دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:42

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ترجمه شدهی دیویس(1989) استفاده گردید. به منظورسنجش روایی پرسشنامهی مذکور از روش ترجمهی معکوس بهرهگرفته شد. اعتبار این پرسشنامه توسط پانل متخصصان تایید گردید، و پایایی آن به وسیله ی آزمون آلفای کرونباخ برای کلیه ی بخش ها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. جامعة آماری این مطالعه را 52 نفر از هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در شهرستانهای کرمانشاه ، اسلام آباد غرب، سنقر، روانسر، قصرشیرین و بیستون تشکیل دادهاند که با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده گردید. نتایج حاصل ازتحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای برداشت ذهنی از مفید بودن و نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت ومعنی داری بر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات داشتند، وتصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات نیز اثرمثبت و معنی داری بر استفاده از فناوری اطلاعات داشت. همچنین برداشت ذهنی ازآسانی استفاده از فناوری اطلاعات بر نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات اثر مثبت ومعنیداری داشت. نتایج این مطالعه میتواند دستاوردهایی برای برنامهریزان آموزش متوسطهکشاورزی داشته باشد، بدین صورت که سیاست‌گذاران آموزش متوسطه‌ی کشاورزی می‌توانند مفید بودن فن‌اوری اطلاعات را در فرآیند یاددهی- یادگیری به هنرآموزان متدکر شوند و از طرفی آموزش درحد تسلط می‌تواندآسانی استفاده از فناوری اطلاعات را در هنرآموزان تقویت نماید.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پیشینهی تحقیق

روش تحقیق

یافته های پژوهش

الف- بخش توصیفی

ب- بخش استنباطی

بحث و نتیجه‌گیری

منابع

جدول1: ضرایب آلفای محاسبه شده.

جدول2. درصد فراوانی مدت استفاده‌ی روزانه‌ی هنرآموزان از فناوری اطلاعات

جدول3: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش.

جدول4. بررسی اثرات مستقیم، غیرمستقیم وکل متغیرها بر متغیر وابسته(استفاده)

شکل1. مدل پذیرش فناوری (دیویس، باگوزی، و وارشاو، ۱۹۸۹)

شکل2 . نمودار مسیر مدل مفهومی (TAM) مدل بروندادخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:19

معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور

شرح مختصر:

در این مقاله ضمن معرفی سیستم‌های عملیات از راه دور و خصوصیات آنها، پارامترهایی که بمنظور بررسی و ارزیابی این سیستم‌ها می‌بایست مورد توجه قرار گیرند معرفی شده اند. در سال 1985، "ورتوت" و "کویفت" ، شاخصی را شامل 32 ویژگی برای ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه‌دور مکانیکی یا ماشینی ارائه نموده ‌اند. در شاخص های مزبور به پارامترهایی نظیر کنش پذیری، پایداری، ردیابی و فاکتورهای امنیتی توجه نشده است و یا بصورت ناچیز در نظر گرفته شده است. در اینجا ضمن تعمیم و تصحیح این دسته‌بندی، و با استفاده از پیشرفت‌های جدید حاصل در زمینة سیستم‌های عملیات راه‌دور، پارامترهای مختلف بمنظور ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور در قالب پنج دستة مختلف پیشنهاد شده است.

فهرست مطالب

v معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور 7

v چکیده 7

v واژه های کلیدی: 7

v ‌عملیات از راه دور،کنترل از راه دور،روبونت، اینترنت 7

v مقدمه 7

v سیستم‌های عملیات از راه دور 7

v 2-1- مفهوم کنترل از راه دور 7

v فاکتورهای مکانیکی 10

v 3-1- فضای قابل دسترسی توسط سیستم فرمانبر 10

v 3-2- بار مؤثر و نیروی قابل دسترس 10

v 3-3- نیروی گرفتن 10

v 3-4- نسبت بارمؤثر به جرم بازو( نسبت جرم) 10

v 3-5- تعداد درجات آزادی 10

v 3-6- کوپل بین مفاصل 10

v 3-7- فشردگی 10

v 3-8- گشتاور روی بازو 10

v 3-9- اینرسی 11

v 3-10- واکنش 11

v 3-11- اصطکاک 11

v 3-12- قابلیت انعطاف 11

v 3-13-تقابل بین حرکات ممکن و حرکات لازم برای انجام کار 11

v فاکتورهای کنترلی 11

v 4-1- معیار پایداری 11

v 4-2- معیار ردیابی 11

v 4-3- معیار پایبندی 12

v 4-4- معیار کارایی 12

v 4-5- سرعت و شتاب 12

v 4-6- دقت مکانی 12

v 4-7- رزولوشن مکانی 12

v 4-8-انحراف 12

v فاکتورهای انسانی 13

v 5-1- حساسیت 13

v 5-2- کیفیت فیدبک سیگنال‌های کنترل به اپراتور 13

v 5-3- طراحی ایستگاه کنترل 13

v 5-4- عملکردهای کامپیوتر 13

v 5-5- ملزومات اپراتور 13

v فاکتورهای امنیتی 13

v 6-1- مقاومت 13

v 6-2- مقاومت در برابر فاکتورهای محیطی 13

v 6-3- اعتبار 14

v 6-4- قابلیت نگهداری یا قابلیت تعمیرپذیری 14

v 6-5- قابلیت خودتعمیری 14

v 6-6- قابلیت حفظ ایمنی 14

v 6-7- قابلیت محافظت از خود 14

v 6-8- دسترسی‌پذیری 14

v فاکتورهای دیگر 14

v 7-1-هزینه 14

v 7-2- توان مجتمع و کارایی انرژی 14

v 7-3- زیبایی 15

v ارزیابی پارامترهای موثر در عملیات از راه دور 15

v نتیجه گیری 15

v تله مدیسین و سلامت الکترونیک 15

v زمینه های فعالیت تله مدیسین 16

v مقدمه 16

v خلاصه مقاله:17.
انجمن تله مدیسین بریتانیا، تله مدیسین را چنین تعریف می‌کند: 17

v . پزشکی از راه دور Telemedicine17

v تاریخچه تله مدیسن 18

v تعریف تله مدیسن 18

v دستاوردهای تله مدیسن 18

v اهداف 18

v کاربرد تله مدیسن در ایران 19

v راهکارها یی جهت استفاده پزشکی از راه دور در ایران 19

v پزشکی از راه دورچیست 20

v اهداف پزشکی از راهدور 20

v کاربرد اصلی پزشکی از راهدور 20

v انواع پزشکی از راهدور 21

v ۴-۲- مشاوره از راهدور 21

v ۵-۲- آموزش از راهدور 21

v ۶-۲- تصویربرداری از راهدور 21

v ۷-۲- آسیب شناسی ازراهدور 22

v ۸-۲- پاتولوژی از راهدور 22

v ۹-۲- درمان امراضپوستی 22

v ۱۰-۲- مراقبت‌های خانگی از راهدور 22

v جراحی از راهدور 22

v جراحی از راهدور(telesurgery) 22

v ۱-۳- اولین جراحی از راهدورفرااقیانوسی در جهان 23

v ۲-۳- روشRobotic23

v ۳-۳- مزایایروش Robotic23

v ۴-۳- معایبروش Robotic23

v اولین بیمارستان مجازی درجهان 23

v نقش پیشرفت تکنولوژی دراین زمینه:24

v سیستمجراحیZEUS :24

v کمک های کامپیوتر ها درجراحی: 24

v نیاز های ضروری دیگری کهبرای جراحی از راه دور لازم است:25

v جراحی کنترل شونده از طریقصدا:25

v جراحی رباتیکمغز:25

v مزایای تله‌مدیسین 28

v ابزارهای 28

v تله‌مدیسین در سطح گسترده 28

v موانع موجود در تله مدیسیم 28

v کاربردهای تله مدیسین 29

v تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد: 29

v 1)کمک به تصمیم گیری 29

v 2) انتقال حس 29

v 3) همکاری در مدیریت بیمار به صورت RealTime29

v امکان بهره برداری از طرح پزشکی از راه دور در همه مناطق نفتی کشور 30

v زیر ساختهای فنی و مخابراتی کشور 32

v مزایای استفاده از این فناوری در پزشکی 32

v جراحی الکتریکی در خدمتجراحی 33

v واحد جراحی الکتریکی 33

v انواع جراحی الکتریکی 34

v جراحی الکتریکی تک قطبی (‏Monopolar Electrosurgery‏) 34

v جراحی الکتریکی دو قطبی (‏Bipolar Electrosurgery34

v نحوه اتصالالکترود مرجع (‏Plate‏)34

v تست های حفاظت الکتریکی35

v کاربردهای بالینی پزشکی از راه دور 36

v مراقبت در منزل 36

v مانیتورینگ بیمار 37

v جراحی 37

v پزشکی از راه دور اورژانس 38

v سیستمهای تله رادیولوژی (Tele RadiologySystems) 38

v سیستم های ویدئو کنفرانس VideoConferencing Systems 38

v آموزش از راه دور 39

v مسائل تکنولوژیک پزشکی از راه دور 39

v انتخاب بستر ارتباطی راه دور : 39

v تکنولوژی صدا و تصویر 39

v شبکه : 40

v اهداف Telemedicine : 40

v گروه خبرگان عصر نوینپزشکی ازراه دور Telemedicine40

v تعریف و ضرورتوجود 41

v Telepathology41

v ارتباطات در سیستم پزشکی از راهدور 41

v مثال های کاربردی پزشکی از راهدور 42

v تصویرگیری التراسوند از راهدور(Tele-ultrasound) 42

v دستگاه التراسوند پرتاب 43

v مانیتور ضربان قلب جنین از راه دور 43

v فنوکاردیوگرافیطولانی مدت 44

v اتو کرولیشن 44

v متدها 45

v سیستم پزشکی از راه دور از 2بخش تشکیل شده است: 47

v پاسخ ها 48

v نتیجه گیری:48

v الگوریتم حافظه دار برای ارسال اطلاعاتپزشکی از راه دور 49

v عرفی الگوریتم 49

v حال این سوال مطرح می شود که اگر خود کدهایتست دچار خطا در ارسال شود چه اتفاقیمی افتد ؟ 50

v نحوه اجرای الگوریتم 50

v ساخت کد های تست 50

v بازخوانی 53

v پیشنهاد 53

منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:27

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

شرح مختصر:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش کارکنان و همین طور افزایش سابقه کاری مدیران بر روی انگیزش کارکنان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش که شامل معلّمین و دبیران و آموزگاران است که یک این جامعه 280 نفر است که 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش کارکنان و مدیران بر روی آنها اجرا گردیده که این پرسش نامه 60 سئوال دو گزینه ای بله و خیر دارد که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری X2 استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که انگیزه امنیّتی، افزایش تحصیلات و همین طور سابقه کاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیّـات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

سئوال پژوهش

هدف های تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

تعریف مدیریت

انگیزش

عوامل مؤثر در انگیزش

انگیزش وطراحی سیستم پاداش مؤثر

بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان

نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان

الگوهای سنتی

الگوی روابط انسانی

الگوی منابع انسانی

متغیرهای مؤثر در انگیزش کارکنان

الگوی عمومی انگیزش بر انگیزش در مدیریت

ویژگی های موقعیت کاری

متغیرهای مؤثر در انگیزش

ویژگی های فردی انگیزش

سلسله مراتب نیازها

نظرات اتکینسون و مک کلاند

نظریه دو عاملی انگیزش

فرهنگ سازمانی

محیط محاور کاری

برخورد با آثار نامطلوب به جای مانده بر رفتار

اصلاح رفتار

روش های اصلاح رفتار

چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش

حجم گروه

رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی

روابط ایستا و پایدار

انحرافات اجتماعی و نقش آن برانگیزش کارکنان در سازمان

مفهوم تشویق و تنبیه در منابع انسانی

انگیزه ها و کوششهای انسان

انگیزه های فیزیولوژیایی

فصل سوم :

تعیین روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق

روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم :

یافته ها وتجزیه و تحلیل داده ا

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و مآخذخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 07:13

برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

کلیات

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها

خلاصه فصل

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه

کودک، کتاب، مطالعه

تدارک محیط مناسب برای مطالعه

اصول مطالعه و تحقیق و فراگیری بهتر آن

اصول قبل از شروع مطالعه و تحقیق

روشهای مطالعه

فنون خواندن اجمالی

روش سریع خواندن

روش خواندن تجسمی

روش خواندن انتقادی

روش خواندن عبارت تکراری

روش دقیق خواندن

خواندن به عنوان یادگیری

فعالیت و خواندن

خواندن فعال

زمان خواندن و تحقیق

اهداف خواندن

خلاصه فصل دوم

فصل سوم

روش اجرایی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار تحقیق

روشهای آماری

متغیرها

توضیح روشهای آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم

مقدمه

خلاصه پژوهش

نتیجه گیری

محدودیتها

پیوست

فهرست منابع

پرسشنامهخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:46

عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی

عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی

مقدمه:

امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف عمده از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادی از وضع مالیاتها، تثبیت نوسانهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد و هدف بودجه ای دولتها از وضع مالیاتها نیز، تأمین مالی بودجه دولت می باشد.

متأسفانه مالیاتها در اقتصاد ایران اثر بخشی لازم و کافی را نداشته چراکه نقش و تأثیر درآمدهای نفتی در تأمین هزینه های جاری علاوه بر اینکه موجب اتکاء درصد بالایی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی شده، زمینه رشد هزینه های جاری را نیز فراهم نموده و مانع شکوفایی ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور گردیده و از طرفی دولت را از داشتن یک درآمد ثابت و قابل اطمینان و اعتماد محروم کرده است بطوریکه اکنون با گذشت زمان زیاد این موضوع به یک مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است.

توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم درآمدی آن در کشور ضرورت دارد چراکه از یک سو با محدودیت ظرفیت منابع طبیعی و از سوی دیگر به دلایل گوناگون از قبیل ابداع روش های جدید تولید و دستیابی به جانشین های مناسب با نوسان تقاضا و قیمت ها در بازار جهانی روبرو هستیم، از این رو نمی توان مدت طولانی به درآمد فروش منابع نفتی اتکا کرد.

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش امور اقتصادی در بند 42، بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع تأکید خاص کرده است که این امر توجه برنامه ریزان را به سایر منابع درآمد غیر نفتی دولت که در رأس آن مالیات، به عنوان منبع درآمدی قابل اطمینان قرار دارد؛ نمایان می کند. در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی ( مالیاتها و سایر درآمدها ) از کل منابع بودجه تأکید شده به گونه ای که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین شود.

دولتها به تنهایی و بدون مشارکت مردم قادر به وصول مالیات نخواهند بود. و در این راستا دولت باید به دنبال یافتن دلایل عدم پذیرش مالیات از سوی مردم بوده و نسبت به رفع آن علت ها اقدام نماید. این پژوهش نیزدر جهت یافتن عوامل موثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی می باشد.

قسمتی از متن:

سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی

برای حسن اجرای قانون اگرچه وجود ضمانت اجراء و مدیریت و سازماندهی مطلوب و رعایت اصول مالیاتی شرط لازم به حساب می آیند اما این شرایط کافی نخواهند بود، بلکه فرهنگ و بینش و اعتقاد مؤدیان و مأموران مالیاتی در انجام دقیق وظایف مالیاتی نقش بسزائی خواهد داشت. مأموران مالیاتی را باید در مواجهه با مؤدیان بتوانند در فکر و اندیشه آنان تأثیر بگذارند. مؤدیان نیز باید مستمرأ از طریق مطبوعات و صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی نسبت به انجام وظایف قانونی راهنمائی شوند، حتی اهمیت مالیات امروزه ایجاب می نماید که مباحثی از مالیات در دروس دبیرستانی دانش آموزان گنجانیده شود ( رزاقی ، 1388 ، 29 ).1

تا مردم از سنین نوجوانی با این عنصر اجتماعی و اقتصادی آگاهی داشته و با مشاهده نتیجه سیاستهای مالی دولت با میل و رغبت بیشتری با مأموران مالیاتی همکاری نمایند اهمیت فرهنگ مالیاتی بخصوص در دهه اخیر مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و ضمن انتشار فصلنامه ای به نام " مالیات " که توسط دانشکده امور اقتصادی صورت می گیرد، بعضأ در حدود امکانات موجود اقدام به نشر آگهی ها و تبلیغات مالیاتی از طریق دفتر روابط عمومی و ارشاد نیز می نماید .

21-2- مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات

طراحی، برنامه ریزی و اجرای سیاست های مشارکت مؤدیان مالیاتی نیازمند توجه به الزامات و پیش شرطهایی است. به نظر می رسد دقت و عمل کردن به جای برخی از این الزامات در راهکارها می تواند به پیشرفتهای فزاینده ای در زمینه کیفیت بخشی به قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات به مؤدیان مالیاتی و غیره که همگی در رسیدن به آن اتفاق نظر دارند منجر شود. یکی از موارد مهم در این زمینه بررسی و تدوین طرح جامع برنامه مشارکت مؤدیان مالیاتی می باشد. در حال حاضر به دلیل فقدان استراتژی کلان، سیاست مشارکت مؤدیان فاقد طرح جامع زمان بندی شده و مراحل اجرایی است در نتیجه وظایف بخشهای گوناگون و نیز نقش های متفاوت ستاد به درستی معلوم نیست، از سوی دیگر نبود این طرح جامع بررسی و نقد این سیاست را نیز به طور عملی ناممکن می سازد. در صورت استفاده از مشارکت مؤدیان مالیاتی، تأثیر مثبتی در تصمیم گیری ها و فعالیت ها بوجود خواهد آمد. مسئولیت پذیری مؤدیان، اعتماد به نفس داشتن کارکنان، بالا بردن عملکرد سازمان وخوشنودی بالای مؤدیان از جمله تأثیر مدیریت مشارکتی بر کارایی سازمان می باشد.

22-2-پیشینه تحقیق

1- رونالد گامینگس و دیگران[1] ( 2005 ) در مقاله خود تحت عنوان "اثرات روحیه مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی " بیان می کند که کوشش های اجباری سازمان مالیاتی می تواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد.

2- کریستینا مورفی[2] ( 2008 ) در مقاله خود تحت عنوان " وادار کردن به تمکین مالیاتی : تنبیه کردن یا تشویق کردن " به این موضوع اشاره دارند که دو استراتژی برای تمکین وجود دارد، اولین مورد استراتژی مبتنی بر تنبیه کردن ودومی مربوط استراتژی مبتنی بر تشویق کردن.

3-لوراسور[3] ( 2004 ) در مقاله خود تحت عنوان " یک مدل اقتصادی از تمکین مالیاتی با تأکید بر اخلاق شخصی و گروهی " هر دو نوع عامل اخلاق شخصی و اجتماعی تمکین را بررسی کرده است. وی در ادامه بیان می کند نرخ های بالای مالیاتی باعث افزایش فرار مالیاتی شده و همچنین مؤدیان هنگامی که دریابند درجامعه افراد زیادی هستند که نسبت به مالیات خود تمکین نمی نمایند، آنها نیز اقدام به فرار مالیاتی می کنند.

4-هنریک[4] ( 2009 ) در مقاله خود تحت عنوان " مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد " مفهوم فرار مالیاتی را از لحاظ ده نوع مختلف مالیات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به تغییرات در چگونگی پرداخت مالیاتها می پردازد. وی بیان می دارد به جای بحث پیرامون فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده معمول باید مالیاتهای مختلف را بصورت جداگانه بررسی نمود. همچنین در ادامه عنوان می کند کسانیکه به همشهریان خود اعتماد نمی کنند به احتمال بیشتر معتقدند که آنها از پرداخت مالیات طفره می روند اما عدم اعتماد سیاستمداران حتی تأثیر عمیقتری دارد مخصوصأ برای مالیاتهایی که دوباره توزیع می شوند و یا به لحاظ مالی باید پرداخت شوند. از اینرو برای سیایتمداران مهم است تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمع آوری کنند.

5-مارتینی[5] ( 2003 ) در مقاله خود تحت عنوان " فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترل های اجتماعی " می نویسد در تصور معمول از علم اقتصاد در فرار از پرداخت مالیات، انتخاب مالیات دهندگان برای اجتناب از پرداخت مالیات به مسئله بیطرفی در سیستم مالیاتی بستگی دارد.

هدف این مقاله ایجاد یک فنداسیون و اساس فیزیولوژی معطوف کردن توجه هایک درباره رفتار انسانی به عنوان یک فرایند پیروی از قوانین و مقررات می باشد. طبق نظریه اصلی مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولأ بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافق تر هستند.

6-چن[6] (2003) در مقله خود تحت عنوان " فرار از مالیات در الگوی رشد درون رو " در این الگو دولت نرخ مالیات را بهینه می کند، حال آنکه اشخاص فرار از مالیات را بهینه می سازند. این الگو نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد و آنها را با نظام های اقتصادی همانند یکدیگر ( به استثنای آنهایی که دور از فرار از مالیات هستند ) مقایسه می کند. همچنین درباره تأثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینه ها و جریمه های فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی می شود. درحالیکه افزایش در رسیدگی مالیاتی فرار از مالیات را تنها زمانی کاهش می دهد که هزینه اجرای مالیات خیلی بالا نباشد. قاعدتأ این سه سیاست به علت تأثیر غیر مستقیم آنها بر روی فرار از مالیات و نرخ مالیاتی مطلوب، تأثیرات نامعلومی بر روی رشد اقتصادی دارند. این الگو تنظیم شده تا از نظر کمی تأثیرات سیاستهای ذکر شده در بالا را ارزیابی کند. معلوم شد که این سه سیاست از لحاظ کمی در منبع فرار از مالیات مؤثر هستند اما با آثار رشد کم همراه هستند مگر اینکه حد خارجیت دولت خیلی بالا باشد.1-G. Cummings, Martinez-Vazquez, Mckee, Torgler.

2-Murphy

3-Loraser

4-Henrick

1- Martti

[6]-Chen

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 ضرورت انجام تحقیق. 5

4-1 اهداف تحقیق. 6

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 6

6-1- فرضیه های تحقیق. 7

7-1- قلمرو تحقیق. 8

8-1-تعاریف واژه ها ومفاهیم کلیدی. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 12

2-2تاریخچه مالیات ایران. 12

3-2-تعاریف ومفاهیم مالیات.. 14

4-2-مقایسه زکات ومالیات.. 16

1-4-2-وجوه اشتراک.. 16

2-4-2-وجوه اختلاف.. 17

5-2-ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد 18

6-2-ارزیابی نظام مالیاتی ایران. 18

7-2-مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران. 20

8-2-سال مالیاتی. 20

9-2-اشخاص مشمول مالیات.. 20

10-2-معرفی سازمان مالیاتی کشور. 21

11-2-اهداف دولت از وصول مالیات.. 21

12-2-طبقه بندی مالیاتها در ایران. 23

1-12-2-مالیاتهای مستقیم 23

2-12-2-مالیاتهای غیر مستقیم 25

3-12-2-مقایسه مالیات مستقیم وغیر مستقیم 26

13-2-مراحل مالیات از شروع تا زمان قطعی شدن. 27

1-13-2-شناسایی مودی. 27

2-13-2-تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی. 28

3-13-2-بررسی وتائید مالیات تشخیصی توسط رئیس گروه 28

4-13-2-ابلاغ برگ تشخیص به مودی مالیاتی. 28

5-13-2-بررسی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی. 29

6-13-2-رسیدگی به اعتراض مودی در هیات بدوی حل اختلاف.. 29

7-13-2- رسیدگی به اعتراض مودی در هیات بدوی حل اختلاف تجدید نظر.. 29

8-13-2-رسیدگی به پرونده در شورای عالی مالیاتی. 30

9-13-2-هیات ماده 251 مکرر. 30

10-13-2-رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری. 30

11-13-2-وصول مالیات.. 31

14-2-تمکین مالیاتی. 31

15-2-علت نپرداختن مالیات.. 32

16-2-تشویقات وتسهیلات مالیاتی. 33

17-2-مجازاتهای مالیاتی. 34

18-2-تخصص وکارایی ماموران مالیاتی. 36

19-2-عدالت مالیاتی. 36

20-2-سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی. 37

21-2-مشارکت مودیان مالیاتی. 37

22-2-پیشینه تحقیق. 38

فصل سوم: روش تحقیق

1-3-مقدمه 43

2-3-روش تحقیق. 44

3-3-معرفی ابزار گردآوری اطلاعات.. 45

4-3-معرفی جامعه آماری. 46

5-3-بررسی معیارهای نکوئی پرسشنامه تحقیق. 46

6-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها 48

7-3-مدل مفهومی تحقیق. 48

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

1-4-مقدمه 50

2-4-تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. 50

1-2-4- وضعیت جنسیت ماموران مالیاتی. 51

2-2-4- وضعیت تحصیلات ماموران مالیاتی....................................................................51

3-2-4- وضعیت پایگاه شغلی مأموران مالیاتی...................................... ...........................53

4-2-4-وضعیت سابقه خدمت مأموران مالیاتی..................................................................54

1-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای فرضه یک.....................................................................55

2-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای فرضیه دو....................................................................56

3-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای فرضیه سه...................................................................58

4-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای فرضیه چهار................................................................61

5-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای فرضیه پنج...................................................................65

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 67

2-5 تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 67

3-5-نتیجه گیری کلی تحقیق. 69

4-5-پیشنهادها 70

1-4-5-پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق. 70

2-4-5-پیشنهادات برای محققان آتی. 71

پیوست ها

پیوست الف : 73

پیوست ب : 80

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 84

منابع لاتین: 86

چکیده انگلیسی: 87خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 23:37

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزدمقدمه :

حاشیه نشینی به توسعه شهری اطلاق می شود که بدون برنامه ریزی، هدایت ، کنترل و بدون رعایت مقررات شهری سازی توسط توده مردم ایجاد می شود . امروزه ساخت و سازهای غیر مجاز به گونه ای وسیع تر و سازمان یافته تر از سابق به شکل زاغه و... تحت عنوان بخش بازار غیر رسمی در حال تکوین است در تحقیقات انجام شده به حقیقتی ملموس و منطقی اشاره می کنند:

زمانی که روستائیان بی زمین از انزوا می­گریزند و به حاشیه شهرها روی می آورند در واقع به نوعی انتخاب دست می زنند. آنان فلاکتی را رها می کنند و فلاکتی دیگر بر می‌انگیزند. به نظر آنها شهر افق امکانات وآزادی است حرکت اینان تحت تأثیر دو عامل گریزاننده در موطن و جذب کننده در شهرهای کلان می باشد.

همه تعاریف بیان شده با همة روشنگری های نهفته در آن هنوز از حقیقت پدیدة حاشیه نشینی به دور است. زیرا که حاشیه نشینی پدیده ای پیچیده، ناهمگون و گسترده و از آن دسته حقایق اجتماعی است که هر چند یک پدیده اما خود در درون خویش دارای ابعاد گوناگونی است بنابراین برای شناخت آن باید هم از بعد فضایی به آن پرداخت و هم هر محدودة حاشیه نشین را با خودش بررسی و تبیین کرد. تا بتوان راه حل مناسب ارائه کرد. که به طور اصولی با انواع دیگر طرح های سامان بخشی برای حاشیه نشینان متفاوت است.

حاشیه نشینی را می توان یک نوع محرومیت خواند آنچه که محرومیت ها را به وجود می آورد و موجب توسعه روز افزون آن می شود فراموش کردن اقشار ضعیف در برنامه ها، برنامه ریزی ها و ضعف مدیریت در تشخیص درست، بهنگام و ارائه راه حل مناسب و سود بخش برای آحاد جامعه می باشد این پدیده یک مسأله ای اجتماعی است و برای درک آن باید دیدگاهی جامع نگر داشت.

از آنجا که عظمت برنامه در پرداختن به بخشی از جمعیت کشور موجب منتفی شدن نیاز مردمان به سرپناه نمی شود بنابراین حاشیه نشینان حذف یا فراموش شده نیاز به مسکن و سرپناه خود را در چارچوب های غیررسمی تدارک می بینند که آسیب های محیطی نیز از پیامدهای آن خواهد بود. رشد بی رویه و بدون برنامة واحدهای مسکونی ، نواحی گسترش یافته را شدیداً‌دچار معضلات عدیده نهادهای تمدنی رفاه اجتماعی، خدمات شهری و عمومی می کند آموزش و پرورش بهداشت، درمان و آموزش روانی و جسمانی، آب آشامیدنی، بهداشتی برق، گاز، تلفن، ساماندهی بافت شهری، سیستم فاضلاب، زیباسازی محیط شهری، کوچه، خیابان، پیاده روها، بوستان و بخصوص در مناطق سکونت محرومان روز به روز پیچیده تر و سخت تر می شود.

وجود نابرابری های حاد و عدیده در جوامع که بارزترین نماد آن نابرابری اقتصادی و اجتماعی است که با تفاوت هایی نیز در شناخت امکانات بالقوة جامعه، برخورداری از فرآیند دریافت علم، حرفه وفن، حق انتخاب شغل ، سطح و نحوة زندگی دلخواه، بهره مندی از مواهب خدادادی طبیعی و ثروت های ملی ،‌حضور در حوزه های سیاسی، اجتماعی، چتر حمایت قانونی، مدنی، و شهروندی و مسائلی از این دست در افراد این قشر از جامعه منجر به بهبود کیفیت زندگی آنان می شود قابل ارائه و تبیین و تحلیل است.

الف) بیان موضوع و تشریح آن

وضعیت عمومی زندگی شهری در کشورهای روبه توسعه اوضاع نگرن کننده ای را طی دهه های گذشته بوجود آورده است مسائلی چون افزایش شتابان جمعیت، رشد فقر، کاهش شاخص های کیفیت زندگی، ازدیاد بیکاری، رشد سکونتگاه های غیر رسمی و آلودگی های زیست محیطی شهرهای این کشورها را با بحرن های متعددی رو به رو ساخته است اسکان غیر رسمی به واقع یکی از بارزترین چهره های فقر شهر در بیشتر شهرهای مهاجر پذیر کشور ما است که به عناوینی هم چون حاشیه نشینی، سکونتگاه های خودرو، مساکن نابهنجار، و اجتماعات آلونکی و مانند اینها نیز شناخته می شوند که به طور کلی تعداد حاشیه نشینان در 7 شهر اهواز، بندر عباس، بوشهر، شیراز، کرمان، کرمانشاه و همدان در سال 1350 نسبت به سال 1320 بیش از 11 برابر شده است وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نقش مهمی در افزایش جمعیت شهرها و توسعة شهر نشینی داشته است به طور کلی اسکان غیر رسمی در ایران به دلایل نهادی با کاستی های برنامه ریزی شهری و ناکارآمدی بازار رسمی زمین و مسکن رخ داده است . پیدایش و گسترش محلات حاشیه ای و اسکان غیر رسمی از مهمترین چالشهای توسعه پایدار شهر یزد به شمار می رود .

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

جریان و توسعه شهری در ایران طی 20 سال گذشته باعث گردید که جمعیت شهر نشین بالغ بر دو برابر گردید و پیش بینی ها حکایت از ادامة سریع این رشد را دارند. در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظر فیت و توانایی دولت و شهرداری ها در گسترش زیر ساختها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیش گرفته است. در نتیجه این پدیده اسکان غیر رسمی که به سرعت و به صورت بی قاعده گسترش یافته است تراکم جمعیت در مناطق حاشیه نشین به طور متوسط حدود 200 نفر در هکتار است. که نسبت به متوسط تراکم شهری در 28 شهر کشور 5 برابر شده است با توجه به مسائل خدمات شهری می توان ادعا کرد که مسکن نابهنجار یکی از مهمترین مسائل برنامه ریزی شهری جهان سوم را تشکیل می دهد مسکن نابهنجار منعکس کنندة رشد غیر منطقی شهری خاصه به صورت تک قطبی در جهان سوم است ساماندهی اسکان غیر رسمی عدالت توزیعی را در فضا محقق می کند که خود تأمین کننده عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و جوهربرنامه ریزی شهری و مسکن و مبنای ضروری ایجاد جامة مدنی و توسعه پایدار است ضرورت پرداختن به مسائل بحرانی سکونتگاه های غیر رسمی شهر یزد ، آشنایی مقامات دولتی با الگوی توانمند سازی و سازماندهی این گونه بافتها و بهبود نگرش مدیران شهری و در نهایت رسیدن به توسعة‌پایدار و عدالت اجتماعی در شهر می باشد .خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 15:20

بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری

بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری


گفتیم که هدف آموزش آسان کردن یادگیری است.یادگیری را میتوان به راههای گوناگون تعریف کرد.کسب اطلاعات و اندیشه­های تازه، عادتهای مختلف،مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل کردن مسائل همچنین یادگیریها میتوان بصورت کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف کرد ، پس یادگیری حوزی بسیار گسترده ای شامل می شود .

با این حال معروفترین برای یادگیری این است : یادگیری به فرایند ایجاد نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است ، گفته می شود و نمی توان آنرا به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ، خستگی ، یا داروها پدید می آید نسبت داد .

ویژگیهای مهم یادگیری عبارتند از : 1- تغییر 2- تغییر نسبتاً پایدار
3- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری 4- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری بر اثر تجربه .

ویژگیهای ورودی عاطفی :

ویژگیهای ورودی عاطفی نشان دهنده انگیزش یادگیری یا همان علاقه به درس است . همه می دانیم که علاقه به درس دقت کوشش و پشتکار یادگیرنده را افزایش می دهد و در نتیجه بر یادگیری او تأثیر مثبت دارد ، بنابراین کوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یکی از تدابیر آموزشی معلم به حساب می آید .

آنچه که تعیین کنندة ویژگیهای ورودی عاطفی یا انگیزش دانش آموزان برای یادگیری یک موضوع تازه است تصورات او از موفقیتها یا
شکست هایی است که در گذشته از موضوعهای تازه کسب کرده است .

به عبارت دیگر تصور یادگیرنده دربارة موفقیت یا شکست در یک تکلیف یادگیری مبتنی بر تجاربی است که وی از آن تکلیف یا تکالیف مشابه آن به دست آورده است،اگریادگیرنده معتقد باشد که در گذشته تکالیف مشابهی را با موفقیت انجام داده است احتمالاً با تکلیف بعدی نیز با نوعی عاطفة مثبت برخورد خواهد کرد .

در مقابل اگر اعتقاد داشته باشد که در تکالیف مشابه گذشته با شکست مواجه خواهد شد . این عواطف مثبت یا منفی ابتدا مشخص و محدود به درسهای خاص گسترش یابد و تا آنجا وسعت می گیرد که تمام دروس آموزشگاهی را شامل می شود .

راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری :

مشکل کمبود انگیزش یادگیری دانش آموزان یا کمبود علاقه آنان نسبت به یادگیری موضوعهای تازه ناشی از شکست های پی در پی قبلی در درسهای مشابه درس جدید است . بنابراین بهترین راه رفع این مشکل این است که سطح رفتارهای ورودی شناختی و در صورت لزوم سطح رفتارهای ورودی روانی ـ حرکتی دانش آموزان را بالا ببریم و کیفیت آموزش را نیز بهبود ببخشیم ، این اقدامات سبب افزایش یادگیری و کسب موفقیت از سوی دانش آموز در درسهای تازه خواهد شد این کسب موفقیت باعث می شود که یادگیرنده به تدریج به تصوری مثبت تر از تواناییهای خود نسبت به یادگیری آموزشگاهی دست یابد . اگر این جریان در چندین واحد یادگیری ادامه یابد از تصورات منفی دانش آموز نسبت به توانائیهایش در رابطه با یادگیری مطالب آموزشگاهی کاسته
می شود و بجای آن تصورات مثبت تری در این مورد کسب خواهد کرد که این خود علاقه و انگیزه یادگیری او را افزایش می دهد .

آنچه که در بالا گفته شد بهترین روش ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به یادگیری موضوعهای درسی است . علاوه بر این روش کلی ، روانشناسان ترتیبی شیوه ها و فنون دیگری را کشف کرده اند که با توجه به آنها سطح علاقه و انگیزش یادگیرندگان را بالا می برد .

1- حفظ حیثیت و شئون علم و دانش

معلم باید مقام و حیثیت علم دانش را ارج نهد و آنرا به ابتذال ‌و فرومایگی سوق ندهد. به این معنی که علم را به افراد نالایق تعلیم ندهد و برای قیام به وظیفة تعلیم به خانه شگرد و دانشجوی خود نرود و اگر چه آن شاگرد فردی محترم و آبرومند و گرانقدر باشد. معلم باید علم را از چنین فرومایگی ها و ابتذال حفظ نماید. چنانکه پیشینیان ،‌نگاهبان و پاسدار حرمت و آبروی علم و دانش بوده اند.

2- دریغ نورزیدن از تعلیم علم :

رسالت و وظیفه معلم ایجاب که نباید از تعلیم و آموزش هیچ کسی به خاطر آنکه ممکن است احیاناً واجد قصد و نیت خداپسندانه ای نباشد دریغ ورزد. زیرا تصحیح هدف و جهت گیریهای سنجیده و خداپسندانه برای بسیاری از افراد تازه کار و کسانیکه در فراگیری علم ،‌مبتدی هستند دشوار می باشد. بجهت اینکه جان و روح آنها بعلت خردسالی و یا فقدان بنیش کافی در این بسیار نارسا و ضعیف می باشد. علاوه بر این آنان با عوامل تحصح هدف و نیت و مبانی آن انس و آشنایی کمتری دارند.

اگر بنا باشد معلم بخاطر فقدان نیت صحیح و محرومیت شاگردان از جهت یابی درست از تعلیم آنان خودداری کند بسیاری از سرمایه های علمی و ذخائر دانش و فرهنگ دینی از دست می رود. باید توجه داشت که این امید هم وجود دارد که شاگرد فاقد نیت و هدف صحیح از برکت علم آنگاه که با علم و دانش پیوند و انسی برقرار ساخت – توانائی لازم را در تصحیح هدف و نیت خود بدست آورد.

لذا بعضی از دانشمندان گفته اند ما علم و دانش را برای غیر خدا و بخاطر هدفهای دیگری جویا شدیم ولی خود علم و دانش از اینکه برای غیر خدا باشد امتناع ورزید یعنی اگر یک شاگرد فاقد قصد الهی ‌در حصیل علم بوده است قهراً با ادامه تحصیل و کسب بینش فزونتر ، قصد و هدف او تصحیح خواهد شد و طبعاً بسوی «الله » و هدفهای والای الهی و انسانی رهنمون خواهد گردید.

3- بازتابهای رفتار و کردار معلم و تأثیر آن در رفتار شاگردان

معلم بر فرض آنکه دارای عذر موجهی باشد – نباید میان کردار و گفتارش و دوگانگی و تفاوت موجود داشته باشد ] بلکه باید سعی کند همواره بر طبق گفتار و امر و نهی خود عمل کند [ مثلاً او نمی تواند عملی را تحریم کند که خود مرتکب آن می گردد و یا انجام عملی را واجب و حتمی الاجرا معرفی کند و خود پای بند آن نباشد و یا مردم را به انجام عملی – بعنوان کار مستحب دعوت کند ولی خو د ا و از انجام آن عمل دریغ ورزد.

بطور خلاصه باید گفت قضیة معلم و شاگرد از لحاظ نقش پذیری شاگرد نسبت به اعمال معلم همانند قضیة مهر و موم می باشد که در موم تمام نقشها و تصویر هائی که در مهر وجود دارد منعکس می شود. ما این نقش پذیری را در مورد گروهی از شاگردان و دانشجویان در برابر معلمان و استادانشان بچشم دیده ایم و این حقیقت را کاملاً حس کرده ایم که شاگرد در رفتار خود ، یک نمونه بردار ماهری از اعمال استاد و معلم خود می باشد. که البته با توجه به اختلاف اختلاق و افعال معلم همه گونه رفتار او را شاگرد را اعمال و رفتار خود پیاده می کند.

ایجاد و پرورش روحیة مثبت :

شما باید به درس یا مطلبی که می خوانید علاقه داشته باشید در غیر اینصورت محرک و انگیزه ای برای علاقمند شدن ایجاد کنید. تأکیدات و اندیشه های مثبت را بکار گیرید. می توانید به خود بگویید: وقتیکه خواندن این درس را تمام بکنم می توان کاری را که از آن بیشتر لذت می برم انجام دهم در اندیشه های منفی بکار بندید و یا خود را تهدید بکنید مثل اینکه اگر در این درس نمرة‌الف نگیرم بورس تحصیلی خود را از دست خواهم داد. اگر روحیه ای پذیرا و نگرشی مثبت در خود ایجاد کنید در خواهید یافت که درک مطلب آسانتر می شود چون با خودتان در حال مبارزه نخواهید بود مطالعه کردن با حالت مبارزه یا نبرد و تقلا درست مثل و حشت زدگی و دستپاچه شدن موقع شناکردن است رمز کار در خونسرد بودن و آرامش داشتن است.


فهرست مطالب

مقدمه ۴
ویژگیهای ورودی عاطفی ۴
راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری ۵
نظریه یادگیری معنی دار کلامی ۶
یادگیری مطالب معنی دار ۷
انگیزش و یادگیری معنی دار ۸
یادگیری از راه مشاهده ۱۰
مراحل یادگیری از راه مشاهده ۱۲
مرحله به یاد سپاری یا یادداری ۱۴
مرحله تولیدی یا بازآفرینی ۱۵
مرحلة انگیزش ۱۶
تعریف انگیزش و انگیزه ۱۷
تعریف آموزش برای یادگیری در حد تسلط ۱۸
۱-مداومت و استمرار بحث و مطالعات علمی ۱۹
۲-نباید از یادگیری و تسهیل آگاهی در هیچ شرائطی استنکاف نمود. ۲۰
۳-رعایت نظافت و پاکیزگی و آراستن ظاهر ۲۰
۴-صلاحیت و شایستگی معلم در امر تعلیم ۲۱
۵-حفظ حیثیت و شئون علم و دانش ۲۱
۶-دریغ نورزیدن از تعلیم علم ۲۲
۷-بازتابهای رفتار و کردار معلم و تأثیر آن در رفتار شاگردان ۲۳
ایجاد و پرورش روحیة مثبت ۲۴
عادات غلط را بهبود بخشید ۲۴
روش خلاق ۲۷
روشهای یادآوری بهتر ۲۸
روحیة مثبت در خود ایجاد کنید ۲۸
مهارتهای حافظه با تداعی ۲۸
هدفهای یادگیری از دیدگاه گانیه ۳۰
۱-نشانه آموزی ۳۰
۲-محرک ۳۰
۳-زنجیره کردن ۳۱
۴-همخوانی آموزی کلامی ۳۱
۵-بازشناسی آموزی ۳۱
۶-مفهوم آموزی ۳۱
۷-قاعده آموزی ۳۲
انواع یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران ۳۳
یادگیری برای بقاء ۳۳
یادگیری برای گذار ۳۵
یادگیری دوگانه ۳۶
یادگیری آینده نگر ۳۷
یادگیری تک حلقه‌ای ۳۸
یادگیری دو حلقه‌ای ۳۸
یادگیری سه حلقه‌ای ۳۹
متغیرهای مؤثر بر یادگیری سازمانی ۳۹
الف) ساختار ۳۹
ب: محیط ۴۰
ج: تکنولوژی ۴۱
د: فرهنگ سازمانی ۴۱
و) رهبری ۴۲
منابع ۴۷خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، عوامل، مؤثر، یادگیری
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 01:21

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان

موضوع تحقیق: عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان در 10 سال گذشته متغیر مستقل در این موضوع عوامل موثر است که درباره این عوامل بحث خواهد شد. متغیر وابسته: مهاجرت نخبگان متغیر کنترل: 10 سال گذشته متغیرهای تعدیل کننده: جنس: سن، مدرک تحصیلی از آنجائیکه پرسشنامه داریم و مقادیر کمی است نوع مقیاس فاصله ای می باشد و بنابراین متغیرها کمی و پیوسته می باشد. مقدمه: باروری، مرگ و میر و مهاجرت از مهم ترین موضوع های جمعیتی هستند که نقش تعیین کننده ای در میزان رشد و ساخت سنی و جنسی ژئوپلیتیک انسانی هر جامعه دارند . در این راستا، پدیده مهاجرت یکی از عوامل اساسی تغییرات در شاخص ها و اولویت های ژئوپلیتیکی جمعیت بوده و در مطالعه های جمعیتی نقش اساسی را ایفا می کند، تاریخ جمعیت جوامع گویای تحرک و جابجایی انسانها از محلی به محل دیگر است که این مسأله از اولین روزهای زندگی بشر در کره خاکی وجود داشته است. مهاجرت یعنی فرایند رفتن از جایی به جای دیگر برای زندگی کردن و نخبگان یعنی اشخاص و گروههایی که در نتیجه قدرتی که به دست می آورند تاثیر به جای می گذارند که یا به وسیله تصمیماتی که اتخاذ می نمایند یا به وسیله ایده ها، احساسات و هیجاناتی که به وجود می آورند در کنش تاریخی جامعه ای موثر واقع می شوند. پدیده مهاجرت یا کوچیدن برای اقامت از شهر یا کشوری به شهر یا کشور دیگر یکی از عوامل اساسی تغییرات در شاخص های جمعیت بوده است. یکی از انواع مهاجرت کوچیدن افراد نخبه و ممتاز و برگزیده از کشور خود به کشور دیگر است. عواملی که تاثیر گذار بر این مهاجرت هستند فضای سیاسی و فرهنگی مسائل اقتصادی و مالی، نبود مدیریت صحیح در کشور، کمبود امکانات لازم برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی و علمی، شرکت ندادن نخبگان در کنفرانسهای بین المللی، علمی و تحقیقاتی در سایر کشورها. البته نمی توان از نظر دور داشت که مهاجرت یکی از خصوصیات ذاتی انسان است. در تحلیلی به رساله فرار مغزها، اداره کل امور فرهنگی ایران خارج از کشور آمده در پژوهشی که در مورد 61 کشور کمتر توسعه یافته انجام شده بیشترین نرخ مهاجرت مربوط به افراد با تحصیلات عالی بوده است. تعریف عملیاتی: مهاجرت نخبگان: یعنی بیرون رفتن مغزها یا متفکران و دانشمندان از یک سرزمین به سرزمین دیگر در حالی که کشور به وجود آنها نیازمند است. برای انتخاب متغیر مستقل از طریق پرسشنامه اقدام می کنیم و اطلاعات لازم درباره عوامل موثر که همان متغیر مستقل است را جمع آوری می کنیم: از جمله در مورد فضای بسته سیاسی و فرهنگی، مسائل اقتصادی و مالی، مدیریت صحیح امکانات جهت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی. فرضیه تحقیق: «عوامل مشخصی بر مهاجرت نخبگان موثر است.» مثلاً «مسائل اقتصادی بر مهاجرت نخبگان موثر است.» فرضهای آماری: «روش نمونه گیری» از روش غیراحتمالی هدفدار استفاده می کنیم و به اساتیدی که در این مورد اطلاعات دارند پرسشنامه می دهیم. جامعه آماری اساتید دانشگاه نمونه: 40 نفر از استادان دانشگاه های دولتی و آزاد استان تهران تحقیق از نوع کاربردی و غیر آزمایشی می باشد. طرح تحقیق: چون تحقیق از نوع طرحهای پس از وقوع است. از طرح مطالعه یک مرحله ای استفاده می کنیم. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد. از روش توصیفی در تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود. با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص آماری درصد «نتیجه گیری» با تجزیه و تحلیل کامل این مسأله در می یابیم فضای بسته سیاسی و فرهنگی، مسائل اقتصادی و مالی، نبود مدیریت صحیح در کشور نبود امکانات لازم برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی مسائل اقتصادی و مالی، نبود مدیریت صحیح در کشور نبود امکانات لازم برای فعالیت های سیاسی،‌ فرهنگی، اقتصادی و علمی، شرکت ندادن نخبگان در کنفرانسهای بین المللی، علمی و تحقیقاتی در سایر کشورها همگی به طور موثری در فرار نخبگان نقش دارند.خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 02:09

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

به صورت ورد ودر114صفحه چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت shy; های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش zwnj;آزمون- پس zwnj;آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:57

بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم

بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم

به صورت ورد ودر 247صفحه امروزه دانشگاه zwnj;ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می zwnj;پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری zwnj;سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>