دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:43

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی

بودجه‌ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می‌ورزد. در چارچوب بودجه‌ریزی عـملیاتی بخش‌های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC)و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

پیشینه تحقیق

پژوهش های انجام شده داخلی

پژوهش های انجام شده خارجی

مبانی نظری و فرضیه های پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

روش پژوهش

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

نتایج توصیفی

نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

نتایج آزمون فرضیه ها

نتیجه گیری

محدویت های تحقیق

پیشنهادها

منابع و مآخذخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:19

مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی

شرح مختصر:

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره­ وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده ­اند. لیکن این­ روزها مردم در خصوص فعالیت­های حکومت­ها نسبت به قبل آگاه­تر شده ­اند و علاقه­مندند بدانند که منابع حکومت­ها چگونه به مصرف می­رسد. دولت­های اغلب کشورها، تلاش می­کنند که هنگام استفاده از منابع­شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرائی می­پردازد.

پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش­های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه­های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می­ نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه­گیری مورد استفاده، روش نمونه­ گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است.

برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است.

با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه­ های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه‌های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت­های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه‌های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه‌های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می­باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرح و بیان مسئله

اهداف و فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش

قلمرو پژوهش

جامعه، جامعه هدف و نمونه

تجزیه و تحلیل داده ها

وضعیت موجود و مطلوب رابطه مؤلفه‌های تحقیق با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی

بررسی رابطه «سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور» با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی در وضع موجود

بررسی رابطه مؤلفه «سازوکارهای کاربردی» با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی در وضع مطلوب

سایر نتایج

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب «رابطه بین سازوکارهای کاربردی و پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی»

مقایسه و رتبه‌بندی میزان ارتباط مؤلفه­های تحقیق

نتیجه ­گیری کلی

پیشنهادها

پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی

منابع و مأخذخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 09:59

مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی

مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی

مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی

عنوان مقاله: مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 40 شرح مختصر: پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره shy; وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده shy;اند. لیکن ...ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 08:31

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی  در دستگاه های اجرایی

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی فرمت فایل: WORD تعداد صفحات: 26 شرح مختصر: بودجه zwnj;ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه zwnj;ریزی، بودجه zwnj;ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید ...ادامه مطلب
جمعه 2 مهر 1395 ساعت 01:53

پاور پوینت نظام پاسخگویی در مدیریت دولتی

پاور پوینت نظام پاسخگویی در مدیریت دولتی

پاور پوینت نظام پاسخگویی در مدیریت دولتی

عنوان پاورپوینت: نظام پاسخگویی در مدیریت دولتی قالب بندی: ppt تعداد اسلاید: 22 شرح مختصر: یک سیستم پاسخگویی نوعی مبادله است که طی آن بخشی از قدرت خود را به نحوی که هر یک از طرفین به دیگری نیازداشته باشد،مبادله می کنند پاسخگویی از ابزارهای کنترل ونظارت بر قدرت ومقابله با سوء ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ساعت 10:54

پاسخگویی به مباحثه تجزیه و تحلیل حسابداری ثلاثی آلمان

پاسخگویی به مباحثه تجزیه و تحلیل حسابداری ثلاثی آلمان

پاسخگویی به مباحثه تجزیه و تحلیل حسابداری ثلاثی آلمان

دانلود مقاله بررسی پاسخگویی به مباحثه تجزیه و تحلیل حسابداری ثلاثی آلمان، صرف حسابداری برای استانداردهای بین المللی حسابداری(متن ترجمه به فارسی) این مقاله در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: ...ادامه مطلب
چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 03:23

مقاله اهمیت وجود تعادل بین تشخیص نیاز مشتری و پاسخگویی به آن

مقاله اهمیت وجود تعادل بین تشخیص نیاز مشتری و پاسخگویی به آن

مقاله اهمیت وجود تعادل بین تشخیص نیاز مشتری و پاسخگویی به آن

بررسی سرعت العمل شرکت در مشتری مداری و کارآیی آن اهمیت وجود تعادل بین تشخیص نیاز مشتری و پاسخگویی به آن چکیده: دردنیای پر رقابت امروزی، شرکتهایی که سرعت تغییرات بالایی دارند امکان موفقیت بیشتری دارند.اگرچه سرعت عمل عامل مهمی است اما در این ساختار ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 11:59

استفاده از برنامه پاسخگویی زمان استفاده بهبود یافته در بهره برداری بهینه از ریز شبکه ها

» :: استفاده از برنامه پاسخگویی زمان استفاده بهبود یافته در بهره برداری بهینه از ریز شبکه ها
استفاده از برنامه پاسخگویی زمان استفاده بهبود یافته در بهره برداری بهینه از ریز شبکه ها

مقاله چاپ شده در همایش بین المللی انرژی
خرید و دانلود محصول

1395/02/04
ریزشبکه , انرژیادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 12:13

دانلود پروژه پاسخگویی آنلاین asp.net

» :: دانلود پروژه پاسخگویی آنلاین asp.net
پروژه ساده تحت وب پاسخگویی به زبان asp.net به همراه بانک اطلاعاتی sqlserver
کاربر با استفاده از قسمت ارسال سوال، سوال خود را مطرح می کند و با کلیک بر روی دکمه ارسال،سوال مورد نظر به مدیر پاسخگویی ارسال می شود. مدیر در قسمت admin می تواند تمام سوالات را از سوی کاربران را مشاهده نماید. و در همان قسمت پاسخ را به کاربر مورد نظر ارسال نماید.
و امکاناتی نظیر ثبت نام، دانلود کتاب الکترونیکی، پاسخ ها، تماس با ما و...
خرید و دانلود محصول

1394/10/02
دانلود پروژه پاسخگویی آنلاین asp.net , دانلود پروژه تحت وب پاسخگویی به زبان Asp.net , دانلود پروژه پاسخگویی آنلاینادامه مطلب
یکشنبه 24 مرداد 1395 ساعت 10:12

حل تست بدون پاسخگویی زیر 10 ثانیه

» :: حل تست بدون پاسخگویی زیر 10 ثانیه
تست زنی بدون پاسخگویی زیر 10 ثانیه
کاملا واقعی

با استفاده از مدرن ترین روش ها و بهره گیری از روش مهندسی معکوس تست زنی (NPL)

نمی شود تنها به این روش اتکا کرد ولی در کنار درس خواندن نتیجه شگفت انگیزی را مشاهده خواهید کرد

شما هم می توانید رتبه برتر را ازعان خود کنید

کافی است در مطالعه این آموزش ها صبر و شکیبایی داشته باشید

این آموزش ها در دو سطح مقدماتی و حرفه ای طراحی شده
خرید و دانلود محصول

1394/10/28
تست زنی , مهندسی معکوس , تست در 10 ثانیه , حل تست بدون پاسخگویی , تستادامه مطلب
برچسب‌ها: بدون، پاسخگویی، ثانیه