصیلی و واحدهای درسی) 155

2-15-4 بررسی جو روانی - اجتماعی کلاس و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 158

2-16 نقش انگیزش در یادگیری‌ و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 168

2-16-1 روشهای ایجاد انگیزه و رغبت دانش آموزان به درس ، کلاس و مدرسه توسط معلم 173

2-16-2 تأثیر انگیزش در آموزش و پرورش و کلاس درس، پیشنهاداتی به معلمان 178

2-17 عوامل موثر بر نشاط دانش آموزان در کلاس درس 182

2-18 تاثیر نقش مشاور در مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 185

2-18-1 وظلیف کادر آموزشی و اداری مدرسه در قبال مشاوره و راهنمایی 202

2-18-2 نقش انتظارات معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 204

2-18-3 نقش‌ معلم‌ در ‌بهداشت ‌روانی ‌دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی آنها 207

2-19 راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی 212

2-20 نقش ارتباط سالم در رشد اخلاقی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان 221

2-21 تاثیر دوستان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 239

2-21-1 دوستان ناباب 239

2-21-2 تاثیر همکاری و رقابت در پیشرفت تحصیلی 240

2-22 جامعه شناسی آموزش و پرورش 244

2-22-1 آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم 244

2-22-2 آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر 257

2-22-3 آموزش و پرورش از دیدگاه مانهایم 263

2-22-4 رویکردهای نوین در جامعه شناسی آموزش و پرورش 266

2-22-5 نظریه های آموزش و پرورش آموزشگاهی 267

2-23 افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن 267

2-23-1 عوامل تاثیر گذار در افت تحصیلی 269

2-23-2 راههای جلوگیری از افت تحصیلی 270

2-23-3 خسارت‌های ناشی از افت‌ تحصیلی: 273

2-23-4 عوامل موثر بر افت تحصیلی 274

2-23-5 افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان 280

2-23-6 نقش انگیزش درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ویادگیری آنها و متعاقب آن کاهش افت تحصیلی 284

2-23-7 افت تحصیلی، و وظیفه والدین در برابر دانش آموزان 290

‌2-24 نتیجه‌گیری و راهکارها 294

2-25 پیشنهادات 298

2-26 خلاصه فصل 301

فصل سوم: روش تحقیق 303

3-1 مقدمه 303

3-2 تجزیه و تحلیل داده ها 303

3-3 روش پژوهش 303

3-4 جامعه آماری 304

3-5 نمونه گیری 304

3-6 ابزار پژوهش 304

3-7 سنجش روائی و پایایی پرسش نامه 305

3-7-1 سنجش روایی 305

3-7-2 سنجش پایایی 305

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 308

4-1 مقدمه 308

4-2 آمار توصیفی 309

4-3 آمار استنباطی 333

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 339

5-1 تحلیل کلی مطالب 339

5-2 خلاصه و نتیجه گیری کلی 377

5-2-1 خلاصه 377

5-2-2 نتیجه گیری 381

5-3 محدودیت های تحقیق 384

5-4 پیشنهادات 384

فهرست منابع و مآخذ 387

پیوست ها 392

پرسشنامه 393

Abstract 395

فهرست جداول

جدول3-1: ضرایب آلفا برای مقیاسهای پژوهش 306

جدول3-2: گویه های متغیرهای پژوهش 306

جدول4-1: تشویقهای والدین در علاقه شما به درس خواندن تا چه حدود موثر بوده است؟ 309

جدول4-2: آیا وضعیت درس شما برای والدینتان اهمیت دارد؟ 310

جدول4-3: تا چه اندازه والدین شما بر درس خواندن شما نظارت دارند؟ 311

جدول4-4: تا چه اندازه والدینتان برای آگاهی از تحصیل شما به مدرسه مراجعه می کنند؟ 312

جدول4-5: تشویق معلمان در علاقه شما به درس خواندن موثر است؟ 313

جدول4-6: وضعیت ظاهر معلم در نحوه درس خواندن شما موثر است؟ 314

جدول4-7: نحوه تدریس معلم در پیشرفت تحصیلی شما موثر است؟ 315

جدول4-8: نحوه برخورد معلم در کلاس در پیشرفت شما موثر است؟ 316

جدول4-9: سختگیری اولیاء مدرسه در پیشرفت تحصیلی شما چقدر موثر است؟ 317

جدول4-10: فضای آموزشی آموزشگاه در درس خواندن شما موثر است؟ 318

جدول4-11: اگر کلاس شما به تجهیزات آموزشی مجهز باشد در پیشرفت شما موثر است؟ 319

جدول4-12: توجه دوستانتان در پیشرفت شما تا چه حد موثر است؟ 320

جدول4-13: اگر به مشکل درسی برخورد کنید جهت رفع آن تا چه حد از دوستانتان کمک می گیرید؟ 321

جدول4-14: نمره های خوب در گرفتن رتبه های بهتر چقدر به شما نیرو می دهد؟ 322

جدول4-15: رقابت با بچه های کلاس چقدر در پیشرفت شما موثر است؟ 323

جدول4-16: وقتی در امتحانات نمره خوبی می گیرید چقدر آن را به حساب توانایی خود می گذارید؟ 324

جدول4-17: وقتی نمره خوبی می گیرید تا چه حد با علاقه بیشتری درس می خوانید؟ 325

جدول4-18: برای موفقیت در امتحانات چقدر درس می خوانید؟ 326

جدول4-19: چقدر در امتحانات به هوش و استعداد خود اطمینان دارید؟ 327

جدول4-20: انگیزه بخشیدن دیگران در پیشرفت شما موثر است؟ 328

جدول4-21: نمره های خوب در گرفتن رتبه های بهتر چقدر به شما نیرو می دهد؟ 329

جدول4-22: تا چه اندازه موفقیت تحصیلی خود را در پیشرفت جامعه موثر می دانید؟ 330

جدول4-23: مطالب آموزشی رسانه ها تا چه حد در پیشرفت شما نقش داشته است؟ 331

جدول4-24: تا چه اندازه مسئولین در جهت رفع معایب درسی هر ساله اقدام می کنند؟ 332

جدول4-25: آزمون ضریب همبستگی پیرسون . فرضه 1 333

جدول4-26: آزمون ضریب همبستگی پیرسون . فرضیه 2 333

جدول4-27: آزمون ضریب همبستگی پیرسون . فرضیه 3 334

جدول4-28: آزمون ضریب همبستگی پیرسون . فرضیه 4 334

جدول4-29: ضریب همبستگی بین عوامل اجتماعی و پیشرفت تحصیلی 335

جدول4-30: ضریب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس عوامل اجتماعی 335

جدول4-31: ضریب همبستگی چندگانه بین عوامل اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در رگرسیون گام به گام 336

جدول4-32: تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مولفه های عوامل اجتماعی 337

جدول5-1: منبع کنترل و ثبات 355

جدول5-2: نظریه دوئک و لگت درباره رابطه بین نظریه های ناآشکار و هوش و الگوهای رفتار تسلط و انواع درماندگی 358

فهرست نمودار

نمودار4-1: تشویق­های والدین در علاقه شما به درس خواندن تا چه حدود موثر بوده است؟ 309

نمودار 4-2: آیا وضعیت درس شما برای والدینتان اهمیت دارد؟ 310

نمودار 4-3: تا چه اندازه والدین شما بر درس خواندن شما نظارت دارند؟ 311

نمودار 4-4: تا چه اندازه والدینتان برای آگاهی از تحصیل شما به مدرسه مراجعه می کنند؟ 312

نمودار 4-5: تشویق معلمان در علاقه شما به درس خواندن موثر است؟ 313

نمودار 4-6: وضعیت ظاهر معلم در نحوه درس خواندن شما موثر است؟ 314

نمودار 4-7: نحوه تدریس معلم در پیشرفت تحصیلی شما موثر است؟ 315

نمودار 4-8: نحوه برخورد معلم در کلاس در پیشرفت شما موثر است؟ 316

نمودار 4-9: سختگیری اولیاء مدرسه در پیشرفت تحصیلی شما چقدر موثر است؟ 317

نمودار 4-10: فضای آموزشی آموزشگاه در درس خواندن شما موثر است؟ 318

نمودار 4-11: اگر کلاس شما به تجهیزات آموزشی مجهز باشد در پیشرفت شما موثر است؟ 319

نمودار 4-12: توجه دوستانتان در پیشرفت شما تا چه حد موثر است؟ 320

نمودار 4-13: اگر به مشکل درسی برخورد کنید جهت رفع آن تا چه حد از دوستانتان کمک می گیرید؟ 321

نمودار 4-14: نمره های خوب در گرفتن رتبه های بهتر چقدر به شما نیرو می دهد؟ 322

نمودار 4-15: رقابت با بچه های کلاس چقدر در پیشرفت شما موثر است؟ 323

نمودار 4-16: وقتی در امتحانات نمره خوبی می گیرید چقدر آن را به حساب توانایی خود می گذارید؟ 324

نمودار 4-17: وقتی نمره خوبی می گیرید تا چه حد با علاقه بیشتری درس می خوانید؟ 325

نمودار 4-18: برای موفقیت در امتحانات چقدر درس می خوانید؟ 326

نمودار 4-19: چقدر در امتحانات به هوش و استعداد خود اطمینان دارید؟ 327

نمودار 4-20: انگیزه بخشیدن دیگران در پیشرفت شما موثر است؟ 328

نمودار 4-21: نمره های خوب در گرفتن رتبه های بهتر چقدر به شما نیرو می دهد؟ 329

نمودار 4-22: تا چه اندازه موفقیت تحصیلی خود را در پیشرفت جامعه موثر می دانید؟ 330

نمودار 4-23: مطالب آموزشی رسانه ها تا چه حد در پیشرفت شما نقش داشته است؟ 331

نمودار4-24: تا چه اندازه مسئولین در جهت رفع معایب درسی هر ساله اقدام می کنند؟ 332

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین عوامل فرهنگی مثل خانواده ،اجتماع،دوستان و مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه ی شهرستان کاشان در سال تحصیلی90-89 بوده است. سولات تحقیق با در نظر گرفتن نمره های کلاسی و نمره های پایان ترم دانش آموزان و با توجه به ویژگی های عوامل فرهنگی(خانواده-اجتماع- دوستان و مدرسه) مورد بررسی قرار گرفت.به منظور انجام این پژوهش از بین دانش آموزان مقطع اول متوسطه به صورت تصادفی 150 دانش آموز از دبیرستان های مختلف انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع آوری داده ها فرم های پرسشنامه بوده است تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPS صورت گرفته است.این پرسشنامه با توجه به مولفه های خاص که داشته است به صورت یک پرسشنامه ای با 24 سوال یا گزینه در آمده است. نتایج حاصل نشان داده است که بین تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت و معنا داری در سطح(%5p) وجود دارد. پژوهش نشان می دهد که این متغیر ها پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد. همچنین مشخص شد که بین فضا های آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگی های روانی نوجوانان تا حدود زیادی سازگاری و رابطه وجود دارد. اما باز هم لازم است در این رابطه اصلاحات زیادی صورت پذیرد. این متغیر ها حتی اگر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیری نداشته باشند باید به خاطر حفظ سلامت بهداشتی و امنیت روانی انان مورد توجه قرار گیرد. همچنین پژوهش حاضر این نتیجه را نیز در بر داشته است که اگر یکی از عوامل گفته شده یعنی(خانواده، اجتماع،مدرسه و دوستان) دچار هرگونه مشکلی باشند در صورتی که بقیه ی عوامل هم درست و در جای خود عمل کنند، می توانند تا حدودی باعث از بین رفتن سلامت روحی و روانی دانش آموزان شده و تا حدودی افت تحصیلی را به همراه داشته باشند.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 03:39

پیشینه ومبانی نظری تحقیق تنوع فرهنگی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق تنوع فرهنگی

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

——————————————————————————

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

ادبیات موضوع شامل تعاریف کلیدی و مهم این تحقیق است که با نگاهی عمیق سعی بر موشکافی لایه های مختلف مفاهیم تحقیق دارد. تعاریف این مفاهیم از نظرگاه محققان متفاوت باعث بوجود آمدن دیدی وسیع درباره ی موضوع شده و خطای کمتری را متوجه می سازد. از این رو در این بخش به بررسی مفاهیمی چون فرهنگ، تنوع فرهنگی، ارکان تنوع فرهنگی، گردشگری، انواع گردشگری و توسعه گردشگری می پردازیم.

2-1 فرهنگ

از آنجایی که سوال اصلی این پژوهش در حوزه ی فرهنگ است، تعریف فرهنگ ضروری است تا بتوان عناصری که باعث تنوع فرهنگی می شود را یافت (Kylmica, 2002: 120). فرهنگ را به آسانی نمی توان تعریف کرد، دست کم بدان علت که در بسترهای گوناگون معانی تفاوت دارد. با این حال می توان گفت که مفهومی که در این باره استفاده می شود، همان مفهومی است که در مردم شناسی فرهنگی یافت می شود. در چنین مفهومی، همه ی انسان ها در آن معنا را می یابند. از این رو برای اندیشمندان گردشگری نیز دارای همین مفهوم است. همه ی انسان ها در جهانی می زیند که به دست خودشان آفریده شده است. فرهنگ، جهان روزمره پیچیده ای است که ما همگی با آن روبروییم و از رهگذر آن به جنبش در می آییم ( ادگار و سجویک، 1388: 365).

واژه ی فرهنگ[1] که از زبان کلاسیک لاتین ریشه می گیرد، نخست در آلمان به کار برده شده، اما نه به معنای امروزی بلکه به معنی کشت و کار و بهسازی. در واقع یکی از عوامل اساسی که باعث پیدایش مفهوم تازه ای برای فرهنگ شد، پدید آمدن مفهوم پیشرفت در تاریخ بود. در دوره رنسانس بر خلاف دوره های پیش این احساس در افراد به وجود آمد که انسان ناخواسته به چیزهای بزرگ و تازهایی دست یافته و پیشرفت زیادی کرده و علت آن هم خرد ورزی و همه گیر شدن روشن اندیشی بود (آشوری، 1380: 35- 37).

هر گروه از انسان ها که زمان قابل توجهی را با هم سپری کرده باشند، به افراد اجتماعی تبدیل می شوند و شیوه های اجتماعی شده ی رفتار و عملکرد آنها به فرهنگ شان شکل می دهد. وابستگی های فرد به محیط اطرافش، گروه، شیوة زیستن و نگرش اش به جهان، همه و همه عواملی هستند که موجب می شوند فرهنگ آن شخص به شیوة خاصی شکل یابد. ارزش ها، هنجارها و پیش فرض هایی که در زیربنای هر فرهنگی دربارة زندگی وجود دارند در پیوند با شرایط محیطی، در تعیین فرهنگ، نقش مهمی دارند و علاوه بر آن، بر ا لگوهای ارتباطی و رفتاری که در بین اعضای محیط وجود دارد تأثیر می گذارند (صالحی، 1388: 16). بنابراین فرهنگ در واقع همه چیز و همه بخش های زندگی که توسط انسانها بوجود آمده است را در برمی گیرد. مارتین به عنوان یک جامعه شناس فرهنگی ، فرهنگ را شامل تمامی محتواهای فکری و ارزشی که زندگی انسانی را از زندگی حیوانی متمایز و برجسته می سازد، می داند و این خانواده[2] ، اقتصاد[3] ، تکنیک[4] ، دولت[5]، سیستم دفاعی ........ را نیز در بر می گیرد ( مارتین، 1976)[6] و ( ریجوی، 1983)[7]به عنوان متخصص گروه های های اجتماعی ، فرهنگ را به عنوان یک مجموعه و ذخیره از اطلاعات تعریف می کند ، اطلاعاتی که گروه سازماندهی نموده است و در قالب الگوهای مشخص از قوانین، اعتقادات، ارزش ها، سمبل ها مورد استفاده قرار می گیرد تا به زندگی گروهی معنی و مفهوم ببخشد. فرهنگ بنابراین یک سیستم از ایده هاست. فرهنگ، هنجارهای یک گروه را در بر می گیرد اما به آن محدود نمی شود ( پورقاز و رقیبی، 1389: 2).

اگر چه از فرهنگ به عنوان سبک زندگی انسانی یاد می شود، ولی این سبک کلی که از تعاملات انسانی شکل می گیرد و از ارزشها و هنجارهای گوناگون که جوهره ی فرهنگ است، ناشی می شود .(Shahtalebi & et al, 2010: 58) فرهنگ از طرف بشریت، فرد و افراد جامعه خلق می شود. وسعت قلمرو فرهنگ به وسعت تمام حیات انسان است و تمام میراث بشر و اندیشه های او را از آغاز تا به امروز در بر می گیرد (کروبی، 1388: 54). از این رو صد تعریف از فرهنگ تحت شرایط مختلف توسعه یافته است که دانشمندان مختلف روی آن ها کار کرده اند. این محققان همگی دیدگاه های مختلفی در مورد مفهوم و معنای فرهنگ دارند (Reisinger, 2009: 8). هنگام صحبت کردن در مورد فرهنگ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، به طور کلی فرهنگ به مردم کمک می کند تا هویت خود را تقویت کنند (Harris et al, 1991: 206). تا دهه 1950نویسندگان توانستند بیش از 150 تعریف مختلف را برای فرهنگ از کتابهای دانشگاهی جمع آوری کنند و فرهنگ را در قالب مجموعه ای از باورها یا ارزشها دانسته که به روشهای زندگی معنی می دهد (کرنگ، 1383). البته مشهورترین تعاریف متعلق به جامعه شناسانی همچون گیدنز[8] و تایلور[9] می باشد. گیدنز فرهنگ را این گونه توصیف می کند: " فرهنگ عبارت از ارزش هایی است که یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروی می کنند و کالاهای مادی که تولید می کنند. فرهنگ به مجموعه شیوه زندگی اعضای یک جامعه اطلاق می شود، چگونگی لباس پوشیدن، رسم ازدواج و زندگی خانوادگی، الگوهای کاری، مراسم مذهبی و سرگرمی های اوقات فراغت همه را دربر می گیرد" (گیدنز، 1383: 56). ادوارد تایلور هم فرهنگ را کلیت درهم تافته ای می داند که باورها، هنر، اخلاقیات، قانون، آداب و رسوم و هرگونه توانایی انسان را دربرمی گیرد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود (Nevers, 1993: 31). همچنین واتسون جامعه شناس غرب در تعریف فرهنگ می‌گوید: فرهنگ عبارت است ازمجموعه‌ای کلی که دانش، اعتقاد، هنر، قانون، اخلاق، رسوم و هر گونه قابیلیت ها و عادات دیگری را در بر می‌گیرد که انسان به عنوان عضو از جامعه آنها را فرا چنگ خود می آورد ( سایمون و واتسون، 1389: 5).

در مجموع می توان گفت که آن چه از فرهنگ برداشت می شود، مجموعه ای از آداب و رسوم، عقاید و ارزش هاست که در افراد متفاوت است. امروزه سیاست های کلان اغلب کشورها، به دنبال یک فرهنگ تعریف شده و یکسان است که گاها موجب تضاد و شورش هایی هم می شود. بطور کل مفهوم فرهنگ در دو دسته ی کلی مادی و غیرمادی می گنجد که همگی اکتسابی است و از طریق یادگرفتن به انسان ها منتقل می شود.

همانگونه که بیان شد، دیدگاههای مختلف، تعاریف گوناگون از فرهنگ مطرح کرده اند. یکی از تعاریفی که از طرف یونسکو درج شده، این است " فرهنگ به مجموعه ی پیچیده ای از خصوصیات رفتاری، فکری، مادی و غیرمادی اطلاق می شود که شاخص یک جامعه یا گروه اجتماعی است و این نه فقط هنرهای و آثار ادبی، بلکه اشکال زندگی، نوع ساخت و ساز، حقوق و قوانین، نظام های ارزشی اعتقادات را در بر می گیرد (پناهی، 1375).

کنار تمام آنچه بیان شد تعریفی که گیدنز و تایلور ارائه کرده اند به موضوع این پژوهش نزدیکتر است و به نوعی تمامی ارکان تنوع فرهنگی مدل مفهومی را دربرمی گیرد.

آقای علی اصغر رضوانی در کتاب جغرافیا و توریسم ارتباط فرهنگ و گردشگری را اینگونه بیان می کند: " منظور از فرهنگ پدیده ای معنوی، هنری و علمی است که شناخت آنها در پیشرفت اقوام و اجتماعات مختلف اثر بسزایی داشته و در عین حال وسیله ای بسیار موثری است که توجه گردشگران علاقمند به مشاهده ی این آثار و فرهنگ قومی را به خود جلب کرده است. جالب است که بدانیم تنها از راه آشنا کردن فرهنگ با یکدیگر است که دشمنی ها به دوستی تبدیل می شوند، این هنر بزرگ از گردشگری یعنی مسافرت به دست می آید (رضوانی، 1388: 51 ). همچنین در شرایط فعلی ، آنچه ما در جهان به آن مشکلات و منازعات فرهنگی می گوییم، ناشی از ناتوانی انسان ها برای تغییر دادن افکار و پیش زمینه های فکری شخصی شان است؛ زیرا رشد مهارت های چند فرهنگ گرایی در انسان، بدون فهم تفاوت های فرهنگی امکان نمی یابد (Teerikangas & Hawk, 2002: 2-4).


[1] Culture

[2] Familiy

[3] Economey

[4] Techniqe

[5] Goverment

[6] Martin

[7] Ridgeway

1Gidenz

2Taylorخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:43

پاورپوینت اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی

پاورپوینت اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی

پاورپوینت پاورپوینت اصول برنامه ریزیی و ساخت مجتمع های فرهنگی 40 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

در برنامه ریزی ساخت یک پروژه (کلان طرح ها و خرده طرح ها ) ابتدا باید به شناخت زمینه های مختلف پرداخت که از مهمترین عواملی که باید به آن توجه نمود سابقه تاریخی، موقعیت جغرافیایی ، شناخت خصوصیات کالبدی شهر ، شرایط اقلیمی و تاثیر عوامل اقلیمی بر ساختمان ، بررسی روز توسعه فیزیکی شهر ، شناخت بافت شهری و جمعیتی شهرها است که در این مطلب به اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی می پردازیم…

.
فهرست :

مقدمه
اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی
نحوه تشکل فضایی یک دانشکده معماری و شهرسازی
اتاق های کنفرانس و آمفی تاترها
آتلیه‌های طراحی
اصول طراحی شهرکهای صنعتی
مراحل طراحی شهرک‌های صنعتی
قسمت اول (مطالعات مقدماتی)
قسمت دوم (تهیه طرح مقدماتی)
مطالعات طراحی سیویل
عوامل موثر در طراحی شبکه معابر
اصول برنامه ریزی و ساخت در مراکز تجاری
دلایل توجیهی انتخاب سایت
انتخاب کاربری های زمین مورد مطالعه
عوامل مؤثر بر طرح
الگوی شکل گیری طرح
خصوصیات محیط مدارس
طراحی مدارس با توجه به آب و هوا
تعریف فضاهای بهداشتی و درمانی
معماری فضاهای درمانی بر اساس ایجاد فضای مطلوب
کلیات برنامه ریزی در ساخت فضاهای بهداشتی و درمانی
کلیات برنامه ریزی در ساخت فضاهای بهداشتی و درمانی

.

عنوان:اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 40 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

 اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی, پاورپوینت اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی, دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی,خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:18

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول.. 5

رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور. 5

در تعامل با اقتصاد جهانی.. 5

فصل اول.. 7

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی... 7

فصل دوم. 61

تعامل فعال با اقتصاد جهانی.. 61

فصل سوم. 69

رقابت‌پذیری اقتصادی... 69

فصل چهارم. 75

توسعه مبتنی بر دانایی.. 75

بخش دوم. 93

حفظ محیط زیست... 93

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای... 93

فصل پنجم.. 95

حفظ محیط زیست... 95

بخش سوم. 115

توسعه سلامت، امنیت انسانی.. 115

و عدالت اجتماعی.. 115

فصل هفتم.. 117

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی.. 117

فصل هشتم.. 125

ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.. 125

بخش چهارم. 139

صیانت از هویت و فرهنگ.... 139

اسلامی - ایرانی.. 139

فصل نهم.. 141

توسعه فرهنگی.. 141

بخش پنجم.. 165

تأمین مطمئن امنیت ملی.. 165

فصل دهم.. 167

امنیت ملّی.. 167

فصل یازدهم.. 181

توسعه امور قضایی.. 181

بخش ششم.. 187

نوسازی دولت... 187

و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 187

فصل دوازدهم.. 189

نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 189

فصل سیزدهم.. 207

سامان عملیات اجرایی برنامه. 207

فصل چهاردهم.. 209

تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت... 209

فصل پانزدهم.. 211

نظارت... 211

قانون تنظیم بخشی از. 228

مقررات مالی دولت... 228

موضوع ماده (156) 228

قانون برنامه چهارم توسعه. 228خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:24

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزدمقدمه :

در کشور ما که اصول سرمایه داری نظام اقتصادی را تشکیل می دهد نمیتوانیم که تعاون مانند کشورهای پیشرفته از خود مردم شروع شود و از طرف دیگر نمی توانیم آنها را از طریق زور و اجبار به تعاون وادار کنیم و این است که در قانون جمهوری اسلامی ایران دو اصل 43 و 44 به مسائل و قوانین تعاونی ها پرداخته و اقتصاد ایران را به سه بخش تعاونی، دوستی، خصوصی تقسیم کرده است و در کشور ما باید روش مناسبی اتخاذ شود تا از طریق اصول و مفاهیم تعاون در بین مردم ترویج شود و مردم از آثار اقتصادی و اجتماعی تعاون آگاهی یابند» و کم کم براثر آشنایی اعضاء با تعاونی و تعاونی مردم از همکاری خود یاری و مشارکت در امور مربوطه به خودشان را درک میکنند و در کشور ما یکسری ازعوامل به عدم توسعه تعاونیها در ایران منجر شدند که می توانیم از امدلاحات ارضی، جنگ تحمیی عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا و تورم و گرانی به این مسائل و مشکلات توسعه تعاونی دست زده اند.

تحقیق حاضر در 14 فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات تحقیق و فصل دوم در مورد معرفی مکان مورد مطالعه از ابعاد مختلف می باشد و فصل سوم معرفی شرکت تعاونی مورد بررسی از لحاظ نیروی انسانی، ایمنی و کار و فصل چهارم در مورد تاریخچه تعاون در ایران و جهان و استان مورد بررسی در فصل پنجم نیز به دیدگاههای اندیشمندان تعاون پرداخته شد. و در فصول ششم و هفتم و هشتم و نهم عملکردهای شرکت از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصول آخر به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است

منبع ( تعلیمات تعاونی، نشریه شماره 3، سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، دی ماه 1346)

طرح مسأله : درمورد تعاون باید گفت که این اندیشه از دیروباز به شکل سنتی در میان مردم رواج داشته است و می توان گفت که یکی از بزرگترین و مهمترین انگیزه های بشری برای همکاری با یکدیگر وجود نیاز و منافع مشترک بوده است و وجود این دو عامل یعنی وجود نیاز و منافع مشترک باعث شده که افراد برای رفع این نیاز های مشترک به صورت گروهی و تعاونی اقدام نمایند. و به دلیل دیگر که اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از دولتی و خصوصی و تعاونی که در این میان بخش تعاون نسبت به دو بخش دیگر رشد کمتری را داشته است هر چند که سیاستهای در جهت افزایش سهم بخش تعاون در کشور صورت گرفته است اما این تلاشها اگر بی نتیجه نبوده ولی نتوانسته مثمر ثمر واقع شود.

امروزه اگر چه ما می بینیم که تعاونی ها در حال گسترش هستند ولی رشد و گسترش تعاونی ها کمی می باشد نه کیفی. با توجه به اینکه تعاونیها می توانند در جهت اشتغال افراد جامعه و از بین بردن بیکاری و سایر معضلاتی که از بیکاری ناشی می شود فعالیت کنند ولی عملاً ما می بینیم که این تعاونی ها به دلایل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و وجود افراد ذینفع و همچنین عدم نیروی متخصص در تعاونی ها و مدیریت انفرادی این تعاونیها خودشان در جامعه مشکلاتی را ایجاد می کنند که بیشتر آنها جنبه قانونی و حقوقی دارد. هدف شکرت تعاونی در حال حاضر جلب رضایت کامل اعضاء از لحاظ اقتصادی است و اعضاء در صورتیکه تعاونی جوابگوی نیاز هایشان باشد از آن احساس رضایت می کنند.

شاید بتوانیم یکی از دلایلی که سبب شده تعاونها از رشد کافی برخوردار نباشند را بدانیم که در جامعه ما فقط به جنبه های اقتصادی تعاون توجه می شود و به سایر جنبه ها توجهی نمی شود. پژوهش حاضر مونوگرافی عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکترونیکی یزد می باشد امیدوارم که این پژوهش بتواند ضمن شناسایی و مشکلات تعاونی ها بتواند راهکارهای مفیدی را برای آنها ارائه دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق: در دنیایی که زیرلوای تکنولوژی قرار گرفته و هر روز با پیشرفت سریع آن بر تعداد بیکاران افزوده می شود و فقر یکی از مهمترین معضلات جوامع امروزی است، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی کشور میتواند ایجاد تعاونی های تولید و توزیعی را هدف قرار داده از این طریق با ایجاد اشتغال، موجبات افزایش درآمد، توسعه رفاه و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه را فراهم سازد. یکی دیگر از فواید و کارکردهای تعاون مخصوصاً در جوامع امروزی این است که می تواند مدرنیته را بائین به طرز ظریف و دلپذیری تلفیق کند و باعث شود که انسانها با صفا و صمیمیت و همبستگی بیشتر دنبال منابع اقتصادی خود باشند بدون اینکه در تقابل خصمانه ورود روی هم قرار گیرند. همچنین تعاون، دموکراسی و آزادی را برای فرد انسان به ارمغان می آورد و همین قابلیت که تعاونیها را قادر می سازد هم در اقتصاد جوامع مدرن امروزی و هم در اقتصاد جوامع سنتی رسوخ نماید، موقعیت خاصی را برای موسسات مزبور بوجود آورده است.

شیوه اقتصاد سرمایه داری و نظرات و افکار و حتی منش و رفتار ناشی از آن، موجب بوجود آمدن نوعی سردرگمی در جوامع سنتی می شود که نتیجه آن، گسستگی پیوندهای اجتماعی است. ولی تعاون می تواند این امر را به خوبی از بین ببرد و جوامع مدرن و سنتی را به طور خوشایندی به هم وصل کند و جلوی بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی را می گیرد. از طرف دیگر در کشورهایی همچون ایران، که عدالت اجتماعی و چپاول کردن آن در سرلوحه برنامه های حکومت قرار دارد. کمتر برنامه ای برای برقراری عدالت اجتماعی می تواند رساتر از تعاون باشد چرا که رسالت تعاون و تعاونی ها، همواره توجه به افراد کم درآمد، و قشرهای آسیب پذیر جامعه براساس آرمانهای دینی و اخلاقی و انسانی بوده است. تحت لوای تعاون، طبقات کم درآمد جامعه که اداره کننده تشکیلات اقتصادی خود می باشند، استقلال، اعتماد به نفس و خود اتکایی را تجربه می کنند. (همیار،1383، 102)

منبع ( همیار، فصلنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سال ششم، شماره 24، زمستان 1383، ص 102)


فرضیات تحقیق

الف- فرضیات اجتماعی تحقیق

1- بین جنسیت ورضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابطه وجود دارد.

2- بین میزان تحصیلات و رضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابهط وجود دارد.

3- بین آگاهی اعضاء از حقوق و تکالیف خود و رضایت از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد

4- بین درآمد و رضایت از عملکرد شرکت رابطه وجود دارد.

5- بین سابقه عضویت و رضایت از عملکرد شرکت رابطه وجود دارد.

6- بین تعداد سهام و رضایت اعضاء از شرکت همبستگی وجود دارد

7- بین کیفیت و مرغوبیت کالاهای ارائه شده و رضایت اعضاء از شرکت رابطه وجود دارد

8- بین سن و رضایت اعضاء از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد.

9- بین میانگین رضایت مردان و زنان تفاوت وجود دارد

10- بین میانگین رضایت و میزان تحصیلات تفاوت وجود دارد.

ب : فرضیات اقتصادی تحقیق

1- شرکت از لحاظ نقدینگی توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

2-شرکت از لحاظ نسبت سرمایه گذاری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

3- شرکت از لحاظ سود آوری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

4-شرکت از لحاظ فعالیت توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد


اهداف تحقیق:

1- بدست آوردن شناخت علمی ومعتبر درباره شرکت تعاونی توزیعی لوازم الکتریکی یزد

2- بدست آوردن این شناخت که وضعیت شرکت تعاوی مورد بررسی با جه عواملی در ارتباط است؟

2- بررسی و آشنا شدن با مشکلات شرکتهای تعاونی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آنها

3- پیدا کردن نقاط قوت و ضعف شهرک شرکت تعاونی لوازم الکتریکی یزد

4- شناخت رضایت اعضاء از عملکرد شرکت تعاونی لوازم الکتریکی

5- بررسی و شناخت نقش فنآوری ارتباطات در شرکتهای تعاونی

6- میزان شباهت رضایت اعضاء از شرکت تعاونی

متدولوژی تحقیق : تحقیق حاضر در مورد مونوگرافی از یک شرکت تعاونی می باشد که در آغاز لازم است تعریفی از مونوگرافی داشته باشیم و بعد به روشهایی از تحقیق که در این کار (اثر) استفاده شده است اشاره کنیم.

1- مونوگرافی : تک نگاری توصیفی است ژرف و دقیق از یک شخص یا یک واحد اجتماعی مانند خانواده، قبیله، قشر اجتماعی یا یک ره که جنبه های مختلف آن را در بر می گیرد. مونوگرافی براساس مشاهده مستقیم استوار است.

مونوگرافی تشریح هم جانبه یک پدیده، یا مجموعه ای از پدیده هاست. در تک نگاری ابتدا از وضع عینی، ظاهر، سطح خارجی پدیده که قابل مشاهده است، آغاز می شود، سپس ابعادخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:23

منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس

منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیسعملکرد اجتماعی تعاون

ارزش های اساسی تعاونی ها

کرایک استاد دانشگاه کانادا که مطالعات زیاد در باب تعاون ها دارد ارزش ها اساسی تعاونی را به صورت زیر دسته بندی کرده است :

1- کمک متقابل : الف) تعاون یا یکپارچگی ب) اقتصاد ج) مسئولیت اجتماعی

2- برابری : انصاف، حقوق و آزادگی : الف) مشارکت ب) دموکراسی

ج) آزادگی

3- عدالت اقتصادی : الف) برابری ب) مشارکت اقتصادی ج) تأمین کیفیت زندگی (طالب 1382‌: 118)

کی ون سو پس از ارائه دلایل چندی برای طرح ارزش های تعاونی در کشورهای آسیایی تحت عنوان ارزش های اسیایی به مقولات زیر اشاره دارد :

الف ) ارزشهای اقتصادی :

1- ارتباط منافع

2- پیشرفت اقتصاد زندگی

3- تدارک خدمت واحد

4- توسعه اقتصادی منطقه

ب) ارزش های اجتماعی :

1-اجرای اصل انسانگرایی

2- یاری متقابل

3- همبستگی اعضا

4- نوع دوستی اعضا

5- خود باوری در زندگی ( طالبی 1382: 120-119)

احترام به رأی و نظر دیگران

این امر زیر بنای دموکراسی است وتعاونی پرچمدار آن است زیرا در جلسات مجمع عممی و هیأت مدیره رأی اکثریت ملاک است. اقلیت باید به نظر اکثریت احترام بگذارند و هرگاه این امر در جامعه نهادینه شود زمینه برقراری دموکراسی در جامعه برقرار می شود.(مهرانفره :‌159)

نقش اجتماعی تعاون :

تعاونی از تعدادی انسان به عنوان عضو تشکیل می گردد.سپس تعاوی ماهیتی اجتماعی دارد و نتایج حاصله از کار دسته جمعی اعضا به جامعه باز می گردد به عبارت دیگر اساس کار تعاونی همیاری، همفکری، همکاری، وحدت عملی و اتحاد است و اگر از طریق آموزش این مفاهیم به نحو شایسته به اعضا منتقل گردد، مسلماً اعضا با توان بیشتری در امور تعاونی همکاری خواهند نمود و تعاوی شکوفا می گردد. اصول و مفاهیمی مانند مسئولیت پذیری اجتماعی، خودیاری، همبستگی فلسفه ذخیر قانونی و مازاد برگشتی در تعاونی و عدالت اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشند. اگر این مفاهیم در اعضای تعاونی نهادینه گردد اثرات مبتنی در رشد و شکوفای تعاونی خواهند داشت . ( مهرانفر : 58)

ذخیره قانونی :

اصلی است که در تعاونی برای امور اجتماعی و عالم المنفعه در نظر گرفته شده است، و پول آن قابل تقسیم بین افراد نیست از این اصل اقتصادی در جامعه، تأثیرات زیادی خواهد داشت و یکی از آثار اجتماعی تعاون است. ( همان : 60)

عدالت اجتماعی

از آنجا مالکیت در تعاونی مختلط است و صرفاً مالکیت خصوصی حاکم نیست و مالیکتی تعاونی و اجتماعی در تعاونی حاکم است و درآمد تعاونی به مقدار محدودی به عنوان سود به سهم تعلق می گیرد و بیشتر درآمد تعاونی به عنوان مازاد برگشتی، ذخیره قانونی و ذخیره آموزش بین اعضاء فعالیت های اجتماعی و فعالیت های خیریه و فعالیت های آموزش تقسیم می شود. لذا عدالت اجتماعی از طریق تعاونی در جامعه برقرار خواهد شد، زیرا قانون شرکت های تعاونی میزان سهام قابل خریداری در شرکت های تعاونی را برای اعضا مساوی تعیین نموده است این محدودیت موجبات تعادل نسبی را در میزان سرمایه و سهام عادی اعضا تضمین می کند و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می نماید. (همان : 66)


آزادی و برابری :

آزادی در جامعه موقعی برقرار می شود که اقتصاد پشتوانه آن باشد و مردم از لحاظ اقتصادی زیاد اختلاف نداشته باشند و این نظام تعاونی است که از ماندن ثروت دردست عده ای خاص جلوگیری می کند و اعضای تعاونی عادلانه ازفواید تعاونی بهره مند می شوند و برابری نسبی اقتصادی در جامعه برقرار می شود تا بتواند به صورت نسبتاً مساوی از آزادی بهره مند شوند و جامعه ای با همبستگی اجتماعی بوجود آید. ( همان : 61)

عملکرد اجتماعی شرکت

را در موضوعات زیر بررسی کرده ایم :

1- اشتغال زایی در شرکت :

درزمینه اشتغال از زمان تأسیست تاکنون فقط یک نفر حسابدار، آن هم در سال جاری استخدام کرده و به جز آن فرصت شغلی نداشته است.

2- رابطه شرکت با محیط زیست :

با توجه به اینکه شرکت پروانه بهره برداری دارد محیط زیست منطقه را تأکید کرده است و از راه صنایع و معادن مجوز تهیه کرده است. رفت و آمد زیاد کامیون به علاوه مجاور بودن در کنار پایانه بار باعث شده که این مکان در داخل شهر نباشد تهیه و در انتخاب این زمین خود اعضا اختیاری نداشته اند بلکه اداره صنایع و معادن و سازمان مسکن این زمین را به این شرکت واگذار کرده اندخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:16

علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگیمقدمه

البته شمار فزایندة مطالعات و نشریات مربوط به بیکاری جوانان شاهدی است بر افزایش آگاهی در مورد اهمیت این مسئله که بیکاری جوانان بیش از همه در شرایط سخت زندگی جوانان بیکار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی متعدد آن پدیده انعکاس یافته است. علائم و شواهد نشان می‌دهد که این مسئله در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت. انقلاب فنی که در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار رخ داده است، باعث تغییرات عظیمی‌در سطح و نوع مهارتهای مورد تقاضای بازار کار گردید. بسیاری از محققان بر این عقیده اند که دیر یا زود چنین تغییراتی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه آن دسته از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی مستقیماً با کشورهای صنعتی در ارتباط هستند نیز تکرار خواهد شد.

هر چند ممکن است ادعا شود که تکنولوژی های نو در دراز مدت باعث افزایش فوق‌العاده در تولیدات صنعتی – همراه با افزایش بی سابقه در اوقات فراغت و شرایط بهتر زندگی افراد و جوامع – خواهد شد، اما در این مطلب نیز شکی وجود ندارد که اولین تأثیر این تکنولوژی ها این است که صدها هزار کارگر را از بازار کار اخراج کرده و جذب نسل جدید را به جهان کار مشکل و مشکل تر می‌سازد. این اثرات اولیه انقلاب فنی توسط اثر دورانی بحران اقتصادی که با بی ثبات کردن بازار کار و آشفته ساختن چشم انداز آینده باعث وخامت اوضاع می‌گردد، تشدید می‌شود.

متأسفانه به نظر می‌رسد که هیچ احتمالی برای تغییر بنیادین این وضعیت در آینده وجود ندارد. بر عکس، بعضی مطالعات نشان می‌دهد که لااقل در کشورهای در حال توسعه وضع از این نیز بدتر خواهد شد.

اگر چه احتمال هیچ گونه تغییر بنیادینی وجود ندارد، لااقل برای جلوگیری از گسترش بیکاری جوانان در آینده و نیز کاهش اثرات زیان آور آن بر جامعه و افراد،‌کارهایی می‌توان و می‌باید انجام داد.


بخش اول:

علوم اجتماعی

و مشکل بیکاری جوانان


1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای نکات کلی:

در طول 30 سال گذشته ، کمک هایی که علوم اجتماعی به فهم ماهیت، ویژگی ها و سیر تکاملی مشکل بیکاری جوانان و همچنین یافتن راهکارها و برنامه هایی در جهت حل این مشکل نموده است، در منطقه و زیر منطقه های مختلف، متفاوت بوده است. علاوه بر این،‌از یک دهه تا دهة دیگر نیز دچار تغییر و تحول گشته است. به‌طور کلی، می‌توان گفت تنها در کشورهای پیشرفته صنعتی است که علوم اجتماعی قادر است بیشترین توجه را از طریق ابزارهایی نظیر تحقیقات و انتشارات – در خصوص موضوعاتی که تقریباً شامل تمامی‌امور می‌شوند - ، به مشکل بیکاری جوانان مبذول دارد. در کشورها و مناطق در حال توسعه توجه کمتری به این مسئله می‌شود و شاید دلیل آن نبود بودجة کافی برای مراکز تحقیقاتی باشد. عامل دیگری که همراه با نبودن منابع مالی در این امر سهیم می‌باشد، این واقعیت است که حکومت ها و دانشمندان علوم اجتماعی برای مسئله بیکاری جوانان اولویت کمتری نسبت به مسائل عمومی‌و ملموس تری از قبیل فقر، گرسنگی، شهرسازی و جنگ قاتل می‌شوند. عامل مهم و مؤثر دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که مطالعه، تحقیق و بررسی در مورد جوانان – که به عنوان حوزه ویژه و به خصوصی از دانش علمی‌به شمار می‌رود – هنوز چهره و سیمای برجسته ای در برنامه های دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ندارد. شاید یکی از دلایل این امر،‌تنوع و گوناگونی عظیم ساختارهای اجتماعی این کشورها و همچنین تنوع محرک های روابط موجود در بین طبقات، گروهها و دسته های مختلف اجتماعی باشد.

این واقعیت که راه حل های پیشنهادی شخصی و منطقه ای تاکنون در امر ریشه کن کردن مشکل بیکاری جوانان موفق نبوده اند، به دو سری از شرایط و موقعیت های جداگانه و در عین حال مکمل ارتباط دارد که عبارتند از:

محدودیت های اجتماعی در به کارگیری عملی علوم اجتماعی: به عبارتی، زمینه و حدودی که این علوم توسط عوامل مهم اجتماعی (حکومت ها ،‌کارفرمایان،‌بخش های تجاری و غیره) واقعاً به حساب آمده و مورد توجه قرار می‌گیرد و همچنین حدودی که این علوم قادر است در مسیر وقایع و جریان ها تأثیرگذاشته و آن را اصلاح نماید؛ و از طرف دیگر، اشتباهات، ضعف ها و کاستی های موجود در تفسیر و تغییرهای علوم اجتماعی و همچنین راه حل هایی که ارائه می‌دهد.

موضوعی که در تمامی‌مناطق به طور مشابه قابل رؤیت می‌باشد این است که مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص جوانان به طور کلی و نیز در مورد بیکاری جوانان به طور ویژه، اکثراً در پاسخ به نیازها و همچنین به درخواست دولت ها و نهادهای دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش یا سازمانهای بین المللی که خواهان رایزنی و مشورت علمی‌و فنی هستند، صورت گرفته است. این امر طبیعتاً بر نوع، عنوان و موضوع تحقیقات انجام شده، که بیشتر کاربردی هستند تا نظری، تأثیر می‌گذارد.

________________________________________________________________-

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول:

علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان

1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای و نکات کلی آن

2- مسائل نظری و روش شناسی

جوانان و پایگاه طبقاتی

مفهوم بیکاری جوانان

بخش دوم:

علل و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیکاری جوانان

1- علل بیکاری جوانان

1-1- رشد شدید جمعیت، بحران اقتصادی و تغییر و تحول تکنولوژیکی

آسیا

آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

کشورهای عربی

آفریقا

1-2- جدایی بین جهان آموزش و جهان کار

اروپا

کشورهای عربی

- تضاد بین انتظارات و فرصت ها

1-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی

الف : پایگاه اجتماعی جوانان

ب :‌جزم اندیشی ها و قضاوتهای ارزشی منفی در مورد توانایی جوانان برای کار

ج: فساد و نظام قیم مآبانه در بازار نیروی کار

د: نگرش های جوانان نسبت به کار

2- پیامدهای فرهنگی - اجتماعی بیکاری جوانان

2-1- فروپاشی فرآیند عادی جامعه پذیری جوانان – حاشیه ای شدن و

اشکال جایگزینی جامعه پذیری

2-2- رویاروی جوانان با خودشان

از شکست و خودتباهی تا رشد و خلاقیت شخصی

2-3- خانه و خانواده خود شخص: هدفی که باید به تأخیر بیفتد

2-4- فرار، ترک خانه، رفتن به جاهای دیگر: مهاجرت

2-5- خرابکاری، بزهکاری – روسپی گری

2-6- پیامدها و عکس العمل های دیگر: ادامه تحصیلات ، ملحق شدن به ارتش، اشتغال

آزاد و توسعه فرهنگی جایگزین

توصیه های عمومی

1- نیاز به رهیافتی چند رشته ای

2- نیاز به رهیافتی تطبیقیخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 19:40

پاورپوینت مجتمع فرهنگی هنری مشهد (نمونه طراحی معماری)

پاورپوینت مجتمع فرهنگی هنری مشهد (نمونه طراحی معماری)

مطالب :


موقعیت زمین

پلان بام (سایت)

هندسه کلی سایت

نمایش سلسله مراتب

سیرکلاسیون طبقه

پلان زیر زمین

سیرکلاسیون طبقه همکف

طبقه همکف

سیرکلاسیون طبقه اول

طبقه اول

سیرکلاسیون طبقه دوم

طبقه دوم

سیرکلاسیون طبقه سوم

طبقه سوم

سیرکلاسیون طبقه چهارم

طبقه چهارم

نمای غربی

برش A-A

موقعیت سایت

تاثیرات اقلیمی

بررسی آلودگی صوتی

دسترسی ها

بررسی همجواری

دید و منظر

نمونه ای از آلوار آلتو

نقشه های مرکز فرهنگی

تصاویر مرکز فرهنگی

تحلیل

نقشه های مرکز فرهنگی
خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 11:43

بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن

بررسی تهاجم فرهنگی و آثار آن

«بسم الله الرحمن الرحیم»

مقدمه

مستکبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان می کوشند تا فرهنگ مبتنی بر ادبیات استعماری خود را که توجیه کننده این تهاجم می‌باشد را با پوشش دموکراسی در بین ملت ها شایع نمایند لذا ترفندهای مختلفی را با هدف قلب مفاهیم ارزشی و ملوث کردن فضای فرهنگی جوامع به ابهام و تردید و نیز سؤال برانگیز نمودن ارزشهای دینی و قومی جامعة تحت تهاجم، راه وصول به مقصد را بری خود هموار کنند، بدیهی است در چنین فضای آلوده و مصمومی حق از باطل و ارزش از ضد ارزش و … شناخته نمی‌شود. خوشبختانه در جوامع اسلامی که یکی از هدف های اصلی تهاجم فرهنگی است ( به ویژه کشور عزیزمان ایران) عزیزانی هستند که ضمن آگاهی از ماهیت تهاجم فرهنگی و شناخت شگردهای پیچیدة آن در معرض ابعاد تهاجم و دفاع از فرهنگ کمل طلب و پویا و حیات بخش اسلامی سعی داشته تا اثرات تهاجمی دشمن را خنثی و یا کم رنگ نمایند


« تهاجم فرهنگی جدی است»

فرهنگ مهمترین عامل نگهداری و پایداری ایرانیان است، زیرا ایرانیان در مواردی چند با فرهنگ خویش از پیروز شدگان تطامی مجذ وبین فرهنگی ساخته اند، تجربه نشان داده است که ایرانیان ملتی فرهنگ پرور، قانع، حق جو، سخت اعتماد، ولی پایدار در پاسداری از باورها و اعتقاد خود هستند موضوع تهاجم فرهنگی نیز برای ایرانیان که سهم بزرگی در گسترش و ایجاد فرهنگ و تمدن بشری دارند، بسیار جدی و با اهمیت است زیرا تنها راه، از پای درآوردن ایران و ایرانیان، گرفتن این سه دفاع فرهنگی از این ملت سرافراز در تاریخ است. ایرانیان حتی در هنگام کمبود امکانات ثبت و نگهداری دست آورد فرهنگی و داشن خود را به روش سینه به سینه (گفتاری) به نسل های بعدی منتقل نموده اند، فرهنگ: فرهنگ هر ملت عبارت است از مجموعه باورها و رفتارهای آن قوم یا ملت در واقع فرهنگ هر ملت مانند شناسنامه آن قوم و ملت است، تهاجم فرهنگی هنگامی آغاز می شود که خود خواهان و زیاده خواهان، فرهنگ امتی را همچون سوی در مقابل خواسته های ببینند.

هدف تهاجم فرهنگی: چون معمولاً انسانها از باورشان پیروی نموده و باورها در واقع الگوهای رفتاری اقوام و ملت ها را مشخص می‌کند، ساده ترین راه به خدمت در آوردن مردم، ایجاد باور دیگری در آنان است پیش از آن نیز در فرهنگسازی به صورت های ابتدایی تر: بهانه جویی، اشکالتراشی، تهمت ناروا، همجو، تمسخر و انکار فرهنگ های ناب الهی انجام می‌شده است. سابقه تهاجم فرهنگی اگر چه تهاجم فرهنگی قدمتی همپای تاریخ دارد ولی خطر آن برای ملت ها از زمان بیرون راندن پرتقالی ها از بندرعباس که انگلیسی ها متوجه توانایی های رزمی ایرانیان شدند، شکلی جدید به خود گرفت، در زمان تسلط کامل انگلیس در ایران( به علت بی رقیب شدن در اثر تغییر نظام روسیه) با روی کار آوردن رضاخان، بازهم روحانی آزاد، آیت الله سید حسن مدرس یکه و تنها در مقابل استبداد رضاخانی را ادامه و سرانجام به فیض شهاد رسید نهضت ملی شدن نفت نیز با حمایت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی شکل گرفت اما روشنفکرانی که روحانیت را فقط برای کسب قدرت می خواستند با عدم توجه لازم به مذهب، حمایت عامه را از دست داده و زمینه کودتای، آمریکایی فراهم شد. اولین مقاومت گسترده در مقابل حکومت کودتای آمریکایی به دنبال افشاگری حضرت امام خمینی (ره) در پانزدهم خرداد ماه 1342 آغاز شد، همین مقاومت، سرآغازی شد برای انقلاب اسلامی بهمن 1357 که همچون بهمنی بر توطئه های چهار صد ساله انگلیس و تسلط 25 ساله، آمریکا فرود آمد. اهمیت انقلاب 22 بهمن چنان قاطع بود که آخرین سفیر انگلیس پیش از پیروزی انقلاب را وادار به اعتراف شگفت آوری نمود.« رضاشاه در مدت سلطنت خود نتوانست بیشتر از یک خراش سطحی در زیر بنای جامعه ایرانی به وجود آورد.»

رخنه های فرهنگی: هنگامی که ملت ایران در سایه رهبری روحانیت و مقاومت های دین باوران تا حدی جلوی نفوذ های استعماری را به درون کشور گرفت، فراموشخانه ایها که همواره در اندیشه کسب و جاهت مردمی بودند با پوشش روشنفکری برای بهره برداری از این شناخت مردمی و گرایش حاصل از آن، با ظاهر ملی گرایانه برای ترقی کشور، مجاری چندی را به روی استعمار گران مترصد گشودند: 1- گشودن مدارس خارجی= حتی افراد با استعداد در میان شاگردان آنها به علت روشن ننمودن علل واقعی عقب افتادگی کشور، در اثر مقایسه آنچه که از کشور خود می دیدند، با آنچه را که از اروپا می شنیدند، به جهت ظاهر بینی دچار شیفتگی به غرب می شدند.، و لذا غالباً محصول کار آن مدارس پروردن شیفتگا به غرب بود! 2- اعزام محصل به خارج= آنچه را در اروپا این محصلین می‌دیدند، بسیار برتر از آن چیزهایی بود که در کشور خود دیده بودند، خصوصاً اینکه بشتر آنها به علت کمی سن و تجربه حاصل از آن و کمبود دانش عقیدتی غالباً دچار خود باختگی شده و بسیاری نیز عامل فراموشخانه شدند.3- تهدید و تدوین کتابهای درسی توسط این تربیت یافتگان: مدارس خارجی یا تحصیل کردگان خارج، ذهن پویا ولی خالی جوانان را با آموخته های غالباً جهت دار فراموشخنه ای می انباشتند، این روش ضمن معمول نمودن فرهنگ غیر خلاق حافظه ای، (متکی بر محفوظات) شیفتگان و خود باختگان بسیاری را برای فرهنگ غرب ساخت. 4- مطبوعات مروج فرهنگ اروپایی: خصوصاً طی پادشاهی پهلوی ها که کم سوادان را هدف قرار می دادند و زمینه مردمی را برای همراهی با شیفتگان تمدن غربی فراهم می‌نمودند 5- احزاب و گروه های سیاسی= چپ و راست همگی مروج فرهنگ سیاسی غرب و بیگانه از خودی بودند غالباً لامذهبی را ترویج می نمودند، کم دشمن فرهنگ ایراین بود. گسست فرهنگی، از آنان چنان سر گشتگان بی اعتنا به دین و فرهنگ خوری ساخت که حتی بسیاری از فرط بیگانگان از پیرامون خود، به انواع اعتیاد گرفتار شدند! خطر این خود باختگان هنگامی بیشتر می‌شد که غالباً خواسته های برنامه ریزان تهاجم فرهنگی را با رنگ و لعاب روشنفکر و طنخواه به جامعه خودی تلقین می‌نمودند.

تلاش برای نفود به اطلاعات قرآنی

هدف آموزش قرآن کریم از قصص، همانطوری که در پایان سوره یوسف(ع) نیز آمده است عبرت آموزی برای خردمندان و ژرفنگران ( لاولی الالباب) است. اما مطالبی بین مردم رایج شده است. که در قرآن نیامده اند همچون نام زن اغواگر جضرت یوسف(ع) که در متن قرآن کریم وجود ندارد اما از طریق تفاسیر و اطلاعات کعب الخباری بین مسلمانان رایج شده است. حتی در دور افتاده ترین روستاهای کشور که اندکی با قصص مورد اشاره قرآن آشنا شده اند. آوردن نام یوسف(ع) تداعی کننده اسم زلیخای می باشد نامی که در متن قرآن نیامده و تنها بنابر عادت دیرین ایرانیان سینه به سینه به آنان رسیده است این چنین با تکرار زیاد، افسانه ها را نیز به صورت باور در آورده اند و بدان شک حقیقت داده‌اند ! یوسف و زلیخا توسط عبدالرحمن جامی(1) به صورت یکی از آثار ادبی کشور درآمده است بلی اینگونه افسانه ها، به تاریخ کشور نیز راه یافته است. همچون اسکندر که کتاب خردنامة اسکندر نیز از جمله آثار جامی است.

ریشة تهاجم فرهنگی بر دین

گوساله پرستان سامری که چهل شب(2) نبودن حضرت موسی(ع) ماهیت زرپوست و باطن بی ایمان آنان را آشکار نمود و بهانه تراشی های آنان نیز مصداق تاریخی شد زیرا برای حفظ خواهش ها و منافع خو، تجربه ها و دیده ها را ندیده گرفته، بهاه هیا خود را به صورت سوال عنوان می نمودند این عملشان در میان مسلمانان و پیروان مسیحیت مصداق بهانه جویی قرار گرفت ! در گذشته های نه چندان دور اظهار عبادت « ایراد بنی اسرائیل» در مورد بهنه جویان ضرب المثلی روزانه و معمول بود. اما موج دوم روشنفکری پس از جنگ بین الملل دوم در خدمت به صهیونیسم شریک سلطه جهانی این عبارات معمول را از فرهنگ رایج مردم حذف نمود این بهانه جویی های مکرر در زمان حضرت موسی (ع) بعدها فراتر رفته در مورد حضرت مریم (3)به افتراء و تهمت(1) تبدیل شد که قرآن مجید این بانوی عفیفه و پاکدامن را مبرا میداند این کوردلان علی رغم بشارت حضرت موسی(ع) که آنان را زیر یوغ ستم فرعون رهانید و پس از عبور از نیل به ارمن موعود رسانید، یعنی بشارت ظهور حضرت مسیح(ع) فرزند بانوی مطهر مریم(س) را نیز طبق عادت معمول مورد بهانه و اشک لتراشی فرار دادند و نپذیرفتند بعد ما توطئه هایشان شدت گرفت و به فکر کشتن حضرت عیسی مسیح (ع) افتادند اما طبق فرمایش قرآن مجید(2) موفق نشدند! اولی از طریق تهاجم فرهنگی افسانه مصلوب نمودن را چنان به مردم قبولانیدند که صلیب را که وسیله رنج و کشتن افسانه ای آن حضرت می باشد را نیز به عنوان مظهری مقدس به پیران مسیحیت قبولانیدند!! این کوشش های تهاجم فرهنگی به صورت های دیگری مانند توطته به دار آویختن(3) حضرت عیسی(ع) که خود به ناچار آن را تکذیب نمودند نیز در تاریخ وارد شده است همراه افزایش سطح آگاهی جهانیان و شناخت بهتر از تاریخ جهان که می رفت که اباطیل گوساله پرستان آشکار شود در این هنگام سینما را به خدمت گرفته و با فیلمی به نام باراباس مصلوب نمودن مسیح (ع) را به نوعی دیگر تبلیغ نمودند ! هم چنانکه برای تصاحب فلسطین فرمان خدا به حضرت موسی (ع) را به عنوان نجات بنی اسرائیل و بازگشت به ارض موعود مجدداً توسط آژانس یهود به شکل جدید برای کوجانیدن یهودیان از سراسر جهان و غضب سرزمین دیگران بهانه قرار دادند انبان حتی برای ملل قدیمی همچون ایرانیان تاریخ نوشتند مورخان یهودی همچون لوی، مایر، هموفمان و گیرشمن افسانه بافی و تحریکات ضد عربی علاقه وافری نشان دادند تا خواست فرهنگی صهیونیسم یعنی تفرقه بین مسلمانان را به انجام برسانند!! گروه قدیمی تر اینان در لباس مذهب علاوه بر اضافات قبلی به کتاب عهد عتیق مجموعه ای به نام تلمرد را به عنوان قوانین و آموزه ها برای پیگیری حاکمیت نهایی لوی ها بر جهان حتی پس از تولد حضرت عیسی(ع) تدارک دیدند در واقع این مجموعه تلمود لجبازی و پافشاری علمای یهود برای حفظ خود در مقابل دیانت بعدی یعنی ظهور حضرت عیسی (ع) می‌باشد.

چرا اسلام در ایران پیشرفت نمود :

اسلام به دلایل بسیاری از جمله همة فهم و مستدل بودن مفاهیم دینی یا احکام آن در بهره مندی از مواهب الهی همچون آب یا رسمیت دادن به حقوق زنان مانند، امکان تحصیل و استقلال مالی زنان پذیرفته شده حال آنکه پیش از اسلام«(1) شوهر حق داتش یگانه زن خود را یا یکی از زنانش را حتی زن ممتاز خود را، بردء دیگری، که بی آنکه قصدی کرده باشد محتاج شده بود بسپارد تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند رضایت زن شرط نبود در اینصورت شوهر دوم دفل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی که در این ازدواج متولد می شدند متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب می شدند این قرار که شاهد دیگری از مشابهت قضایی وضعیت زوجه و کنیز است با انعقاد پیمان رسمی صورت می گرفت پیشینیان بسیار ناروا و سخیف با زنان رفتار می نمودند نویسندگان کتابهای درسی اخیر علاوه بر مکتوم نگهداشتن چنین رفتارهای ناهنجاری، عدم امکان تحصیل برای همه طبقات را که نکته مهم ناراضی کننده دیگری بود از مردم پنهان داشته اند. حال آنکه با قبول اسلام و امکان تحصیل برای همه، از اعماق روستاها چهره های جاویدان علمی در ایران و سایر کشورهای اسلامی پیدا شدند. همچنین معقول بودن رفتارهای قضایی در اسلام که«(1) هر کس مسئول اعمال خود است نه دیگران سبب گرایش مردم به اسلام شد حال آنکه قبلاً چنین نبود»(2) جنایت یک فرد مستلزم هلاک همه خویشانش می شود بلی چنین تفاوتهای روشنی که برتری اسلام را آشکار می نمود سبب پذیرش اسلام گردید.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، تهاجم، فرهنگی، آثار، آن
1 2 3 4 5 ... 10 >>