X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:44

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است که در اکثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشکیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد که رفع ابهام در موارد مذکور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور کلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌کند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1. کلیات

1ـ1. تعریف و اقسام عین

1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی)

2ـ1ـ1. در حکم عین معین

3ـ1ـ1. کلی

2ـ1. معلوم یا معین

2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله

1ـ2. عمومی بودن قاعده

2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین

1ـ2ـ2. جنس

2ـ2ـ2. وصف

3ـ2ـ2. مقدار

3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله

1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حکم معین

2ـ3. شیوه رفع ابهام از کلی

4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، نحوه، معلوم، مورد، معامله
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:30

ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

شرح مختصر:

بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد. با توجه به اهمیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی امکان پیش بینی بازده سهام با استفاده از حجممعاملاتوتغییراتقیمت پرداخته شود. یک فرضیه اصلی «ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهامدر شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران.» در این تحقیق مطرح شده است که خود شامل دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:

1- بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

2- بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های فعال پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز بین سالهای 81 الی 86 می باشد. اطلاعات مورد نیاز این شرکت ها از طریق گزارشات منتشره، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای مختلف بورس ازجمله نرم افزار شرکت ره آورد نوین بدست آمده است.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده شده است که از طریق آن آزمون های مختلف نظیر آزمون رگرسیون، ضریب همبستگی و اعتبار ضریب همبستگی انجام شده که نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات این بوده است که درسالهای 82 و 84 و همچنین در حالت کلی بین متغیر، تغییرات قیمت با ریشه بازده مورد انتظار سهام رابطه وجود دارد، که از این سه حالت سه مدل رگرسیونی زیر حاصل شد:

مدل رگرسیونی

ولی قابل ذکر است که رابطه بین حجم معاملات با ریشه بازده مورد انتظاراز اعتبار بالایی برخوردار نمی باشد.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه5

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- چارچوب نظری تحقیق. 9

4-1- بیان مسئله10

5-1- اهمیت تحقیق. 11

6-1- اهداف تحقیق. 12

7-1- فرضیات تحقیق. 13

1-7-1- فرضیه اصلی. 13

2-7-1- فرضیه های فرعی. 13

8-1- حدودمطالعاتی. 13

9-1- تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها13

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه18

2-2- پیشینه تاریخی تحقیق. 18

3-2- رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بربازارهای مالی. 23

1-3-2- روانشناسی شناختی. 25

2-3-2- محدودیتهای آربیتراژ. 29

4-2- تاریخچه تحلیل فنی. 31

1-4-2-عنصر انسان. 31

2-4-2- موج چیست.. 32

3-4-2- زمینه تعیین قیمت.. 33

4-4-2-نظریه داو. 35

5-2- بازده سود سهام35

6-2- بازده مورد انتظار. 36

1-6-2- محاسبه بازده مورد انتظار. 36

7-2- مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه38

1-7-2-تولد مدل. 39

2-7-2- بتا چیست.. 40

3-7-2-معنی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای شما چیست.. 41

8-2- مروری بر تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. 42

1-8-2-مدل سازی آربیتراژ. 44

2-8-2- گام های اساسی برای به کارگیری آربیتراژ. 44

3-8-2- منابع ریسک در آربیتراژ. 44

4-8-2- مزایای آربیتراژ نسبت به مدل قیمت گذاری دارییهای سرمایه ای. 45

5-8-2- مشکلات و چالش های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. 45

9-2- پیشینه تحقیق. 46

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه48

2-3- روش تحقیق. 48

1-2-3- تعریف روش تحقیق. 48

2-2-3- هدف تحقیق. 48

3-2-3- روش جمع آوری داده ها49

3-3-مدل مفهومی تحقیق. 49

4-3-مشخصات فرضیه های پژوهش.. 50

5-3- جامعه و نمونه آماری. 50

6-3- روش نمونه گیری. 50

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها51

8-3- فرآیند اجرای تحقیق. 51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏54

2-4- نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها54

3-4- بررسی نرمال بودن داده ها55

4-4- فرضیه های تحقیق. 57

5-4- فرضیه های آماری تحقیق. 58

6-4- تجزیه و تحلیل فرضیه ها58

1-6-4- فرضیه اول. 58

2-6-4- آزمون فرضیه دوم ارتباط بین بازده مورد انتظار و حجم معاملات.. 66

3-6-4- فرضیه اصلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار. 74

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه83

2-5- نتیجه گیری :83

3-5- محدودیت های تحقیق. 84

4-5- پیشنهادها:85

1-4-5- پیشنهاد به بورس اوراق بهادار:85

2-4-5- پیشنهاد به تحقیقات آتی :86

پیوستها

تعیین اندازه حجم نمونه توسط نرم افزارNCSS. 88

منابع و ماخذ

منابع فارسی:141

منابع لاتین:143

چکیده انگلیسی:144

جدول 1-4 نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها55

جدول 2-4 نرمال بودن داده ها55

جدول 3-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال81. 56

جدول 4-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال82. 56

جدول 5-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال83. 56

جدوبل6-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال84. 56

جدول 7-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال85. 57

جدول 8-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال86. 57

جدول 9-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسالهای 81 الی86. 57

جدول10-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 59

جدول 11-4تحلیل واریانس.. 59

جدول 12-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 60

جدول 13-4تحلیل واریانس.. 60

جدول 14-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 61

جدول 15-4تحلیل واریانس.. 61

جدول 16-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 62

جدول 17-4تحلیل واریانس.. 63

جدول 18-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 64

جدول 19-4تحلیل واریانس.. 64

جدول 20-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 65

جدول 21-4تحلیل واریانس.. 65

جدول22-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 66

جدول23-4تحلیل واریانس.. 66

جدول 24-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 67

جدول 25-4تحلیل واریانس.. 67

جدول 26-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 68

جدول 27-4تحلیل واریانس.. 68

جدول 28-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 69

جدول 29-4تحلیل واریانس.. 69

جدول 30-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 70

جدول 31-4تحلیل واریانس.. 70

جدول 32-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 71

جدول 33-4تحلیل واریانس.. 71

جدول 34-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 72

جدول 35-4تحلیل واریانس.. 72

جدول 36-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 73

جدول37-4تحلیل واریانس.. 73

جدول38-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام74

جدول 39-4تحلیل واریانس.. 75

جدول 40-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام75

جدول 41-4تحلیل واریانس.. 76

جدول 42-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام77

جدول43-4تحلیل واریانس.. 77

جدول 44-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام78

جدول 45-4تحلیل واریانس.. 78

جدول 46-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام79

جدول 47-4تحلیل واریانس.. 79

جدول 48-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام80

جدول 49-4تحلیل واریانس.. 80

جدول 50-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام81

جدول 51-4تحلیل واریانس.. 81

جدول 2-5 مدل رگرسیونی. 84

نمودار 1-2 تحلیل موج. 33خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:13

همه چیز در مورد چیلر

همه چیز در مورد چیلر:

چیلر از کلمه لاتین Chill به معنای سرما گرفته شده است. کار اصلی چیلر ایجاد برودت جهت سرد کردن آب جاری درون اواپراتور می‌باشد که این آب را می‌توان به مصارف گوناگون مثل فن کویل‌ها- هواسازها- داکت فن کویل- و کارخانجات شیمیایی و صنعتی رساند.

چیلرها از لحاظ ساخت به چند نوع تقسیم می‌شوند که عبارتند از چیلرهای کمپرسوری (تراکمی)- چیلرهای جذبی- چیلرهای سانتریفوژ.

چیلر های کمپرسوری (تراکمی)

چیلر کمپرسوری هم مانند تمام سیستم‌های تبرید تراکمی از چهار قسمت اصلی یعنی کمپرسور- کندانسور- شیر انبساط- اواپراتور تشکیل یافته که برای دقت عمل و ایمنی این چهار قسمت کنترل‌های مختلفی به مدار آن اضافه کرده‌اند.

انواع چیلر:چیلر آبی -چیلر هوایی که به صورت کامل توضیح داده شده

تعداد صفحه:61

حجم فایل:788 کیلو بایت

فرمت:پاور پوینتخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مورد، چیلر
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 09:36

دانلود تحقیق در مورد فیبر نوری

فیبر نوری از پالس‌های نور برای انتقال داده‌ها از طریق تارهای سیلکون بهره می‌گیرد. یک کابل فیبر نوری که کمتر از یک اینچ قطر دارد می‌تواند صدها هزار مکالمهٔ صوتی را حمل کند. فیبرهای نوری تجاری ظرفیت ۲٫۵ گیگابایت در ثانیه تا ۱۰ گیگابایت در ثانیه را فراهم می‌سازند. فیبر نوری از چندین لایه ساخته می‌شود. درونی‌ترین لایه را هسته می‌نامند. هسته شامل یک تار کاملاً بازتاب کننده از شیشه خالص (معمولاً) است. هسته در بعضی از کابل‌ها از پلاستیک کا ملاً بازتابنده ساخته می‌شود، که هزینه ساخت را پایین می‌آورد. با این حال، یک هسته پلاستیکی معمولاً کیفیت شیشه را ندارد و بیشتر برای حمل داده‌ها در فواصل کوتاه به کار می‌رود. حول هسته بخش پوسته قرار دارد، که از شیشه یا پلاستیک ساخته می‌شود. هسته و پوسته به همراه هم یک رابط بازتابنده را تشکیل می‌دهند که باعث می‌شود که نور در هسته تابیده شود تا از سطحی به طرف مرکز هسته باز تابیده شود که در آن دو ماده به هم می‌رسند. این عمل بازتاب نور به مرکز هسته را (بازتاب داخلی کلی) می‌نامند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، مورد، فیبر، نوری
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 09:23

پاورپوینت کامل و جامع در مورد تری دی پنل

پاورپوینت کامل و جامع در مورد تری دی پنل (۳D PANEL)

همراه با تعداد زیادی عکس از نحوه نصب و اجرای تری دی پنل
فهرست:
سیستم پانلهای سه بعدی
مشخصات فنی پانلهای سه بعدی
مفتول سرد کشیده شده
شبکه جوش شده (مش )
محاسن استفاده از پانلهای سه بعدی در ساخت
مزایای استفاده از دیوارهای سه بعدی
جدول مقایسه ای سیستم دیوارهای سه بعدی با سایر محصولات
مراحل اجرائی سیستم پانلهای سه بعدی
ملاحظات اجرائی و جزئیات نصب
ساخت و راه اندازی خطوط تولید پلی استایرن – بلوک سقفی و ۳D PANEL
بلوک سقفی پلی استایرن
خط تولید ۳D PANEL
پانل تک
پانل های سقف
پانل پاگرد
مشخصات اصلی ۳d panel
نصب سریع
پاورپوینت کامل و جامع در مورد تری دی پنل (۳D PANEL) - قابل ارائه برای دروس عناصر و جزییات ، مواد و مصالح - ویژه دانشجویان عمران و معماری
عنوان: تری دی پنل (۳D PANEL)
فرمت: پاورپوینت
حجم: ۳۴ مگابایت
تعداد صفحات: ۷۳ صفحه


خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، کامل، جامع، مورد، پنل
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 03:15

پاورپوینت تحقیق در مورد استانداردها وظوابط موزه ها

پاورپوینت تحقیق در مورد استانداردها وظوابط موزه ها

بر مبنای تعریفی که " ایکوم " از موزه می دهد ، موزه عبارت است از مکان گردآوری ، نگهداری ، مطالعه ، بررسی کردن و به نمایش گذاشتن نعمتهای فرهنگی یا طبیعی به منظور آموزش ، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها و لذت بردن از آنها .

معنای لغوی و اصطلاحی موزه:

نام موزه از لغت فرانسوی Musee گرفته شده و به معنی مکانی است که مجموعه بزرگی از آثار باستانی و صنعتی و چیزهای گرانبها را درآن به معرض نمایش می گذارند و دانشمندان ، پژوهشگران ، هنرمندان و... از آن استفاده می کنند. کلمه موزه را فرانسویان از لغت یونانی گرفته اند . موزه نام تپه ای در آتن بود که در آن عبادتگاهی برای موزه ( الهه یونانی ) قرار داشت .خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 11:41

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز


بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند)

سیاست جنایی یکی از رشته‌های علوم جنایی‌است فوئر باخ اولین کسی بود که عبارت سیاست جنایی را به کاربرد وی در تعریف آن می‌گوید «سیاست جنایی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نماید.»

خانم دلماس مارتی در بیان مفهوم سیاست جنایی می‌گوید «سیاست‌ جنایی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد» مقصود از مجموعه روشها پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی .... داشته باشد. ]3[

دکتر محمدرضا ساکی سیاست جنایی را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند. الف) سیاست جنایی تقنینی منظور از سیاست جنایی تقنینی قوانین و مقررات است که واکنش به پدیده مجرمانه را در واقع جرم‌انگاری و نحوه رفتار با مجرمان را معین می‌کند که در مورد قاچاق ارز عموماً خارج از قوه مقننه تصویب شده است. ب) سیاست جنایی قضایی: تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عموماً شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و همچنین شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همچنین رویه قضایی و دادگاهها در مقام رسیدگی به پرونده‌هاست که در زمینه قاچاق کالا و ارز می‌توان هر یک را به عنوان مثال آورد.

ج) سیاست جنایی اجرایی: منظور از سیاست جنایی اجرایی اقدامات تدابیری است که قوه مجریه و هیأت وزیران و وزارتخانه‌های مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ می‌نمایند. 1) آیین‌نامه

اجرای قانون نحوه مبارزه با قاچاق کالا وارز که به تصویب هیأت دولت رسیده است 2) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3) نیروی انتظامی که بازوی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که ماهینی اقتصادی دارد نه کیفری از جرایم مخل نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و موجب نقصان درآمدهای دولتی نیز می‌شود قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آن را بازبینی و اصلاح کرده‌اند و همیشه با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخاسته‌اند بدون توجه به راهکارهای اقتصادی و علل وعوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه‌جانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران مجازات را تشدید می‌کرده. تعدد مراجع رسیدگی به امر واحد یکی از آسیب‌های وارده به سیستم قضایی است.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 03:18

کارکردهای مناسب شهری، ترکیب و ادغام آنها با فضاهای اصلی مورد نیاز کودکان از نظر روان شناسی

کارکردهای مناسب شهری، ترکیب و ادغام آنها با فضاهای اصلی مورد نیاز کودکان از نظر روان شناسیموارد قابل توجه در طراحی ساختمان اداری:

1- ارتباط آسان ساختمان اداری با ورودی اصلی مجموعه که از ضروریات طرح محسوب می شود. بنابراین، ساختمان اداری باید نزدیکترین فضاها به ورودی اصلی مجموعه باشد و دسترسی مناسب پارکینگ و اتومبیل نسبت به آن قرار گیرد.

2- استقلال قسمتهای اداری- ریاست مجموعه- بخش روانشناسی و قسمت پزشکی.

2- ارتباط نزدیک نگهبانی با بخش اداری.

مهمترین جزء دفاتر اداری، وسائل و تجهیزات آنهاست که براساس فعالیتی که در آنها شکل می گیرد، دارای ابعاد و استانداردهای متفاوت می باشند که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:

میانگین عمق این دفاتر را می توان بین 6-5/4 متر در نظر گرفت.

مساحت کف با در نظر گرفتن میز به ابعاد 4/1-7/0 متر، بدون وسائل دفتری و محوطه کاری آنها برای یک تایپیست، 7/1 متر مربع، برای کارمند معمولی 3/2 مترمربع، برای کارمند بایگانی 1/1 متر مربع و برای کارمند مواجه شونده با مردم 5/2 مترمربع است، این در حالی است که فضای لازم با در نظر گرفتن وسائل دفتری و محوطه های کاری برای منشی 10 مترمربع، برای کارمندان اجرای 6-4 مترمربع، برای هر فرد در اتاق کنفرانس 5/2 مترمربع و برای رئیس قسمت 25-15 مترمربع است.

در مورد مرکز مراقبتهای ویژه که در طبقه دوم این ساختمان واقع است، بعلت کوچک بودن سایت و لازم نبودن مرکز تخصصی، این فضا بیشتر به مثابه درمانگاهی است که مراقبتهای درمانی ارائه می دهد و فضاهائی چون: بخش روانشناسی (مشاوره- مددکاری) پزشکی- معاینه چشم و مرکز پانسمان را شامل می شود.

ساختمان خوابگاه:

بخش خوابگاهها

کلیاتی از ویژگی‌های فضاهای مسکونی:

در مجتمع حاضر، منظور از فضاهای مسکونی، خانه‌ها یا واحدهای اقامتی کودکان می‌باشند که کاربری اصلی مجتمع را تشکیل می‌دهند. در این پروژه، طراحی مسکن مورد نیاز از دو جهت مورد توجه واقع شده است:

نخست، از آن جهت که این واحدهای مسکونی می‌باید به تبعیت از برنامه‌ریزی زندگی مجتمع، حتی‌الامکان تداعی کننده یک خانه و منزل معمولی باشد، به نحوی که هر کودک احساس حضور در خانه و خانواده خود را داشته باشد. بنابراین، واحدهای مسکونی می‌باید ویژگیهای کالبدی خاص خود را دارا باشد.

دوم، از آن نظر که، مجموعه مسکونی می‌باید برای کودکان استفاده کننده احساس بافت مسکونی معمولی را ایجاد کند، نه احساس تکرار و یکنواختی بلوک‌های مسکونی تیپ خوابگاه مانند را (از نوع تعاونی‌های مسکن و خانه‌های سازمانی). خصوصیات کلیدی فوق، باعث می‌شود تا به یک اصل بسیار مهم که امروزه در شهرسازی نوین (به ویژه پس از گذر از دوران مدرن گرایی)، مورد عنایت واقع شده، دقت شود و آن، اصل هویت و نشان‌مندی است. رعایت این اصل سبب می‌گردد، تا به پیروی از تجربیات شهرهای گذشته، گوشه و کنار هر یک از فضاهای شهری و به ویژه حوزه‌های مسکونی، از یکدیگر متفاوت گردد و در سایه همین تفاوت‌ها و نشانه‌ها هر فرد (در اینجا هر کودک کانون؛) نسبت به محیط زندگی خود احساس بهتری از تعلق و در نهایت هویت داشته باشد.

در اینجا لازم است تعریف دقیق‌تری از مسکن ارائه شود. مسکنی که تا به حال مطرح بوده همیشه محل جای دادن و پذیرفتن کانون گرم و پر مهر خانواده بوده است؛ خانواده‌ای که معمولاً از سرپرست خانواده یعنی پدر، مادر و فرزندان تشکیل می‌شود؛ حتی در برخی از خانواده‌ها پدربزرگ و مادربزرگ خانواده نیز جزء افراد خانواده محسوب می‌گردند، ولی چیزی که در اینجا تحت عنوان یک خانواده ارائه می‌شود، نیاز به تعریف جدیدی دارد. خانواده از یک مربی به عنوان سرپرست دایم خانواده و نیز تعدادی کودک که در سنین بین 12 تا 18 می‌باشند، تشکیل شده است.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 23:41

تحقیق و مقاله ای در مورد انواع ساقه

تحقیق و مقاله ای در مورد انواع ساقه

برخی از سر فصل ها:

تنوع ساقه در نهاندانگان

تغییرات ساقه‌های فرعی

کلادود یا برگ نما

ساقه‌های فرعی آبدار یا گوشتی

ساقه‌های غده‌ای

ساقه زیرزمینی یا ریزومها

سوخ‌ها

محورهای برگی

محورهای ساقه‌ای

مباحث مرتبط با عنوان

تقسیم بندی ساقه‌ها

ساقه‌های چوبی

چکیده:

شکل کلی ساقه به صورت مخروط است که در ناحیه یقه قطر بیشتری داشته و در انتها باریک است. بعضی از گیاهان مانند نخلها ساقه استوانه‌ای دارند. ساقه در نهاندانگان تنوع فراوان داشته و به صورت ریزوم ، پیاز ، ایستاده ، خزنده ، غده‌ای ، شناور ، گوشتی و حتی برگ مانند هستند. طول ارتفاع و عمر ساقه در نهاندانگان بسیار متفاوت است و از چند روز تا چندین سال و از قطر چند میلیمتر تا چندین متر فرق می‌کند. عمر ساقه تا شش هزار سال نیز دیده شده ، طول آن در عده‌ای از درختها تا 100 متر هم رسیده است. در عده‌ای از گیاهان خزنده نواحی حاره طول ساقه از 300 متر تجاوز می‌کند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مقاله، مورد، انواع، ساقه
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 23:41

تحقیق و مقاله ای در مورد انگور

تحقیق و مقاله ای در مورد انگور

سر فصل ها:

معرفی گیاه

ترکیبات گیاه

اشکال موجود

نحوه مصرف

نکات احتیاطی

تداخل های احتمالی

چکیده:

انسان در طول هزاران سال از انگور استفاده کرده است. قدمت مصرف انگور به عصر برنز بر می گردد. شاعر یونانی به نام هومر که حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح میزیسته است از شراب تهیه شده از انگور سخن گفته است. از این میوه در انجیل هم نام برده شده است و گورها و آثار باستانی مصری علایمی از انگور را روی خود دارند.

انسان از انگور استفاده های دیگری غیر از خوردن یا تبدیل آن به شراب و آب انگور کرده است. کارشناسان طب سنتی اروپا صدها سال پیش پمادی را از شیرة موجود در ساقه انگور برای درمان بیماریهای پوست و چشم تهیه کردند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مقاله، مورد، انگور
1 2 3 4 5 ... 57 >>