X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:46

آسیب شناسی برنامه ریزی درسی پنهان گروه علوم تربیتی از منظر تربیت اخلاقی

هدف از این پژوهش آسیب شناسی برنامه ریزی درسی پنهان گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور از منظر تربیت اخلاقی بود. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی –همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور بود و گروه نمونه مورد مطالعه 100 نفر از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور است. روش نمونه­ گیری در این پژوهش بصورت نمونه گیری تصادفی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته آسیب شناسی برنامه ­ریزی درسی پنهان از منظر اخلاق بود. این پرسشنامه دارای 16 سوال 4 گزینه ای است. سپس با نرم افزار spss یافته های پژوهش را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج نشان داد که برنامه ریزی درسی پنهان باعث افزایش پیشرفت تحصیلی و افزایش سطح علمی دانشجویان می شود.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4

1-4- اهداف پژوهش5

1-4-1- هدف اصلی5

1-4-2- اهداف فرعی6

1-5- سوالات پژوهش6

1-6- فرضیه های پژوهش6

1-7- متغیرهای پژوهش7

1-7-1- متغیر مستقل7

1-7-2- متغیر وابسته7

1-8- تعریف مفاهیم و اصطلاحات7

1-9- خلاصه8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه11

2-2- دیدکلی12

2-3- تاریخچه پژوهش13

2-4- پیشینه ی پژوهش13

2-5- مفهوم برنامه درسی14

2-6- مفهوم و تعریف برنامه درسی پنهان15

2-7- نظریات و دیدگاههای مختلف در مورد برنامه درسی پنهان18

2-8- برنامه ی درسی آشکار، پوچ و پنهان19

2-8-1- برنامه ی درسی آشکار و رسمی20

2-8-2- برنامه ی درسی پوچ یا تهی20

2-8-3- برنامه ی درسی پنهان21

2-9- ضرورت و اهمیت توجه به برنامه ی درسی پنهان28

2-10- فاکتورهای مهم در ارزش برنامه درسی پنهان30

2-11- ویژگیها ی برنامه ی درسی پنهان31

2-12- رویکردهای برنامه ی درسی پنهان32

2-12-1- برنامه ی درسی پنهان به منزله ی نتیجه :33

2-12-2- برنامه ی درسی پنهان به منزله ی زمینه :33

2-12-3- برنامه ی درسی پنهان به منزله ی فرآیند :35

2-12-4- عوامل موثر در شکل گیری برنامه ی درسی پنهان35

2-13- رابطه ی تدریس با برنامه ی درسی پنهان39

2-14- تاثیر برنامه ی درسی پنهان بر تجربه های یادگیری دانشجویان40

2-15- ارتباط تکنولوژی آموزشی با برنامه ی درسی پنهان42

2-16- برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی43

2-16-1- اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی درسی46

2-16-2- مفهوم‌شناسی بحث46

2-16-3- مبنای انسان‌شناختی برنامة درسی تربیت اخلاقی48

2-16-4- عناصر (عوامل) برنامة‌ درسی50

2-17- عوامل به وجود آورنده و مؤثر بر آموزشهای حتمی یا برنامه درسی پنهان69

2-18- نتیجه گیری73

2-19- پیشنهاد ها و راهکارهایی برای ایجاد زمینه ی طراحی و اجرای برنامه ی درسی پنهان76

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1- مقدمه80

3-2- روش پژوهش80

3-3- جامعه‌آماری81

3-4- گروه نمونه81

3-5- روش جمع آوری اطلاعات82

3-6- ابزارهای پژوهش82

3-7- تجزیه و تحلیل دادهها82

3-8- روش تعیین پایایی ابزار84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه86

4-2- نتایج توصیفی87

4-3- نتایج استنباطی91

4-3-1- فرضیه اول:91

4-3-2- فرضیه دوم:92

4-4- اعتبار یابی93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه95

5-2- نتیجه گیری از فرضیات پژوهش95

5-3- نتایج بدست آمده96

5-4- پیشنهادات پژوهش96

5-4-1- پیشنهادات بنیادی96

5-4-2- پیشنهادات کابردی97

5-5- محدودیت های پژوهش98

5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر98

5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر98

پیوست ها

پرسشنامه. 100

جداول spss102

فهرست منابع:109

الف) منابع فارسی.. 109

ب) منابع لاتین.. 110

چکیده. 111

فهرست جداول

جدول 2-1- جدول تعیین پایایی پرسشنامه84

جدول 4-1- گرایش‌ها و شاخص‌های مرکزی برنامه ریزی پنهان87

جدول 4-2- جدول سطح اطلاعات علمی دانشجویان88

جدول 4-3 سطح پیشرفت تحصیلی دانشجویان89

جدول 4-4- جنسیت دانشجویان90

جدول4-5- خلاصه داده های ضریب همبستگی برای فرضیه پژوهش91

جدول4-6- خلاصه داده های ضریب همبستگی برای فرضیه پژوهش92

جدول4-7- اعتبار یابی آزمون برنامه ریزی پنهان93

فهرست نمودارها

نمودار4-1- فراوانی برنامه ریزی پنهان در قالب نمودار هیستوگرام87

نمودار4-2- سطح اطلاعات علمی دانشجویان در قالب نمودار دایره‌ای88

نمودار4-3- سطح پیشرفت تحصیلی دانشجویان در قالب نمودار دایره‌ای89

نمودار4-4- جنسیت دانشجویان در قالب نمودار دایره‌ای90خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:33

بررسی نقش رهبری و هدایت گری از منظر امام علی (ع)در نهج البلاغه

چکیده

هدایت و رهبری از وظایف عمده مدیریت است ولی تمام کار او نیست. این امر زمانی تحقق می یابد که فردی به هر دلیل کوشش کند بر رفتار فرد یا گروهی اثر بگذارد، زیرا رهبری یعنی قدرت تاثیرگذاری بر پیروان، به نحوی که بر اساس میل و خواسته ی خود در جهت تحقق اهداف در موقعیتهای گوناگون حرکت کنند. و رهبر کسی است که بتواند با این شیوه افراد را به کار گیرد. این مقاله سعی دارد تا از دیدگاه های حضرت حق، امیر کلام، امام علی(ع) در زمینه رهبری و امر هدایت گری مردم، که خود پس از حضرت رسول اکرم (ص) بنیان­گذار مکتب مدیریتی اسلامی بودند و حدود 5 سال جامعه اسلامی را با این روش اداره کردند بهره گیرد. اهمیت و ضرورت رهبری از منظر نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع غنی اسلامی و همچنین تعریف رهبری در ادامه خواهد آمد.البته در این مقاله به معیارها و ویژگی های رهبری در نهج­البلاغه، برخی از اصول مدیریت و رهبری از دیدگاه نهج­البلاغه و رهبری اسلامی و روابط انسانی(روابط اجتماعی) از منظر امام علی(ع) پرداخته می شود و با بحث و نتیجه گیری به پایان می رسد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تعریف رهبری

ضرورت رهبری

اصول اسلامی در سبک رهبری

اصل محبت و دوستی

اصل شدت عمل

رهبری اسلامی و روابط انسانی(روابط اجتماعی) از منظر امام علی(ع)

برخی از اصول مدیریت و رهبری از دیدگاه نهج­ البلاغه

نتیجه گیری

منابعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:15

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی

شرح مختصر:

این مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی (مدیران و مدیران ارشد) و نیز اعضای هیات مدیره، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ضرورت و بیان مسئله

مبانی نظری تحقیق

بررسی پیشینه تحقیق

پرسش های تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش اجرای تحقیق

جامعه آماری

نمونه وروش نمونه گیری

آمار توصیفی داده ها

روایی پرسش نامه

پایایی پرسش نامه

تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

منابع و ماخذ

پیوست: عوامل نهایی مورد پرسش از آزمودنی هاخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 07:28

پاورپوینت تحلیل نمونه کار معمار منظر پیتر واکر

پاورپوینت تحلیل نمونه کار معمار منظر پیتر واکر

این پژوهش برای درس آشنایی با معماری منظر معاصر (از دروس 2 واحدی کارشناسی ارشد رشته معماری منظر) در 12 اسلاید تهیه شده است که در واقع ترجمه ایست از تحلیل های انجام گرفته بر روی یکی از آثار معمار و معمار منظر معروف؛ پیتر واکر. این پژوهش به شیوه ای کاملا علمی و استاندارد صورت گرفته و دارای منبع نویسی درون متنی و همچنین تصاویر و تحلیل های گرافیکی می باشد. همچنین قالب و وفورمت این فایل طراحی شده و حرفه ایست به گونه ای که می تواند برای بسیاری از پژوهش های مشابه مورد استفاده قرار بگیرد.

قسمتی از متن:

..............." هنگامیکه پروژه به پایان می رسد، ویژگی های خاص و منظرین فضا را موارد زیر، تشکیل میدهند:

•یک استخر دایره ای شکل با یک سیستم افشانه آب ستونی شکل، که در روزهای خنک سال، مه ایجاد شده، می تواند تا ارتفاع دویست feet فاصله از بدنه افشانه (معادل حدود 61 متر) به هوا پرتاب شود. یک سنسور، افشانه فواره را در روزهای طوفانی خاموش می نماید. هم چنین استوانه فواره در شب ها می درخشد.( تصاویر 5 و 6)"..............خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 14:28

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

چکیده:

این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معاملة آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهة ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معاملة شاخص و اختیار معامله قرارداد آتی با موانعی رو برو ست.

واژه های کلیدی: اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی، اختیار معامله شاخص، بیع العربون, بیمه، بیع حق، اوراق مشتقه.

مقدمه

فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسک و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسک بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت قیمتها و نوسان آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند . با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد .

پیمان آتی[1] از اولین شیوه های کنترل ریسک و عدم اطمینان بود. مشکلات و محدودیت های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی[2] گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسک و عدم اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله[3] از جمله شیوه های مدیریت ریسک و کنترل آن است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد . تمامی این اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه[4] قرار می دهند . عنوان مذکور به مجموعه ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است . تغییرات قیمت هر یک از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت در قرارداد آتی نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .

هر چند اوراق مذکور برای کنترل و کاهش ریسک است اما عدم اطمینان از بین نرفته و زیان یک طرف با سود طرف دیگر همراه است . از همین رو برخی از صاحبنظران، رشد مشتقات را عامل اصلی بروز بحران های موجود در بازارهای مالی دانسته اند. عدم اطمینان به پیش بینی و خطای در آن گاه باعث ورشکستگی شرکت می شود و متأسفانه نمونه های بسیاری برای آن وجود دارد. آیا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است یا اشتباهات مدیران مالی عامل آن است؟ هنوز جواب قطعی به آن داده نشده ولی باید توجه کرد که لزوماً آنچه در بازارهای مالی گسترده شده برای اقتصاد مفید نیست و باید با دقت شرایط کاربرد آن را روشن ساخت . گروهی رشد و توسعة اوراق مشتقه را امری ضروری دانسته اند زیرا انتقال ریسک را از معامله گران ریسک گریز به معامله گران ریسک پذیر ممکن می سازد و کارایی بازار را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را رقم می زند. ولی برخی رشد سریع مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای بین المللی می دانند، زیرا معاملات کاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی(تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد کاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, کنترل و نظارت اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای کاغذی از دست می رود و زمینة بحرانهای بزرگ فراهم می شود. (درخشان، 1383، ص641و642)

تمام مطالب گذشته متذکر این است که بررسی فقهی کاربرد اوراق مشتقه ضروری است. به جهت وسعت مباحث در مقالة حاضر فقط اوراق اختیار معامله را مطرح می کنیم. از آنجا که درک کامل کاربرد اختیار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهای اقتصادی محتاج درک پیمان آتی و قرارداد آتی است، در حد ضرورت ضمن تعریف آنها جایگاه اختیار معامله را روشن می سازیم . انواع آن و ماهیت حقوقی ـ فقهی آن را نیز مطرح و صحت هر یک را بررسی می کنیم.

تعاریف

1ـ پیمان آتی:

معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محمولة نفتی 100هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (3 ماه بعد) به قیمت 3 میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود .

این نوع قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر به فروشنده و خریدار در مورد فروش محموله به قیمت خاص در صورت تغییر قیمت به یک طرف ضرر وارد خواهد کرد . چنانچه قیمت هر بشکه از 30 دلار به 35 دلار برسد فروشنده نیم میلیون دلار متضرر می شود و برعکس اگر قیمت کاهش یابد خریدار متضرر می شود. در پیمان آتی که هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و از نوع معاملة کالی به کالی یا دین به دین است قیمت معین شده کالا را باید با قیمت بازار در زمان تحویل مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه کرد . از آنجا که در شرایطی مانند سقوط شدید قیمت بازار و متضرر شدن خریدار یا نبود امکان تحویل کالا توسط تولید کننده و یا افزایش شدید قیمت متضرر شدن فروشنده ممکن است یک طرف تمایل به فسخ قرارداد پیدا کند، از این رو برای رفع این نواقص قرارداد آتی جایگزین معاملات پیمان آتی شد.

نوع فایل: word

سایز:27.9 KB

تعداد صفحه:19خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 13:19

طلاق از منظر جرم شناسی

طلاق از منظر جرم شناسی

پرونده روز: آسیب شناسی طلاق

به اعتقاد بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان رابطه مستقیمی میان طلاق و افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهکاری و نقض قوانین وجود دارد.

دکتر «شهرام محمدی » وکیل و جرم شناس درباره عوامل موثر اجتماعی در وقوع طلاق می گوید: «عوامل مختلف اجتماعی در وقوع طلاق موثرند که می توان به ناهماهنگی های طبقاتی ، دخالت های خانواده ها، دوستان ناباب ، ازدواج های اجباری ، تعدد زوجات ، گرایش به مواد مخدر و الکل ، رسیدن به ثروت ناگهانی ، فقر، بیکاری ، پرکاری و اشتغال فوق العاده هر یک از زوجین ، اختلافات فرهنگی و تربیتی ، نداشتن مسکن ، محکومیت های درازمدت ، بدآموزی های وسایل ارتباط جمعی بخصوص صدا و سیما و... اشاره کرد.»

وی تاکید می کند: «تحت چنین شرایطی معمولا زن و شوهر وابستگی و اعتماد را نسبت به یکدیگر از دست داده و پس از مدتی ترجیح می دهند که از یکدیگر جدا شوند.»

طلاق چه تاثیری بر گرایش زن و مرد مطلقه به جرم و فساد می گذارد، می گوید: «در این مورد ابتدا باید علت طلاق را مورد توجه قرار داد.برای نمونه بر اساس تحقیقات غیررسمی که در تهران صورت گرفته است ، اکثر اشخاصی که به روسپی گری گرایش پیدا می کنند به علت اعتیاد همسر از او جدا شده و حضانت و سرپرستی فرزندان را نیز بر عهده دارند. طبیعی است که تحت چنین شرایطی زنان مطلقه دیگر در خانه پدری جایگاه خوبی نداشته و مجبورند برای تامین هزینه های زندگی خود و فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد کنند که متاسفانه عده یی از زنان مطلقه که تعدادشان نیز کم نیست به باندهای فساد گرایش پیدا می کنند. یکی دیگر از تبعات و تاثیرات طلاق بر روی زندگی زنان مطلقه به وجود آمدن پدیده «قاچاق زنان » است .

زیرا هیچ نهاد و سازمانی در جامعه عهده دار مسوولیت حمایت مادی و معنوی از زنان مطلقه و کودکان طلاق نیست .» وی در ادامه می افزاید: «تاثیر طلاق بر روی مردان نیز به صورت ناهنجاری هایی بروز می کند. به عبارت دیگر وقتی مردی از همسر خود جدا می شود با مشکلات و ناراحتی های روحی ، روانی فراوانی روبرو می شود. زیرا او دیگر حاضر نیست و نمی تواند برای ادامه زندگی به درون خانواده پدری خود باز گردد. بنابراین ترجیح می دهد که در خانه یی به صورت تنها و مجردی زندگی کند. این گونه مردان معمولا برای رهایی از تنهایی به دوستان ناباب پناه برده و به فساد اخلاقی گرایش پیدا می کنند. از سایر تبعات طلاق بر روی مردان می توان به گرایش آنها به سوی استعمال مواد مخدر و الکل اشاره کرد.

مردان تحت چنین شرایطی برای فراموش کردن مشکلات سعی می کنند از این گونه مواد به عنوان آرامبخش و تسکین دهنده استفاده کنند. گرایش به سرقت ، جیب بری و... از سایر تاثیرات طلاق بر روی مردان مطلقه است .»دکتر محمدی تصریح می کند: «بر اساس تحقیقی که توسط یکی از جامعه شناسان جنایی انجام شده است ، 30 درصد از مجرمان زندانی ازدواج های ناموفق داشته اند و اکثریت نیز یا فرزند طلاق بوده یا با اختلاف های شدید خانوادگی در زندگی مواجه بوده اند.»وی تاکید می کند: «متاسفانه در جامعه ما طلاق را عملی مجرمانه تلقی می کنند این در حالی است که طلاق در اصل یک عمل نابهنجار است . اما عموم جامعه پدیده طلاق را به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی کرده و به شخص مطلقه برچسب مجرمیت می زنند. با توجه به این شرایط می توان گفت بسیاری از افرادی که در ازدواج اول خود شکست خورده اند، ازدواج های بعدی برایشان مطلوب و دلخواه نیست .»

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB

تعداد صفحه:4خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: طلاق، منظر، شناسی
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 05:24

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

در روز شنبه 31/6/80 در نمازخانه دادگستری کل خراسان که بعنوان سالن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد اولین جلسه محاکمه مردی که 16 زن را طی حدود یکسال بقتل رسانده بود برگزار می شد برای دقایقی حدود یک ربع ساعت در جلسه مذکور شرکت کردم بعلت انبوه جمعیت اعم از اولیاء دم و مردم عادی و قلت جا از ورود مردم جلوگیری می شد زیرا صندلی خالی برای نشستن وجودنداشت-

معذالک یکی از دست اندرکاران وقتی دید من می خواهم به جلسه بروم به مامورین جلو سالن مطلب را گرفت و آنها نیز راه را برای ورود من به سالن گشودند اگرچه حدود ظهر بود و عده ای نیز محل را ترک کرده بودند اگرچه صندلی خالی بندرت یافت می شد ولی جمعیتی هم در بیرون برای ورود انتظار نمی کشیدند ولی اگر اعلام میشد صندلی خالی وجود دارد به تعداد صندلی های خالی به افراد اجازه ورود می دادند بهرحال من رفتم و یک صندلی خالی بود و نشسام، جمعیت به تقریب حدود دویست نفر تا دویست و پنجاه نفر بودند و وسایل عکسبرداری از رادیو و تلویزیون و روزنامه در سالن وجود داشت و خبرنگاران نیز مشغول نوشتن و عکاسان نیز عکس می گرفتند و در صفحه تلویزیون در را بسته مانند نیز سالن و متهم و حاضرین نشان داده می شدند.

متهم در کمال خونسردی اقرار میکرد که قتلها را مرتکب شده است تعدادی از آنها را با موتورسیکلت حمل کرده است اعم از وقتی که زنده بوده اند که بر ترک موتور سوار میکرده و هنگامی که آنها را به قتل نیز می رسانده است با چادری که داشته مثل ساک آن را محکم می بسته و در بغل از طبقه فوقانی به طبقه تحتانی منتقل می نموده است و آنها را با طنابی که مخصوص ترک بند بوده است محکم می کرده و به محلی خلوت برده و در آنجا رها میکرده است بدین ترتیب که طنابها را باز و پس از آزاد شدن جسد آنرا برداشته و روی زمین قرار می داده است و محل ها نیز نسبتاً مشخص بوده اند حاشیه صدمتری کمربندی بلوار قائم یا خیام شمالی که نقاط خلوت و در دست ساخت می باشند و وقتی که ماشین داشته پس از قتل آنها را در صندوق عقب قرار می داده است و به نقاط مذکور منتقل می کرده است و این محل جنازه ها پس از تاریکی شب انجام می گردیده است و فقط یکی در روز انجام شده است که جنازه مذکور را به جاده سنتو برده و مابین جاده قوچان و سنتو در بیابانها انداخته است بر ترتیب متهم می گفت ما جمهوری اسلامی برقرار کردیم که فساد نباشد بیشتر شد بعد گفتیم اسلامی محمدی داریم فساد باز هم افزایش یافت و امسال را سال علوی نامیده ایم ولی سیر سعودی فساد ادامه دارد و من برای مبارزه با فساد اینکار را می کرده ایم و می دانستم که این عمل نیز پایانی دارد اکنون نمی دانم کارهای من افتخار است یا ننگ آور می باشند و به هر حال نگرانی از دستگیری نیز نداشتم.

تفاوتهای قدرت مادی و معنوی

قدرت مادی بانگیزه توسعه دایره قدرت از صفات و آز و تکاثر طلبی و زیاده طلبی بعنوان وسیله استفاده مینماید تا قوی تر شود البته این وضعیت نگاه ماده را مانع میسازد ولی از دیدگاه دیگر می توان گفت که آدمی اسیر و بازیچه صفات مذکور گردیده است و آدمی انسانیت خود را در چنگال آنها اسیر نموده است وسایلی که می بایست در اختیار و سیتره انسانیت آدمی باشند امروز او را مقهور کرد و به بند کشیده اند اینها وسیله بوده اند اما امروز به حکومیت رسیده اند و چنگال خود را تا عرفق در جان انسان فرو کرده اند و از او یک وسیله ساخته اند و او را بنده خود کرده اند و هر چه بیشتر در این راه پیش رود بیشتر در غرقاب فرو خواهد رفت و مغروق این امیال مهار گسیخته خواهد شد و در زیر سم آنها لگدمال و پایکوب خواهد گردید.

قدرت مادی به نکات ضعف آدمی در چشم ظاهربین پوشش میدهد این خاصیت قدرت مادی است که آدم ناتوان را در پشت سیر قدرت مادی توانا و برومند نشان میدهد اگر این قدرت مادی از او سلب می شود حشمت و اعتبار و بزرگی او سقوط خواهد کرد و فرو خواهد ریخت در اینجا نکته اساسی که نادیده گرفته شده است که همانا گوهر آفرینش و خلقت اوست آدمی بمدد این آفرینش این توانائی راپیدا کرده است که در صدد جلب منافع مالی قدرت مادی برآید ولی امروز که آنها را یافته است از اساس آفرینش و گوهر خلقت خود فراموش کرده و آن را به نسیان سپرده است بدلی را بجای اصل پذیرفته است امر قلابی را بجای امر واقعی کرده است و متاسفانه امر چنان بر او مشتبه شده که در شناخت واقعیت دچار انحراف گردیده است و واقعیت را نمی بیند و چشم خود را بروی واقعیت بسته است .

گویا که چنین واقعیت و حقیقتی وجود خارجی نداشته و ندارد معیار و میزان او همان ظاهر است که اکنون ملموس میباشد فریفته و اسیر بازیچه های شده است که خود یدست خود آنها را ایجاد کرده است و خوشحال و شادمان و مغرور از این وضعیت نیز میباشد گوهر ناب وجود خویش و هویت خود را از دست داده است ولی هیچگاه هراسان و نگران آن نمیباشد بلکه بداشته های تصنعی و ظاهری دلخوش و خرسند است زیرا این وضعیت برایش ارزش تلقی میشود زر و زور آنچنان قدرت پوشالی باو بخشیده اند که مانع از واقعیات را بچشم خویش ببینید حجابی سخت سنگین در برابر دیدگان او کشیده شده که واقعیت را درک و لمس نمیکند گویی خودش دست افشان و پایکوبان باین وضعیت تسلیم کرده و رضا داده است و حاضر نیست به واقعیتی در وراء این امور بنگرد ماهیت و هویت خود را باخته است و به ظاهر فراهم آمده پوشالی ساخته است زمان غفلت او هر چه بیشتر شود حجابها ضخیم تر و کلفت تر و افزون تر میشود و باز شدن چشم وی به حقیقت سخت تر و سنگین تر میشود باید هشدار به او داد که زندگی مادی همه چیز نمیباشد زندگی مادی وسیله ای که باید از آن در راه رسیدن به مقصود استفاده کرد باید این تذکر و پند را برای او تکرار کرد تا چشم دل او باز شود تا گوش هوش شنوا گردد حیف است که گوهر وجودی خویش را گم کرده باشد و به سراب و بازیچه ها پناه برده باشد که فردا وقتی خود را یافت دچار حسرت و اندوه بی پایان برگذشته نابسامان خود نشود باید او را بیدار کرد باید او را بیدار کرد.

نوع فایل: word

سایز: 30.6 KB

تعداد صفحه:38خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 02:06

تجلی رنگ در طراحی منظر عمومی شهرهای خاکستری امروز

تجلی رنگ در طراحی منظر عمومی شهرهای خاکستری امروز

تجلی رنگ در طراحی منظر عمومی شهرهای خاکستری امروز

جهان متشکل از هزاران رنگ و تونالیته های مختلفی است که موجودات و اشیاء را برای ما جذاب تر و حتی به گونه ای معنوی،عمیق تر نشان می دهند و منبع مهمی از انرژی، در جهت فزونی سلامت و نشاط روح و روان در انسان ها بشمار می روند . از آنجاکه بخش مهمی از تعامل انسان با محیط پیرامون به رنگ ها ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 02:06

تاثیر توسعه پایدار در روند طراحی منظر شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی

تاثیر توسعه پایدار در روند طراحی منظر شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی

تاثیر توسعه پایدار در روند طراحی منظر شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی

شهر خانه ای است، بزرگ، همانگونه که خانه بایستی از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و زندگی را مطلوب و آسایشبخش سازد، شهر نیز باید دارای کیفیات و ویژگی هایی برای تامین آسایش، راحتی و امنیت باشد. امروزه توسعه فیزیکی شهرها،رشد صنعت ، شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهرها ، دوری ...ادامه مطلب
یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 13:28

دانلودرایگان پایان نامه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

دانلودرایگان  پایان نامه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

دانلودرایگان پایان نامه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

مقدمه: در اعصار اخیر با تکامل جوامع انسانی، تغییراتی در تمامی جنبه zwnj;های زندگی انسان zwnj;ها ایجاد شده است که انسان چاره zwnj;ای جز اینکه خود را با این تغییرات منطبق کند ندارد. امروز تفکر انسان zwnj;ها در مورد حمل و نقل و وسائل نقلیه تغییر کرده است. امروزه در اکثر کشورها معضلات ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>