دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:47

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام

هدف از انجام این پژوهش ، ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت...می­باشد. دراین تحقیق، محقق به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید در سنگ گرانیت است که نتیجه آن موجب بهبود در شناخت عوامل مهم تاثیرگذار دراین فرایند و تصمیم گیری و اتفاق نظر در مدیران شرکت گرانیت خواهد شد که باتوجه به توضیحات اخیر می­توان نتیجه گرفت که این تحقیق از نظر هدف و ماهیتاََ یک تحقیق کاربردی است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی ازنوع موردی و از نظر هدف و ماهیت یک تحقیق کاربردی است.

پرسشنامه نهایی دربین 15 نفر از خبرگان باسابقه (مدیران صنعت) و محقق که در زمینه توسعه محصول آشنایی کافی داشته اند ازبین دپارتمانهای مختلف ،نظیر بازاریابی وفروش ،تحقیقات مهندسی، تولید و پژوهشکده گرانیت از بخش های صنفی و ستادی شرکت تکمیل شده است که انتخاب این افراد توسط مدیران طرح بوده است. .ازآنجایی که طرح تحقیق مطالعه موردی می باشد،از جهت نوع تحقیق، حجم نمونه با جامعه برابراست. پایایی پژوهش ازضریب آلفای کرونباخ که بانرم افزارSpss16 مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت ولاضریب بالایی ،پایایی آن تایید شده است.

ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه پیش آزمون به کمک نرم افزار SPSS برابر 0.766 به دست آمد . بررسی داده ها برای چهار عامل اصلی ،تکنولوژی، بازاریابی، تجاری سازی و تیم توسعه محصول جدید برای وضع موجود وایده ال در گرانیت بهسرام کاشان نشان داد؛ وضع موجود در تمامی موارد کمتر از وضعیت ایده ال بوده ، که این بدان معنی است که برای رسیدن به وضعیت ایده ال باید براین عوامل اصلی تاکید بیشتری اعمال گردد و باارائه راهکارهای مناسب که در ادامه ارائه خواهد شد؛ می توان وضعیت موجود را به ایده ال نزدیک تر نمود

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول

کلیات تحقیق

ارائه مدلی جامع برای توسعه محصول جدید(NPD) درشرکت گرانیت ..... 3

1-1- مقدمه:3

1-2- ضرورت واهمیت تحقیق(بیان مسأله). 4

1-3- پیشینه تحقیق:5

1-4- فرضیه های تحقیق:7

1-5- اهداف تحقیق:7

1-6- روش تحقیق:8

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2- بخش اول:مفاهیم محصول و توسعه محصول جدید.. 11

2-2-1- کالا و مفاهیم آن:11

2-2-2- تعریف کالا:11

2-2-3- سطوح کالا:11

2-2-4- سلسله مراتب کالا:12

2-2-5- طبقه بندی کالا:13

2-2-6- توسعه محصول از نظر عامگرایان و خاصگرایان :17

2-2-7- گزارشی جامع ازبهره وری توسعه محصول در صنایع آمریکا23

2-2-8- نرم افزار مدیریت دوره عمر محصول(PLM) :27

2-2-9-حوزه های P L M... 27

2-2-10-دلایل تنوع اشکال منحنی عمر محصولات:28

2-2-11- منحنی عمر محصول برای کالاهایم عمولی.. 29

2-2-12- تحلیل ویژگی کالا درهرمرحله ازعمرکالا :29

2-2-13- اشکال منحنی عمر کالاهای خاص:30

2-3- بخش دوم: عوامل کلیدی توسعه محصول.. 35

2-3-1- نیازها،خواسته ها و تقاضاها36

2-3-2- محصولات یا کالاها:37

2-3-3- ارزش،هزینه ورضایت:37

2-3-4- مبادله ، تعاملات وروابط:37

2-3-5- شرایط مبادله برای انجام مبادله :38

2-3-6- آمیخته های بازاریابی :41

2-3-7- رابطه تکنولوژی و ارزیابی آن برای تولید محصول جدید:46

2-3-8- مدلهای ارزیابی تکنولوژی :48

2-3-9- عامل مدیریت تیم توسعه محصول.. 49

2-3-10- استراتژیها و مدل های توسعه محصول.. 50

2-3-11- استراتژی عمومی پورتر:51

2-3-12- مدل استراتژی رقابتی آنسف:52

2-3-13- مدل استراتژی سازگاری محصول جدیدبامهارتهای R&D موجودشرکت.... 54

2-3-14- مدل توسعه ویژگیهای کیفی درمحصولQ F D.. 56

2-3-15- مدل نقشه راه محصول(PLR):57

2-3-16- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله کوپر:58

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- مقدمه. 62

3-2- روش تحقیق.. 62

3-3- تحقیق از نظر ماهیت وروش :63

3-4- جامعه ونمونه آماری تحقیق:64

3-4-1- جامعه آماری مورد مطالعه:64

3-4-2- برآورد حجم نمونه وروش نمونه گیری... 64

3-5- ابزار ومراحل جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها:64

3-5-1- تصمیم گیری چند معیاره (MCDM):66

3-5-2- رویکرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP). 66

3-5-3- بیان اصول ریاضیAHPوچگونگی اولویت بندی این روش:68

3-5-4- بیان اصول اولویت بندی عوامل:69

3-6- درخت تصمیم برای شرکت گرانیت :71

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 74

4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پیش آزمون.. 74

4-2-1- نتایج حاصل از تحلیل پیش آزمون:75

4-2-2- آنالیز پایایی پرسشنامه با تکنیک آلفای کرونباخ:77

4-2-3- مدل تحقیق:78

4-2-4- نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه نهایی و آزمون فرضیه ها:80

4-3- مقایسه عوامل اصلی مدل:91

4-4- مقایسه شاخص های کلیدی تکنولوژی:92

4-5- مقایسه شاخص های کلیدی بازاریابی:93

4-6- مقایسه شاخص های کلیدی تجاری سازی:94

4-7- مقایسه شاخص های کلیدی تیم توسعه محصول:95

فصل پنجم

نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق

5-1- مقدمه. 97

5-2- نتیجه گیری حاصل از یافته های پژوهش.... 97

5-2-1- نتایج حاصل از یافته هاو فرضیات پژوهش.... 97

5-2-2- نتایج حاصل از عوامل اصلی مدل پژوهش.... 97

5-2-3- نتایج حاصل از شاخص های عوامل اصلی مدل:98

5-3- پیشنهادات برای بهبود فرایند توسعه محصول جدید در گرانیت .... 100

5-4- پیشنهادات در سطح کلان برای موفقیت درNPDدر گرانیت ...:100

5-5- پیشنهادات تاکتیکی.. 101

5-6- پیشنهادات برای محققین بعدی... 104

منابع

مراجع فارسی:106

مراجع انگلیسی.. 107

پیوست: پرشسنامه نهایی پژوهش براساس الگوی AHP. 108

فهرست اشکال

شکل2-1:سطوح پنج گانه کالا.. 11

شکل2-2: طبقه بندی انواع کالا.. 15

شکل2-3:فرایند توسعه محصول جدید وتوفیق درتوسعه محصول ازدیدگاه کریک وهارت... 18

شکل2-4عوامل موثربرتوسعه محصول جدید باتغییرات محیطی و سهم بازار. 22

شکل2-5:منحنی دوره عمر کالاهای تخصصی.. 31

شکل 2-6منحنی دوره عمر کالاهای معمولی تخصصی.. 31

شکل 2-7منحنی دوره عمر کالاهای سرگرم کننده. 32

شکل2-8منحنی دوره عمر کالاهای تابع مد.. 32

شکل2-9:فرایندایده وغربال ایده هابرای توسعه محصول.. 33

شکل2-10 :منحنی دوره عمرمحصول بابرند-سود-فروش-رضایت محصول.. 34

شکل2-11 : ساختاراقتصادی مبادله مدرن.. 39

شکل2-12:نیروهای اصلی دربازاریابی مدرن.. 39

شکل 2-13: مفهوم بازاریابی.. 40

شکل2-14:جهش تغییرات تکنولوژی درتوسعه محصول.. 48

شکل 2-15: عوامل مدیریت وتاثیرآن برتوسعه محصول.. 50

شکل 2-16: ماتریس استراتژی عمومی پورتر. 52

شکل 2-17:ماتریس استراتژی رقابتی آنسف.... 52

شکل 2-18:مدل استراتژی سازگاری محصول جدیدبامهارتهای R&D موجودشرکت.... 55

شکل 2-19:مدل نگرش فرایندطراحی محصول جدید با تکنیک QFD.. 57

شکل 2-20:مدل ساختاری توسعه محصول جدید.. 58

فهرست جداول

جدول2-1: عارضه یابی شکست درفرایندتوسعه محصول از دیدگاه کریکوهارت... 20

جدول2-2: نه روش برای ساختن وپرورش تقاضاازدیدگاه مدل آنسف باتوجه به نوع بازارومحصول.. 53

جدول 2-3:مدل 6مرحله ای توسعه محصول کوپر. 60

جدول 3-1:جدول مقایسات زوجی.. 68

جدول 3-2: جدول مقیاس مقایسه زوجی.. 69

جدول 4-1: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تکنولوژی... 75

جدول 4-2: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل بازاریابی.. 76

جدول 4-3: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تجاری سازی... 76

جدول 4-4: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تیم توسعه محصول.. 77

جدول 4-5: مقایسات زوجی عوامل اصلی مدل.. 81

جدول 4-6: مقایسات زوجی شاخصهای تکنولوژی... 82

جدول 4-7: مقایسات زوجی شاخصهای بازاریابی.. 83

جدول 4-8: مقایسات زوجی شاخصهای تجاری سازی... 84

جدول 4-9: مقایسات زوجی شاخصهای تیم توسعه. 85

جدول 4-10: مقایسات زوجی عوامل اصلی مدل.. 86

جدول 4-11: مقایسات زوجی شاخصهای تکنولوژی... 87

جدول 4-12: مقایسات زوجی شاخصهای بازاریابی.. 88

جدول 4-13: مقایسات زوجی شاخصهای تجاری سازی... 89

جدول 4-14: مقایسات زوجی شاخصهای تیم توسعه. 90

جدول 4-15: مقایسه وضع موجود و ایدهآل عوامل اصلی.. 91

جدول 4-16: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تکنولوژی... 92

جدول 4-17: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی بازاریابی.. 93

جدول 4-18: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تجاری سازی... 94

جدول 4-19: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تیم توسعه محصول.. 95

فهرست نمودار

نمودار2-1:شاخص بهره وری در صنایع مختلف آمریکا در 5سال.. 24

نمودار2-2: رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری توسعه محصول در صنایع آمریکا در سال1989 25

نمودار2-3: دسته بندی آمیزه های بازایابی (4ps)ازدیدگاه کاتلر.. 44خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:19

مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی

شرح مختصر:

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره­ وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده ­اند. لیکن این­ روزها مردم در خصوص فعالیت­های حکومت­ها نسبت به قبل آگاه­تر شده ­اند و علاقه­مندند بدانند که منابع حکومت­ها چگونه به مصرف می­رسد. دولت­های اغلب کشورها، تلاش می­کنند که هنگام استفاده از منابع­شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرائی می­پردازد.

پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش­های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه­های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می­ نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه­گیری مورد استفاده، روش نمونه­ گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است.

برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است.

با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه­ های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه‌های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت­های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه‌های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه‌های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می­باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرح و بیان مسئله

اهداف و فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش

قلمرو پژوهش

جامعه، جامعه هدف و نمونه

تجزیه و تحلیل داده ها

وضعیت موجود و مطلوب رابطه مؤلفه‌های تحقیق با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی

بررسی رابطه «سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور» با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی در وضع موجود

بررسی رابطه مؤلفه «سازوکارهای کاربردی» با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی در وضع مطلوب

سایر نتایج

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب «رابطه بین سازوکارهای کاربردی و پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی»

مقایسه و رتبه‌بندی میزان ارتباط مؤلفه­های تحقیق

نتیجه ­گیری کلی

پیشنهادها

پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی

منابع و مأخذخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 07:25

راه اندازی و تهیه دستورالعمل کاربردی نرم افزار ABAQUSCAE

راه اندازی و تهیه دستورالعمل کاربردی نرم افزار ABAQUS/CAE

فزایش روز افزون نیازهای بشر و تلاش برای برآورده ساختن آنها، منجر به خلق مسائل تازه و
پیچیده ای در در همه زمینه های علمی و فنی شده که حوزه مهندسی مکانیک و سازه نیز از این امر
مستثنی نبوده است.
در اغلب موارد ، نیاز به طراحی و تحلیل قطعات با هندسه و اخیرا خواص پیچیده تحت بار
گذاری های نامنظم است که بکار گیری روشهای کلاسیک موجود (به عنوان مثال تئوری الاستیسیته
در مورد توزیع تنش ) منجر به یافتن معادلات حاکم بسیار پیچیده با شرایط مرزی و اولیه متنوع است
که عملا حل این معادلات از روش تحلیلی را غیر ممکن می سازد.
از همین روست که روشهای عددی متنوعی برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم به سیستمها
ایجاد و امروزه به طرز وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند.
بسته به نوع روش عددی مورد استفاده و نوع المان بندی، روشهای مختلفی نظیر حجم
محدود ، اجزاء محدود ، تفاضل محدود و ... حاصل شده است.
هر کدام از روشهای فوق الذکر، در قالب نرم افزارهای متنوع به کاربران عرضه می شوند. روشی
که در اغلب مسائل مکانیک جامدات مورد استفاده قرار می گیرد روش اجزاء محدود است که در قالب
و ... قابل استفاده است. Nastran ، Abaqus ، Ansys نرم افزارهایی چون
آشنا شده و چند مثال نمونه ABAQUS/CAE در این پروژه قصد بر آن است تا با نرم افزار
جهت نشان دادن قابلیتهای این نرم افزار تحلیل شود.
خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 19:40

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری- مقدمه

هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران،‌ بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.

تئوری بیان می کند که انتخاب ساختمان سرمایه ممکن است به کاهش این هزینه های نماینده کمک کند . تحت فرضیه هزینه های عامل، قدرت نفوذ بالا و یا نسبت پائین سهم متعارفی / سرمایه،‌هزینه های نماینده سهم متعارفی خارجی را کاهش میدهد و ارزش شرکتی با تحمیل کردن و یا تشویق کردن مدیران باری تلاش بیتشر در زمینة سود سهامداران افزایش می‌یابد. ازموقع چاپ مقالة اصلی توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده ای راجع به چنین توضیحات تئوریتیکی عامل ساختمان سرمایه فراهم شده است. قدرت نفوذ بیشتر مالی ممکن است مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های نماینده را از طریق تهدید تصفیه کاهش دهد، که این باعث ضررهای شخصی به مدیران می شود که به عبارتی در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهای اضافه بر حقوق و غیره دچار ضرر می شوند و از طریق فشار برای تولید جریان نقدی، پرداخت هزینه های سود صورت بگیرد. قدرت نفوذ بالاتر میتواند کشمکش های بین سهامداران و مدیران را در رابطه با انتخاب سرمایه گذاری کاهش دهد، پذیرش مقدار خطر را بالا برد و شرایطهایی که تحت آن شرکت تصفیه شده است و سیاست سود سهام همگی را بیشتر قابل تحمل سازد.

مشکلات حاکمیت شرکت، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه ، به ویژه سؤالات مهمی پیرامون سیاست و تحقیق مطرح می کنند که در رابطه با صنعت بانکداری می‌باشند. شاهد قابل عرضه برای امور مورد نظر و ضررهای بزرگ از بعضی سازمان های اصلی بانکداری بین المللی در ورشکستگی های شرکت بزرگ اخیر بیانگر آن است که این سازمان های بانکداری ممکن است بعضی مسائل و مشکلات پیرامون حاکمیت اصلی خودشان داشته باشند، هزینه های عامل نیز ممکن است به ویژه در این صنعت بزرگ باشند چون بانک ها با ماهیت مبهمی که از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصی را در زمینة مشتریان وام شان و سایر موارد اعتباری حفظ می کنند. علاوه بر این، ساختمان سرمایة بانک، مستقیماً به وسیله قانون و مقررات تحت تأثیر قرار می گیرد، آنها حداقل ها را برای سرمایة سهم متعارفی و انواع دیگر سرمایة قانونی [1] را جهت ممانعت از ریسک کردن بیش از حد تنظیم می‌کنند و احتمالاً هزینه های عامل نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. حاکمیت شرکت ، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه از جمله موضوع هایی هستند که در بانکداری مهم هستند چون نقش های عمده ای را با این صنعت ایفا می کنند و در فراهم آوری اعتبار برای شرکتهای غیرمالی و در انتقال اثرات سیاست پولی و در فراهم آوری پایداری برای اقتصاد به صورت کلی بسیار ارزشمندند.

علیرغم اهمیت این موضوع ها، تحقیق نسبتاً کمی در زمینة فرضیه هزینه های عامل در نوشتجات بانکداری وجود دارد و به بهترین وجه ممکن،‌شاهد تجربی در نوشتجات مالی بصورت یک مجموعه مخلوط شده است. تست هایی از فرضیة هزینه های عامل عمدتاً مقیاس های کارایی شرکت را در زمینة نسبت سرمایه سهم متعارفی و یا اندیکاتور دیگر قدرت نفوذ به اضافه بعضی از متغیرهای کنترل برگشت میدهد. پیش بینی قابل تست فرضیه آن است که افزایش نسبت قدرت نفوذ باید باعث هزینه های عامل پائین تر سهم متعارفی خارجی شده و کارآیی شرکت را بالا ببرد و همه چیز دیگر مساوی حفظ گردند. با اینحال، وقتی قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزایش های بیشتر، هزینه های عامل چشمگیری از بدهی خارجی را تولید می کنند از جمله هزینه های مورد انتظار ورشکستگی و یا پریشانی مالی – که از کشمکش های بین سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح می شود. چون تشخیص تجربی وجه تمایز بین دو منبع هزینه های عامل دشوار است، بنابراین تحقیق موجود کاربردمان، کارآیی شرکت را بصورت انعکاس دهندة کل هزینه های عامل بررسی می‌کند و رابطه ای غیریکنواخت میان کارآیی و قدرت نفوذ برقرار می سازد.

حداقل 3 مشکل در بررسی های قبلی آشکار می گردد که ما در کاربردمان به آنها اشاره می‌کنیم. اولاً ،‌مقیاس های کارآیی شرکت، معمولاً نسبت هایی گرفته شده از صورتحساب های مالی و یا داده های بازار سهام هستند مثل حاشیه های عمل کنندة تنظیم شدة شرکت و یا برگشتی های بازار سهام.

این مقیاس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاکتورهای بازار برون زا که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند، خالص نمی باشند، اما ورای کنترل مدیریت هستند و بنابراین نمی‌توانند هزینه های عامل را انعکاس دهند. بنابراین تست ها ممکن است با فاکتورهایی دچار اختلال شوند که به هزینه های عامل ارتباطی ندارند. همچنین این بررسی ها، معمولاً محک جداگانه ای را برای کارآیی هر شرکت که در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل مشخص خواهند شد، تنظیم نمی کنند.

ما مشکل اندازه گیری را با استفاده از کارآیی سود بصورت اندیکاتور کارآیی شرکت مان مشخص می سازیم. اتصال میان کارآیی تولیدی و هزینه های عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پیشنهاد شد و کارآیی سود، تصفیة مفهوم کارآیی پیشرفته را از آن زمان نشان می دهد. کارآیی سود، ارزیابی می کند که یک شرکت چقدر به کسب سودی که با بهترین عمل شرکتی میتواند به دست آورد، نزدیک است شرکتی که با شرایط های بیرونی یکسانی هم مواجه است. این برتری، کنترل فاکتورهایی را امکانپذیر می سازد که در خارج از کنترل مدیریت است، مدیریتی که بخشی از هزینه های عامل نمی باشند. برعکس، مقایسه های به عمل آمده از نسبت های مالی استاندارد، برگشتی های بازار سهام و مقیاس های مشابه، عمدتاً کنترل این فاکتورهای برون زا را انجام نمی دهند. حتی وقتی مقیاس های بکار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظیم شده باشند، ممکن است اختلاف های مهم در عرض شرکت های داخل یک صنعت را به حساب نیاورند – مثل شرایطهای بازاری محلی – همانطور که قادریم با کارآیی سود کار کنیم. علاوه بر این کارآیی یک شرکت با بهترنی عمل تحت شرایطهای بیرونی یکسان، محک معقولانه ای برای آن است که چگونه شرکت در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل انتظار دارد عمل کند.

دوماً ، تحقیق قبلی به طور کلی، احتمال علیت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه را به حساب نمی آورد. اگر کارآیی شرکت ، انتخاب ساختمان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، در اینصورت ناتوانی برای به حساب آوردن این خسارت معکوس باعث انحراف معادلات همزمان می شود.

بعبارتی، رگرسیون های کارآیی شرکت روی مقیاس قدرت نفوذ میتواند اثرات ساختمان سرمایه را روی کارآیی با اثرات کارآیی روی ساختمان سرمایه مختل سازد.

ما این مشکل را با ایجاد خسارت معکوس از کارایی به ساختمان سرمایه مشخص می‌کنیم. در اینجا به بحث پیرامون دو فرضیه می پردازیم که به این موضوع اختصاص دارد چرا کارآیی شرکت ممکن است انتخاب ساختمان سرمایه راتحت تأثیر قرار دهد، فرضیه ریسک کارآیی و فرضیة ارزش امتیاز.

ما یک مدل ساختمانی دو معادله ای تشکیل می دهیم و آن را با استفاده از حداقل مربع های دومرحله ای (2SLS) برآورد می کنیم. معادلة کارایی سود اختصاص یافته به صورت عملکرد یا تابعی از نسبت سرمایة سهم متعارفی شرکت و متغیرهای دیگر برای تست فرضیة هزینه های عامل بکار می رود و معادلة اختصاص دهندة نسبت سرمایه سهم متعارفی بصورت تابعی از کارآیی سود شرکت و متغیرهای دیگر برای تست اثرات خالص فرضیه های ریسک کارآیی و ارزش امتیاز انحصاری بکار می رود. هر دو معادله از لحاظ اقتصاد سنجی از طریق محدودیت های محروم سازی شناسایی شده اند که با تئوری ها ثابت هستند سوماً ، عده ای اما نه همة بررسی های قبلی، ساختمان مالکیت را به حساب نمی آورند. تحت هر تئوری واقعی هزینه های عامل، ساختمان مالکیت مهم است، چون آن تفکیکی از مالکیت و کنترل است که هزینه های عامل را خلق می کند. سهام داخلی بیشتر ممکن است هزینه های عامل را کاهش دهد، گر چه تلاش در سطوح بسیار بالای دارایی داخلی معکوس می‌شود. همچنین مالکیت بلوک خارجی و یا مایملک سازمانی تمایل دارند تا هزینه های عامل را با خلق یک مانیتور نسبتاً مؤثر مدیران کاهش دهند. محروم سازی متغیرهای مالکیت ممکن است نتایج تست را منحرف سازد چون متغیرهای مالکیت ممکن است با متغیر وابسته در معادلة هزینه عامل (کارآیی ) همبسته باشد و با متغیر اصلی بیرونی (قدرت نفوذ) و از طریق فرضیه های خسارت معکوس فوق الذکر.
خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 09:06

آموزش مقدماتی و کاربردی نرم افزار Arc GIS 10.1

آموزش مقدماتی و کاربردی نرم افزار Arc GIS 10.1

آموزش مقدماتی و کاربردی نرم افزارArc GIS 10.1 167 صفحه pdf ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 05:33

نقش شیوه آموزش نوین دانشگاهی در ارائه مدیریت کاربردی سازمانی: ارائه مدل پیشنهادی آموزش مهارت زبان انگلیسی و مدیریت نوین

نقش شیوه آموزش نوین دانشگاهی در ارائه مدیریت کاربردی سازمانی: ارائه مدل پیشنهادی آموزش مهارت زبان انگلیسی و مدیریت نوین

نقش شیوه آموزش نوین دانشگاهی در ارائه مدیریت کاربردی سازمانی: ارائه مدل پیشنهادی آموزش مهارت زبان انگلیسی و مدیریت نوین

در عصر حاضر محققین و مدیران توجه خاصی به اهمیت نوآوری در دانش مدیریت داشته اند ،عصری که مشارکت نیروی انسانی دانشگرا جایگزن پتانسیلهای عملکردگرا شده است. از این رو مدیریت نوین بر آن است که با تجهیز به دانش روز بتواندراهی امن و مطمئن در مسیر خلاقیت و نوآوری داشته و در عرصهی ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 05:31

موسیلاژهای گیاهی و قابلیت های کاربردی آنها در بهبود بافت و افزایش ماندگاری مواد غذایی

موسیلاژهای گیاهی و قابلیت های کاربردی آنها در بهبود بافت و افزایش ماندگاری مواد غذایی

موسیلاژهای گیاهی و قابلیت های کاربردی آنها در بهبود بافت و افزایش ماندگاری مواد غذایی

با توجه به افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص ارتباط بین مصرف زیاد چربی و بیماری هایی مانند دیابت، سرطان و بیماری های قلبی، تقاضا برای مصرف غذاهای با چربی کمتر، بیشتر شده و جوامع به مصرف فراورده های رژیمی و سالم روی آورده اند. درواقع حذف کامل چربی با توجه به نقش چندگانه ای که دارد ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 02:37

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی - 510-گروه آزمایشی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی - 502-گروه آزمایشی علوم کشاورزی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی - 503-گروه آزمایشی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:58

سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی

سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی

سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی

سوالات جامع پودمانی دانشگاه علمی کاربردی - 1002-اویونیک سوالات جامع پودمانی دانشگاه علمی کاربردی - 1003- برق الکترونیک و ابزار دقیق سوالات جامع پودمانی دانشگاه علمی کاربردی - 1004- برق قدرت - گرایش تولید سوالات جامع پودمانی دانشگاه علمی کاربردی - 1005- تعمیرات ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 01:56

سوالات کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی ترمی

سوالات کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی ترمی

سوالات کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی ترمی

سوالات کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی ترمی - ازمون ورودی دوره های ترمی ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 23 >>