X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:35

مطالعه و بررسی روش های مختلف رمزنگاری در بالابردن امنیت شناسایی هویت بر اساس چهره

امروزه شناسایی چهره در کاربردهای مختلف مرتبط با امنیت مورد استفاده واقع شده است مثل نظارت ،‌محکومیت ،‌پاسپورت و کنترل دستیابی. علی رغم پیشرفت های اخیر آن، اهمیت پنهانی(پوشیدگی) یکی از چند موضوعی است که از بکار گیری گسترده تر آن جلوگیری می کند . در این پروژه ما ابتدا به مطالعه و بررسی رمزنگاری و چهره نگاری در دو بخش مجزا می پردازیم سپس در ادامه اهمیت پنهانی و امنیت تشخیص صورت را از طریق ترکیب تشخیص صورت با یک طرح رمز گذاری سادة بیومتریک بنام سیستم کمک کنندة داده ها بیان می کنیم . این سیستم ترکیبی به طور جزئی با تمرکز بر روش پیوند کلیدی توصیف می شود . نتایج تجربی نشان می دهند که سیستم پیشنهادی مدل رمز گذاری بیو -متریک به طرز چشمگیری میزان پذیرش اشتباه را کاهش می دهد در حالیکه میزان رد اشتباه را افزایش می دهد .

فهرست مطالب

چکیده:1

فصل اول : رمزنگاری

1-1-مقدمه :2

1-2-تعریف رمزنگاری... 3

1-3-الگوریتم‌های رمزنگاری... 4

1-3-1-رمزنگاری کلید عمومی (نامتقارن) 5

1-3-1-1-انواع مدل رمزنگاری کلید عمومی.. 7

1-3-1-2-ویژگی مدل رمزنگاری کلید عمومی.. 7

1-3-2-رمزنگاری کلید خصوصی (متقارن) 8

1-3-2-1-ویژگی مدل رمزنگاری کلید خصوصی.. 9

1-3-3-مقایسه الگوریتم متقارن و الگوریتم نامتقارن ‌:9

1-4-روشهای رمزنگاری... 10

1-4-1-روش متقارن 10

1-4-2-روش نامتقارن 11

1-4-3-Key Agreement :11

1-5-کاربردهای رمزنگاری... 12

فصل دوم : چهره نگاری

2-1-مقدمه. 16

2-2-چهره نگاری... 18

2-3-فناوری های تشخیص هویت بیومتریک چگونه کار می کنند؟. 18

2-4-شناسایی چهره. 19

2-4-1-تشخیص دو بعدی چهره :20

2-4-2-تشخیص سه بعدی چهره :20

2-5-کلیات سیستم تشخیص چهره. 21

2-6-چرا تشخیص چهره دشوار است؟. 24

2-7-درک چهره :25

2-8-الگوریتم سیستم تشخیص چهره. 27

2-9-تشخیص چهره طی روند پیری... 27

فصل سوم : بررسی روش های رمزنگاری در بالابردن امنیت شناسایی بر اساس چهره

3-1-مقدمه:29

3-2-رمز نگاری به کار رفته در چهره بر اسا سHDS برای بالا بردن امنیت:31

3-2-1-بازنگری سیستم :31

3-2-2- پیش پردازش تصویر صورت و استخراج خصوصیات:34

3-2-3-الگوی کلید رمزنگاری ، عملکرد ترکیب رمزنگاری و الگوی کد تصحیح خطا:34

3-2-4-الگوی پیوند کلیدی براساس HDS:34

3-2-5-تخصیص بیت :37

3-2-6-رمز گذاری گری :37

3-2-7-نیازهای آموزشی :38

3-3-نتایج تجربی در مورد رمزنگاری به کار رفته در چهره. 38

3-3-1- عملکرد خط اصلی بدون رمز نگاری به کار رفته در چهره:38

3-3-2-عملکر سیستم رمز نگاری به کار رفته در چهره بر اساس HDS:39

نتیجه گیری:42

منابع :43

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه تصاویر دو بعدی و سه بعدی را نشان می دهد :21

جدول 3-1 : عملکرد تشخیص سیستم رمزنگاری بیومتریک براساس HDS.. 40

جدول 3-2 : عملکرد کلی شناسایی لیست نظارت.... 41

فهرست اشکال

شکل 1-1 : فرایند رمزنگاری مبتنی بر کلید عمومی بین دو کاربر.. 7

شکل 2-1 : نمای کلی یک سیستم معمول تشخیص چهره. 23

شکل 3-1 : سیستم تشخیص صورت و رمزنگاری بیومتریک براساس HDS.. 32

شکل 3-2: شکل سیستم رمزنگاری بیومتریک براساس HDS برای ثبت و تایید.. 33

شکل 3-3 : فرایند ارتباط کلیدی... 35

شکل 3-4 : فرایند آزادی کلید.. 36خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:47

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف

شرح مختصر:

در بسیاری از نقاط جهان، ساختمان خاک و پایداری آن برای کارهای کشاورزی نامناسب گردیده است. عواملی مانند کاهش مقدار ماده­ی آلی خاک، شور و قلیا شدن اراضی، افزایش میزان سدیم تبادلی و کاهش فعالیت موجودات خاکزی در این امر دخالت داشته­اند. تخریب ساختمان خاک باعث کاهش سرعت نفوذ آب به خاک، افزایش آبدوی سطحی و فرسایش خاک، کاهش تهویه خاک و در نهایت کاهش عملکرد محصولات زراعی می­شود (Gregorich et al., 1998). خاک‌های شور و سدیمی از مشخصه مناطق خشک و نیمه خشک بوده که در کشور ما از وسعت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. به عبارت دیگر وضعیت آب و هوایی در این مناطق باعث شده که دو عامل مهم در زراعت، یعنی آب و خاک، از کیفیت چندان خوبی برخوردار نباشند.

بر اساس گزارش اخیر فائو در سال 2000 وسعت کل اراضی شور و سدیمی در جهان 831 میلیون هکتار می­باشد که شامل اراضی شور و سدیمی در آفریقا، آسیا، استرالیا و آمریکا است (Martinez and Beltran, 2005). وسعت خاک‌های سدیمی در جهان 210 میلیون هکتار و در ایران 686 هزار هکتار برآورد شده است (Sumner, 2000). ایران دارای وسعتی معادل 1648800 کیلومتر مربع است که جمعاً 18 میلیون هکتار و یا 10 درصد خاک‌های ایران را خاک‌های شور و سدیمی تشکیل می­دهد که از این مقدار 7 میلیون هکتار باتلاق‌های شور کویر لوت و کویر نمک می‌باشد. بر اساس مطالعات مشعلی که وسعت اراضی شور و سدیمی را برای تمام کشورها تعیین کرده است، در ایران 8/23 میلیون هکتار اراضی شور و سدیمی وجود دارد. بیش‌ترین درصد اراضی شور جهان در پاکستان، ایران و ازبکستان است. بیش‌ترین درصد اراضی سدیمی در مجارستان و ازبکستان است. بیشترین وسعت اراضی شور بترتیب در چین (5/73 میلیون هکتار)، آرژانتین (1/33 میلیون هکتار) و استرالیا (5/24 میلیون هکتار) است و بیش‌ترین وسعت اراضی سدیمی جهان در استرالیا (6/132 میلیون هکتار) وجود دارد (Mashali, 1999). وسعت اراضی شور وسدیمی در ایران بین 16 تا 23 میلیون هکتار می­باشد (سیادت و همکاران، 1997). پذیرا و صادق زاده (1376) عدد 24 میلیون هکتار را ارائه داده­اند. متغیر بودن وسعت اراضی شور وسدیمی به علت تغییرات شوری در طی فصل رشد، بارندگی و آبشویی و یا اضافه شدن املاح به وسیله آب آبیاری است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1- بیان مسأله و ذکر مشکل
1-2- تعاریف خاک‌های شور و سدیمی
1-3- منشأ نمک در طبیعت
1-3-1- عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب
هوادیدگی
رسوبات ثانویه یا فسیلی
فرونشست های جوی
فعالیت‌های بشر
1-3-2- شرایط مناسب برای شور و سدیمی شدن خاک‌ها
طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در جهان
خصوصیات خاک‌های شور
خاک‌های شور و سدیمی
خاک‌های سدیمی
1-4- طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در ایران
1-4-1- شوری
1-4-2- سدیمی بودن
1-4-3- نمک غالب خاک های سدیمی
1-5- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شور و سدیمی
1-5-1- خصوصیات فیزیکی
عمق مؤثر
وزن مخصوص ظاهری
توزیع خلل و فرج
هدایت هیدرولیکی یا آبگذری
قابلیت استفاده آب خاک
ساختمان خاک
سرعت نفوذ
بافت خاک
قابلیت کشت و کار
پراکنش رس‌ها و هدایت هیدرولیکی
1-5-2- خصوصیات شیمیایی
واکنش خاک
نسبت جذب سدیم محلول (SAR) و درصد سدیم تبادلی (ESP)
نمک‌های محلول- شوری خاک
هدایت الکتریکی
1-6- اثر شوری و قلیائیت بر رشد گیاهان
7-1- سوالاتی که در این تحقیق مطرح می‌باشند
8-1- فرضیات مطرح شده عبارتند از
9-1- اهداف
فصل دوم: بررسی منابع
2-1- خاک‌های بکر و تأثیر کشت و کار بر کیفیت و پایداری آن
2-2- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر خصوصیات مختلف خاک‌ها
2-2-1- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر پایداری خاکدانه¬ها
2-2-1- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر میزان رس قابل انتشار
2-2-2- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر هدایت هیدرولیکی خاک
2-2-3- اثر شوری و سدیم تبادلی بر دینامیک ماده آلی و سرعت تجزیه‌ی آن
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- زمان و مکان انجام پژوهش
3-2- مشخصات کلی مناطق مورد نمونه برداری
3-3- تهیه نمونه‌های خاک و تیمار کردن آنها
3-4-1- تجزیه های فیزیکی انجام شده روی خاک‌ها و خاکدانه ها
بافت خاک
دانسیته توده خاک
پایداری خاکدانه ها
رس قابل انتشار
تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و رطوبت نقطه پژمردگی
هدایت هیدرولیکی اشباع
3-4-2- روش های تجزیه شیمیایی انجام شده بر روی خاک¬ها
اندازه گیری واکنش خاک
هدایت الکتریکی(ECe )
کاتیون های محلول
کربن آلی
3-4-3- تجزیه های بیولوژیکی انجام شده روی خاکدانه ها
تنفس میکروبی
3-5- تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه ها در خاک های با کاربری متفاوت
4-1-1- تأثیر شوری بر میزان پایداری خاکدانه ها در خاک های با کاربری متفاوت
4-1-2- تأثیر قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه‌ها در خاک های با کاربری متفاوت
4-2- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت
4-2-1- تأثیر شوری بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت
4-2-2- تأثیر قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت
4-3- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت
4-3-1- تأثیر شوری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت
4-3-2- تأثیر قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت
4-4- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت
4-4-1- تأثیر شوری بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت
4-4-2- تأثیر قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت
4-3- نتیجه گیری کلی:
4-4- پیشنهادات و راهکارها
منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 09:40

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون زبان های برنامه نویسی مختلف

برنامه‌نویسی رایانه در فرهنگ واژه غیر متخصصین ممکن است به تمام پروژه ساخت نرم‌افزار یا برنامهٔ رایانه‌ای گفته شود. با این همه برنامه‌نویسی تنها بخشی از فرآیند توسعه نرم‌افزار یا برنامه رایانه‌ای است. اهمیت، توجه و منابع اختصاص داده شده به برنامه‌نویسی، بسته به ویژگی‌های مشخص شده محصول و خواست افراد درگیر در پروژه و کاربران و در نهایت شیوهٔ انتخاب شده مهندسی نرم‌افزار متغیر است. در این مقاله شش زبان مهم و رایج برنامه نویسی مورد برسی قرار میگرید

سرفصل :

زبان دلفی ( Delphi )

دلفی 2006

دلفی 2007

زبان سی پلاس پلاس ( C++ )

تاریخچه زبان

استاندارد زبان

نام ++C

توسعه آینده

فلسفه

کتابخانه استاندارد

ویژگی‌های معرفی شده در ++C

پیش پردازنده

قالب‌ها

اشیا

وراثت

چندریختی

چندریختی ایستا

گرانبارسازی تابع

گرانبارسازی عملگر

ساختار برنامه ها

محیط‌های برنامه نویسی

زبان سی شارپ ( C# )

سکّوی دات نت

انعطاف پذیری سی شارپ

مثالی از سی شارپ

منبع اطلاعات در سی شارپ

فایلهای تولیدی در سی شارپ

ابزارهای دیگر در سی شارپ

زبان بیسیک ( basic )

Basic فرزند دردانه بیل گیتس

ظهور میکروکامپیوترها

زبان FORTRAN

معرفی و تاریخچه فرترن

چرا فرترن؟

فرترن 90

استانداردهای کد نویسی

ساختار برنامه فرترن

متغیرها

قوانین نامگذاری متغیرها

انواع داده ها

تعریف متغیرها

عبارات و عملیات محاسباتی

توابع رشته ای

ورودی و خروجی

ورودی و خروجی فایل

زبان ویژوال بیسیک ( Visual Basic )

visual basic چیست؟

تاریخچه visual basic

برنامه نویسی ساخت یافتهخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 21:31

پاورپوینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش دوم)

پاورپوینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش دوم)

پاورپوینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش دوم) شامل 41 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

شالوده و کف قسمتی از ساختمان که در تماس با زمین نمناک قرار می‌گیرند، نیاز به عایقکاری رطوبتی دارند. عایقکاری شالوده‌ها مستلزم اعمال دقت کافی و مصرف مصالح مرغوب است، زیرا از یک سو رعایت جزئیات نسبتاً ظریف ساختمانی و یکپارچگی عایقکارهای افقی و قائم را می‌طلبد و از سویی دیگر دوام عایق باید معادل عمر مفید پیش‌بینی شده برای ساختمان باشد، زیرا چنانچه عایقکاری پی دچار صدمه‌ای شود، مرمت آن کاری دشوار و پر هزینه است.
کف زیرزمین و طبقه همکف ساختمان که در مجاورت خاک نمناک است به خاطر رعایت مسائل بهداشتی، حفظ دیوارهای در تماس با آنها از رطوبت بالا رونده و محافظت کفپوشهای حساس به رطوبت (مانند کفپوشهای چوبی و لاستیکی)، باید در برابر نفوذ رطوبت عایقکاری شود. این عایقکاری باید با عایقکاری شالوده یکپارچه شده و چنانچه اختلاف رقومی بین آنها وجود داشته باشد، با عایقکاری قائم پی، این پیوستگی تأمین گردد.
زیر فرش کف طبقات زیرین ساختمان که در تماس مستقیم با زمین هستند، باید با ارتفاع حدود 25 تا 30 سانتیمتر لاشه سنگ یا قلوه سنگ درشت چیده و روی آن یک لایه مخلوط شن و ماسه بریزند تا فواصل خالی بین سنگهای درشت پر شود و حدود 2 سانتیمتر روی تمام سطح را بپوشاند. این عمل باعث قطع لوله‌های موئین و نفوذ رطوبت به سمت بالا می‌شود.

.
فهرست:

عنوان
چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان
عایقکاری رطوبتی کف و شالوده
الف: عایقکاری رطوبتی کفها
ب: عایقکاری رطوبتی شالوده‌ها
عایقکاری رطوبتی دیوار زیرزمین
عایقکاری کف آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و فضاهای مشابه
عایقکاری رطوبتی سایر قسمتهای ساختمان
الف: عایقکاری کف پنجره‌ها
ب: عایقکاری کف و بدنه استخرها و منابع آب
پ: عایقکاری کف پارکینگ در طبقات
ت: عایقکاری نماها
ث: عایقکاری درزهای انبساط در بام، نما و کف طبقات

.

عنوان: چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش دوم)

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 41 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

 اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان, پاورپوینت اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان, دانلود پاورپوینت اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان,خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 21:30

پاورپوینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش اول)

پاورپوینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش اول)

پاورپوینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش اول )شامل 30 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه :

ابتدایی‌ترین روش عایقکاری بام، استفاده از کاهگل است که به علت کمی دوام در برابر بارندگی، یخزدگی و فرسایش، امروزه منسوخ گردیده و جز در روستاها و نواحی خشک و کم بارش، معمول و متداول نیست. استفاده از گل نیمچه کاه در آجر فرش بامها نیز در برخی مناطق خشک رایج بوده که هم اکنون از رونق افتاده است. بنابراین چون مورد استفاده‌ای در طرحها ندارند، از ذکر آنها خودداری می‌شود.
معمول‌ترین روش آب‌بندی بامها و سایر قسمتهای ساختمان، استفاده از قیر و گونی است که در استاندارد شماره 1345-211 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تحت عنوان ”عایقکاری ساختمان به وسیله قیر“ جزئیات آن شرح داده شده است. در عایقکاری با قیر و گونی رعایت نکات زیر علاوه بر مراعات مفاد استاندارد 211 الزامی است.

.فهرست:

عنوان
چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان
الف: عایقکاری با خاک رس
ب: عایقکاری با قیر و گونی
پ: عایقکاری با گونی قیراندود
ت: عایقکاری با مشمع و مقوای قیراندود یا قطران اندود
ث: عایقکاری با مصالح پیش‌ساخته
عایقکاری رطوبتی بامهای شیبدار، قوسی و گنبدها
الف: عایقکاری بامهای شیبدار پوشش شده
ب: عایقکاری بامهای شیبدار صاف، قوسی و گنبدها

.

عنوان: چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 30 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۶_۱۸-۱۱-۴۱خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:42

شناسایی و تعیین استفاده از روشهای مختلف تشویق و تنبه در مدارس دخترانه راهنمایی

شناسایی و تعیین استفاده از روشهای مختلف تشویق و تنبه در مدارس دخترانه راهنمایی


چکیده :

در عرصه روح – روان آدمی بخصوص در امر تعلیم و تربیت کارشناسان همه روزه در جهان ما باب نویسی را می گشایند و شیوه های تربیتی تازه تری را ارائه می دهند . تلاش ، کنکاش آنها همواره این است که نوآموزان و نونهالان و دانش پژوهان را در مسیری بهتر قرار دهند .

در این پژوهش که شناسایی و تعیین استفاده از روشهای مختلف تشویق و تنبه در مدارس دخترانه راهنمایی ناحیه 1 اردبیل است پژوهشگر نتایج زیر را بدست آورد . 40 درصد از نمونه را معلمین و تعداد 60 درصد را دانش آموزان تشکیل میدهند . تعداد 93 درصد از نمونه را پایه اول و تعداد 7 درصد را پایه دوم تحصیلی تشکیل میدهند . تعداد 90 درصد از معلمین را زنان و تعداد 10 درصد از معلمین را مردان تشکیل میدهند . تعداد 9/28 درصد را افراد فوق دیپلم و تعداد 8/57 درصد را اقراد لیسانس و تعداد 1/13 درصد را افراد فوق لیسانس تشکیل میدهند . بالاترین فراوانی مربوط به افراد دارای رشته ادبیات و اجتماعی و کمترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات ریاضی است . بالاترین فراوانی افرادی که در پایه اول تدریس میکنند 8/12 و فراوانی افرادی که در پایه اول و دوم تدریس میکنند 2/10 درصد و فروانی افرادی که در هر چه پایه تدریس میکنند 9/76 درصد است بالاترین فراوانی افرادی که کمتر از 10 سال سابقه کار دارند 1/87 درصد و معلمینی که 10 الی 20 سال دارند 8/12 درصد است. بیشترین روش تنبیهی در مدارس راهنمایی برای دانش آموزان انجام میشود روش اطلاع رسانی به خانواده دانش آموزان است. معلمان بیشتر و دانش آموزان به تنبیه عقیده دارند. در مدارس راهنمایی از شیوه های تشویقی بیشتر استفاده شده است .

کلمات کلیدی : تشویق – تنبیه

فهرست مطالب

عنوان ...............................................................................................................................صفحه

مقدمه.... 7

بیان مساله..... 9

-اهمیت و ضرورت مساله : 11

هداف تحقیق :.. 12

فرضیه های تحقیق :.. 12.

نتایج کاربردی پژوهش... 13

پیشینه نظری تحقیق : 15

بررسی گستره نظری و سوابق پژوهشهای پیشین: 16

قسمت نخست : گستره نظری.. 17

فقه و تنبیه. 22

سلام و تنبیه کودک.. 24

دیدگاههای نظریه پردازان در زمینه انگیزش درونی.. 37

2-1 انگیزش صلاحیت.. 38

3-3- انگیزه درونی.. 41

نقش موثر تشویق و محبت در تربیت کودک.. 43

تشویق در مکتب مولانا 44

دانشمندان و تنبیه. 45

پیشینه ی عملی تحقیق. 48

انگیزه های نامطلوب در تنبیه. 49

وظایف و محدودیت ها 52

جانشین های تنبیه. 55

عواقب تنبیه بدنی.. 58

مدرسه و تربیت.. 60

روش اجرای پژوهش... 66

محتوای پرسشنامه. 68

بخش اول آمار توصیفی.. 72

بخش دوم آمار استنباطی.. 79

بحث و نتیجه گیری.. 83

محدودیت ها 84

پیشنهادات.. 85خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:44

عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی زا

عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی زا

مقدمه

برای کوهنور شدن نیازی نیست. سوپرمن باشید. یا شجاعت خاصی داشته باشید! تنها با در نظر گرفتن یکسری اصول تمرینی ساد (پیش از شرکت در برنامه و در حین اجرای آن و پس از اتمام می‌توانید سلامت خود را در نظر گرفته و از آنچه می‌کنید لذت ببرید.

بدنم ما مجموعه‌ای از بافت‌ها و اندام‌های مختلف است. شرکت در یک فعالیت ورزشی همچون کوهنوردی، نیازمند عملکرد درست این مجموعه است. داشتن عضلت و ماهیچه‌های توانمند لذت شرکت در برنامه را دوچندان می‌کند و از آسیب‌های احتمالی مفاصل و تاندون‌ها می‌کاهد.

بدن من و شما برای کسب انرژی لازم جهت فعالیت ماهیچه‌ها به عنوان اجرای اصلی شرکت در فعالیت ورزشی نیازمند به انرژی است که این انرژی به راههای مختلف تأمین می‌شود.

برای تقویت سیستم قلبی – عروقی، اسکلت ماهیچه‌ها و کاراییی بهتر سیستم و انرژی در جهت بهره‌وری بهتر از آن‌ها در ورزش کوهنوریدی به انجام یک‌سری تمرینات بنیادین در طول هفته و خارج از برنامه نیاز داریم. در این مقاله سعی شده است، پس از توصیف اجمالی سیستم‌های ذکر شده به انواع فاکتورهای تمرینی موثر جهت این منظور اشاره شود.

فهرست مطالب

پیش گفتار.................................................................................................. 1

ماهیچه ها چگونه کار می کنند.................................................................. 4

سیستم های انرژی.................................................................................... 6

سیستم های مختلف تولید ATP................................................................ 7

فعالیت های بدنی متفاوت و سوخت مناسب............................................ 10

چند توصیه مهم تغذیه ای در مورد کوهنوردی و سبک انرژی............. 12

نوع تمرین و ورزش و ساخت عضله...................................................... 13

کوهنوردی و اسکلت ماهیچه ای انسان................................................... 14

انواع کشش های عضلانی جهت رشته کوهنوردی................................. 17

راهنمای تمرینات کوهنوردی................................................................... 18

منابع.............................................................................................................

22خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:36

بررسی پایداری عملکرد ارقام مختلف گندم تحت شرایط متغیر رطوبتی

بررسی پایداری عملکرد ارقام مختلف گندم تحت شرایط متغیر رطوبتی


سپاسگزاری

حمد و سپاس خدای را که در سایه عنایت بی انتهایش ، توفیق آموختن را میسر ساخت تا به اقتضای وسع و توانم قطره ای نا چیز از دریای بی کران دانش و ره توشه ای از معلومات گسترده اساتید گرانقدر برگیریم.

اکنون خود را ملزم میدانیم بدین وسیله از زحمات و محبت های کلیه اساتید و سرورانی که در طول تحصیل به بنده عنایت داشته با کمال احترام و خضوع قدردانی و سپاسگذاری نماییم.و در این میان از جناب دکتر حمید مدنی در مقام استاد راهنما که با گشاده رویی و حوصله چه در طول دوره تحصیلی و چه در باب راهنمایی پایان نامه بنده را مورد افتخار شاگردی خود پذیرفتند بدین خاطر یک عمر بر خود می بالم کمال تشکر و امتنان را دارم. همچنین از جناب دکتر عباس ملکی و مهدی پورسیانبدی به خاطر مشاوره و راهنمایی های دلسوزانه و با محبت های بی دریغ در خصوص اجرای طرح مورد نظر پایان نامه تشکر فراوان دارم. در پایان از کلیه اساتید گرانقدر و مدیریت محترم گروه زراعت و کلیه پرسنل دانشکده کشاورزی و همچنین دوستان دوران تحصیلم همواره به نیکی یاد کرده و همکاری و همدلی و زحمات ایشان را تا ابد ارج می گذارم.

مقدمه

رشد و نمو گیاهان زراعتی و تولید آنها دائماً تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف است. در این میان تنش های محیطی مهمترین عامل کاهنده تولید در محصولات کشاورزی هستند. در صورتی که عوامل تنش زا نباشد قاعدتاً عملکرد واقعی گیاهان بایستی با عملکرد بالقوه برابر باشد در صورتی که میزان عملکرد عملی گیاهان زراعتی در شرایط مزرعه بین 10 تا 20 درصد کمتر از عملکرد مورد انتظار آنهاست (17.24) . در برخی از نقاط زمین بنا به موقعیت خاص جغرافیایی ، عوامل تنش زا در تولید محصولات زراعی ، تاثیر منفی بیشتری دارند و انجام امورات کشاورزی در اینگونه مناطق با هزینه بیشتر و بازده کمتری صورت می گیرد. کشور ما نیز از جمله مناطق است و در غالب مناطق آن عوامل تنش زا بویژه خشکی و شوری از جمله عوامل اصلی محدود کننده عملکرد بوده و حتی در مواردی باعث عدم امکان ادامه کشاورزی در این مناطق می باشند(34.9) معمولاً خشکی یک عامل کاهنده عملکرد است و این میزان کاهش به شدت تنش خشکی ، مرحله نموی گیاه و مدت تنش بستگی کامل دارد(24.16) رشد و نمو گیاهان زراعتی و تولید آنها دائماً تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف است. در این میان تنش های محیطی مهمترین عامل کاهنده تولید در محصولات کشاورزی هستند. در صورتی که عوامل تنش زا نباشد قاعدتاً عملکرد واقعی گیاهان بایستی با عملکرد بالقوه برابر باشد در صورتی که میزان عملکرد عملی گیاهان زراعتی در شرایط مزرعه بین 10 تا 20 درصد کمتر از عملکرد مورد انتظار آنهاست (17.24) . در برخی از نقاط زمین بنا به موقعیت خاص جغرافیایی ، عوامل تنش زا در تولید محصولات زراعی ، تاثیر منفی بیشتری دارند و انجام امورات کشاورزی در اینگونه مناطق با هزینه بیشتر و بازده کمتری صورت می گیرد. کشور ما نیز از جمله مناطق است و در غالب مناطق آن عوامل تنش زا بویژه خشکی و شوری از جمله عوامل اصلی محدود کننده عملکرد بوده و حتی در مواردی باعث عدم امکان ادامه کشاورزی در این مناطق می باشند(34.9) معمولاً خشکی یک عامل کاهنده عملکرد است و این میزان کاهش به شدت تنش خشکی ، مرحله نموی گیاه و مدت تنش بستگی کامل دارد(24.16) خسارت وارده به گیاهان زراعتی در اثر تنش های محیطی گسترده بوده و همین موضوع منجر به انجام مطالعات و بررسی های فراوان در این رابطه شده است . پر واضح است که میزان تولید در گیاهانی که تحت شرایط تنش رطوبتی رشد می کنند کمتر از میزان عملکرد آنها در شرایط رطوبتی مطلوب خواهد بود(4)

اقتصاد آبیاری و ارتباط آن با تولید محصول از اهمیت زیادی بر خوردار است و انتخاب و اصلاح برای مقاومت به خشکی و کارایی بیشتر و کارایی بیشتر مصرف آب و گزینش ارقام مقاوم به خشکی در کاهش هزینه هیا آبیاری و افزایش سطح قابل کشت در مناطق خشک و نیمه خشک نیز اهمیت زیادی در این خصوص دارد(23.20)

یافتن ژنوتیپ هایی با سازگاری ویژه که در مراحل گلدهی و دانه بستی آنها با دوره های مطلوب آب و هوایی انطباق داشته و از مقاومت فیزیولوژیکی و ژنتیکی لازم در برابر کاهش عملکرد ناشی از تنش برخوردار باشند. می تواند موجب افزایش و پایداری عملکرد گردد. برای مقابله با تنش خشکی لازم است که ارقام پر محصول و مقاوم به خشکی شناسایی و انتخاب شوند(15.5.1)

پایین بودن میزان ترولات سالیانه و پراکنش نامناسب و نوسانات زیاد آن در سال ها و ماه ها و حتی روزهای مختلف و اینکه بیش از 75% ترولات کشور در مناطق شمال ، غرب و خوزستان که مجموعاً 25% از مساحت کشور را شامل می شود سبب شده که سایر نقاط کشور با کمبود شدید آب مواجه باشد به همین علت از مجموع 51 میلیون هکتار اراضی متعدد کشاورزی کشور حدود 18 میلیون هکتار بصورت آبی و دیم مورد استفاده قرار می گیرد(34.23)

در شرایط فعلی با بهبود راندمان آبیاری از 30 به 50 درصد سالانه 5/12 میلیارد متر مکعب آب در کشور صرفه جویی می گردد. که در این صورت امکان تامین آب برای یک میلیون هکتار دیگر فراهم می آید. امروزه بخش کشاورزی بیشترین میزان آب مصرفی را بخود اختصاص داده است. از اینرو نه تنها تامین آب مورد نیاز اهمیت دارد بلکه بایستی استفاده بهینه آب در کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. تحقیقات نشان داده است که با به کارگری روش های نوین آبیاری و زراعتی و استفاده از ارقام مقاوم و ارقام نیمه پا کوتاه می توان کارایی مصرف آب را در بخش های کشاورزی افزایش داد(82.23)

عقیده بر این است که برای بازدهی بیشتر باید صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی را که در شرایط کم آبی در افزایش عملکرد موثرند را مورد بررسی قرار داده و آنها را علاوه بر عملکرد دانه بعنوان معیار انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در نظر گرفت . از این رو ارزیابی ژنوتیپ های بر اساس عملکرد آنها در دو محیط تنش و بدون تنش می بایست مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد(72.15.7).

از آنجائی که گندم مهمترین محصول زراعتی دنیا است و در مناطق خشک بخش قابل توجهی از اراضی تحت کشت گندم و بصورت دیم است و در این مناطق میزان بارندگی کم و توزیع آن نیز کم است.

از اینرو تنش خشکی مهمترین عامل محدود کننده تولید گندم است. به همین دلیل انجام مطالعات برای شناسایی و گزینش ارقام مقاوم و پر محصول و استفاده از آنها در برنامه های اصلاحی ضروری است(19.18).

برطرف کردن عوامل محدود کننده تولید در گیاهان زراعتی بخصوص گندم در تامین مواد غذایی بشر بسیار با اهمیت است چرا که این محصول حدود 22 درصد کل سطح زیر کشت گیاهان زراعتی به خود اختصاص داده است (34.12)

اصلاح برای بهبود عملکرد دانه در گندم در شرایط محیطی خشک می تواند به روش های مختلف صورت گیرد. روش های معمولی که عملکرد دانه را به تنهایی مورد توجه قرار می دهند ممکن است تا حدودی موفق باشند(15.2)

شرایط ایده آل برای رشد گندم آب و هوای خشک در دوره رویشی ، آب و هوای معتدل در دوره تشکیل و پر شدن دانه ها و آب و هوای گرم و خشک در زمان برداشت محصول است . گندم مقاومت چندانی نسبت به خشکی ندارد و نمی تواند مدت زیادی خشکی و کم آبی را تحمل نماید. اما می تواند خود را به شرایط خشک تا حدی تطبیق داده و با تشکیل سلولها و برگها و روزنه های کوچکتر ، سطح فوق را کاهش داده و از اثرات سوء که آبی تا حدی محفوظ بماند(34.18.6)

خشکسالی و تنش ناشی از آن رایج ترین نوع تنش محیطی است که تولید محصولات کشاورزی را در جهان با محدودیت مواجه کرده است (16) قسمت عمده اراضی قابل کشت ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته است. در این مناطق علاوه بر اینکه میزان بارش کم است از سالی به سال دیگر هم متغیر است بنابراین پیش بینی آن هم مشکل است در این شرایط عملکرد دانه نیز در سال های دیگر هم متغیر است بنابراین پیش بینی آن هم مشکل است در این شرایط عملکرد دانه در سال های متوالی نوسان نشان می دهد (23.19) در مراحلی که تنش رطوبتی در مرحله پر شدن دانه رخ می دهد احتمال جبران آن خیلی کم است. چون گیاه در مراحل بعدی با افزایش دما و کاهش رطوبت روبرو می شود. در این موقع بروز تنش خشکی خسارت زیادی به بار می آورد. اعتقاد بر این است که عملکرد دانه در شرایطی که دوره رشد رویش نسبتاً طولانی بوده و مرحله زایشی با خشکی مواجه می گردد با میزان عملکرد بیولوژیکی مرتبط باشد(37.16)

معمولاً سه حالت برای بارندگی در نظر گرفته می شود. در حالت اول که به روند مدیترانه ای موسوم است و بیشتر در مورد کشور ما صادق است قسمت عمده بارندگی در زمستان صورت می گردد . زمانی که زراعت هنوز زمین را کاملاً نپوشانده است. در این مناطق آیش موثر واقع می شود و زراعت پاییزه محصولاتی مانند غلات در این شرایط از زمان گل دهی تا رسیدن با خشکی مواجه می شود. در این گونه مناطق همراه با کاهش میزان ، زندگی در اواخر دوره رشد گندم ، گرمای هوا به طول محسوسی افزایش یافته و کاهش عملکرد به دلیل تاثیر توامان خشکی و گرما است. بنابراین سختی شرایط محیطی فقط به دلیل خشکی محیط نبوده بلکه شامل گرمای هوا نیز می شود(40.9)

در روند دوم بارندگی در تابستان انجام گرفته و موفقیت در زراعت پاییزه بستگی به مقدار آبی دارد که در طول تابستان گذشته و به وسیله آیش در زمین زراعتی ذخیره شده است. در روند سوم بارندگی در هر فصلی از سال امکان پذیر است. در این روند پیش بینی بارندگی ها مشکل تر از دو روند قبای بوده و تأثیر گذاری آیش بستگی به انجام بارش یا عدم انجام آن دارد (9)در مناطق خشک و نیمه خشک گیاه در طول رشد با دوره های کوتاه کم آبی مواجه می شود و برای اینکه عملکرد قابل قبولی داشته باشد باید بتواند دوره های سخت ر تحمل کند. اگر گیاه در این شرایط بتواند سبز بماند و عمل انتقال مواد غذایی به دانه را انجام دهد عملکرد دانه کاهش نخواهد یافت. بنابراین باید سعی بر این باشد که چگونگی بقای گیاه را در شرایط کم آبی شناخته و صفاتی را که روی این مهم اثر می گذارند شناسایی و بررسی شوند (19.6) اگر چه شناخت مکانیزم های فیزیولوژیک مقاومت در مقابل تنش خشکی ما را در شناخت گیاهان مقاوم یاری می نماید ولی مقاومت بیشتر ضرورتاً به مفهوم تولید بالاتر نیست. یک راه حل اساسی برای برطرف کردن یا کاهش اثرات تنش ها شناخت ژنوتیپ های ویژه است که دارای مجموعه ای از صفات مطلوب و با قابلیت توارث زیاد باشند(72.5) بحث مقاومت به خشکی باید شرایط کلی محیط کم آب و چگونگی سنجش شدت خشکی و میزان مقاومت ارقام به کم آبی را در نظر گرفت. خصوصیات گیاهی که می توانند در مقاومت به خشکی گندم موثر باشند و سبب افزایش عملکرد دانه شوند نیز در ارتباط با روند بارندگی در منطقه و نیز مراحل تکامل گیاه مورد ارزیابی قرار می گیرند. برای سنجش شدت تنش خشکی باید عملکرد تولیدی در محیط خشک و یا کم آب را با حداکثر عملکرد که معمولا از کشت در محیط بدون تنش حاصل می شود مقایسه کرد(72.6) مقاومت به خشکی از طریق سه ویژگی فیزیولوژیکی مشخص می شود:

-حفظ سطح بالای آب در طول تنش خشکی در گیاه

-حفظ کارایی گیاه در سطح پایین آب

-جبران سطح آب و کارایی کم گیاه پس از رفع تنش رطوبتی(24.14.11)

مقاومت به خشکی امروزه توسط اصلاح گران و فیزیولوژیستها به دفعات مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یک هدف اصلاحی معتبر مورد نظر است. تغییرات ژنتیکی و صفاتی که برای مقاومت به خشکی به درستی تکامل یافته باشند یک هدف مهم از نظر اصلاح ژنوتیپ های مقاوم است (118).

در شرایط آب و هوایی کشور ما به دلیل نوسانات بارندگی عملکرد دانه نیز در سالها ی متوالی تغییرات وسیعی را نشان می دهد. توجه به چنین مسئله ای و نیز در اثر متقابل ژنوتیپ مورد نظر و محیط نشان می دهد اصلاح رقم از طریق انتخاب فقط برای عملکرد دانه چندان موفقیت آمیز نبوده است(18.6.5).

در این منطقه به علت کمبود منابع آب و در نتیجه خشکی محیط ، عملکرد گندم شدیداً کاهش می یابد بهبود عملکرد دانه گندم در این مناطق از طریق به نژادی و تولید ارقام سازگار و مقاوم به خشکی چندان موفق نبوده است. زیرا صفات گیاهی و عوامل محیطی بسیاری در بروز پدیده مقاومت به خشکی و افزایش عملکرد دخالت داشته و این صفات و عوامل اثرات متقابل نشان می دهند در اغلب بررسی ها در مورد گندم فقط عملکرد دانه مد نظر بوده و به صفاتی که می توانند در مقاومت به خشکی و رد نتیجه افزایش عملکرد دانه موثر باشند توجهی نشده است. بررسی های انجام شده در محیط های کم آب و بدون تنش نشان می دهند که میزان حساسیت ارقام گندم به خشکی متفاوت بوده و این حساسیت به شدت تنش خشکی بستگی دارد. به همین دلیل برای حصول بالا با توجه به سطح زیر کشت آن علاوه به استفاده از تکنیک ها و روشهای نوین به زراعی باید موضوع به نژادی ، یعنی گزینش ارقام مقاوم به خشکی نیز مورد مطالعه و آزمایش قرار گیرد(88.18.15) بدیهی است که عملکرد گیاهان که در شرایط تنش خشکی رشد می کنند کمتر از عملکرد گیاهانی است که رد شرایط رطوبتی کافی رشد می نمایند اما این اختلاف عملکرد در ژنوتیپ های مختلف متفاوت است(119.29.21)بهترین حالت آن است که گیاهان زراعی بتوانند رشد، تولید و پایداری عملکرد شان را در شرایط کمبود رطوبت حفظ کنند که منجر به بهبود و توسعه ی ارقام مقاوم به خشکی می شود(119.29.21) در تجزیه و تحلیل نهایی هدف باید انتخاب گیاهان و ارقام سازگاری باشد که در سالهای با رطوبت محدود و بارندگی کمتر از حد متوسط و نیز در سالهای پر باران حداکثر استفاده از آب باران را به عمل آورده و به عبارتی بایستی گیاهان با مقاومت به خشکی بالا در این شرایط انتخاب شوند. در مناطق خشک یا مناطقی که به مدت طولانی در معرض خشکی قرار گرفته اند تغییرات عملکرد دانه معمولاً اندک بوده و در عین حال اثرات صفاتی که در عملکرد دانه موثرند از سالی به سال دیگر متفاوت است لذا برای افزایش کارایی در اصلاح ارقام سازگار به خشکی در مناطق خشک و نیمه خشک بایستی صفاتی را شناخت که در این شرایط در افزایش عملکرد دانه موثر بوده و آنها را به عنوان معیار انتخاب برد(35.20.4)

دغدغه توسعه واریته های مقاوم به خشکی باعث ایجاد مطالعات و کوشش های به نژادی عملی فراوانی در جهت افزایش تولید و حفظ واریانس ژنتیکی ، توارث و تولید بیشترین میزان عملکرد دانه شده است و اصلاح گران تا توانسته اند، تا سال های اخیر به موفقیت های قابل توجهی در زمینه افزایش عملکرد و پایداری آن دست یابند(114.18). یک راه اساسی برای نیل به اهداف بالا ارزیابی مقاومت به خشکی ژنوتیپ های گیاهی توسط اصلاح گران و فیژیولوژیست ها می باشد(42.38)

امروزه روش های زیادی جهت ارزیابی مقاومت به خشکی ژنوتیپ های زراعی توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار می گیرد و در این خصوص شاخص های زیادی جهت ارزیابی ارائه شده است و در این بین شاخص هایی نظیر GMP،STL، TOL و SSL رایج تر می باشند . در مطالعه شیری و همکاران (20)شاخص های GMP، STL نسبت به سایر شاخص ها در پیش بینی عملکرد گندم در شرایط خشکی موثر تر بود. گل پرو (29)شاخص های MP و GMP و STLرا جهت ارزیابی مقاومت به خشکی در ژنو تیپ های گندم مورد بررسی خود گزارش کرده است. نادری (33) با مطالعه 16 ژنوتیپ گندم در شرایط دیم و آبی گزارش کرد. بین عملکرد فیزیولوژیک و عملکرد همبستگی بالایی وجود داشت ، به پیش بینی عملکرد گندم در شرایط خشکی موثر تر بود. با مطالعه 16 ژنوتیپ گندم در شرایط دیم و آبی گزارش کرد. بین عملکرد فیزیولوژیک و عملکرد دانه همبستگی بالایی وجود داشت ، به گونه ای که ژنوتیپ هایی که هر دو شرایط تنش و بدون تنش عملکرد دانه بالاتری داشتند، ماده خشک بالاتر تولید کردند. وی اظهار داشت از بین شاخص های مورد بررسی شاخص های مقاومت به تنش (ST1) و میانگین هندسی محصول دهی (GMP) در انتخاب ژنوتیپ هایی که پتانسیل عملکرد بالاتری داشته و مقاوم به تنش نیز می باشند از سایر شاخص ها موفق ترند.

خصوصیات مورفولوژیک زیادی که در مقاومت به خشکی مو


فهرست

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه و کلیات

فصل دوم :

2-1) مبدا و تاریخچه گندم

2-2- اهمیت اقتصادی و تغذیه ای گندم

2-3 مصرف سالانه ،سطح زیر کشت و میزان تولید گندم

2-4 خصوصیات گیاه شناسی و ژنتیکی گندم

2-5 تنش های محیطی

2-6 تنش خشکی

2-7 مقاومت به خشکی

2- 8 – انتخاب و اصلاح برای مقاومت به خشکی

2-9 – شاخص های مقاومت به خشکی

2-10 – صفات مرتبط با افزایش عملکرد

2-10-1 – مبانی فیزیولوژیکی افزایش عملکرد

2-10-1-1- شاخص برداشت

2-10-1-2-اجزای عملکرد دانه

2-10-1-3- اصلاح برای افزایش عملکرد در شرایط تنش خشکی

2-11- صفات مرتبط با مقاومت خشکی

2-11-1- صفات فنولوژیک

2-11-2- زودرسی

2-11-3- قابلیت پنجه زنی

2-11-4- قدرت زیست گیاهچه

2-11-5-عادت رشد و ساختار کانوپی

2-11-6- ریخت شناسی برگ

2-11-7- ریشه و تنظیم

2-11-8- توزیع و انتقال مجدد آسیمیلات ها

2-12- شاخص های رشد

فصل سوم

مواد و روش ها

3-1- موقعیت و محل آزمایش

3-2- عملیات آماده سازی زمین

3-3- طرح آزمایشی مورد استفاده

3-4- عملیات کاشت

3-5- عملیات داشت

3-6- نمونه برداری و اندازه گیری ها

3-6-1- اندازه گیری شاخص سطح برگ

3-6-2- تعیین اجزاء عملکرد

3-6-3- تعیین عملکرد

3-6-4- شاخص های کمی مقاومت به خشکی

3-6-4-1- شاخص های حساسیت به تنش

3-6-4-2- شاخص تحمل و شاخص متوسط محصول دهی

3-6-4-3- شاخص تحمل به تنش و میانگین هندسی محصول دهی

3-6-5- آنالیز آماری داده ها

فصل چهارم

نتایج و بحث

4-1- طول سنبله

4-2- طول ریشک

4-3- شاخص سطح برگ

4-4- تعداد دانه در سنبله

4-5- تعداد سنبله در بوته

4-6- تعداد پنجه در بوته

4-7- ارتفاع بوته

4-8- وزن هزار دانه

4-9- تعداد سنبله در واحد سطح

4-10- عملکرد بیولوژیک

4-11- عملکرد دانه

4-12- فاصله برگ پرچم تا سنبله

4-13- طول میانگره آخر

4-14- همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی

4-15- کلاسترینگ و گروه بندی ارقام مورد بررسی

4-16- شاخص های مقاومت به خشکیخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:44

واکنش بتن در برابر عوامل مختلف

واکنش بتن در برابر عوامل مختلف


اتلاف وزن به دلیل تاثیر در تردی اغلب به اندازه خراشیدگی وسائیدگی است . مقاومت سایش بتون به طور دقیق تر توسط تست سائیدگی خود بتون اندازه گیری و تعیین می شود . به منظور ایجاد سدی مقاوم در روی پیاده روها حجم ذرات سلیسوس مصالح را ندارد خوب و مناسب باید حداقل 25% باشد . برای اهداف تخصصی تر ، حجم ذرات سلسیوس تحت شرایط استاندارد . با حجم باقی مانده های انحلال ناپذیر بعد از عملیات بر روی اسید هیدروکلریک یکسان دانسته شما است. ماسه های ساخته شده باعث ایجاد پیاده روهای لغزان می شوند و باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند .

استحکام و افت

استحکام مصالح دانه ای بی ندرت مورد آزمایش قرار می گیرد . و در اصل استحکام بتن مورد قبول عام را به اندازه ی استحکام سیرش و بندکشی مصالح رانداری تحت تاثیر قرار نمی دهد.درهر صورت ، استحکام مصالح رانه ای در بتونی با استحکام بالا دارای اهمیت است. فشار مصالح رانه ای در بتون اغلب بیشتر از فشار متوسط بر روی تمامی بخش های متقاطع بتون می باشد . استحکام کششی مصالح رانه ای بین 2 تا15 Mpa و (300 تا 2300 psi) می باشد و تاب فشردگی آن نیز از 65 تا 270 می باشد .

انوع مختلف مصالح رانه ای دارای تراکم پذیری (قابلیت فشردگی) متفاوتی هستند و نیز ضریب کشسانی و نیز ویژگی های افت رطوبت مرتبط آنها که می تواند ویژگی های یکسان در بتون را تحت تاثیر قرار دهد ، باهم متفاوت است. مصالح

رانه ای با جذب بالا می تواند دارای افت بالا در خشک شدن نیز باشند . مصالح رانه ای کوارتز و فلدسپار همراه با سنگ آهک ، اولویت و گرانیت دارای مصالح رانه ای با استحکام پائین می باشند ، در حالی که مصالح رانه ای سنگ ماسه ، سنگ رسی ، سنگ لوح ، هرن بلندو gcarywacke اغلب نوعی سنگ متراکم که از سنگریزی و شن تشکیل شده است ) دارای افت بالا بتون می باشند .

مقاومت اسیدی و دیگر مواد خورنده

بتن سیمان پرتلند در بیشتر محیط های طبیعی با است . در هر صورت بتن های به کار رفه اغلب در معرض موادی هستند که به آنها آسیب وارد می کند. بیشتر محلولهای اسیدی باعث تجزیه ی بتن سمیان پرتلند می شوند که این عمل به طور آهسته و یا سریع صورت می گیرد و بستگی به نوع و غلظت آن اسید دارد . اسیدهای اصلی مثل اکسایکاسید ، بی ضرر هستند . محلولهای ضعیف بعضی از اسیدها دارای اثرات ناچیزی هستند.اگرچه در اصل اسیدها حمله ور می شوند و اتصالات بین کلسیم موجود در خمیر سیمان را از بین می برند ولی به آسانی قادرنیستند به مصالح دانه ای دارای کلسیم (آهکی ) اغلب بهآسانی با اسیدهای واکنش می دهند .در هر صورت ، تاثیرات مصالحدانه ای آهکی اغلب سودمندتر از صالح دانه ای سلیسوسی در معرض اسید معتدل قرار گرفته ویا مناطقی که در آن آب جریان ندارد، می باشد . با مصالح دانه ای آهکی واسیدهایی که تمامی سطحی مصالح دانه ای درمعرض قرار گرفته رابه طور کامل و یکنواخت مورد حمله قرار می دهد. می توان نرخ حمله ی آنها بر روی سریش را کاهش دادو از اتلاف ذرات مصالح دانه ای در روی سطوح جلوگیری کرد.

مصالح راندای آهکی همچنین تمایل به خنثی کردن اسید دارند و این معمولا در مکانهای را که و بی حرکت انجام می گیرد . اسیدهای می توانند بتن را رنگ زدایی بکنند . مصالح راندای سلیسوس نباید زماین که محلولهای قوی مثل هیدروکسید سدیم موجود است گرفته شوند این محلولها این نوع از مصالح رانه ای رامورد حمله قرار می دهند .

باران اسیدی (که اغلب دارای PH ، 4/5 می باشد ) می تواند به آهستگی سطوح بتونی را بپوشاند . (فاسد کند) که معمولا کارایی بناهای در معرض بتون را تحت تاثیر قرار نمی دهد . اسیدهای بارانی یا اسیدهای قوی طرح های بتونی خاص و پیش بینی ها مخصوصا در مناطق پوشیده شده را تضمین می کنند .

بازپرسازی متوالی در اسیدهایی که pH کمتر از 4 دارند ، برای ستونهایی که در زیر خاک قرار می گیرند ، مثل لوله ، خیلی خطرناک است . بتونهایی که به طور متوالی در معرض مایعات با PH کمتر از 3 قرار دارند ، باید به شیوه های یکسانی در معرض ستونها محافظت شوند که این کار دقیق کردن محلولهای اسیدی است .

آب های طبیعی معمولا دارای PH بیشتر از 7 و به ندرت دارای PH کمتر از 6 می باشند . آبهایی با PH کمتر از 6 می باشند . آبهایی با PH بیشتر از 6.5 می توانند حمله کننده باشند اگر شامل بی کربنات باشند . محلولهای اسیدکربنیک با غلظت بین 9/0 و 3 در میلیون برای بتونها مخرب دانسته می شوند .

نسبت پائین ذرات آب نفوذ پذیری پائین و حجم ذرات میانه به پائین می تواند باعث افزایش اسید یا فساد تدریجی مقاومت بتون شده نفوذ پذیری پائین که نتیجه ی یک نسبت پائینی ازخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: واکنش، برابر، عوامل، مختلف
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:20

انواع مختلف روشهای ساختمان سازی در ایران با رویکرد صنعتی کردن ساخت و‌ ساز

انواع مختلف روشهای ساختمان سازی در ایران با رویکرد صنعتی کردن ساخت و‌ ساز


فصل اول

انواع مختلف روشهای ساختمان سازی در ایران با رویکرد صنعتی کردن ساخت و‌ ساز

انواع روشهای ساخت و ساز را می توان به هفت دسته عمده زیر تقسیم‌ بندی نمود:

1) ساختمان سازی با روشهای ابتدائی:

Elementary Building System

این نوع ساختمان سازی از ابتدای تاریخ ساختمان سازی بشر آغاز و تا عصر حاضر نیز ادامه دارد و هنوز در روستاهای کشور و در حاشیه شهرها نیز به نوعی به این گونه ساخت و سازها پرداخته می شود در این روش، قسمتهای باربر از خشت و گل و یا چوب و گل و یا گل و سنگ و یا گل و گچ و سنگ و یا خشت و آجر ساخته می‌شود و پوشش آنها از طاق خشتی و یا تیر چوبی و الیاف گیاهی ساخته می شود. نیروی انسانی به کار گرفته شده در این ساختمانها بعضاً غیر ماهر و یا نیمه ماهر بوده و از مصالح سنتی در دسترس محلی استفاده می شود.

ساختمان سازی با این گونه روشها حداقل مقاومت را در مقابل حوادث طبیعی (زلزله، سیل، طوفان و…) داراست و می توان تنها بعنوان یک سرپناه موقت از آن ذکر نمود.


2) ساختمان ساز با روش های سنتی و یا متداول:

Traditional or Conventional Building System

در این روش، عملیات ساختمانی با استفاده از وسایل ابتدائی توسط افراد متخصص و نیمه ماهر و غیرماهر انجام می شود. ساختمان های با دیوار آجری باربر در این تقسیم بندی منظور می شوند. برخی از حرفه های دست اندرکار با این شیوه عبارتند از: کارگر ساده، بنا، گچ کار، نقاش، آهنگر، لوله کش، سیم کش، عایق کار، کاشی کار، آسفالت کار، شیشه بر و…

سرعت اجرای کار ساختمان با این روش بطور متوسط در ایران 14 تا 18 ساعت برای هر مترمربع زیر بنا می باشد.

در حال حاضر در اکثر مناطق غیر شهر و بعضی مناطق شهری یا اطراف شهرهای بزرگ و یا برخی ساختمانهای خاص (مدارس و مساجد در روستاهاو…) از این گونه، روش ساخت و ساز استفاده می شود. ماهرترین استادکاران بنایی و نازک کاران و نجاران سنتی در بین این گونه سازندگان یافت می شوند.

حداکثر طبقات مجاز با این روش ساخت 4 طبقه و ارتفاع مجاز 12 متر تجویز می‌شود. به دلیل تحمل بار قائم ساختمان توسط دیوارهای باربر بر ضخامت دیوارهای طبقه زیرین افزوده می شود که یکی از عوامل بازدارنده در افزایش بیشتر طبقات و یا ارتفاع می باشد. با ایجاد تمهیداتی نظیر شناژهای افقی وقائم بتنی، می توان از صدمات زلزله کاست.

3) ساختمان سازی پیشرفته:

این روش که ساختمان سازی پیشرفته یا بهبود یافته نیز نامیده می شود، عبارت از: اجرای کار توسط افراد و متخصصان ذکر شده در روش قبلی که از ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی مکانیکی به منظور اضافه نمودن سرعت و حجم کار استفاده می‌نمایند.

ساختمانهای با اسکلت فلزی و یا اسکلت بتنی در این تقسیم بندی منظور می‌شوند، برخی از لوازم و تجهیزات مورد استفاده در اینگونه ساخت و سازها عبارتند از:

انواع جرثقیلهای ثابت و متحرک، بالابرهای برقی، داربستهای فلزی، دستگاههای تهیه کننده بتن (ثابت و متحرک) و دستگاههای سیمان پاش و رنگ پاش، ماشین های جوش و… .

سرعت اجرای کار ساختمان در این روش 20 تا 48 ساعت برای هر متر مربع زیر‌بنا بطور متوسط می باشد.

یعنی سرعت اجرای عملیات ساختمانی را می توان با استفاده از تجهیزات مکانیکی و برقی تا حدود زیادی افزایش داد. به دلیل استفاده از اسکت بتنی و فلزی، تعداد طبقات و ارتفاع کل ساختمان را بیش از 50 طبقه و 150 تر نیز می توان پیش بینی کرد. سرمایه گذاری اولیه برای بکار بستن این روش، در رابطه با حجم عملیات ساختمانی و خرید یا اجاره تجهیزات قابل توجه می باشد. توقف کار به دلیل مسائل کارگری و یا مشکلات مالی از نکات منفی می باشد و باعث زیانبار شدن پروژه می‌شود.

در حال حاضر، اکثر ساخت و سازها در مناطق شهری از این روش بهره می گیرند و با معتبر شدن کارگران و متخصصان در رشته های مربوطه و ابداع وسایل و تجهیزات جدید و بکارگیری فن آوریهای نوین، این گونه ساختمانهای مسکونی و یا عمومی در مدت زمان کمتنر و با صرفه و ایمنی بیشتر ساخته می شوند.

4) ساختمان سازی صنعتی:

Industrialized Bilding

در این روش از قطعات آماده شده از قبیل بلوکها، تیرچه ها، پانلهای پیش ساخته، تیرها و ستونهای فلزی و بتنی، شبکه های فلزی، قطعات گچی و بتنی و… استفاده می‌شود. و اکثر عملیات با استفاده از تجهیزات و لوازم کارگاهی بطور مکانیکی انجام می شود.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 28 >>