X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:42

شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مکان کنترل نوویکی – استریکلند را پر کردند و سپس پرسشنامة شیوه ها فرزندپروری بانتون که 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیکتاتوری و دموکراتیک به طور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی می کنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان کنترل را نمی تواند پیش بینی کند . این یافته ها بین معنی است که هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده توسط دانش آموزان دیکتاتوری تر باشد مکان کنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده دموکراتیک تر باشد مکان کنترل بیرونی کاهش یافته و بر میزان مکان کنترل درونی اشخاص افزوه می شود.

کلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری – مکان کنترل – دیکتاتوری – دموکراتیک- هرج ومرج

فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقیق)

مقدمه................................................................................................................ 2

بیان مساله....................................................................................................... 5

اهداف تحقیق.................................................................................................... 7

فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 7

تعریف اصطلاحات........................................................................................... 8

شیوه های فرزندپروری................................................................................. 8

مکان کنترل....................................................................................................... 9

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

گفتار اول: خانواده........................................................................................... 11

مقدمه

ابعاد شیوه های فرزندپروری........................................................................ 13

بعد «گرم» بودن والدین.................................................................................. 13

بعد «کنترل» والدین........................................................................................ 14

جنبه های مثبت کنترل والدین........................................................................ 15

جنبه های منفی کنترل والدین......................................................................... 17

بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین..................................................................... 18

الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری................................. 19

والدین دارای اقتدار منطقی............................................................................. 20

والدین استبدادی............................................................................................. 21

والدین آزاد گذار.............................................................................................. 22

والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار)................... 23

الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند.......................................................... 25

تأثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر............................................................. 26

نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری.............................................. 28

گفتار دوم: مکان کنترل

مقدمه................................................................................................................ 30

مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر........................................ 30

درک سازه مکان کنترل.................................................................................... 33

تحول شخصیت از دیدگاه راتر....................................................................... 35

جنبه های منفی احاطه و کنترل....................................................................... 37

پیامدهای شخصی منفی.................................................................................. 38

پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی............................................................. 39

بررسی مقیاس های مکان کنترل..................................................................... 39

گفتار سوم: سوابق پژوهشی

الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از کشور 42

ب – تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور....... 45

ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گسترة تحقیقات 49

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 57

جامعه آماری.................................................................................................... 57

نمونه آماری..................................................................................................... 57

روش نمونه گیری........................................................................................... 57

ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی............................ 57

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون.................................................. 57

روایی............................................................................................................... 58

پایایی............................................................................................................... 58

نمره گذاری...................................................................................................... 58

مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند

روایی............................................................................................................... 59

پایایی............................................................................................................... 60

نمره گذاری...................................................................................................... 61

روش تحقیق..................................................................................................... 62

شیوه اجرای تحقیق......................................................................................... 62

روشهای آماری تحلیل داده ها........................................................................ 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف – تحلیل توصیفی..................................................................................... 65

ب – تحلیل استنباطی...................................................................................... 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق.................................................................................................. 75

بحث و نتیجه گیری......................................................................................... 75

محدودیت های تحقیق

الف – محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر............................................... 77

ب – محدودیتهای در کنترل پژوهشگر........................................................... 78

ارائه پیشنهادها (پیشنهادات).......................................................................... 79

کاربردها .......................................................................................................... 79

منابع................................................................................................................ 81خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:41

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول دختر و پسر

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول دختر و پسر« مفهوم هوش » (1)

در طول دهه های گذشته تغییر بسیاری کرده است و برطبق دیدگاههای غالب و ارزشهای رایج روز در هر دوره ، تعیین شده است و ابزاری که برای اندازه گیری آن بکار رفته می رود همچنان در حال تغییر خواهد بود . هوش جنبه ای ازجنبه های گوناگون تفاوتهای فردی است که هنوز درچارچوب کامل قرار نگرفته است ، از جمله‌های ویژگیهای فردی فرآیندهای ذهنی هستند که مشاهده مستقیم این تفاوت در آنها بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن است و لذا ما فقط از روی اعمال که اشخاص انجام می دهند ، قادر هستیم که به نیروهای ذهنی آنها پی ببریم ، مثلاً : کودکی که مسائل را زودتر یاد می گیرد کودک با هوش نامیده می شود ، ولی کودک که نمی تواند به آن سرعت فرا گیرد وقتی مهارتهای ساده را هم به زحمت می آموزد ، از لحاظ توانائیهای ذهنی دارای هوش ضعیف است بدین معنی که هر دو کودک استعداد ذهنی دارند ولی این استعداد در اوّلی بیشتر از دوّمی است . ( اسدی ، 74 )

هوش بر خلاف تصور عامه یک جوهر یا ملکه نیست بلکه متضمن اعمال واکنشهای ذهنی پیچیده ای است که در رفتار فرد ظاهر می شود . از همین روست که از هوش به خودی خود نمی توان تعریف جامعی ارائه دارد و سعی در تعریف ارائه هر تعریف مجددی از هوش ، نتیجه اش نامفهوم یا حداقل نارسا بودن تعریف است . لذا بسیاری از روان شناسان ، روش غیر مستقیم پیش گرفته و مثلاً از توضیح تفاوت میان هوش و عادت ، هوش وغریزه ، هوش و استعداد برای نشان دادن و جوه افتراقی آنها ، استفاده کرد ، و به تعریف معنا.ی آن نزدیک می شود و آن گاه این تعاریف کامل نشده را در هم ادغام کرده و با شناخت مجموعة ، این فعالیت ، به تصور کلی و مفهوم هوش نامحدودی نزدیک می شوند . شناختی که تنها از طریق تظاهراتش در رفتار میسر می شود .(اسدی ، 74 )

هوش معمولاً در فهرست ویژگیهای فرد آمده و از جمله خصائص کم و بیش ثابت رفتار بشمار می رود . توصیف و اندازه گیری هوش قسمت عمدة وقت روانشناسان را به خود اختصاص داده است .

مطالعات آنان در این زمینه ارزش علمی و نظری دارد . ارزش علمی عبارت است از پی بردن به میزان کارآمدی افراد و تعیین اینکه ایشان تا چه حدودی و درچه قسمتهایی می توانند مفید واقع شده و موفقیت بدست آورند و ارزش نظری تحقیقات روانشناسان در مورد هوش این است که می توانند شناخت انسان را در مورد خودش بیشتر کنند و تا حدی موجب ارضای کنجکاوی او شوند ( آستانبوس ، 74 )

وقتی ما از هوش انسان می گوئیم در واقع به رفتار و کردار او در موارد مختلف ، که از وضعیت هوش او حکایت می کند توجه داریم . ( آستانبوس 74 )


هوش کلی :

هوش یعنی سازگاری فعال ، سازگاری آگاهانه در معنای وسیع کلمه ، نه سازگاری

منفعل. به عبارت دیگر هوش یعنی ایجاد اصلاحات در محیطی که خود با آن سازگار می شود . وقتی فرد هوش خود را بکار می گیرد که با موقعیتهای نسبتاً جدید و تازه باشد سازگار شود. ( مومنین ، 74 )

می توان هوش کلی را بصورت زیر تعریف کرد :

توانایی سازگاری آگاهانه و فعال با موقعیتهای تازه یا نسبتاً تازه ای که خود با آن روبرو می شود . از آنجائیکه این موقعیتها ماهیت و پیچیدگی بسیار متغیری دارند بنابراین می توان پیش بینی کرد که انواع هوش نیز باید همان تنوع و پیچیدگی موقعیتها را داشته باشد ، زیرا به کمک انواع سازگاریها و به کمک انواع آزمونهایی که برای ما ارزشیایی عینی این سازگاریها ساخته می شود ، تعریف می گردند . ( مومنین ، 74 )

جنبه های مورد توجه روانشناسان :

زمینه سازگاری : از آنجا که هوش بعنوان یک استعداد کلی سازگاری به حساب می‌آید ما می توانیم توجه خود را روی ماهیت نوع مسائل که باید حل شوند متمرکز کنیم در این صورت موارد زیر را در دست خواهیم داشت ؛

موقعیتهای ملموسفهرست مطالب

فهوم هوش

هوش کلی

جنبه های مورد توجه روان شناسان

تعاریف هوش

ویژگیهای هوش

ویژگیهای عمومی هوش

انواع هوش

نظریه های معاصر هوش

نظریه های عاملی

نظریه های دو عاملی اسپیرمن

نظریه چند عاملی ترستون

تحلیل عوامل ترستون

مدلهای سلسله مراتبی ورنون

نظریة کتل

نظریه دو سطحی جنسن

نظریه های فرایند مداری هوش

نظریة شناختی پیاژه

نظریه باز نمایی برونر

رویکرد و یا دیدگاه مؤلفه ای

جدول مولفه های هوش استبرنبرگ

یک توانایی یا چند توانایی

نظریه هوش گلیفورد

هوش و وراثت

خویشاوندی نسبی و هوش

تأثیرات فرهنگی در رشد کودک

تأثیر طبقه اجتماعی

پایگاه اجتماعی و اقتصادی

هوش

تفاوتهای جنسیتی در عملکرد هوش

آیا بهرة هوش ثابت است ؟

انواع تیز هوش و طبقه بندی تیز هوشان

ویژگیهای تیز هوشان

همبستگی هوش و حجم مغز

نکات ضروری در مورد بهداشت و روان کودکان

تاریخچة پیدایش مقیاس اندازه گیری هوش

آزمونهای هوش .

آزمون هوش استانفورد – بینه ( فردی )‌

مقیاس جدید استنفوردبینه

مقیاس هوش وکسلر

آزمونهای گروهی هوش

آزمونهای چند بعدی هوش

آزمونهای ریون

طبقه بندی آزمونهای هوش بر حسب گروههای سنی

ب : مهد کودک

تأثیرکودکستان در رفتار اجتماعی کودک

تأثیر کودکستان در رشد مفاهیم ذهنی اطفال

رفتار اجتماعی در سنین بیش از مدرسه

واکنشهای عاطفی متقابل اجتماعیخرید فایلادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 09:34

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول

عنوان تحقیق: بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول فرمت فایل: word تعداد صفحات: 81 شرح مختصر: در طول دهه های گذشته تغییر بسیاری کرده است و برطبق دیدگاههای غالب و ارزشهای رایج روز در هر دوره ، تعیین شده است و ابزاری که برای اندازه گیری آن بکار رفته می رود همچنان در حال ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، کودک، دانش، آموزان، پایة، اول
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 12:51

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر )

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر )

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر )

عنوان صفحه فهوم هوش هوش کلی جنبه های مورد توجه روان شناسان تعاریف هوش ویژگیهای هوش ویژگیهای عمومی هوش انواع هوش نظریه های معاصر هوش نظریه های عاملی نظریه های دو عاملی اسپیرمن نظریه چند عاملی ترستون تحلیل عوامل ترستون مدلهای سلسله مراتبی ورنون نظریة کتل نظریه دو سطحی ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، کودک، دانش، آموزان، پایة، دختر، )
چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 14:51

پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل

پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل

پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل

عنوان کامل : پایان نامه رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل تعداد صفحات : 90 دسته : علوم تربیتی چکیده : پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم ...ادامه مطلب
یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:52

کودک، داستان کودک، و مواجهه با مفهوم مرگ تحلیل داستان «ساداکو و هزار درنای کاغذی» بر پایة نظریة کوبلرراس

» :: کودک، داستان کودک، و مواجهه با مفهوم مرگ تحلیل داستان «ساداکو و هزار درنای کاغذی» بر پایة نظریة کوبلرراس
--- خرید و دانلود محصول

1395/03/09
ترس از مرگ , کوبلرراس , ساداکو , درنا , اسطوره , داستانادامه مطلب
یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:45

تأثیر یادگیری مشارکتی در تفکر خلاق دانش آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهرستان کوهدشت در درس علوم تجربی

» :: تأثیر یادگیری مشارکتی در تفکر خلاق دانش آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهرستان کوهدشت در درس علوم تجربی
--- خرید و دانلود محصول

1395/03/09
تفکر انتقادی , تفکر خلاق , خلاقیت , پایه پنجم ابتدایی , یادگیری مشارکتی , شهرستان کوهدشتادامه مطلب
یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:42

تحلیل کیفی محتوای فلسفی برخی از داستانهای منتخب در ادبیات کودکان (بر پایة نظریة گرت. بی. متیوز)

» :: تحلیل کیفی محتوای فلسفی برخی از داستانهای منتخب در ادبیات کودکان (بر پایة نظریة گرت. بی. متیوز)
--- خرید و دانلود محصول

1395/03/09
کودک , فلسفه , ادبیات کودکان , فلسفه برای کودکان , تفکر فلسفی , تفکر انتقادیادامه مطلب
یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 20:41

تأثیر آموزش مستقیم مهارتهای تفکر بر تفکر نقادانة دانش آموزان دختر پایة پنجم ابتدایی

» :: تأثیر آموزش مستقیم مهارتهای تفکر بر تفکر نقادانة دانش آموزان دختر پایة پنجم ابتدایی
--- خرید و دانلود محصول

1395/03/09
تفکر نقادانه , آموزش مستقیم , قیاس , استقرا , مشاعده , تفکر انتقادی , اعتبار و هماهنگی , آموزش تفکر انتقادی , سنجش تفکر انتقادیادامه مطلب