دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:41

طراحی پورتال مدیریت تبلیغات(وب سایت تبلیغاتی)

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با رسانه‌های سنتی دارد، تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوانی در طی سالیان اخیر بوده است.پورتال ایستگاه وسایر وب سایت­های تبلیغاتی گام کوچکی است که در این زمینه برداشته شده است. در این پروژه خواهیم کوشید تا به ماهیت تبلیغات و بازاریابی اینترنتی و همچنین کارکردهای مهم وب سایت تبلیغاتی ایستگاه و سایر جنبه های نرم افزاری موضوع بپردازیم.

در فصل اول به معرفی سایت ایستگاه و تعریف تبلیغات اینترنتی می­پردازیم، در فصل دو به معرفی نیازهای نرم افزاری و نرم افزارهای وابسته می پردازیم، در فصل سه به معرفی بانک اطلاعاتی پروژه وجدول های مربوطه و در نهایت در فصل چهارم به معرفی واحدها و صفحات کارکردی مهم پروژه می­پردازیم

فهرست مطالب

فصل اول:اینترنت ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات،معرفی کلی سایت ایستگاه1

1-1: مقدمه2

1-2: تعریف تبلیغات اینترنتی.. 2

1-3: تاریخچه تبلیغات در اینترنت و سایت ها3

1-4: روند تبلیغات اینترنتی در دنیا5

1-5: ابعاد تبلیغات اینترنتی.. 6

1-5-1: مدلهای کسب وکار7

1-5-1-1: مدل کسب و کار مبتنی بر محتوا7

1-5-1-2: مدل مبتنی بر ارائه خدمات متنوع اینترنتی.. 8

1-5-1-3: مدل مبتنی بر فراهم آوردن امکان جستجوی سایتهای مختلف. 8

1-5-1-4: مدل مبتنی بر ارائه خدمات تبلیغاتی.. 8

1-5-1-5: مدل مبتنی بر شبکه تبلیغاتی.. 9

1-5-2: اشکال تبلیغات اینترنتی (تکنولوژی تبلیغات)9

1-5-2-1: بنرها11

1-5-2-2: بنرهای دارای غنای رسانه‌ای1511

1-5-2-3: تبلیغات مبتنی بر بازی. 12

1-5-2-4: تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک. 13

1-5-2-5: تبلیغات ناخواسته14

1-5-2-6: تبلیغات مبتنی بر حامی‌گری2115

1-5-3: فرایندهای طراحی.. 16

1-5-4: زیرساختهای سیستم. 16

1-5-5: تکنولوژی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری. 16

1-5-6: روشها17

1-6: مزیت‌های تبلیغات اینترنتی.. 17

1-7: محدودیت‌های تبلیغات اینترنتی.. 20

1-8: معرفی سایت ایستگاه21

1-9:تعرفه آگهی‌ها23

1-10:مزایای ثبت نام(عضویت) در سایت ایستگاه24

1-11:راهنمای ثبت نام. 25

1-12:راهنمای درج آگهی در ایستگاه25

1-13:آگهی ویژه28

1-14:متن و مشخصات آگهی.. 28

1-15:درج عکس.. 30

1-16:قوانین درج آگهی در سایت ایستگاه30

1-17:قوانین درج آگهی استخدام. 33

فصل 2: آشنایی با جنبه های نرم افزارهای پروژه35

2-1:آشنایی با ویژوال استودیو 200836

2-1-1:بررسی اولیه ویژوال استودیو 200836

2-1-1-1:فریمورک دات نت ( نسخه 3.5 )37

2-1-1-2:اِس کی یُو اِل سِروِر 200538

2-1-1-3:ایجاد برنامه در ویژوال استودیو 2003 و 200840

2-1-1-4:ایجاد تغییرات در ویژوال استودیو 2003 و 200841

2-1-1-5:آشنائی با ای اس پی دات نت 3.5 ( بخش اول )41

2-1-1-5-1:چرا اِی اِس پی دات نِت ؟ ( بخش اول )42

2-1-1-5-2:چرا اِی اِس پی دات نِت ؟ ( بخش دوم )46

2-1-1-6:آشنائی با اِی اِس پی دات نت 3.5 ( بخش دوم )48

2-1-1-6-1:کنترل های سرویس دهنده جدید48

2-1-1-6-2:مَستِر پیج. 50

2-1-1-6-3:دِمز و اِسکینز51

2-1-1-6-4:حمایت از دستگاه های سرویس گیرنده متفاوت نظیر موبایل. 51

2-1-1-6-5:ارائه امکانات و ابزارهای لازم در جهت مدیریت برنامه ها52

2-1-1-6-6:قابلیت توسعه و افزایش کارائی.. 54

2-1-1-7:سیستم پیکربندی اِی اِس پی دات نت 3.5.0 ( بخش اول )56

2-1-1-8:سیستم پیکربندی اِی اِس پی دات نت 3.5 ( بخش دوم )59

2-1-1-9:سیستم پیکربندی اِی اِس پی دات نت 3.5 ( بخش سوم )63

2-1-1-10:کنترل های ولیدِیشِن در اِی اِس پی دات نِت. 69

2-1-1-11:کنترل های منبع داده در اِی اِس پی دات نت 3.571

2-1-1-12:دستیابی داده73

2-1-1-13:نمایش داده75

2-1-1-14:اسکریپت های سمت سرویس گیرنده در صفحات اِی اِس پی دات نِت. 78

2-1-1-15:برنامه های وب مبتنی بر سرویس گیرنده: آجاکس و اَتلَس.. 81

2-1-1-15-1:پردازش های سمت سرویس گیرنده از گذشته تاکنون. 81

2-1-1-15-2:آجاکس.. 83

2-1-1-15-3:اَتلَس، تلاش‍ی در جهت ایجاد یک پلت فرم پیاده سازی جامع84

2-2:خودتان آر اِس اِس فید ریدِر بسازید؛ نگاهی به فناوری آر اِس اِس و ارزیابی آن‌85

2-2-1:آر اِس اِس چیست ؟86

2-2-2:روش کار آر اِس اِس و اجزای آن. 87

2-2-3:مزایای آر اِس اِس.. 91

2-2-4:معایب آر اِس اِس.. 92

فصل 3: بانک اطلاعاتی وب سایت ایستگاه94

3-1:تعریف کلی از اِس کیو اِل سرور 200595

3-2:معرفی جداول بانک اطلاعاتی.. 106

فصل 4: معرفی واحد ها و صفحات کارکردی مهم پروژه110

4-1:مفدمه111

4-2:معرفی صفحه مسترپیج. 111

4-3:صفحه ی دی فالت دات اِی اِس پی ایکس یا صفحه اصلی سایت. 113

4-4:صفحات بخش مدیریت. 119

4-4-1:صفحه استانها119

4-4-2:صفحه گروهها120

4-4-3:صفحه زیرگروهها121

4-4-4:صفحه آگهیها121

4-4-5:صفحه تماسها121

4-4-6:صفحه ویرایش آگهی ها122

4-5:صفحه شو دات اِی اِس پی ایکس:123

4-6:صفحه عضویت. 124

4-7:صفحه کاربر دات اِی اِس پی ایکس.. 125

4-8:صفحه درج آگهی.. 125

4-9:جستجو در سایت. 127

نتیجه گیری. 130

منابع و مآخذ131

واژه نامه فارسی – انگلیسی.. 132

واژه نامه انگلیسی – فارسی.. 142

ضمیمه پایگاه داده152

Abstract160

فهرست شکل ها

فصل اول

شکل 1-1:نمودار درآمد تبلیغات اینترنتی از سال 1996 تا نیمه اول 2004. 5

شکل 1-2: نمودار تبلیغات اینترنتی براساس گروه‌های اصلی صنایع. 6

شکل 1-3: ابعاد مختلف تبلیغات اینترنتی (گائو و دیگران 2002)7

فصل دوم

شکل2-1:نمونه فایل وب دات کانفیگ... 56

شکل 2-2:نحوه ذخیره کانکشن اِسترینگ در فایل وب دات کانفیگ... 59

شکل 2-3:بازیابی اطلاعات یک کانکشن اِسترینگ... 59

شکل 2-4:پیکربندی اطلاعات سِژِن. 62

شکل 2-5:مکان نصب و ذخیره فایل های براوزِر. 64

شکل 2- 6:استفاده از بخش کاستوم اِرُرز برای تعریف پیام های خطای سفارشی.. 66

شکل 2- 7:بخش های کاستوم اِرُرز. 67

شکل 2- 8:کنترل های ولیدیشِن.. 70

شکل 2-9:فرمت تعریف یک AccessDataSource. 73

شکل 2-10:دستیابی به یک بانک اطلاعاتی نمونه. 73

شکل 2-11: فرمت تعریف یکGridview.. 75

شکل 2-12:نمایش اطلاعات بازیابی‌شده از یک منبع داده75

شکل 2-13:دستیابی و نمایش داده77

شکل 2-14:مثال لینک برای دسترسی به توابع کتابخانه ای و فایل ها87

شکل 2-15:ساختارکلی فایل‌های آر اِس اِس شکل 2-16:نمونه حقیقی از فایل آر اِس اِس اقتباس از سایت ماهنامه شبکه87

شکل 2-16:نمونه حقیقی از فایل آر اِس اِس اقتباس از سایت ماهنامه شبکه. 88

فصل سوم

شکل3-1:جدول Admin. 104

شکل 3-2:جدول Dr105

شکل 3-3:جدول Groups105

شکل 3-4:جدول Brange. 106

شکل 3-5:جدول Mail106

شکل 3-6:جدول Ostan. 106

شکل 3-7:جدول1User107

فصل چهارم

شکل 4-1:نمایی از صفحه ی مستر پیج.. 110

شکل 4-2:دو نما از کد نویسی صفحه ی مستر پیج.. 111

شکل 4-3:نمایی از صفحه اصلی سایت... 112

شکل 4-4:کدنویسی صفحه اصلی سایت... 115

شکل 4-5: نمایی از صفحه آگهی های ویژه کامپیوتر. 116

شکل 4-6: نمایی از صفحه ی مدیریت... 117

شکل 4-7: نمایی از صفحه ی استان ها118

شکل 4-8: نمایی از صفحه ی گروه ها119

شکل 4-9: نمایی از صفحه ی ویرایش آگهی ها در بخش مدیریت... 120

شکل 4-10: نمایی از صفحه ی شو دات اِی اِس پی ایکس... 121

شکل 4-11: نمایی از صفحه ی عضویت برای عضویت در سایت... 122

شکل 4-12: نمایی از یک حساب کاربری در سایت... 123

شکل 4-13: نمایی از صفحه درج آگهی.. 124

شکل 4-14: نمایی از کدنویسی صفحه جستجو در سایت... 127

فهرست جداول

فصل اول

جدول1-1: برخی از وقایع مهم صنعت تبلیغات اینترنتی.. 3

جدول1-2:مقایسه اشکال مختلف تبلیغات اینترنتی (گائو و دیگران 2002)9

جدول1-3: مقایسه تبلیغات اینترنتی و تبلیغات سنتی (گائو و دیگران 2002)19

جدول 1-4: جدول تعرفه آگهی‌ها23

فصل سوم

جدول 3-1:نیازمندی های سخت افزاری نصب اِس کیو اِل 2005. 97

جدول 3-2:نیازهای نرم افزاری اِس کیو اِل سرور 2000. 98

جدول 3-3:مقایسه قیمت های اِس کیو اِل سِروِر 2000 استاندارد و شرکتی.. 100

جدول 3-4:مقایسه قیمت های اکسس... 100

جدول 3-5:قابلیت های بانک اطلاعاتی اکسس و اِس کیو اِل سِروِر 2000. 101

جدول 3-6:مقایسه محدودیت های بانک اطلاعاتی اکسس و اِس کیو اِل سِروِر 2000 102خرید فایلادامه مطلب
جمعه 9 مهر 1395 ساعت 20:35

وب پورتال ، سیستمهای مدیریت محتوا، نهایت استاندارد های پرتالهای سازمانی

وب پورتال ، سیستمهای مدیریت محتوا، نهایت استاندارد های پرتالهای سازمانی

وب پورتال ، سیستمهای مدیریت محتوا، نهایت استاندارد های پرتالهای سازمانی

برای سفارش محصول با تلگرام تماس بگیرید فایل ها در نسخه های (پاور پوینت - ورد - پی دی اف) ارائه میگردد تلگرام(کلیک کنید) ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 23:56

پروژه طراحی پورتال مدیریت تبلیغات(وب سایت تبلیغاتی)

پروژه طراحی پورتال مدیریت تبلیغات(وب سایت تبلیغاتی)

پروژه طراحی پورتال مدیریت تبلیغات(وب سایت تبلیغاتی)

عنوان پروژه: طراحی پورتال مدیریت تبلیغات(وب سایت تبلیغاتی) پروژه دوره کارشناسی-رشته مهندسی نرم افزار فرمت فایل: word تعداد صفحات: 168 شرح مختصر: اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه zwnj;ای قدرتمند در اختیار ...ادامه مطلب
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 00:38

مقاله پورتال

مقاله پورتال

عنوان مقاله: پورتال قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 20 قسمتی از متن: ترجمه کلمه Portal در فرهنگ لغت فارسی به معنای دریچه درگاه و مدخل ذکر شده اما کلمه Portal در تکنولوژی اطلاعات معنی متفاوتی دارد. اگر بخواهیم ساده بگوییم پورتال صفحه وب واسطی است که امکان دسترسی آسان را به هر چیز که ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: مقاله، پورتال
چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 18:11

پورتال مسبی - ورژن 2

پورتال مسبی - ورژن 2

پورتال مسبی - ورژن 2

پورتال مسبی - ورژن 2 قیمت: 800000 تومان آیا شما نیز دوست دارید سایتی مشابه سایت مسبی را با تمامی امکانات در اختیار داشته و مدیریت کنید و کسب درآمد و کاری پر سود را برای خود شروع کنید؟ ما چنین امکانی را برای شما فراهم کرده ایم. پس از سالها تجربه در زمینه طراحی و مدیریت سایت مسبی، ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: پورتال، مسبی، ورژن، 2
چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 15:01

پورتال مسبی، ورژن 10

پورتال مسبی، ورژن 10

پورتال مسبی، ورژن 10 قیمت: 4800000 تومان روش خرید پورتال و پرداخت وجه: شما می توانید پورتال مسبی را به یکی از روشهای زیر خریداری کنید: 1) روش اجاره ای: در این روش، مشتری یک دامین به نام خودش تهیه می کند. سپس هاست توسط خود مدیر مسبی تهیه می شود و ورژن مورد نظر به صورت کامل راه ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: پورتال، مسبی،، ورژن، 10
یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 18:31

پورتال و کاربری آن

» :: پورتال و کاربری آن

تعریف اولیه پورتال بسیار ساده است : "مکانی (Hub) که ساده ترین کاربران اینترنت با رجوع به آن بتوانند به راحتی از سرویس های متداول در اینترنت بهره مند شوند و یا اطلاعات مورد نیاز خود در را بدست آورند ". هریک از این کلمات دقیقا نشان دهنده ویژگی خاصی از پورتال هستند :

مکان : در اکثر موارد پورتال به عنوان یک وب سایت با ویژگی های خاص شناخته می شود. این وب سایت می تواند یک واسط (Interface) بین کاربران و تعدادی وب سایت زیر مجموعه پورتال باشد و یا اینکه به عنوان وب سایتی واسط، بین کاربران و اینترنت قرار گیرد. اما تعاریفی نیز وجود دارند که مستقیما از لغت وب سایت استفاده نکرده در این مورد سکوت می کنند : "پورتال دروازه ای است به سایتهای دیگر " و یا "پورتال نقطه ورود کاربران به اینترنت است " .

ساده ترین کاربران : کاربرانی که به پورتال مراجعه می کنند ، لزوما کاربران حرفه ای اینترنت نیستند. پورتال این توانایی را به کاربران می دهد که حتی کم تجربه ترین آنها بتواند از اطلاعات و سرویسهای ارائه شده استفاده کند . بر حسب نوع پورتال ، کاربران آن نیز متفاوتند و شامل کاربران معمولی ، مشتریان ، تولیدکنندگان ، کارمندان سازمان و... باشند .

سرویس های متداول در اینترنت : هر وب سایتی بر حسب نوع فعالیت کاری خود ارائه دهنده سرویس خاصی است . اما یک پورتال باید توانایی ارائه سرویس های عمومی باشد نظیر سرویس پست الکترونیک رایگان ، انجمن ،تالار گفتگو ، اخبار ، نقشه های مرتبط با موضوع پورتال ، جستجو در سایتهای زیر مجموعه و اینترنت ، شخصی سازی توسط کاربر و شخصی سازی توسط پورتال(Tailoring) باشد . در پورتالهای تجاری خدمات خرید و فروش آنلاین ، ارائه کاتالوگ و سیستمهای پرداخت لحاظ می گردند .

اطلاعات مورد نیاز : یکی از ویژگی های پورتال دریافت اطلاعات از سایتهای دیگر(Content aggregation) است . پورتال تنها دریافت کننده اطلاعات است و آنها را به اشتراک می گذارد . به عبارت بهتر پورتال اطلاعاتی که در سایتها و پایگاههای مختلف وجود دارد را سازماندهی کرده و نمایش می دهد. در نظر داشته باشید که این اطلاعات باید استاندارد شده باشند .

خرید و دانلود محصول

1395/03/07
رایگان , دانلود , مقاله , تحقیق , اطلاعات , فناوری اطلاعات , ورد , word , ویژگی های پورتال , پورتال و کاربری آن , انواع پورتال , پورتالهای اطلاعاتی , Information Portal , پورتالهای کاربردی , پورتالهای افقی , پورتالهای عمودی , Vertical Portal- Vortal , Horizontal Portal - Hortal , پورتالهای سازمانی , B2E , Enterprise Information Portals , EIP , Extended enterprise portals , Pervasive portals or mobility portals , PDA , پورتالهای تجاری , پورتالهای شخصی
نوع فایل : word | تعداد صفحات : 74 |ادامه مطلب
برچسب‌ها: پورتال، کاربری، آن