X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 15:23

بررسی ناکامی در به دست آوردن امنیت

بررسی ناکامی در به دست آوردن امنیت


سندرم انطباق عمومی

تحقیقات ( هانس سلیه) چگونگی تأثیر استرس ( فشار روانی ) را برعمکرد غدد درون ریز و تأثیر مواد مترشحة غدد دورن ریز بر عملکردهای بدنی و رفتار آشکار ساخته است.

سلیه (1945م. ) نشان داد که تحت استرس یک نشانگان انطباق عمومی

(General Adaptation Syndrome ) پدید می‌آید.

هورمونهای قشر غدد فوق کلیه ( Adreal Gland ) مسئول این واکنش فیزیولوژیک هستند. سلیه، حیوانات متعدد را در آزمایشگاه در شرایط فشار روانی قرار داد. او دریافت که وقتی آسیبهای محیطی یا بدنی این حیوانات را تهدید می‌کند، عملکرد غدد مترشحة درونی افزایش می‌یابد. بدین معنی که رنگ غدة فوق کلیه از زرد به قهوه‌ای تغییر می‌کند، حجیم می‌شود، شروع به رهاسازی مواد ذخیره‌ای خود یعنی ( استروئیدها‌ ) می‌نماید، وقتی که وضعیت استرس‌زا از میان می‌رود، ظاهراً غدة آدرنال به حالت عادی بازگشته و عملکردهای عادی خود را آغاز می‌کند. اما این حالت موقتی است، زیرا چند هفته پس از آنکه حیوان بار دیگر در معرض استرس شدید و طولانی مدت قرار می‌گیرد، غدة آدرنال مجدداً بزرگ شده، ذخیره استروئید خود را از دست می‌دهد و سرانجام حیوان به دلیل این تخلیه می‌میرد ( آزاد، 1379، به نقل از سادوک، حسن رفیعی و همکاران 1382 و میلانی فر 1382 و ساراسون و ساراسون، به نقل از بهمن نجاریان و همکاران، 1382؛ کارلسون، به نقل از مهرداد پژهان، 1380؛ سادوک و سادوک، 2003؛ سلیه و تاک وبر، 1977 ).

سلیه استرس را واکنش غیر اختصاصی بدن به هر گونه خواسته و نیازی می‌دانست که به وسیلة شرایط لذت بخش یا ناخوشایند ایجاد شده است.

سلیه معتقد بود که طبق تعریف مذکور، ضرورتی ندارد که استرس همیشه ناخوشایند باشد، او استرس ناخوشایند را استرس ( رنج و عذاب Distress ) نامید. پذیرش هر دو نوع استرس مستلزم تطابق است. ( سادوک و سادوک، به نقل از حسن رفیعی و همکاران، 1382؛ سادوک و سادوک، 2003).

استرس بنا به تعریف فوق، شامل هر چیز می‌شود ( اعم از واقعی، نمادین یا تصوری) که بقای فرد را با خطر و تهدید مواجه می‌کند. واکنش بدن به استرس به معنای یاد شده ـ شامل به راه انداختن مجموعه‌ای از پاسخ‌ها است که تلاش می‌کنند تا اثر عامل استرس‌زا را کاهش داده و تعادل بدن را به حالت اولیه باز گردانند.

دربارة پاسخ فیزیولوژیک به استرس حاد اطلاعات زیادی به دست آمده است. ولی آنچه که دربارة پاسخ به استرس مزمن می‌دانیم بسیار کم است.

بسیاری از عوامل استرس‌زا در طول یک مدت زمان طولانی رخ می‌دهند و یا عواقب دیر پا و دراز مدتی دارند ( سادوک و سادوک، به نقل از حسن رفیعی و همکاران،1382؛ و سادوک و سادوک، 2003 ).

تأثیر عوامل استرس‌زا بستگی به ظرفیت جسمی هر فرد، برداشت‌ها و واکنش پذیری وی دارد ( کارلسون، به نقل ازمهرداد پژهان، 1380 ).


واکنش‌های فیزیولوژیک به استرس

واکنش‌های فیزیولوژیک به استرس طبق نظر سلیه دارای سه مرحله هستند:

1- مرحلة اعلام خطر ( Alarm reaction ) و هشیاری بدن که خود شامل دو مرحله است:

الف) مرحله شوک ( Shock ): که شامل مجموعه علایمی است که از تغییرات تعادل بدن به علت بی‌کفایتی گردش خون در اثر کولامپوس عروق محیطی ناشی می‌شود و همیشه با سه علامت اصلی نقصان ( Hypo ) توأم است. نقصان در فشار خون شریانی ( Hypotension )، نقصان درجه حرارت بدن ( Hypothermic ) و نقصان حس

) Hypoesthesis).

ب) مرحلة ضد شوک: که مرحلة فعال یا ترمیم هومئوستازی است.

(در مقابل مرحله قبل که مرحلة غیر فعال یا مرحلة اعتدال هومئوستازی بود )

2- مرحلة مقاومت یا سازش و تسلط ( Stage of Resistance ).

3- مرحلة خستگی و از بین رفتن تعادل و فروپاشی ( Stage of exhaustion ).

(میلانی فر، 1382؛ و سادو ک و سادوک، 2003 ).

اثر عوامل روانی به خصوص استرس بر سیستم ایمنی باعث شده است تا مبحث تازه‌ای به نام ایمنی شناسی عصبی ـ روانی ( Psychoneuroimmunology ) به وجود آید که نشاندهندة ارتباط بیولوژیک بین سیستم عصبی و سیستم ایمنی است ( گلاسر و همکاران، 1987؛ و فاین بام و همکاران، 1979؛ از منت ولستر، 2001؛ و هامل و همکاران، 2001 ).

حرکت به سوی امنیت

هر فرد در زندگی واکنش‌های گوناگونی در برابر محیط بیرونی و درونی خویش برای به دست‌آوردن امنیت ابراز می‌نماید. به عبارت دیگر، هر فرد برای رسیدن به سطح بهینة ادراکی احساس امنیت دایماً با محیط خویش ( درونی و بیرونی ) در تعامل و تبادل است. این تعامل و تبادل واکنش‌های دوسویگی محسوب می‌شوند.

چون اصولاً هم فرد و هم محیط با هم در تعامل متقابل هستند و نظریة دوسویگی (ارتباط فرد با محیط ) ( آتکینسون و همکاران، به نقل از محمد تقی براهنی و همکاران، 1379؛ کاپلان، به نقل از مهرداد فیروز بخت، 1382؛ و ماسن و همکاران، به نقل از مهشید یاسایی، 1380 ). اگر فرد در این تعامل توانایی ایجاد تأثیر تصوری مقتضی روی محیط داشته باشد در نتیجه احساس برتری، کنترل و تسلط بر محیط را در خود درک می‌کند که این ادراک کنترل داشتن بر محیط موجب بالا رفتن عزت نفس و احساس خود کار آمدی و در نتیجه احساس امنیت می‌گردد. ( هامل و همکاران، 2001 ؛ ازمنت و لستر، 2001 ) انتظارات فرد از توانایی‌های خویش و احساس خود کارآمدی وی می‌باشد. ( ریو، به نقل از یحیی سیدمحمدی، 1381 ).

واکنش فرار می‌تواند اینگونه باشد که فرد، ادارک کارآیی و خود کارآمدی بیشتر را در محیط و زمان دیگری برای خود ادارک می‌کند. پس بافرار در حقیقت به خود فرصت ارزیابی مجدد و شرایط جدید و بسیج نیروهای خویش را می‌دهد و امیداور است که بتواند به نوعی احساس تسلط و در نتیجه امنیت خود را در مکان و زمان دیگری بازیابد. البته در این مورد به بررسی‌های بیشتری نیاز است.

رفتارهای فرد برای بدست آوردن احساس امنیت مجدد

از بحث فوق نتیجه می‌شود که عملاً فقط سازگاری و جنگ ( مقابله) موجب ادراک احساس برتری و تسلط تصوری بر محیط می‌گردد. در این راستا فرد امید به این دارد که با توجه به ادراک خود از خودکارآمدی و توانایی‌هایش بتواند حداقل تغییری نسبی در شرایط و محیط ایجاد نماید که به ادارک تصوری تسلط در وی بیانجامد. در اینجا به بررسی برخی از راهکارهای موجود برای به دست آوردن مجدد احساس امنیت تصوری می‌پردازیم.

1) براندازی مانع ایجاد شده.

2)در آمیختن با مانع.

عملاً در محیط تلفیقی از دو حالت فوق روی می‌دهد.

در هر کدام از حالات فوق فرد می‌تواند به 2 صورت عمل کند.

1)تغییر مسیر ارضای نیاز.

2)حفظ میسر ارضای نیاز.

فرد در این وضعیت نیز تلفیقی از اقدامات و مکانیسم‌‌های فوق را به کار برد.

در « براندازی » فرد سعی می‌کند که مانع را از سر راه بردارد. اما در « آمیختن فرد با مانع» فرد ظاهراً سعی در براندازی مانع ندارد بلکه با آن در می‌آمیزد و آن را بخشی از خود می‌کند.

راه‌های براندازی یا عملی هستند یا ذهنی. در براندازی ذهنی که بیشتر در مواقع ناکامی انسانی روی می‌دهد فرد به حذف ذهنی منبع ناکامی و انکار تسلط آن می‌پردازد. در براندازی عملی‌فرد به صورت ملموس با منبع ناکامی در می‌آویزد و سعی در حذف آن می‌نماید. واکنش شایع در براندازی « پرخاشگری » است. در درآمیختن فرد می‌تواند منفعل یا فعال باشد. در فعال بودن نوعی تغییر در منابع ناکامی‌های انسانی یا غیرانسانی پیش می‌آید که باعث ارضای نیازها یا هموار شدن راه ارضای نیازهای فرد ( احساس امنیت ) می‌شود. ولی در انفعال چشم فرد به دست منابع ناکامی‌زا است که شاید به او مرحمتی کنند.

پیشنهادهای راهبردی برای فرد درگیر با ناکامی و فاقد احساس امنیت

1)درک درست منبع ناکامی یا عدم احساس امنیت.

2)شناخت درست از ناکامی یا احساس عدم امنیت.

3)ادارک درست توانایی‌ها و کارآمدی‌های فرد در شرایط موجود.

4)رفع فاعلی ناکامی‌ها و احساس عدم امنیتی که وجود بیرونی ندارند.

5)تصحیح شناخت فرد نسبت به ناکامی‌ها و احساس عدم امنیت تصوری.

6)جرأت ورزی و توانایی مقابله با منابع ناکامی و احساس عدم امنیت.

7)فرا شناخت فرد نسبت به مکانیسم عواملی که باعث ادارک ناکامی و احساس عدم امنیت در وی می‌گردند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، ناکامی، آوردن، امنیت
چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 23:57

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

عنوان کامل : بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه تعداد صفحات : 96 دسته : روش تحقیق توضیحات : مقدمه laquo; به نام آنکه هر چه هست و نیست همه در گه قدرت اوست raquo; دلم می خواست دنیا رنگ دیگر بود ، خدا با بنده هایش مهربانتر بود ، ...ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 20:42

آزمون تحمل ناکامی

» :: آزمون تحمل ناکامی

شیوه عمل

آزمودنی در وضعیت راحت قرار می گیرد . تفاهم برقرار میشود . دستورالعمل داده می شود . پس از روشن شدن دستورالعمل از آزمودنی خواسته می شود که کاررا شروع کند. همزمان با شروع کار کرونومتر هم بکار می افتد . کار آزمودنی از فاصله مناسب زیر نظر قرار می گیرد بطوری که مزاحمتی برای او نباشد . اگر آزمودنی روی اولین معما تا ده دقیقه در حال کار باشد . از او خواسته می شود که به معمای بعدی برودچون که وقت تمام شده و 10 دقیقه یادداشت می شود . اگر قبل از 10 دقیقه آزمودنی به قسمت بعدی برود . زمان صرف شده یادداشت می شود. بعضی اوقات که آزمودنی می گوید کار انجام شده . کرنومتر باید متوقف شود و آزماینده از او بخواهد که تصویر را در حضور او بکشد. مطمئناً او باید غلط کشیده باشد چون معمای اول و سوم قابل حل نیست .به اشتباه او اشاره می شود و اگر آزمودنی دوباره سعی در کشیدن شکل بکند ، کرونومتر دوباره شروع می شود و زمان های هر دو بار ثبت می شود.بعد به معمای بعدی می رود که قابل حل است برای این معما زمانی یادداشت نمی شود.

سپس به معمای سوم می رود . برای این معما هم درست مثل معمای اول عمل می شود . مدت زمان این معما هم یادداشت می شود بعد معمای چهارم مطرح می شود که آن هم قابل حل است . مدت زمان این معما هم ثبت نمی شود. خرید و دانلود محصول

1394/10/24
پرسشنامه , ناکامی , تحمل ناکامی , آزمون تحمل ناکامی
تعداد صفحات : 18 | تعداد سوالات : 31 | دستورالعمل : دارد | تعریف مفاهیم : دارد |ادامه مطلب
برچسب‌ها: آزمون، تحمل، ناکامی
جمعه 29 مرداد 1395 ساعت 15:24

تحقیق بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه

» :: تحقیق بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه


فهرست مطالب:

فصل اول
سازمان اصلی گزارش
(الف ) مقدمه
(ب)طرح مسئله
موضوع این تحقیق :
« بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه »
(پ) هدف تحقیق
(ت ) فرضیه تحقیق
(ج) تعریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات :
پرخاشگری
پرخاشگری در حیوانات :
با رفتار پرخاشگرانه دیده می شود : خود داری مادران در برابر فرزندان ، بزرگتر ها در برابر کوچکترها و …
داده های فیزیولوژی درباره پرخاشگری :
دیدگاههای مختلف در مورد پرخاشگری :
نتیجه :
انواع عکس العملهای پرخاشگرانه:

فصل دوم :
ادبیات مربوط به تحقیق
پیشینه تحقیق
تحلیلی از تحقیق های پیشین
الف ) تحقیقات د رزمینه پرخاشگری :
از عوامل موثر در پرخاشگری می توان عوامل ذیل را نام برد .
ب ) تحقیقات در زمینه ناکامی :
علل پیدایش ناکامی :
– واکنشهای ناشی از ناکامی :
تدابیر موثر برای تحمل ناکامی :
ج) تحقیق در رابطه با آزمون روز نزوایگ :

فصل سوم
روش تحقیق
۱- جامعه :
۲- نمونه و نمونه گیری :
۳-طرح تحقیق :
۴-متغیرها
انواع پرخاشگری طبق تابلوی روزنزوایگ :
عوامل یازدهگانه ناکامی و پرخاشگری درآزمو ن روزنزوایگ :
۱- ثبات بیرونی پرخاش ( E)
2- ثبات درونی پرخاش (I)
3- ثبات در ناپرخاشگری (M)
4- تنبیه به سرزنش بیرونی ( E)
5- عامل ( E)معرف نوعی از تغیرات عامل( E است .
۶- تنبیه و سرزنش درونی (I)
7- عامل (I)معرف نوعی از تغییرات عامل (I)است
۸- بدون تنبیه و سرزنش (M)
9- مقاومت بیرونی (e)
10- مقاومت درونی (I)
11- بدو ن مقاومت (m)
شیوه و مفهوم اساسی تجزیه و تحلیل آزمون روزنزوایگ :
۶-روشهای آماری :
۱- محاسبه G.C.R تطابق باگروه :
۲- محاسبه نیمرخها :
۳- محاسبه انگاره ها : ( انگاره کلی کلاسیک )
۴- محاسبه گرایشها :

فصل پنج
« خلاصه و نتیجه گیری »
۱- بیان مجدد مسأله :
۲- توصیف روشهای بکار رفته :
۳- یافته های اصلی و نتیجه گیری :

نتیجه گیری کلی :
بر اساس نتایج تحقیق بعمل ‎آمده میتوان گفت : احتمالا متیغر مستقل ، در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی تاثیر چندانی نداشته است ، چون عکس العملهای پرخاشگرانه پسران گروه آزمایشی و گروه کنترل مشابه بوده است ولی متغیر مستقل در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی تاثیر داشته و عکس العملهای پرخاشگرانه آنها ( در گروه آزمایشی وگروه کنترل ) متفاوت بود .
۱- توصیه برای پژوهشهای بعدی :

پیشنهادات :
منابع

فصل اول
سازمان اصلی گزارش
فصل اول
(الف ) مقدمه
« به نام آنکه هر چه هست و نیست همه در گه قدرت اوست »
دلم می خواست دنیا رنگ دیگر بود ، خدا با بنده هایش مهربانتر بود ، وز آن بیچاره مردم یاد می فرمود ، دلم می خواست خدا از بارگاه خویش ، زنجیر گران می آویخت ، تا بیچاره گان خدای را در پای آن دیوار ، به درد خویش آگاه می ساختند ، مگو این آرزو خام است ، مگو روح بشر همواره سرگردان وناکام است اگر این آسمان درهم نمی ریزد ، و گر این کهکشان از هم نمی پاشد ، بیا تا ما :
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم زشادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم «باباطاهر »
علاقه وافر به کودکان توجه به دنیای زیبا و شگرف آنان ، اهمیت به خواسته ها و آرزوها و هدف هایشان و همچنین موانع و مشکلاتی که سد راه این خواسته ها بوده و باعث می گردد برخی از این فرشته های مهربان خشم آلود وعصیانگر و برخی غمناک ، گوشه گیر و در خود فرو رفته باشند ، افزون بر آن ، عدم آگاهی والدین و مربیان درباره علل این تغییرات رفتاری در کودکان و چگونگی مقابله و برخورد با آنان برای بر طرف نمودن و کاهش اینچنین رفتارهایی ، همه و همه ، محقق را بر آن داشت تا به تحقیق د رزمینه « بررسی تأثیر ناکامی در میزان پر خاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر ( مقطع ابتدایی ) بپردازد . تا شاید به این طریق بتوان گام کوچکی درجهت شناخت برخی از عوامل بر انگیزنده رفتارهای پرخاشگرانه و ارائه راه حل ها و توصیه هایی د راین رابطه به والدین و مربیان ، بر داشت و راه را برای تحقیقات وسیع تر در آینده هموار نمود ».
مسلم است که انجام این تحقیقات راهنمایی اندیشمندان و صاحبنظران و محققین گرامی را می طلبد که با بیان نقطه نظرهای عالمانه خود ، کاستی ها را جبران نموده و معایب را برطرف نمایند . امید است محقق را در پیمودن ره بی انتهای علم راهبر باشید . « انشاءالله»

(ب)طرح مسئله
موضوع این تحقیق :
« بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه »
بنابر این با طرح سؤالات زیر مسئله این تحقیق را مطرح می سازیم :
1- آیا ناکامی در پرخاشگری تأثیر دارد ؟
2- آیا تأثیر ناکامی در پرخاشگری دختران و پسران دانش آموز یکسان است ؟
3- دختران دانش آموز در برابر عوامل ناکام کننده چه نوع واکنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟
4- پسران دانش آموز در برابر عوامل ناکام کننده چه نوع واکنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟
5- آیا عکس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز ، در برابر عوامل ناکام کننده برای دفاع از خود ، تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟
6- آیا عکس العمل های پرخاشگرانه پسران دانش آ”موز در برابر عوامل ناکام کننده برای دفاع از خود ، تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟
(پ) هدف تحقیق
هدف این تحقیق دارای دو جنبه بنیادی و کاربردی می باشد ، بنابراین با توجه به این هدف دو جنبه ، اهداف تحقیق مطرح می شود :
1-) جنبه بنیادی : بررسی دیدگاه روانکاری و بخصوص نظریه زیگموند فروید در مورد ناکامی بعنوان عامل برانگیزنده پرخاشگری است .
« ناکام ماندن تلاشهای فرد برای دستیابی به هدف موجب پیدایش سائق پرخاشگری شده و این نیز به نوبه خود رفتاری را برای صدمه زدن به فرد به شی موجد ناکامی بر می انگیزد و بروز پرخاشگری باعث کاهش این سائق شده و در پاسخ به ناکامی پرخاشگری یک پاسخ غالب است .» (هلیگارد ، اتکینسون 1985).
2) جنبه کاربردی : بررسی پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و ناکامی بعنوان علتی برای آن که بدین منظور ، آزمون مصّور ناکامی روزتر وایگ در کودکان مقطع ابتدایی بکار می رود .
ارائه راهبردها وتوصیه هایی به اولیاء دانش آموزان در زمینه برخی از علل رفتارهای پرخاشگرانه دانش آ”موزان و چگونگی مقابله و برخورد با آنها به منظور اصلاح رفتار آنان در جهت تخفیف رفتارهای پرخاشگرانه .
(ت ) فرضیه تحقیق
با توجه به اینکه : ناکامی به عنوان یکی از عوامل بر انگیزنده پرخاشگری ، موجب عکس العملهای پرخاشگرانه متفاوت در بین دختران و پسران دانش آموز مقطع ابتدایی می شود . چند فرضیه به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می گیرد :
1) عوامل ناکام کننده در دختران دانش آ‎موز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عکس العملهای پرخاشگرانه درونی می شود .
2) عکس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز مقطع ابتدایی در جهت تسلط و بقای مانع است .
3) عوامل ناکام کننده در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عکس العمل های پرخاشگرانه بیرونی می شود .
4) عکس العمل های پرخاشگرانه در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، در جهت دفاع از خود می باشد .
(ج) تعریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات :
ناکامی : حالتی است که موجود زنده – جاندار درمواقع برخورد با موانع کم و بیش عبور ناپذیر دارا می باشد موانعی که درونی و بیرونی هستند و سّد راه ارضای نیازها می شوند « لاگاش »
– هنگامی که راه دستیابی به یک هدف خواستنی بسته می شود یا دستیابی به آ‎ن به تأخیر می افتد ناکامی روی می دهد ، سدهای گوناگونی چه درونی و برونی بر سر راه کوشش های فرد برای دستیابی به هدف قرار می گیرد ، در محیط فیزیکی سدهایی وجود دارد مانند راهبندان خیابانها ، صفهای طولانی برای خرید از فروشگاهها ، خشکسالیهای که محصولات کشاورزی را از بین می برد و سرو صدا که راه بر تمرکز فکر را می بندد ، سدهای محیط اجتماعی به صورت محدودیتهای است که مردم به آدمی تحمیل می کنند ، از امر ونهی پدر و مادر گرفته تامسائل گسترده تر تبعیض نژادی یا جنسیتی ، همه در زمره همین محدودیت هاست .
گاه چیزی که مانع دستیابی آدمی به هدف و خشنود شدن وی می شود از کم و کاستیهای خودش سرچشمه می گیرد ، معلومیت های جسمانی ، نداشتن برخی از توانائیها و یا خویشتن داری ناکامی نیز ممکن است آدمی را از رسیدن به هدف باز دارند واگر کسی هدفهایی برای خود انتخاب کند که فراتر از تواناییهای او باشد ، متحملاً دچار ناکامی خواهد شد .
– به طور کلی ناکامی چیزی است بیشتر از یک محدودیت و یا باز داشتن ساده از کاری که مورد درخواست است . د رکودک ناکامی عکس العملی است به امتناع محیط از آنچه که از او خواسته است و به آن ارزشی شخصی وواقعی داده است و در بزرگسال عکس العمل فرد است در مقابل حقی که برای خود قائل است و از آن محروم شده است ، توضیحات فوق روشن می سازد که رابطه معینی میان مکانیسم درونی ناکامی و آنچه که در فرد به ویژه کودک در موقعیت های شکست زندگی عادی اتفاق می افتد ،وجود دارد «هسنارد 1975 و لافن 1969»
– عوامل ناکام کننده می تواند غایب یا حاضر باشد ،عوامل حاضر می تواند فعال یا غیر فعال باشد و در هر یک از دو حال یا درونی است یا بیرونی است .
– مفهوم ناکامی در نظریه و ازمون روز نزوایگ با سه مفهوم «فشار روانی » «مانع » و «نیاز »در امیخته و مربوط است :
الف ) « فشار روانی » موقعیتی است که مانع بر آورده شدن نیاز فرد است ، دو نوع فشار روانی وجود دارد : فعال و غیر فعال ، که هر کدام از این نوع فشار های روانی ، درونی یا بیرونی هستند .
– فشار روانی فعال درونی : تعارض های است که در روانکاری بررسی شده و در نتیجه برخورد دو نیاز با کشش مساوی حاصل می شود .
– فشار روانی فعال بیرونی : عملا مانع دستیابی فرد به هدف می شود ، مانند پلیسی که راه را بسته باشد .
– فشار روانی غیر فعال درونی : ناتوانی فرد را نشان می دهد ، آنطور که در روانشناسی آدلر مطرح است فرد در مقابل مانع احساس کهتری می کند .


قیمت این پروژه در سایتهای دیگر 9000 تومان به بالا می باشد و امروز شما می توانید این محصول را فقط با قیمت 2000 تومان خرید کنید

خرید و دانلود محصول

1394/10/11
بررسی تأثیر ناکامی , تاثیر ناکامی , روش تحقیق , شهرستان قروه , قروه , میزان پرخاشگری , میزان پرخاشگری بین دانش آموزان , ناکامی , پرخاشگری , پرخاشگری بین دانش آموزان , بررسی تأثیر ناکامی , تاثیر ناکامی , روش تحقیق , شهرستان قروه , میزان پرخاشگری , قروه , میزان پرخاشگری بین دانش آموزان , پرخاشگری بین دانش آموزان , پرخاشگری , ناکامی
تعداد صفحات : 96 | فرمت فایل : word(قابل ویرایش) | حجم : 0.07 مگابایت |ادامه مطلب