X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:11

پاور پوینت اصلاح الگو مصرف

مقدمه

سنت نام گذاری سالها توسط رهبر فرزانه انقلاب علی رغم تمام برکاتی که برای کشور داشته در چند سال اخیر رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است. معظم له با فهم درست از نیازهای حیاتی کشور و به منظور تنظیم آهنگ حرکت مسئولان و مردم، به طرح عناوین و شعارهای عملیاتی پرداخته و التفات عمومی را برای بسیج تمام امکانات و منابع موجود در راستای تحقق اهداف این نام گذاری در یک نقطه متمرکز می کنند. در سال 1388 نیز توسط مقام معظم رهبری مزین به عنوان “ اصلاح الگوی مصرف” گردیده است. امسال مطلع دهه چهارم انقلاب، دهه تحقق پیشرفت و عدالت توامان در کشور است.

اصلاح الگوی مصرف

هر انسانی با دیدگاههای مختلف به این جمله می اندیشد و در حوزه تخصص خود در این باره اندیشه می کند . معطوف کردن فکر تنها به چگونه مصرف کردن آب و برق و گاز ، بسیاری از اشتباهاتی که پیرامونمان رخ می دهد نادیده می مانند . از دیدگاه من اصلاح الگوی مصرف فقط به چگونه استفاده کردن از منابع طبیعی مثل آب و برق و گاز محدود نمی شود . در زندگی روزمره می بینیم که پیرامون ما کارهایی انجام می شود که یا از روی نادانی است ، یا به دلیل خودخواهی است و یا ...... که با کمی تامل متوجه می شویم که عبارت اصلاح الگوی مصرف در خصوص این کارهانیز کاربرد دارد که در زیر مواردی را که به وفور اتفاق می افتد متذکر می شوم :

● سازمانها و محیطهای آموزشی :

۱) استفاده بی رویه از گچ . به طوری که در هر کلاس فقط به ۲ یا ۳ رول گچ نیاز است ، درحالیکه بیشتر از ۱۰ رول گچ به صورت شکسته و نیمه کاره در محفظه مخصوص گچ و یا پای تابلو وجود دارد و چه بسا زیر پای معلم و دانش آموز!!!

مقدمه------------------------------------------------1

اصلاح الگوی مصرف-------------------------------------4

چرا اصلاح الگوی مصرف؟ ---------------------------------6

نقش مردم و دولت در اصلاح --------------------------------7

اصلاح الگوی مصرف در فرهنگ دینی ------------------------14

پیش نیازهای اصلاح الگوی مصرف---------------------------17

پیش نیازهای اصلاح الگوی مصرف---------------------------19

موانع و تهدیدات اصلاح الگوی مصرف-----------------------22

راهکارهای اساسی اصلاح الگوی مصرف-----------------------26

منابع ------------------------------------------------30خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاور، پوینت، اصلاح، الگو، مصرف
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 09:30

مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی

مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه ، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار انجام گرفت . جامعه آماری این پژوهش شامل 60نفر که در دو گروه زن و مرد 30نفره (15نفرمبتلا به سوء مصرف مواد و15 افراد بهنجار) قرار می گرفتند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از مقیاس های طرحواره های یانگ (YSQ-75)، پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40) و آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من (EIS2- EOM) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های میانگین و انحراف معیار برای آمار توصیفی و مانوا استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر پنج حوزه طرحواره های ناسازگار بریدگی و طرد ، خودگردانی و عملکرد مختل ، محدودیت های مختل ، دیگر جهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد وبازداری میانگین استفاده از این طرحواره ها در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به گونه معناداری بالاتر از افراد بهنجار می باشد . در تحلیل مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار دراستفاده از مکانیسم دفاعی پخته افراد بهنجار به گونه معناداری بالاتر از افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بودند، در سبک مکانیسم های دفاعی روان نژند مابین دوگروه تفاوت معناداری حاصل نشد اما سبک دفاعی ناپخته در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به گونه معناداری بالاتر از افراد بهنجار قرار داشت در تحلیل پایگاه هویت، پایگاه هویت موفق در افراد بهنجار به طور معناداری بالاتر بود و در پایگاه های تحمیل شده و سردرگم افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به طور معناداری بالاتر از افراد سالم قرار داشتند و اما در پایگاه هویت معوق مابین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت . پیشگیری و درمان افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بدون شناخت مولفه های اساسی مانند طرحواره های ناسازگار اولیه ، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویتی با مشکل مواجه خواهد شد براساس این یافته ها می توان با درمان مناسب طرحواره ها و آموزش استفاده از سبک های دفاعی پخته و بوجود آوردن فضایی که افراد در آن بتوانند از پایگاه هویتی موفقی برخوردار شوند برای برنامه ریزان این حوزه و درمانگران برای پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مفید واقع خواهد شد .

کلمات کلیدی : سوء مصرف مواد ،طرحواره های ناسازگار اولیه ، مکانیسم های دفاعی ، پایگاه هویت.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه : 1

بیان مساله : 2

اهداف پژوهش: 9

هدف کلی.. 9

اهداف جزئی.. 9

فرضیه ها: 10

تعریف نظری و عملیاتی تحقیق : 11

سوء مصرف مواد: 11

طرحواره های ناسازگار اولیه : 12

مکانیسم های دفاعی : 12

پایگاه هویت : 13

سوء مصرف مواد : 15

طبقه بندی مواد : 15

سوء مصرف : 18

اعتیاد : 19

قطع مصرف یا ترک : 19

همه گیر شناسی : 19

تاریخچه سازه طرحواره : 20

تعریف یانگ از طرحواره 21

ویژگی های طرح واره های ناسازگار اولیه. 22

حوزه های طرح واره و طرح واره های ناسازگار اولیه. 24

حوزه اول : بریدگی و طرد. 24

حوزه دوم : خود گردانی و عملکرد مختل.. 25

حوزه سوم: محدودیت های مختل.. 26

حوزه چهارم: دیگر جهت مندی.. 27

حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.. 29

طرحواره درمانی : 30

تدوین طرحواره درمانی : 31

مکانیسم‌های دفاعی.. 32

دفاع‌های خودشیفته‌وار. 34

دفاع های رشد نیافته. 34

دفاع‌های نوروتیک... 36

دفاع‌های بالغ یا رشد یافته. 38

پایگاه هویت : 40

شکل گیری هویت در نوجوانی : 41

مدل های شکل گیری هویت : 42

چهار وضعیت هویت من در دید گاه مارسیا : 43

هویت تحقق یافته : 44

تعلیق هویت (معوق ) : 45

ضبط هویتی ( هویت زود شکل گرفته ) : 46

پراکندگی هویت ( هویت آشفته ) : 48

مکانیسم های تغییر هویت : 49

پیشینه تحقیق.. 50

طرحواره های ناسازگار. 50

پیشینه داخلی : 50

پیشینه خارجی : 51

پیشنه مکانیسم های دفاعی.. 53

پیشینه داخلی : 53

خارجی: 54

پیشینه پایگاه هویت... 55

پیشینه داخلی : 55

پیشینه خارجی : 57

جامعه آماری : 61

نمونه آماری: 61

روش اجراء : 61

ابزار گردآوری اطلاعات : 62

آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من (EIS2- EOM): 62

پرسشنامه سبک های دفاعی (40- DSQ): 62

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ): 63

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 64

یافته های مربوط به فرضیه: 69

فصل پنجم. 74

بحث و نتیجه گیری.. 74

فهرست منابع. 82

پیوست ها 92خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:31

نقش تقاطعات دارای دوربرگردان در کاهش مصرف سوخت و آلاینده

نقش تقاطعات دارای دوربرگردان در کاهش مصرف سوخت و آلاینده


نقش تقاطعات دارای دوربرگردان

در کاهش مصرف سوخت و آلاینده


نقش تقاطعات دارای دوربرگردان در کاهش مصرف سوخت و آلاینده

مقدمه

در جوامع امروز بشری همراه با رشد جمعیت، افزایش وسایل نقلیه و نیاز به جابجایی افراد و تبادل کالا، اهمیت و نقش کلیدی فراهم نمودن تسهیلات سریع و ایمن حمل و نقل بیش از پیش احساس می‌شود. طراحی مناسب شبکه معابر شهری و جاده‌ها می‌تواند نقش مهمی در رفع این نیاز ایفا کند. در دستیابی به یک سیستم حمل و نقل سریع و ایمن، سه عامل مهم استفاده کننده از سیستم، وسیله نقلیه و جاده دخیل هستند که شناخت نقش و تاثیر هر کدام به تنهایی و ارتباط آنها با یکدیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

طراحی راه به عنوان یکی از پارامترهای اصلی سیستم حمل و نقل، علاوه بر تامین خصوصیاتی نظیر ایمنی و سرعت باید در کاهش مصرف سوخت، کاستن آلودگی زیست محیطی و کاهش هزینه‌های ساخت و اجرا مخصوصاً در مناطق شهری نیز موثر باشد.

در کشور با توجه به عدم گستردگی خدمات و یکسان نبودن توزیع خدمات عمومی در سراسر کشور، ‌روند مهاجرت از مناطق دورافتاده به سمت شهرهای بزرگ همیشه در حال رشد بوده است. امروزه رشد سریع و روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ کشور و رشد حاشیه‌نشینی که هیچ تناسبی با امکانات شهری، خدمات عمومی و رفاهی و حتی معابر شهر ندارد، مشکلات فراوانی را برای شهرهای بزرگ پدید آورده است.

گسترش بی‌رویه شهرهای بزرگ و هجوم جمعیت جویای کار به این شهرها بعد دیگری از مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی، یعنی مشکلات ترافیک و عبور و مرور در خیابان‌ها را پدیدار ساخته است.

گسترش بی‌رویه جمعیت در شهرهای بزرگ یک فرصت طلایی برای کارخانجات و صاحبان صنایع خودروسازی است که سیل تولید بی‌رویه خودرو را برای سود بیشتر به شهرهای بزرگ سرازیر می‌کند، غافل از این که این تولید و فروش بی‌رویه خودرو، معابر شهرها را تبدیل به یک کلاف سردرگم می‌نماید. علاوه بر این میلیون‌ها لیتر بنزین که جزو ثروت ملی است و باید برای نسل آینده در کارهای زیربنایی مصرف شود، بعضی از مواقع در خیابان‌ها فقط و فقط برای گردش‌های خیابانی مصرف می‌گردد. مبارزه‌ای که زندگی روزمره اجتماعی و فرهنگی شهروندان را درگیر خود نموده است و حتی بهداشت روانی و آرامش اعصاب شهروندان را نیز با مشکل مواجه نموده است.

مشکلات ترافیکی در شهرهای بزرگ روزانه هزاران ساعت از عمر شهروندان را می‌بلعند. منشاء این مشکلات، عوامل متعدیدی هستند. این عوامل قادرند که به تنهایی مرتب‌ترین شهرهای دنیا را به ضعیف‌ترین و بی‌نظم‌ترین شهرها تبدیل نماید. تعدادی از این عوامل که بر روی بسیاری از مسائل اچتماعی و فرهنگی و بهداشت روانی و حتی ترافیک اثر می‌گذارند، عبارتند از: رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه شهرهای بزرگ، مهاجرت بی‌رویه و گسترش حاشیه‌نشینی، متمرکز بودن خدمات مورد نیاز مردم، تولید، فروش و استفاده بی‌رویه خودرو، عدم خروج خودروهای فرسوده.

وضعیت نامناسب رشد شهرها و عدم رشد خدمات عمومی و امکانات رفاهی،‌ باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی بسیاری می‌گردد. این ناهنجاری‌ها در چند دهه اخیر مسوولان شهرهای بزرگ را وادار ساخته است تا در مورد توسعه اصولی و شکل‌دهی و برنامه‌ریزی توام با آینده‌نگری برای شهرها چاره‌ای بیاندیشند و از این رو طراحی و برنامه‌ریزی اصولی احداث شهرهای جدید در اطراف شهرهای بزرگ تبدیل به اصلی‌ترین تفکر مدیران شهری شده است.

طراحی و برنامه‌ریزی این شهرها، دو رکن مهم و اساسی داشت که عبارت بودند از: کاربری و ارتباطات.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:33

گزارش کارآموزی (کارخانه تولیدی غذای منجمد آماده مصرف – پ تیکا)

گزارش کارآموزی (کارخانه تولیدی غذای منجمد آماده مصرف – پ تیکا)


مقدمه :

امروزه صنعت غذا یکی از مهمترین مشکلات برای مردم محسوب می‌شود. از سوی دیگر مردم با توجه به شاغل بودن خانمها در کنار آقایان باعث شده تا فرصت تهیه غذا برایشان میسر نباشد. در این میان کارشناسان و صاحبان صنایع غذایی برای این مشکل راه‌های متعددی را برای سریع آماده شدن غذا ارائه داده‌اند تا این مشکل مرتفع گردد.

از این رو تصمیم گرفتم با تهیه گزارشی از روند تولید غذای آماده تهیه کنم. در این گزارش سعی شده از مراحل تهیه مواد اولیه برای کارخانه تا غذای آماده که به دست مصرف کننده می‌رسد، شاید بتوان غذاهای آماده را پدیده‌ای جدید و حائز شرایط مناسب کیفی، غذایی و بهداشتی دانست که در ایران صنعتی نو پا است و به تدریج جایگاه خود را در بین مصرف کنندگان باز می‌کند و از آغاز ارائه این محصولات به بازار، روند رو به رشد و قابل قبولی را داشته است.

عنایت به این نکته که این محصولات فاقد هرگونه افزودنی‌های شیمیایی مضر بوده و کاملاً از مواد غذایی طبیعی استفاده می‌کند. در کنار ارزش غذایی مناسب، مصرف آسان و تنوع در محصولات و عطر و طعم از مزایای بارز غذاهای آماده می‌باشند.

گرایش روزافزون خانواده‌های ایرانی به غذاهای آماده شده – اشتغال روزافزون خانمها در فعالیت‌های اجتماعی و کاری خارج از منزل نیز مصرف این محصولات را روز به روز افزایش می‌دهد.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

مقدمه 3

نوع محصولات تولیدی 5

ورود مواد اولیه و مراحل تأیید در انبار 6

ورود مواد اولیه به سردخانه و نحوه نگهداری 12

کاربرد انواع ادویه و عملکرد آنها 13

ویژگی‌های محصولات مرغ آماده طبخ 23

فرآوری 23

ویژگی‌های مواد اولیه 25

فرآیند تولید 27

بسته‌بندی 28

کنترل کیفیت 30

روش اجرایی کنترل کیفیت 30

کنترل کیفیت مواد اولیه 32

بازرسی و کنترل کیفیت محصول حین تولید 45

بازرسی و کنترل کیفیت محصول نهایی 51

تأیید نهایی و کنترل کیفیت 54

بخش میکروبی 55

بخش شیمیایی 64

خروج و ادامه زنجیره سرد تا مصرف 72

توضیحات نهایی 73

منابع و مآخذ 75خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 15:16

پاورپوینت ارتباط مصرف چای و سرطان

پاورپوینت ارتباط مصرف چای و سرطان


چای

گیاه چای Camellia Sinesis یک بوتۀ همیشه سبز از خانوادۀ theaceae و بومی جنوب قارۀ آسیاست، اما به طور معمول در بیش از 30 کشور جهان کشت می شود.

انواع چای:

چای سیاه 78%

چای oolong 2%

چای سبز 20%

Yang et al 2003


فرآیندهای تولید

چای سبز:

برگ های تازه را به سرعت بخار می دهند (آنزیم ها غیر فعال می شوند و از تخمیر جلوگیری می شود) سپس برگ ها را خشک می کنند محصول چای سبز

چای سیاه و oolong :

برگ ها را تا رسیدن به محتوی رطوبتی حدود 55 درصد پژمرده می کنند (غلظت پلی فنل ها افزایش می یابد)

برگ های پژمرده را فشرده می کنند

پلی فنل ها تخمیر می شوند برگ ها را حرارت می دهند

(اکسیداسیون محدود می شود)

محصول چای سیاه محصول چای oolong


چای سیاه:

از طریق تخمیر درصد زیادی از کاتچین ها تبدیل به الیگومر تیافلاوین و پلی مر thearubigins می شود.

در نتیجه چای سیاه محتوی:

10-3 درصد کاتچین ها

6-2 درصد تیافلاوین

و بیشتر از 20 درصد thearubigins

چای oolong تقریباً نصف چای سیاه تخمیر می شود بنابراین درصد کاتچین بیشتری دارد.

Yang et al 2003خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 08:38

آموزش متفاوت تعمیر لامپ کم مصرف (اختصاصی سایت)

آموزش متفاوت تعمیر لامپ کم مصرف (اختصاصی سایت)

آموزش متفاوت تعمیر لامپ کم مصرف (اختصاصی سایت)

آموزشی متفاوت از تعمیرات لامپهای کم مصرف فایل اختصاصی سایت این آموزش نسبت به آموزش های دیگری که در بازار و فروشگاه های اینترنتی عرضه شده سطح بالاتر و جامع تری به خود گرفته و بیشتر میتواند برای شما کاربرد داشته باشد. شغلی ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:59

نرم افزار آموزش تعمیر لامپ کم مصرف برای اندروید

نرم افزار آموزش تعمیر لامپ کم مصرف برای اندروید

نرم افزار آموزش تعمیر لامپ کم مصرف برای اندروید

در این برنامه روش تست و تعمیر لامپ های کم مصرف به صورت ویدیویی ارائه می شود. این برنامه اموزشی شامل 9 درس حدودا 30 ثانیه ای است که در قالب فیلم و انیمیشن ارائه می شود و پس از یادگیری این مطالب شما قادر به تعمیر بسیاری از دستگاه های الکترونیکی دیگر نیز خواهید ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 22:36

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب pdf با عنوان تولیدلوازم یکبار مصرف دندانپزشکی 62 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب pdf با عنوان تولیدلوازم یکبار مصرف دندانپزشکی 62 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب pdf با عنوان تولیدلوازم یکبار مصرف دندانپزشکی 62 ص ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 21:57

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب pdf با عنوان تولید لامپ کم مصرف 30 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب pdf با عنوان تولید لامپ کم مصرف 30 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب pdf با عنوان تولید لامپ کم مصرف 30 ص ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 18:29

آموزش پر درآمد تعمیرات لامپ کم مصرف

آموزش پر درآمد تعمیرات لامپ کم مصرف

آموزش پر درآمد تعمیرات لامپ کم مصرف

شغلی مخصوص: خانم و آقا ، دختر و پسر ، پیر و جوان و همه ی افراد جویای کار !!! (از همین امروز شروع به کار کنید!!) واژه ی ( بیکاری ) را برای همیشه از ذهنتان خارج کنید !! آموزش کامل تعمیر لامپ کم مصرف در عرض 2 ساعت پرفروش ترین و محبوبترین فایل در فروشگاه اینترنتی چرا این ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 22 >>