X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:31

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل

شرح مختصر:

در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل. که به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون- با گروه کنترل انجام گردید،‌ چنین فرض شد که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش یا بهبود سلامت روان و درونی‌تر شدن منبع کنترل در نوجوانان می شود. به همین منظور از بین 191 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان، 30 دانش‌آموز که بالاترین نمرات را از پیش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) به دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم گردیدند که هر گروه شامل 15 دانش آموز بود.

پس از اجرای پیش آزمون در گروه آزمایشی و کنترل، گروه آزمایشی آموزش مهارتهای زندگی را در هشت جلسه دو ساعته دو بار در هفته دریافت نمود. پس از یک ماه، پس آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) در دو گروه آزمایشی و کنترل اجرا گردید.

پس از نمره‌گذاری، تفاوت میانگین بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده «از آزمون t دو گروه مستقل» مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین دو گروه در «پرسشنامه سلامت عمومی» تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین، آموزش مهارتهای زندگی می‌تواند سلامت روان را افزایش دهد یا بهبود بخشد. همچنین نتایج نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های دو گروه در کلیه مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی به جز مقیاس C (نارسا کنش وری اجتماعی) کاملاً معنادار است. نکته دیگر اینکه بیشترین میزان کاهش در نمرات مقیاس D (نشانگان افسردگی)‌ پرسشنامه مذکور می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی بیشترین تأثیر را بر کاهش میزان افسردگی آزمودنی‌ها داشته است. اما در مورد میانگین دو گروه در پرسشنامه منبع کنترل، علیرغم کاهش اندک در نمرات تفاوت معناداری وجود ندارد. در کل می‌توان گفت،‌ با توجه به کاهش اندک نمرات، آموزش مهارتهای زندگی تا حدودی بر درونی‌تر شدن منبع کنترل در گروه آزمایشی مؤثر بوده است.

همچنین در این پژوهش، رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از «ضریب همبستگی پیرسون» به دست آمد. این نتایج نشانگر آن است که بین سلامت روان و شیوه مقابله‌ای و بین منبع کنترل و شیوه مقابله‌ای ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین متغیر (سلامت روان و منبع کنترل) ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. یافته‌های جانبی این پژوهش نشانگر رابطه معنادار بین سطح تحصیلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با سلامت روان و شیوه مقابله‌ای آنان می‌‌باشد.

مشاهدات کیفی نیز در طول جلسات دوره آموزشی با نتایج کمی حاصل از داده‌ها مطابقت و هماهنگی دارد. بطوریکه آزمودنی‌هایی که در طول جلسات فعالیت گروهی بیشتری داشتند، انگیزه و تمایل بیشتری جهت شرکت در این دوره آموزشی داشتند، نظم گروهی بیشتری را رعایت می‌نمودند. در انجام تمرینات و فعالیتهای عملی علاقمندی و انگیزة بیشتری نشان می دادند،‌ توجه و دقت کافی نسبت به مطالب و محتویات آموزشی داشتند و خواهان تداوم این دوره آموزشی در طول سال تحصیلی بودند، در میزان نمرات سلامت عمومی و منبع کنترل آنان کاهش بیشتری ایجاد شده است. در واقع می‌توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی در مورد این آزمودنی‌ها منجر به افزایش سلامت روان و درونی‌تر شدن منبع کنترل آنان شده است. بدین ترتیب مشاهدات کیفی دال بر تأثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی می‌باشد.

فهرست مطالب

خلاصه

مقدمه

بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل

متغیرهای وابسته

متغیرهای کنترل

متغیرهای مداخله‌گر (تعدیل کننده)

تعریف علمی و عملیاتی مهارت‌های زندگی

تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان

تعریف علمی و عملیاتی منبع کنترل

مبنای تئوریکی برنامه آموزش مهارتهای زندگی
اهداف آموزش مهارتهای زندگی
اهمیت مهارتهای زندگی در سلامت روانی
ابعاد مهارتهای زندگی
پیشینه تحقیقاتی پژوهش
جمع بندی و نتیجه‌گیری از پیشینة تحقیقاتی پژوهش
فرضیات پژوهش
روش بررسی

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ)

پرسشنامه منبع کنترل لونسون

روش‌های آماری پژوهش

تجزیه و تحلیل علمی

بحث و نتیجه‌گیری

فهرست منابعخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:54

بررسی آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان-زبان شناختی

بررسی آفازی (آنومی) فراهم کردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان-زبان شناختیفصل 1

1-1بیان مسأله

از آن جائیکه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت در آفازی، آنومی یا نام پریش است، نیاز به یک آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذکور، فراهم کردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی می‌باشد. بعلاوه از آنجا که بیشتر تست‌های به کار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأکید دارند، در تمرینات بالینی به نوعی نیاز به ارزیابی کاملتر شناخت فصل احساس می‌شود و تأکید بر طراحی در جاهایی وجود دارد که بطور خاص، نقایص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند.

2-1 کاربرد‌های مجموعه

در تحقیقات روان بازشناختی که روی افراد بزرگسال انجام می‌شود ممکن است از داده‌هایی استفاده شود که با نظام بازنمائی ذهنی اسامی و افعال در واژگان ارتباط دارند. یعنی که به کاربردن الگوهایی از قبیل: تصاویر متحرک (انیمیشن)، نامیدن واژگان مکتوب، تکالیف، قضاوت واژگانی ، مطالعات اولیه و … . همچنین موارد هماهنگ شده در مجموعه برای مطالعات تصویربرداری مغزی در گروه بیماران آفای و افراد غیر آسیب مغزی مفید خواهد بود.

در تحقیقات بر روی بزرگسالان مبتلا به آسیب زبانی ، می‌توان از تصاویر و برچسب‌های کلامی نوشته شده در نامیدن تصاویر، خواندن، نوشتن دیکته و تکرار استفاده کرده که این موارد را می‌توان به آسانی برای استفاده به عنوان یک تست ادارکی و استفاده در تکالیف تحقیقی تصویر- کلمه تنظیم کرد.

از آن جائیکه یافته‌های مشابه را می‌توان در کیفیتهای مختلف به کار برد، این مجموعه قادر به فراهم ساختن نشانه‌هایی است که ما را از وجود کمبود مدالیتة خاص در اسامی و افعال آگاه می‌سازد.

در این مجموعه می‌توان آیتم‌های اسامی را براساس طبقات معنایی گروهبندی کرد، مانند حیوانات، آیتم‌های غذایی و مشاغل و به منظور آشکار ساختن کمبودهای نامیدن طبقات ویژه مورد استفاده قرار داد. در این مجموعه شمار زیادی از آیتم‌ها در رسیدن به اهداف ارزیابی بالینی مؤثر خواهند بود.

ارزیابی درستی نامیدن تصاویر، با به کارگیری مجموعه آیتم‌ها در قبل و بعد از درمان به درمانگر اجازه خواهد داد که دقیقاً تأثیرات مداخله‌ای را اندازه‌گیری می‌کند.

در نهایت انتظار می‌رود که این اطلاعات برای رسیدن به اهداف درمانی، چه بسا مفید باشند. شمار زیاد تصاویر شی و عمل ، این امکان را به درمانگران می‌دهندکه صورتهای فراوانی از فعالیت‌های درمانی را با استفاده از تصاویر و نامهایشان طرح‌ریزی کنند. برای مثال ممکن است از بیماران خواسته شود تصاویری را انتخاب کنند که به طریقی با یکدیگر در ارتباطند، یا تصویر یک فعل را با تصویر شی‌ء مناسب هماهنگ کنند و یا تصاویری را برگزینند، که عنوانشان با صدای خاصی آغاز می‌شود.

3-1 تعریف مفاهیم

مسیرهای درونداد : وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات مورد توجه شامل: موضوعات شنیداری، کلامی، نوشتاری، بینایی و ژسچرها

مسیرهای برونداد : شامل گفتار، نوشتار و ژسچرها می‌باشد.

آسیب‌های معنایی در مقولة خاص (ویژه): آشفتگی در درک یا تولید مقوله‌های معنایی انتخابی، همراه با عملکرد حفظ شده در دیگر مقوله‌ها.

سیستم واژگانی : مجموعة پیچیده و پراکنده‌ای از مکانیسم‌های حفظ بازنمائی برای کلمات، اسامی و افعال آشنا و نیز پردازش‌های لازم جهت کدشکنی و کدسازی محرکهای ناآشنا.

قضاوت واژگانی: تکلیفی که در آن بیمار تصمیم می‌گیرد که آیا محرک ارائه شده یک کلمه یا اسم واقعی است یا کلمه و اسم بی‌معنی است.

در ونداد واجی واژگان: مکانیسم ذخیرة‌‎ بازنمایی‌های کلمات بیانی آشنا، که قبلاً شنیده شده‌اند.

برونداد واجی واژگان: مکانیسم دخیرة بازنمائی‌های کلمات بیانی آشنا که قبلاً تولید شده‌اند.

آفازی بینایی : آسیب مدالیتة ویژة بینایی در نامیدن اشیاء مشاهده شده در حضور پردازش معنایی پایه. این پردازش معنایی پایه از طریق شرح و تفصیل یا ژسچر مربوط به شیء‌دیده شده، که فرد در نامیدن آن ناتوان است، مشخص می‌شود.

کری خاص کلمه : آسیب مدالیتة ویژة شنیداری در پردازش در ونداد گفتاری.

سیستم معنایی: مکانیسم واژگانی مسئول در ذخیرة بازنمای معنایی برای ژسچرها، اسامی و کلمات آشنا.

فصل 3

1-3 مقدمه

هدف ما از تهیة این تست، فراهم کردن منبعی برای تمرینات کلینیکی، تحقیقات در زمینة آفازی و همچنین تحقیقات روان – زمان شناختی بود.

در تمرینات بالینی به نوعی، نیاز به ارزیابی کاملتر شناخت فعل احساس می‌شود و تأکید بر طراحی درمانهایی وجود دارد که به طور خاص نقائص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند.

در حال حاضر شمار تحقیقاتی که به پردازش فعل و تفاوت‌های پردازشی موجود میان افعال و اسامی می‌پردازند، رو به افزایش است.

این تحقیق در میان شرکت‌کننده‌های بزرگسال طبیعی، کودکان طبیعی و کودکان با آسیب‌های زباین خاص و بیماران آفازیک اجرا شده است.

تا به امروز در حوزة نامیدن اسامی مطالعات زیادی صورت گرفته و در حال حاضر ما نسبت به عوامل تعیین‌کننده در دسترسی به آنها، شناخت کافی داریم. انگیزه شکل‌گیری این تست نیز از این حقیقت ناشی می‌شود که شناخت ما نسبت به عوامل تعیین‌کننده در دسترس به افعال کم است.

تصویر- کلمه تطبیق می‌یابند.

از آن جائیکه امکان استفاده از داده‌های یکسان در مدالیته‌های مختلف وجود دارد، این مجموعه قادر خواهد بود تا نشانه‌ای از وجود کمبودهای مدالیته خاص در اسامی و افعال را فراهم سازد.

در این مجموعه می‌توان آیتم‌های اسامی را در طبقات معنایی از قبیل حیوانات، آیتم‌های غذایی و مشاغل گروهبندی کرد و بمنظور آشکار ساختن نقایص در نامیدن طبقات ویژه مورد استفاده قرار داد. شمار زیادی از آیتم‌های موجود در این مجموعه در جهت رسیدن به اهداف ارزیابی بالینی مؤثر خواهند بود. برای مثال تصاویر اسامی و افعال ممکن است به مجموعه‌ای از آیتم‌ها تقسیم شوند که برخی از آنها معرفی شده و برخی معرفی نمی‌شوند.

ارزیابی درستی نامیدن تصاویر، قبل و بعد از درمان با استفاده از مجموعه‌های معرفی شده و نشده به پزشک اجازه خواهد داد که دقیقاً تأثیرات مداخله‌ای را اندازه‌گیری کند.

در نهایت انتظار می‌رود که این اطلاعات برای رسیدن به اهداف درمانی چه بسا مفید باشند. شمار زیادی از تصاویر شیء و عمل این امکان را به درمانگران می‌دهند که با بکارگیری آنها(تصاویر و نامهایشان) صورتهای فراوانی از فعالیت‌های درمانی طرح ریزی می‌کنند. برای مثال ممکن است از بیماران خواسته شود تصاویری را که به طریقی با یکدیگر در ارتباطند، انتخاب کنند یا تصویر یک فعل را با تصویر مناسب شیء هماهنگ کنند یا تصویری را که عنوانش با صدای خاصی آغاز می‌شود انتخاب کنند.

3-3 ساختار تست

- انتخاب گزینه

در شروع، ما 146 فعل تصویری را که توسط یک نقاش ترسیم شده بودند، برگزیدیم. آن دسته از افعالی که احتمال می‌رفت در تصاویر بطور واضح نمایش داده شوند، دراین مجموعه حذف شدند. ما طرحهایی داشتیم که برگرفته از 273 برچسب اسمی بود. در طول مرحله طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی نامیدن، زمانیکه پاسخ‌های آگاهی دهنده، مبهم بودن تصاویر و یا به عبارتی ناکافی بودن آنها را نشان می‌دادند، تصاویر مجدداً‌ ترسیم می‌شدند. برای مثال تصویر کمربند – پاسخ قلاده را از میان داده‌های مختلف برمی‌انگیخت مگر زمانیکه طراحی آن به شکلی که بدن انسان را دربرگیرد، صورت می‌گرفت. این بدین معناست که اطلاعات توافقی نامیدن در مورد آیتم‌های خاص بیش از یکبار طبقه‌بندی شده‌اند.


بعنوان یک مسئله در علم اصول، زمانیکه آیتم‌های فعل به شکل واژگانی بدون تصویر ظاهر می‌شوند، (برای مثال در یک تکلیف خواندن) محققین هیچ کنترلی روی تفسیری که شرکت کننده‌ها به فعل نسبت می‌دهند، ندارند. از این گذشته پیشنهاد شده هر زمان که فعلی بیان می‌شود کلیة ادراکات ساختاری ناشناختة متناوب فعال می‌گردند. این ادراکات حتی در تکالیف نامیدن تصویر، جائیکه تصویر، توضیح و تفسیر را محدود می‌سازد ممکن است فعال گردند. اگر این فرض درست باشد یافته‌های ابتدایی را برای سئوال فراهم می‌کند که به تفاوتهای موجود در قابلیت دسترسی به افعالی با ادراکات ساختاری مختلف می‌پردازند. در درک ساختاری افعال، ما صرفاً و اجباراً، استدلالهای (دلائل) عبارت اسمی را مد نظر قرار دادیم و هیچ مکمل عبارات حرف اضافه‌ای را در نظر نگرفتیم. بنابراین بعنوان مثال خواب دیدن و تکیه دادن درگروه افعال Unergative طبقه‌بندی می‌شوند که صرفاً در جملات «جان خواب دید دربارة‌ مری و جان تکیه داد به مری» مکمل گروه حرف اضافه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

شرایط متفاوتی که مکملهای گروه حرف اضافه‌ای و مباحث گروه اسمی نسبت به یکدیگر دارند منجر به این امر می‌شود که در تئوری زبانی هیچ موافقت کلی دربارة آنها وجود نداشته باشد.

Pinkel در سال 1989 به نظریة Zabizarrdo اشاره می‌کند که در آن عنوان می‌شود که مباحث گروه اسمی از مباحث مستقیم (بی‌واسطه) هستند، در حالیکه مکمل‌های گروه حرف اضافه‌ای غیر مستقیم یا مایل می‌باشند. این تفاوت مهم ضمن اشاره به این نکته که افعال نقش‌های theta را به مباحث گروه اسمی اختصاص می‌دهند، نشان می‌دهد نوعی ارتباط پیچیده میان فعل و مکمل آن وجود دارد و مباحث گروه حرف اضافه‌ای تا حدی از فعل دور می‌باشند و نقش‌های theta یی آنها توسط حرف اضافه تعیین می‌شود.


فهرست مطالب

فصل اول

معیار سازی تست نامیدن در مقوله‌های اسامی و افعال...................................................................

1-1 بیان مسئله ...........................................................................................................

2-1 کاربردهای عمومی ...............................................................................................

3-1 تعریف مفاهیم .....................................................................................................

فصل دوم (مباحث نظری)...........................................................................................

1-2 مقدمه...................................................................................................................

2-2 مدل پردازش واژگانی............................................................................................

3-2 مکانیسم‌ها ...........................................................................................................

- سطح بازشناسی.....................................................................................................

- پردازش معنایی.....................................................................................................

- برونداد واژگان......................................................................................................

4-2 آسیب‌ها...............................................................................................................

- سطح بازشناسی.....................................................................................................

- درونداد واژگانی...................................................................................................

- پردازش معنایی.....................................................................................................

- برونداد واژگانی....................................................................................................

5-2 کاربردهای کلینیکی مدل‌واژگانی.............................................................................

- جدول ارزیابی تکالیف واژگانی..............................................................................

فصل سوم (معرفی تست).........................................................................................................

1-3 مقدمه...................................................................................................................

2-3 موارد کاربردی مجموعه.........................................................................................

3-3 ساختار تست........................................................................................................

- انتخاب گزینه........................................................................................................

- طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی..................................................................................

- شکل دستوری افعال در مجموعه.............................................................................

4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده..........................................................................

- بسامد...................................................................................................................

- سن فراگیری.........................................................................................................

- میزان آشنایی.........................................................................................................

- شاخصهای دیگر...................................................................................................

- قابلیت تصویر.......................................................................................................

- پیچیدگی بینایی.....................................................................................................

5-3 زیرگروه لیست‌ها..................................................................................................

6-3 اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان سن بدون آسیب مغزی.................................

7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یک وسیلة ارزیابی ..................................

8-3 فرمهای معرفی......................................................................................................

9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران آفازیک...............................................

10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیک............................................................................

فصل 4 (اجرای تست).............................................................................................................

1-4 ساختار تست شی و عمل......................................................................................

- شماره آیتم............................................................................................................

- هدف...................................................................................................................

- پاسخ اولیه............................................................................................................

- مدت زمان ارائه پاسخ............................................................................................

- یادآوری...............................................................................................................

2-4 شرایط تحصیلی و سنی شرکت‌کنندگان...................................................................

3-4 جداول ارزیابی......................................................................................................

- نامیدن اسامی........................................................................................................

- نامیدن افعال..........................................................................................................

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری)........................................................................................

1-5 تهیه جدول آماری.................................................................................................

2-5 نتیجه‌گیری............................................................................................................

3-5 جداول نتایج.........................................................................................................

·تست نامیدن اسامی..................................................................................................

·تست نامیدن افعال...................................................................................................

واژه‌نامه......................................................................................................................

منابع.......................................................................................................................................
خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:44

مقاله در مورد منبع تغذیه

مقاله در مورد منبع تغذیه

مقدمه:

همه ما درصورت تهیه قطعات حرفه ای سخت افزاری نیازمند یک قلب تپنده ایمن برای آن خواهیم بود. قلبی که توانایی کارکرد با راندمان مطلوب سایر اجزای سخت افزاری را برای ما فراهم آورد. این پاور در نوع خود کم نظیر و حاصل تجربه چندین ساله کمپانی معتبر Seventeam در کنار نیازهای فنی شرکت GREEN برای سازگاری با شرایط محیطی کشور عزیزمان می باشد. تناسب این محصول با ولتاژ ، فرکانس و نوسانات برق شهری و ازطرفی سازگاری با حداقل و حداکثر های میزان رطوبت، حرارت و شرایط اقلیمی کشور ایران ، سبب شده تا این محصول به نوعی مختص و سفارشی برای کاربران محترم ایرانی ساخته شود.

از کمپانی Seventeam به عنوان یک سازنده مادر و در زمره بهترین سازندگان پاور در دنیا و در کنار نامهای معتبری همچون Enermax, PC Power & Cooling یاد می شود. این کمپانی سازنده اصلی پاور برای بسیاری از برندهای نام آشنا در دنیای پاور ساپلای ، همچون Cooler Master, Tagan, Silver Stone, Thermaltake,... می باشد و از معدود کمپانی هایی است که فقط و فقط به طور تخصصی به تولید پاور کامپیوتر می پردازد.

GREEN با توجه به بررسی های کاملا فنی و تجربه بیش از یک دهه حضور در بازار ایران، کمپانی Seventeam را به عنوان شریک اصلی تجاری خود، در زمینه تولید منابع تغذیه کامپیوتر انتخاب نموده است. همکاری این دو شرکت را در آینده ای نزدیک با ورود پاور GP1230B به بازار ایران و راه اندازی خط تولید تمام اتوماتیک تولید پاور در کشور عزیزمان، بیشتر از گذشته لمس خواهید نمود.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مقاله، مورد، منبع، تغذیه
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 18:31

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )نوشته فرید باقری(PDF)

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )نوشته فرید باقری(PDF)

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )نوشته فرید باقری(PDF)

دانلود پکیج کامل کتاب های باستان شناسی شامل کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین,آیین و روشهای تدفین,نمادها و نشانه ها,رمزیاب و جوغن ها و ... کتاب چشم طلایی ( به ارزش 90 هزار تومان ) کتاب اسرار و علائم نشانه ها ( به ارزش 100 هزار تومان )کتاب نشانه های کهن (میراث ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 10:59

آموزش فوق العاده تبدیل وب سایت به منبع در آمد

آموزش فوق العاده تبدیل وب سایت به منبع در آمد

آموزش فوق العاده تبدیل وب سایت به منبع در آمد

مقاله فوق العاده تبدبل وب سایت به منبع درآمد از همین الان میتونی با بکار گیری این مطالب سایت خودتو به بزرگترین منبع درآمدت تبدیل کنی کاملا تضمینی و تست شده در این فایل خواهید دید : 17 استراتژی مهم برای افزایش رتبه در موتورهای جستجو 10 ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: آموزش، العاده، تبدیل، سایت، منبع، آمد
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 12:55

پروژه آزمایشگاه الکترونیک1 با عنوان طراحی و شبیه سازی منبع DC

پروژه آزمایشگاه الکترونیک1 با عنوان طراحی و شبیه سازی منبع  DC

پروژه آزمایشگاه الکترونیک1 با عنوان طراحی و شبیه سازی منبع DC

پروژه آزمایشگاه الکترونیک1 با عنوان طراحی و شبیه سازی منبع DC دانشگاه علم و صنعت ایران سال 94-95 کامل و با کیفیت عالی شامل دو فایل Word ,PDF پروژه با حجم 406KB ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 07:28

ترکیب مدلاسیون کاهش و حذف هارمونیک انتخابی در اینورتر چهار ساق منبع ولتاژ دو سطحی

ترکیب مدلاسیون کاهش و حذف هارمونیک انتخابی در اینورتر چهار ساق منبع ولتاژ دو سطحی

ترکیب مدلاسیون کاهش و حذف هارمونیک انتخابی در اینورتر چهار ساق منبع ولتاژ دو سطحی

در این مقاله ترکیبی از روشهای حذف هارمونیک انتخابی SHE-PWM و کاهش هارمونیک انتخابی SHM-PWM برای کنترل اینورتر چهار ساق منبع ولتاژ دو سطحی به منظور کاهش فرکانس کلیدزنی و تغذیه بارهای نامتعادل پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی، زوایای کلیدزنی برای ساقهای اصلی با هدف کاهش هارمونیکهای ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 05:13

شناخت خصوصیات منبع آلاینده آب زیرزمینی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان احتمالاتی

شناخت خصوصیات منبع آلاینده آب زیرزمینی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان احتمالاتی

شناخت خصوصیات منبع آلاینده آب زیرزمینی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان احتمالاتی

مشخصات نویسندگان مقاله شناخت خصوصیات منبع آلاینده آب زیرزمینی با استفاده از ماشین zwnj;های بردار پشتیبان احتمالاتی سیدناصر باشی ازغدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب، دانشگاه تهرانرضا کراچیان - دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران چکیده مقاله: دراین مقاله ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 21:27

پایانامه با موضوع :بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری ، منبع کنترل و سلامت روان در دانش آموزان دختر اول متوسط

پایانامه با موضوع :بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری ، منبع کنترل و سلامت روان در دانش آموزان دختر اول متوسط

چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری ، منبع کنترل و سلامت روان در دانش آموزان دختر اول متوسط می پردازد . به این منظور 216 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة منبع ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 20:51

گزینه یابی برتر منبع تامین آب شبکه آبیاری تحت فشار غرب بهبهان با تاکید بر شاخص های کیفی منابع

گزینه یابی برتر منبع تامین آب شبکه آبیاری تحت فشار غرب بهبهان با تاکید بر شاخص های کیفی منابع

گزینه یابی برتر منبع تامین آب شبکه آبیاری تحت فشار غرب بهبهان با تاکید بر شاخص های کیفی منابع

مشخصات نویسندگان مقاله گزینه یابی برتر منبع تامین آب شبکه آبیاری تحت فشار غرب بهبهان با تاکید بر شاخص های کیفی منابع احسان دایر - دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقحمید رضا ما جدی - کارشناس هیدروژئولوژی سازمان آب و برق خوزستانفاطمه ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 >>