X
تبلیغات
رایتل

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:28

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان

رشد و بالندگی نظام آموزشی،یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر محسوب می شود.زیرا از یک طرف تقاضا برای آموزش افزایش یافته و از طرف دیگر نیاز به تغییر در تصمیم گیری و بهبود کیفی و کمی و ایجاد فرصت های برابر و مساوی آموزش برای همگان نقش مدیریت کلاس را به وظیفه و مسئولیتی سنگین و دشوار تبدیل کرده است. مدیریت کلاس عبارت است از رهبری کردن امور کلاس از طریق تنظیم برنامه درسی، سازماندهی مراحل کار و منابع، سازماندهی محیط، بالا بردن کارایی، نظارت بر پیشرفت شاگردان و پیش بینی مسائل بالقوه است. بنابراین معلمان با شناخت و آگاهی از روش های گوناگون مدیریت کلاس درس می توانند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزانشان تاثیرگذار باشند. براین اساس و با عنایت به اهمیت موضوع مورد بحث تحقیقی تحت عنوان «تاثیر شیوه های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه» انجام گرفته است. فرضیات تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:

1.آیا مدیریت و اداره کلاس درس به شیوه آمرانه «سلطه جویانه» در میزان رضایت مندی و یادگیری دانش آموزان تاثیردارد؟

2. آیا مدیریت و اداره کلاس درس به شیوه مشارکتی (مشورتی) در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان تاثیری دارد؟

3. آیا مدیریت و اداره کلاس درس به شیوه تلفیقی (آمرانه-مشارکتی)در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد؟

روش پژوهش دراین بررسی،توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهربابل می باشد که تعداد کل آنها 8376 نفر می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش براساس داده های جدول کرجسی و مورگان 367 نفر می باشند که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته دارای 25 سوال بسته پاسخ بر مبنای مقیاس درجه بندی لیکرت با سطوح پاسخ (خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش های آمار توصیفی (رسم نمودارها،محاسبه درصدها،محاسبه میانگین) و آمار استنباطی (آزمون،کای اسکوئر(X2) Chi-squre برای پاسخ به سوالات ویژه پژوهش) استفاده شده است.

فهرست مطالب

چکیده......................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه......................................... 4

بیان مسئله.................................... 5

اهمیت و ضرورت مسأله........................... 6

اهداف تحقیق................................... 9

سوالات ویژه تحقیق.............................. 9

تعاریف متغیرهای تحقیق........................ 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه........................................ 14

بخش اول مروری بر ادبیات تحقیق................ 14

تاریخچه مختصر مدیریت کلاس..................... 14

نظریه ها وقوانین راجع به مدیریت کلاس وتدریس... 15

چهار قانون مدیریت کلاس درس.................... 17

موانع اداری اثر بخش کلاس...................... 19

ویژگی های دانش آموزان........................ 20

مولفه‌های کلاس درس............................. 21

1.ماهیت کلاس درس.............................. 21

2. معلمان در نقش مدیران کلاس درس............. 22

3. منابع اقتدار معلمان در کلاس درس............ 23

4. سبک‌های مدیریت کلاس درس..................... 26

سبک های یادگیری.............................. 31

تعریف سبک یادگیری............................ 31

سبکهای یادگیری شناختی........................ 31

سبکهای یادگیری عاطفی ....................... 31

سبکهای یادگیری فیزیولوژیکی................... 31

مدیریت یا انضباط کلاس درس..................... 32

چه چیز می تواند مدیریت دانش آموز محوری را پایه ریزی کند؟34

مطالبی درباره توانمندسازی مدیریت کلاس دانش آموز محور 35

توانمند سازی................................. 36

پویش یادگیری................................. 37

آموزش اثر بخش معلم از نظر «گوردون»........... 39

زمینه آموزش اثر بخش معلم..................... 39

الگوی آموزش اثر بخش ......................... 39

رهنمودهایی برای مدیریت اثر بخش .............. 41

مدرسه باید مکانی مناسب باشد.................. 44

مهارتهای مدیریت کلاس درس اثر بخش است.......... 45

تدریس و یادگیری ............................. 46

چگونه معلمان مجرب می توانند در برخورد با چالشهای جدی حس وظیفه اخلاقی را

در خود حفظ کنند.............................. 48

انگیزش دررفتار مدرسه......................... 49

چالش‌های انگیزش............................... 50

برانگیختن و رشد توانایی ها و استعدادهای بشری 51

الگوی انگیزه از پرترولالر..................... 52

راههای ایجاد انگیزش در افراد................ 53

تئوری انگیزش و تامین نیازها از ملک کللند.... 53

نیاز به قدرت ................................ 53

نیاز به وابستگی ............................. 54

نیاز به کسب موفقیت........................... 54

چگونه معلمان می‌توانند انتظارات خود را مشاهده کرده و ارزیابی کنند54

الگوی یادگیری همیاری......................... 55

روابط و مناسبات شخصی میان معلم و دانش‌آموز.... 56

رابطه خوب معلم با دانش‌آموزان................. 57

راهبردهای آموزشی برای افزایش زمان یادگیری تحصیلی... 59

انتقال خوشایند و جالب مطالب درس و علامت دادن.. 61

ایجاد شرایط خاص در کلاس درس................... 62

خوشبینی تحصیلی در مدرسه مثبت گرا............. 65

بخش دوم: پیشینه پژوهش ...................... 67

الف- پیشینه پژوهش در ایران .................. 67

ب- پیشینه پژوهش در سایر کشورها ............. 71

جمع‌بندی...................................... 74

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

مقدمه ....................................... 76

روش تحقیق................................... 76

جامعه آماری ................................. 76

حجم نمونه آماری و شیوه نمونه گیری............ 76

روش گردآوری داده‌ها .......................... 77

ابزار گردآوری اطلاعات......................... 77

روایی و پایایی ابزارهای تحقیق................ 78

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها.......... 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه........................................ 82

آمار توصیفی مربوط به مشخصات توصیفی پاسخ دهندگان82

آمار استنباطی................................ 85

آزمون کای اسکوئر............................. 85

آزمون دو جمله‌‌ای (بای نامیال)................. 86

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش .................................. 90

یافته‌های تحقیق............................... 90

بحث و تفسیر ................................. 91

نتیجه‌گیری ................................... 92

محدودیت‌های پژوهش ........................... 93

الف- تحت کنترل محقق ......................... 93

ب- خارج از کنترل محقق ....................... 93

پیشنهادات .................................. 94

الف- پیشنهادهای متنبی بر یافته های تحقیق..... 94

ب- پیشنهاد مبتنی بر تجارب محقق در ارتباط با سوالات ویژه تحقیق95

ضمائم........................................ 97

منابع و ماخذ ............................... 121

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (3-1) توصیف جامعه آماری پژوهش........... 76

جدول(3-2) تناظرسوالات ویژه تحقیق با سوالات پرسشنامه 79

جدول (4-1) توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب متغیر سن 82

جدول (4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب پایه تحصیلی 83

جدول (4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب رشته تحصیلی 84

جدول شماره (4- 4 ) نتایج آزمون کای اسکوئر مربوط به سئوالات ویژه تحقیق:.............. 85

جدول شماره (4- 5) نتایج آزمون آماری بای نامیال در ارتباط با سوال ویژه اول............ 87

جدول شماره (4-6) نتایج آزمون بای نامیال در ارتباط با سوال ویژه دوم............... 87

جدول شماره (4-7) نتایج آزمون بای نامیال در ارتباط با سوال ویژه سوم............... 88

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4-1) نمایش فراوانی نمونه‌آماری برحسب سن 83

نمودار (4-2) نمایش فراوانی نمونه‌آماری برحسب پایه تحصیلی ............ 84

نمودار (4-3) نمایش فراوانی نمونه‌آماری برحسب رشته تحصیلی ........85خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 13:22

پاور پوینت زبان کلاس نهم

به نام خدا

پاورپوینت زبان انگلیسی کلاس نهم که در دو بخش مجزا برای شما آماده شده است

و همچنین می توانید به عنوان تحقیق از آن استفاده نماییدخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: پاور، پوینت، زبان، کلاس، نهم
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:26

رابطه سبک های مدیریت کلاس با مهارت های فراشناختی دانش آموزان

رابطه سبک های مدیریت کلاس با مهارت های فراشناختی دانش آموزان

قسمتی از متن:

روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها :

درپژوهش حاضر روش گردآوری داده ها ازنوع میدانی وابزارمورد استفاده پرسشنامه می باشد همچنین برای جمع آوری داده هاازپرسشنامه های ذیل بهره خواهیم برد.

140

5.3 پرسشنامه مدیریت کلاس

جهت سنجش سبکهای مدیریت کلاس از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ این پرسشنامه به شیوه خود – گزارش دهی در بین معلمان اجرا میشود و بر اساس چارچوب نظری ولفگانگ (1966) و با الگو گیری از پرسشنامه باورهای معلمان درخصوص کنترل کلاس (ABCC) نانسی (2000) طراحی شده است . این پرسشنامه به سنجش باور های معلم در باره کنترل کلاس بر مینای سه رویکرد ( مداخله گرا ، تعاملی و غیر مداخله گرا ) می پردازد . پرسشنامه دارای 25 سئوال در سه مقیاس ( مدیریت رفتار ، افراد و آموزش ) است که ( مدیریت آموزش 13 پرسش ، مدیریت افراد 8 پرسش و مدیریت رفتار 4 سوال ) ومقیاس پاسخ ها چهار گزینه ای است ( همیشه ، معمولا ، تا اندازه ای و هرگز ) و روش پاسخ گویی به پرسشنامه به روش خود گزارش دهی است .

6.3 روایی و پایایی

برای تایید روایی محتوای پرسشنامه، پرسشنامه به همراه اهداف و فرضیات در اختیار استاد ارجمند راهنما و مشاور و تعدادی ازاساتید و متخصصان مربوطه قرار گرفت که درنتیجه تعدادی از سئوالات حذف و در بقیه سئوالات اصلاحاتی اعمال شد، سپس پرسشنامه در اختیار تعدادی از معلمان نمونه قرار گرفت تا در مورد وضوح یا مبهم بودن سئوالات پرسشنامه اظهار نظر نمایند. در نهایت بااعمال کلیه اصلاحات لازم پرسشنامه به تایید اساتید محترم رسید.

برای تعیین پایایی پرسشنامه، سئوالات در نمونه محدود 25 نفر معلم جامعه تحقیق توزیع گردید. سپس از فرمول ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده شد. در مورد آلفا مقدار82/0 حاصل شد که حاکی ازاعتباربالای پرسشنامه میباشد.

7.3 پرسشنامه فراشناخت

در این پژوهش پرسشنامه(jr.MAI) (نسخه Aاز اسپرلینگ و همکاران) مورداستفاده قرار گرفت که برای سنین 8 تا 11 سال طراحی شده است. این پرسشنامه خود – گزارش دهی با مقیاس لیکرت است و فراشناخت رابا توجه به سه عامل دانش فراشناختی و پنج مهارت تنظیم شناختی ارزیابی می‌کند.پرسشنامه 12 گویه دارد با سه گزینه برای پاسخ ( هرگز ، گاهی اوقات ، وهمیشه ) ونمره فراشناخت هر فرد در طیفی از 12 تا 36 قرار می گیرد .

اجرای تحلیل عاملی سوالات پرسشنامه جهت بررسی روایی سازه نشان می دهد که 6 سوال اول عوامل مرتبط با مهارتهای فراشناختی و شامل ارزیابی پنج مهارت می‌شود : مهارت برنامه ریزی، سازماندهی، و مدیریت اطلاعات، نظارت، ارزیابی، و مهارت اشکال زدایی، و 6 سوال دوم دانش فراشناختی را براساس عوامل مرتبط با دانش فراشناختی دانش اظهاری، فرایندی و وضعیتی. و بر اساس مهارتهارا اندازه گیری می کند .

150

8.3 روایی و اعتبار: طبق مطالعه‌ای که اسپرلینگ و همکاران (2001) انجام دادند؛ نتایج تحلیل عامل حاصل ازاجرای پرسشنامه درجامعه344 نفری دانش‌آموزان نشان داد که بین سئوالات آزمون همبستگی درونی وجود دارد. پرسشنامه می‌تواند هر دو عامل

( دانش و مهارت) را محاسبه کند و واریانس نمونه برای نسخه A 60% محاسبه گردید.

درمرحله دوم، روش روایی ملاکی (همبستگی با سایر مقیاسهای سنجش فراشناخت) به کار گرفته شده است؛ که یافته‌ها نشان می‌دهد، بین پرسشنامه jr.MAI نسخه A و پرسشنامه حل مساله فورانتا و دیگران (1991) همبستگی معنادار دیده شده (72/0=r) و بین نسخه A وشاخص استراتژیهای فرا درک مطلبی اسمیت (1990) همبستگی میانه‌ای دیده شده (30%=r) و همچنین با شاخص آگاهی خواندن جاکوبز و پاریس (1987) همبستگی میانه مشاهده شده (22%=r) بطور کلی شواهد، حمایت مناسبی از روایی پرسشنامه ایجاد می‌کنند (اسپرلینگ و همکاران، 2001). جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است. ضریب آلفا برای12 آیتم پرسشنامه در نمونه تحیق 78% می‌باشد که نشان دهنده اعتبار مناسب این پرسشنامه می‌باشد.

فهرست مطالب

فصل اول. د‌

1.1 مقدمه: 1

2.1 بیان مساله تحقیق: 2

3.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 3

4.1 اهداف تحقیق: 4

1.4.1 اهداف اصلی : 4

2.4.1 اهداف جزیی : 4

5.1 فرضیه های تحقیق: 5

6.1 تعاریف نظری: 5

5.6.1 مهارتهای فراشناختی.. 6

7.1 تعاریف عملیاتی.. 6

فصل دوم. 7

1.2 پیشینه نظری : 8

2.2 تعاریف فراشناخت.. 9

3.2 ابعاد فراشناخت.. 9

4.2 دانش فراشناختی.. 9

5.2 مهارتهای فراشناختی.. 11

6.2 پیشینه عملی : 11

1.6.2 تحقیقات انجام یافته در داخل کشور : 11

2.6.2 تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور : 12

فصل سوم. 15

1.3 روش تحقیق : 16

2.3 متغیرهای مورد بررسی: 16

3.3 شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها : 16

4.3 روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها : 16

5.3 پرسشنامه مدیریت کلاس.. 17

6.3 روایی و پایایی.. 17

7.3 پرسشنامه فراشناخت.. 17

9.3 جامعه آماری ، روش نمونه گیری وحجم نمونه تحقیق : 18

2.9.3 بر آورد حجم نمونه : 19

10.3 روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها : 19

فصل چهارم. 20

یافته های جمعیت شناختی دانش آموزن. 21

یافته های جمعیت شناختی معلمان. 25

بخش دوم یافته های استنباطی.. 28

فصل پنجم. 31

1.5 جمع‌بندی.. 32

2.5 بحث و تفسیر. 32

3.5 محدودیت‌های تحقیق. 34

1.4.5 پیشنهاد به سیاستگذاران و مسئولین. 34

3.4.5 پیشنهاد به پژوهشگران بعدی.. 35

بخش منابع. 36

منابع داخلی : 37

منابع خارجی : 38

پیوست ها: 40خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 01:40

انگیزش در کلاس درس

انگیزش در کلاس درسبالا بردن انگیزش تحصیلی:

شیوه معمول معلمان در این مورد عبارت از توجه داشتن به انگیزش بیرونی است. در این جا چند نمونه از آن را برمی شماریم: دانش آموزان در انجام یکی از فعالیتهای خود به طور موفق عمل کرده است. معلم با تبسم کردن به او می‌فهماند، و یا به او جایزه می‌دهد، و یا به او اجازه می‌دهد در رشته ورزشی مورد علاقه خود امکاناتی را به دست آورد. همه اینها موجب افزایش انگیزش بیرونی است. هنگامی هم که معلمی تازه کار به محیط آموزشی وارد می‌شود، همه معلمان استفاده از چنین روشهایی را به او گوشتزد می‌کنند. البته خود این معلمان تازه‌کار نیز در دروان تحصیل خود از جانب معلمان خویش چنین برخوردهایی را همواره تجره کرده است. و برای همین است، که توجه به این روشها همچنان پای‌برجا می‌مانند و گویی اموری بدیهی هستند. اما در مورد عنایت به انگیزش درونی با نمونه‌های اندکی مواجه هستیم. مدیران و معلمان به طور معمول قادر نیستند معلمان تازه‌کار را در این راستا هدایت کنند. پیش از این برای مدتی قلیل از جانب مسؤلان آموزشی تلاش شدن، تا با اتخاذ برخی روشها بتوان انگیزش درونی را نزد دانش آموزان پرورش داد. در این مورد تصمیم گرفته شد، که اداره کلاس بر عهده دانش آموز باشد و هیچ نظارت از پیش تعیین شده‌ای اعمال نگردد. و یا این که دانش‌آموز در پایان سال تحصیلی هرگز با شکست تحصیلی مواجه نشود و به هرصورتی که به فعالیتهای آموزشی خود پرداخت، این امر موجب شکست وی نباشد. اما در عمل این طرحها با موفقیت همراه نبوده است و پس از ناکامی در این امر حتی از قبل نیز پاداش و تنبیه‌های بیشتری مورد استفاده قرار گرفت. عدم موفقیت چنین طرحهایی برای این است، که اصولا انگیزش درونی آن گونه که لازم است، مورد ادراک قرار نگرفته است. مطلب بسیار ظریفتر از آن است، که در بدو امر به نظر روانشناختی متغیر است و هیچ‌دانش‌آموزی همواره نسبت به فعالیتی خاص از انگیزش درونی ثابت برخوردار نیست. با تغییر شرایط، ادراک کفایت و خودمختاری دانش آموز نیز نسبت به خود تغییر می‌ کند. البته همه دانش‌آموزان همواره نسبت به فعالیتی خاص از انگیزش درونی ثابت برخوردار نیست. با تغییر شرایط، ادراک کفایت و خودمختاری دانش‌آموزان نیز نسبت به خود تغییر می‌کند. البته همه دانش‌آموزان دردوران تحصیل خویش انگیزش درونی را تجربه می‌‌کنند اما معلمان بایستی به دانش آموزان بفهمانند، که چگونه خود را با تغییر شرایط جدید سازگار کنند. البته معلمان نیز باید درنظر داشته باشند که اغلب اوقات شکل‌گیری شرایط جدید درونی در دانش ‌آموزان بسیار به کندی صورت می گیرد. چنین دانش اموزانی پس از سالها شکست در امر آموزش خود به این باور می رسند که اصولا قادر به غلبه برمشکلات نیستند

بدیهی است که تجدید نظر در این گونه‌ باورها به سرعت انجام نمی‌پذیرند. اما هرچند به کندری، لیکن باصبر و استقامت می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. هدف ما در این کتاب آن است، که هم معلمان تازه‌کار و هم معلمان آزموده به انگیزش درونی دانش‌آموزان بیاندیشند و تلاش کرده‌ایم در این راه یاور ایشان باشیم.


روابط معلم و دانش‌آموز:

آموزش، بدون ایجاد رابطه معنایی نخواهد داشت. معلمان درهمان آغاز کار خود پی‌می‌برند که نحوه برقراری ارتباط با دانش‌آموزان بسیار اهمیت دارد. آنان از خود می‌پرسند، آیا باید به پرورش دانش‌آموزان پرداخت و به آنها عشق ورزید و یا باید سخنگو بود و انتظارات زیادی از آنها داشت؟ ایا باید به دانش‌آموزان نزدیک شد یا از آنها فاصله گرفت؟ اینها پرسشهایی است که اغلب معلمان تازه‌کار در اندیشه آن هستند. معلمان با تجربه که شیوه خاصی را پس از طی سالها برگزیده‌اند، کمتر در این موارد می‌اندیشند. به هر حال توصیه می‌شود تا معلمان به تاثیر نوع ارتباط خود برشکل‌گیری گرایش‌های انگیزش دانش‌آموزان توجه کنند. در این فصل و چند فصل دیگر چندین روش برقراری ارتباط را مورد بحث قرار می‌دهیم، که موجب بهبود انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان می گردد. در آغاز می‌توان گفت که رابطه مبتنی بر محبت، احترام و اعتماد متقابل میان معلم و دانش‌آموز هم موجب می‌شود تا دانش‌آموز به معلم وابسته نشود وهم انگیزه تحصیلی وی را افزایش می‌بخشد.
خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: انگیزش، کلاس، درس
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 09:46

اکسل نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی

اکسل نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی

در این پروژه جامعه نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب یک پروژه اکسل آماده گردیده است.

فراوانی,فراوانی تجمعی,فراوانی نسبی,میانه,چارک ها,میانگین,واریانس و......... و همچنین نمودار های میله ای,مستطیلی,چندبر فراوانی و ....... نیز برای این پروژه حل و کشیده شده است.


داده ها به شرح زیر هستند:

داده ها: 14 – 20 – 20 - 20 – 17 – 20 – 16 – 20 – 7 = نمرات ریاضی کلاس 201 و202


تعداد داده ها=36


12 – 17 – 18 – 15 – 14 – 7 – 17 - 17 – 10

13 – 10 – 10 – 9 – 10 - 13 – 20 – 6 – 8

20- 18 – 14 - 7 – 6 – 20 – 7 – 13 - 10

12 – 20 – 20 -17 -14 -17 -17 - 20 - 8 =نمرات فیزیک

کلاس 201و202

تعداد داده ها=36

10 – 19 – 15 – 12 – 13 – 10 – 18 – 15 -7

9 – 10 -13 – 12 – 10 – 10 – 12 – 8 – 9

15 – 16 – 9 – 8 – 7 – 14 – 6 -11 - 11
خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 04:16

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاس ۴۵ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاس ۴۵ ص

چکیده تحقیق بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد. بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمانهایی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت می کنند ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 23:16

جزوه دستنویس مدیریت تطبیقی طبق کلاس های خانم دکتر آقابابایی (نوشته فرل هدی)

جزوه دستنویس مدیریت تطبیقی طبق کلاس های خانم دکتر آقابابایی (نوشته فرل هدی)

جزوه دستنویس مدیریت تطبیقی طبق کلاس های خانم دکتر آقابابایی (نوشته فرل هدی) 21 صفحه pdf دست نویس دانشجو از جلسات کلاس ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 21:42

بررسی شایستگی و مهارت های معلم کلاس های چند پایه و نقش آنان در تربیت اجتماعی دانش آموزان

بررسی شایستگی و مهارت های معلم کلاس های چند پایه و نقش آنان در تربیت اجتماعی دانش آموزان

بررسی شایستگی و مهارت های معلم کلاس های چند پایه و نقش آنان در تربیت اجتماعی دانش آموزان

در مقاله ی پیش رو سعی برآن شده که مهارت و شایستگی های لازم معلم به ویژهمعلم کلاس های چندپایه و نقش او در تربیت اجتماعی دانش آموزان مورد بررسی قرارگیرد . روش پژوهش ، روش توصیفی (کتابخانه ای )و مراجعه به کتاب ها، نشریات ومنابع اینترنتی بوده است . ملاک های مختلفی برای بررسی شایستگی ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 12:37

مهارت‎های ارتباطی مورد نیاز معلمان در عصر دانایی و دانش شیوه‎های مدیریت کلاس (فرمت ورد word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات32

مهارت‎های ارتباطی مورد نیاز معلمان در عصر دانایی و دانش  شیوه‎های مدیریت کلاس (فرمت ورد word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات32

مهارت‎های ارتباطی مورد نیاز معلمان در عصر دانایی و دانش شیوه‎های مدیریت کلاس (فرمت ورد word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات32

شیوه lrm;ی برقراری ارتباط مؤثر و مفید و انتخاب سبک مناسب رهبری و مدیریت، همواره یکی از عوامل مؤثر در موفقیت مدیران، تصمیم گیرندگان، مسؤولین و رهبران سیاسی و اجتماعی بوده است. به عقیده lrm;ی دیل کارنگی تنها 15درصد موفقیت یک مدیر به توانایی علمی او وابسته است و 85 درصد آن به قدرت نفوذ ...ادامه مطلب
شنبه 10 مهر 1395 ساعت 04:12

بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر رفتار در کلاس دانشجویان مددکاری

بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر رفتار در کلاس دانشجویان مددکاری

بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر رفتار در کلاس دانشجویان مددکاری

عنوان تحقیق: بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر رفتار در کلاس دانشجویان مددکاری فرمت فایل: word تعداد صفحات: 37 شرح مختصر: سازگاری در فرهنگ روان zwnj;شناسی، عبارت است از رابطه zwnj;ای که هر ارگانسیم با محیط خود برقرار می zwnj;کند. این اصطلاح معمولاً به سازگاری روان zwnj;شناختی یا اجتماعی با ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>