X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:38

الگوریتم عیب یابی گیربکس های اتوماتیک

شرح مختصر: با پیچیده تر شدن سیستم های اتومبیل نیاز به یکپارچه سازی تحقیقات علمی و نرم افزارهای مهندسی رو به افزایش است. به عنوان ابزار شبیه سازی می توان از نرم افزارهای مختلف برای مدل سازی فرایند سیستم های مختلف خودرو نظیر سیستم گیربکس اتوماتیک استفاده نمود. برای عیب یابی سیستم گیربکس اتوماتیک نیز یک سری الگوریتم تعریف شده است. در این مقاله در فصل 1 مطالب مقدماتی در زمینه گیربکسهای اتوماتیک ارائه می شود. سپس در فصل 2 به بررسی عیوب گیربکس های اتوماتیک و کدهای عیوب آن می پردازیم. در پایان نیز الگوریتم و پروسه عیب یابی گیربکس اتوماتیک و متعلقات آن را مورد بررسی و پژوهش قرار می دهیم.

فهرست مطالب

1- مقدمه:4

1-1- گیربکس اتوماتیک.... 4

1-2- مزایای سیستم.. 6

1-3- اجزاء و قطعات سیستم گیربکس اتوماتیک هوشمند. 7

2- عیوب گیربکسهای اتوماتیک.... 8

2-1- کدهای مربوط به عیوب مختلف گیربکس.... 8

3- الگوریتم عیب یابی گیربکس اتوماتیک ZF 4HP20.. 11

3-1- پروسه عیب یابی.. 11

3-1-1- بررسی های اولیه. 12

3-1-2- عیب یابی سریع.. 13

3-1-3- نشتی روغن گیربکس اتوماتیک.... 14

3-2- تجهیزات عیب یابی گیربکس اتوماتیک.... 16

3-3- الگوریتم های عیب یابی.. 19

3-3-1- لیست عیوب احتمالی گیربکس اتوماتیک.... 19

3-3-2- سیگنال سرعت موتور20

3-3-3- سرعت ورودی گیربکس اتوماتیک.... 21

3-3-4- سرعت خروجی گیربکس اتوماتیک.... 22

3-3-5- سوئیچ چند کاره22

نتیجه گیری:23

مراجع 24خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 13:47

نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان

نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان


چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی شهرستان اردبیل که در سال تحصیلی 92-93مشغول به تحصیل هستند. نمونه آماری تحقیق به روش تصادفی ساده استفاده شده است . نمونه پژوهش تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدارس دولتی و 30 نفر از دانش آموزان مدارس غیر دولتی بودند.روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد.ابزارگرد آوری اطلاعات مقیاس از خود بیگانگی ، پرسشنامه شیو ه های فرزندپروری و دیاناباوم ریند، پرسشنامه هویت یابی می باشد .نتایج نشان داد سبک فرزند پروری در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی از نظر یکی از متغییر ها تفاوت معناداری وجود دارد. شیوه فرزند پروری سهل گیرانه در دانش آموزان مدارس دولتی و سهل گیرانه در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی بیشتر است. از خود بیگانگی در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی از نظر یکی از متغییر ها تفاوت معناداری وجود دارد مقیاس های هنجاری و ناتوانی و انزوا در دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و غیر انتفاعی متفاوت است و متغیر هنجاری در دانش آموزان مدارس عادی و ناتوانی و انزوا در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی بالاتر است. خرده مقیاس های آشفته،زود شکل گرفته ،پیشرفته در دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و غیر انتفاعی متفاوت است و متغیر آشفته و زود شکل گرفته و تعویق افتاده در دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی و متغیر هویت پیشرفته در دانش آموزان مدارس عادی بالا گزارش شده است . بین هویت به تعویق افتاده در دانش آموزان مدارس عادی و غیر انتفاعی تفاوتی مشاهده نشده است.

فهرست مطالب

چکیده. د‌

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان مسئله. 1

اهمیت وضرورت پژوهش.... 6

اهداف پژوهش.... 6

فرضیه ها: 7

فرضیه اصلی: 7

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 8

تعریف مفهومی و عملیاتی فرزند پروری.. 8

ادبیات و پیشه پژوهش.... 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه. 12

فرزند پروری.. 12

تاریخچه شیوه های فرزند پروری.. 15

نظریه های شیوه های فرزندپروری.. 16

نظریه اریکسون. 16

نظریه آدلر. 18

ابعاد شیوه های فرزندپروری.. 19

بعد گرم بودن والدین.. 19

بعد کنترل. 20

جنبه های منفی والدین.. 20

پیامدهای شیوه های فرزندپروری.. 22

شیوه های فرزند پروری.. 25

روش فرزند پروری استبدادی.. 25

روش فرزند پروری مقتدرانه (دموکرتیک) 26

روش فرزند پروری سهل گیر. 28

روش فرزندپروری بی اعتنا یابی مسئولیت... 29

از خود بیگانگی.. 30

تاریخچه از خود بیگانگی.. 30

تعریف جامع از خود بیگانگی.. 32

قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی.. 34

اشکال پنج گانه سمین از خود بیگانگی عبارتند از. 37

هویت... 41

نظریه های هویت... 42

نظریه اریکسون. 42

نظریه مارسیا 44

دیدگاه کگان. 47

نظریه برزونسکی.. 48

پیشینه پژوهش.... 51

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

روش پژوهش.... 56

جامعه آماری.. 56

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 56

روش جمع آوری داده ها 58

ابزارگرد آوری اطلاعات... 58

روش تجزیه و تحلیل داده ها 60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

الف-ویژگی های جمعیت شناختی.. 62

ب- یافته های توصیفی.. 65

ج- یافته های استنباطی.. 66

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 73

محدودیت های پژوهش.... 77

پیشنهادات پژوهشی.. 77خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 23:13

استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها

استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها(1-1) مقدمه

طراحی کنترل کننده های مقاوم، یکی از اساسی ترین مسائل در طراحی سیستم های کنترل است. یکی از علایق طراحان سیستم های کنترل این است که کنترل کننده به نوعی طراحی شود که دارای حداقل حساسیت یا به عبارت دیگر بیشترین مقاومت در برابر اختلالات وارده بر سیستم باشد. در این راستا یکی از روش ها استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری، به منظور دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها است. آنگاه این پارامترها به روش های متنوعی به گونه ای محاسبه و جایگزین می شوند که مقاومت مورد انتظار البته با حفظ پایداری سیستم میسر گردد.

در این راستا تلاش های زیادی توسط دانشمندان و مهندسان کنترل انجام شده است، که از آن جمله می توان به افرادی مانند، ماین و مردوخ[1] در سال1970، ماکی و وندویچ[2] در سال1974، بارنت[3] در سال1975، گورشیانکار و رامر[4] در سال1976، مونرو[5] در سال
1976، ونهام[6] در سال1979، فلام[7] در سال1980، وارگا[8] 1981، فاهمی و اوریلی در[9] سال1982، کاوتسکی و نیکلوس[10] در1983،1984 و آمین و الابدال [11]در سال1988، کرباسی و بل[12] در1993 اشاره کرد.

در این فصل دو الگوریتم برای محاسبه پاسخ مقاوم در مسأله کنترل کننده های پس خورد حالت خطی چند متغیره ارائه می دهیم در همه حالات ماتریس پس خورد با تخصیص بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه مورد نیاز به گونه ای محاسبه می گردد که ماتریس بردارهای ویژه نامنفرد، خوش وضع باشند در این روش طیف مقادیر ویژه به گونه ای تخصیص داده می شود که اولاً سیستم کنترل پذیر باشد ثانیاً حساسیت این مقادیر که متناظر حساسیت کنترل کننده است، حداقل باشد. لذا در بخش بعدی مسأله تخصیص مقادیر ویژه به صورت مفصل تعریف می شود. این فصل دارای دو بخش است که در بخش اول یعنی بخش (2-1) مسأله تخصیص مقادیر ویژه مقاوم برای سیستم های حلقه بسته مطرح می شود در طی فصل با تعریف مقاومت بهینه و بیان معیارهای مقاومت آمادگی لازم را برای ورود به بحث بخش بعدی یعنی بخش (3-1) را مهیا می کند.

در بخش (3-1) کنترل کننده های مقاوم با استفاده از دو الگوریتم پیشنهادی در تخصیص مقاوم مقادیر ویژه طراحی می گردند که در یکی از الگوریتم ها یعنی الگوریتم دوم لازم است که یک مسأله کمترین مربعات خطی حل شود که در این راستا الگوریتم ژنتیک، GA ، یکی از ابزارهای کمک کننده است. و در نهایت با بیان دو مثال کاربردهای این بخش را نمایش می دهیم.(2-1) تخصیص مقادیر ویژه مقاوم[13]:

(1-2-1) مسأله پس خورد حالت مقاوم:

سیستم چند متغیر خطی ناوردای زمانی زیر را در نظر بگیرید.

(1)


به طوری کهu,x بردارهایm,n بعدی هستند و B,A به ترتیب ماتریس های حقیقیهستند بدون کاستن از کلیت مسأله فرض کنید ماتریسB یک ماتریس رتبه کامل باشد. رفتار سیستم (1) با استفاده از مقادیر ویژه سیستمA مدیریت می گردد. اما قاعدتاً هدف آن است که این مقادیر ویژه به گونه ای تخصیص داده شوند که سیستم پایدار باشد در این راستا از یک کنترل کننده مانندk به گونه ای استفاده می‌کنند که،

(2)

u=Kx

به ماتریسk ماتریس پس خورد حالت یا ماتریس بهره گویند حال با ترکیب روابط (1) و (2) داریم.

(3)


به ماتریسA+BK ماتریس حلقه بسته سیستم (1)و(2) گویند. لذا مسأله تخصیص مقادیر ویژه پس خورد حالت را به صورت زیر بیان می کنیم.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 13:16

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

مقدمه:

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانون جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم: بنابراین با طریح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم: جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه یست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدبده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط درجوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تا مینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی نتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .

نوع فایل: word

سایز:5.50 KB

تعداد صفحه:3خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 07:35

بررسی رویکردهای هزینه یابی

بررسی رویکردهای هزینه یابی

مقدمه

قیمت تمام شده یکی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مؤلفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر آن است. برای اینکه بتواند از قیمت تمام شده در رویکردها و تکنیکهای مختلف مدیریت استفاده نمود، لازم است ابتدا قیمت تمام شده را به شکل صحیح و مناسب محاسبه نمود. محاسبه قیمت تمام شده مستلزم تخصیص هزینه های انجام شده به انواع محصولات تولیدی شرکت است که به این فرآیند اصطلاحاً هزینه هابی گفته می شود. در این بخش ابتدا رویکردهای مختلف برای هزینه یابی ( محاسبه قیمت تمام شده) مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار می گیرند. و در ادامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مبانی آن تشریح می گردد.

اشکال جدیدی از اطلاعات بهای تمام شده تحت عنوان هزینه یابی برای تحقق اهداف مدیریت هزینه بکار برده می شوند که شناخت روشها و رویکردهای هزینه یابی در محاسبه، درک و تحلیل بهای تمام شده ضروری و سودمند است.

انواع رویکردهای هزینه یابی

1- هزینه یابی چرخه عمر

بهای تمام شده و هزینه های یک محصول را از ابتدای تولد تا مرگ آن ( در چرخه عمر محصول) با استفاده از مراحل عمر یک محصول به عنوان هدف بهای تمام شده، تجمیع و تجزیه و تحلیل می نماید.

2- هزینه یابی زنجیره ارزش

در این رویکرد، اطلاعات بهای تمام شده مربوط به مرزهای سنتی سازمانی گسرترش یافته و عرضه کنندگان معامله گران و مشتریان را نیز در بر می‌گیرد. در این رویکرد برای محاسبه بهای تمام شده هدف و دستیابی به اهداف استراتژیک، بهای تمام شده و سهم هر یک از اعضای زنجیره ارزش مورد توجه و تأکید قرار می گیرد.

3- هزینه یابی ویژگی/کارکرد

در این رویکرد، اهداف کاهش بهای تمام شده بر منبای ارتباط با نیازهای مشتری و اهمیت نسبی این نیازها، به اجزای محصول تجزیه و تخصیص می یابد. به عنوان مثال اگر کاهش 20% بهای تمام شده در سال اول مد نظر باشد به تفکیک اجزای محصول ممکن است کاهش 10% مواد اولیه مصرفی و 10% در سایر هزینه ها به عنوان اهداف کمی معنی شوند.

4- هزینه یابی محرک طراحی

این رویکرد تأثیر طراحی روی بهای تمام شده زنجیره ارزش و چرخه عمر و همچنین اثقر تغییر ویژگیهای محصول روی بهای تمام شده نهایی، را مورد توجه قرار می دهند.

5- هزینه یابی عملیات

اطلاعات بهای تمام شده را در ارتباط با عملیات تولید و ساخت خاص مورد بررس قرار می دهد که مستقیماً در فرآیند عملیاتی دخالت دارند.

6- هزینه یابی استاندارد

یک سیستم حسابداری مدیریتی است که براساس ساعاتی که ماشین آلات و نیروی کار در یک دوره زمانی معین در اختیار بخش تولید بوده است، هزینه ها را به محصولات اختصال می دهد. سیستم هزینه استاندارد مدیران را به ساختن محصولات غیر ضروری یا ترکیب اشتباه محصولات ترغیب می کند چرا که در این صورت مدیران می‌توانند با بهره برداری کامل از ماشین ها و نیروی کار خود، هزینه تمام شده محصول را به حداقل برسانند.

7- هزینه یابی کیفیت

هزینه های صرف شده برای جلوگیری از شکست ها و فعالیتهای ارزیابی به علاوه زیان های ناشی از شکست درونی و برونی، این روش کمک می کند که از هزینه های حصول اطمینان و تضمین کیفیت یا هزینه هایی که در زمان فقدان کیفیت ایجاد می گردد و بر بهای تمام شده مؤثر است، آگاهی یافت. در نمودار زیر مدل اقتصادی هزینه های کیفیت اراه می شود( جواهر دشتی ، 1381)

هزینه یابی کیفیت مزایا و کاربردهای زیر را دارا می باشد:

-شناسایی مراکز هزنیه که موجب کاهش کیفیت هستند.

- کمک به کاهش بهای تمام شده محصول.

- ایجاد توازن رقابتی بیشتر در مقابل رقبا.

- سرمایه گذاری و انجام اقدامات اصلاحی برای رسیدن به شرایط استاندارد ( شرایط هدف).

- امکان بهبود تولید محصول.

- تسهیل سنجش اقامات اجرایی و پارامترکاری.

- مقاصد انگزیشی، طرح ریزی و کنترل هزینه های آتی.

8- هزینه های سفارش کار

در این روش اطلاعات عناصر بهای تمام شده یعنی مواد، دستمزد و سربار مرتبط با هر سفارش کار و تولید محصول خاص جمع آوری و قیمت تمام شده هر سفارش از طریق تقسیم جمع بهای تمام شده بر تعداد واحدهای تولید شده در آن سفارش به دست میآید هدف از اجرای این سیستم، محاسبه سود سفارش است. لازم به ذکر است هزینه سربار در این روش شامل سربار تولیدی و غیر تولیدی است.

9- هزینه یابی مرحله ای

این سیستم نشان می دهد که بهای تمام شده تولید مربوط به یک دوره مالی چگونه بین مراحل مختلف تولید تقسیم شده است.

10- هزینه یابی کایزن

این سیستم، بهای تمام شده محصول را در فرآیند بهبود مستمر محاسبه می نماید. کایزن یعنی بهبود مستمر که نوعی استراتژی رقابتی است و مستلزم صرف هزینه ( مصرف منابع) می‌باشد. بنابراین ارزیابی اقتصادی کایزن، مستلزم محاسبه هزینه های اجرای آن است. نمودگرهای زیر ارتباط هزینه یابی کایزن با هزینه یابی استاندارد را نشان می دهد.

حسابداری مدیریت و اهداف آن

یکی از پیامدهای تکامل حسابداری، توسعه وظایف و نقش حسابداری در اداره امور واحدهای اقتصادی است به نحوی که حسابداری را از نقش سنتی خود که ثبت و گزارش رویدادها و فعالیت های مالی بوده به مبنای اساسی در تصمیم گیری ارتقاء داده است.

حسابداری مدیریت به این جنبه از حسابداری می پردازد. یعنی اطلاعاتی را که توش حسابدرای مالی و حسابداری بهای تمام شده تهیه می شود با کاربرد روش ها و تکنیک های ویژه برای تصمیم گیری های مدیریت آماده و در عین حال با ارائه و توضیح مدل های مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست را بر اساس اطلاعات داده شده معرفی و تشریح می‌کند. در حسابداری مدیریت برحسب نیاز از مدل های اقتصاد خرد، پژوهش عملیات،‌ آمار و ریاضیات استفاده می شود.

مطابق بیانیه انجمن ملی حسابداران آمریکا، حسابداری مدیریت اینگونه تعریف شده است:

«حسابداری مدیریت عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تدارک، مشارکت و ارتباط با اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت در برنامه ریزی،‌ ارزیابی و کنترل عملیات داخل سازمن»

کارکردهای ABC

به طور کلی کارکردهای ABC عبارتند از :

1- فراهم نمودن اطلاعات لازم جهت اتخاذ تصمیات « ایجاد ارزش» برای مدیران.

2- فراهم نمودن اطلاعات لازم برای هزینه یابی و قیمت گذاری.

3- هزینه یابی بر مبنای فعالیت به بیان ناکارآمدیهای سیستم های حسابداری هزینه سنتی می‌پردازد. این سیستم های موروثی بر مبنای تعدادی عوامل هزینه زا از جمله نیروی کار مستقیم با ساعات کار ماشین آلات قرار دارند و تغیرات اخیر در محیط تجارت را لحاظ نمی‌کنند علی الخصوص در مواردی که هر چه آمیخته محصولی و مشتری یک سازمان متنوع تر باشد، تعیین هزینه های سربار گمراه کننده شده و هزینه های محصولات یا خدمات را نمنحرف می کند.

4- تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌کند.

5- ABC هزینه ( یا قیمت تمام شده) یک محصول( یا خدمت یامشتری) را از طریق تحلیل هر فعالیتی که جهت تولید آن نیاز است، فراهم می کند.

6- اعمال مدیریت هزنیه مبتنی بر اطلاعات مربوط، دقیق و قابل اعتماد رافراهم می نماید.

7- ABC جهت تمامی فعالیتها( مستقیم یا غیر مستقیم) و تخصیص دقیق تر هزینه های مرتبط با آن فعالیتها به کار برده می‌شود. ( در هر نوع سازمانی کاربرد دارد

تحقیقات متعددی، کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را تأیید نمودند از جمله:

در آمریکا پژوهشی که در مورد کاربرد سیستم ABC صورت گرفت نشان داد که 26 درصد شرکتهای مورد مطالعه از سیستم مذکور استفاده می کنند. که در حدود 25 درصد آنها سیستم ABC را جایگزین سیستم حسابداری موجود خود کرده و 75 درصد این سیستم را همراه با سیستم فعلی حسابداری صنعتی به کار گرفته اند. در انگلستان نیز تحقیق مشابهی انجام شده و مشخص گردید که در شرکت های انگلیسی استفاده از سیستم ABC در حدود 32 درصد بوده است. در میان شرکتهای کانادایی هم، 14 درصد شرکتهای مورد مطالعه در یک پژوهش، سیستم ABC را کاملاً جانشین سیستم سنتی و 76 درصد باقیمانده از ABC به عنوان مکمل سیستم سنتی استفاده کرده و 10 درصد دیگر فقط از سیستم هزینه یابی سنتی استفاده نموده اند سیستم ABC علاوه بر استفاده در شرکتهای تولیدی در شرکت های خدماتی نیز مورد استفاده وسیع قرار گرفته است که پاره ای از این کاربردها به شرح زیر است:

1- کاربرد در واحدهای صنعتی

ارنست اندیانگ اقدام به استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای شرکتهای بزرگ در صنعت الکترونیک ، تولیدکنندگان نوشابه و عرضه کنندگان وسایل ساختمان کرده است. نتیجه این اقدامات نشان داد که تنها راه موفقیت شرکتها برای کاهش هزینه ها این بود که از سیستم ABC استفاده کنند و منابع مصرفی مربوط به فعالیتهای گوناگون خود را با توجه به علل به وجود آمدن آنها کنترل نمایند تا از صرفه جویی های قابل توجهی برخوردار شوند. علاوه بر این، فعالیتها جنبه اصلی توانایی شرکتها برای ریدن به اهداف ایده آلشان بودند و این موضوع اهمیت داشت که شرکتها با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت هزینه ها و با تأکید بر فعالیتها ، موقعیت فعلی خود را طوری ارتقاء بخشند که در صحنه رقابت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. یک شرکت لوله سازی با درآمد سالانه 100 میلیون دلار، دارای هزینه های سربار بالایی بود (تقریباً 60 درصد بهای کالای فروخته شده ) شرکت مذکور طی چند سال عملیات مبلغ هنگفتی سرمایه خود را از دست داد و لذا تصمیم گرفت بازنگری سیستم حسابداری صنعتی و پیاده کردن سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت بود. نتیجه این مطالعه نشان داد که این سیستم، رقابت خارجی شرکت را اصلاح کرد و شرکت توانست با کاهش محصولات بعضی از خطوط تولید و تغییرات در پیچیدگی های محصولات در نهایت سودآوری خود را بهبود بخشد. مثال دیگر مربوط میشود به یک شرکت سازنده موتورهای ماشین، که تحت فشار بود تا محصولات راکیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید نماید. سیستم حسابداری صنعتی آنها بهای تمام شده محصولات را براساس مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار کارخانه محاسبه می کرد و هزینه های سربار فقط براساس دستمزد به محصولات تسهیم می شد که به مرور این شرکت دچار مشکلات متعددی شد و مجبور شد که سیستم حسابداری سنتی را به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تغییر دهد. در این مورد مراحل اجرایی سیستم انجام و مشکلات عمده شرکت رفع شد. بنا به اظهارات مدیر این شرکت مزایای زیر ناشی از بکارگیری سیستم جدید می باشد:

الف – از نحوه عملکرد شرکت شناخت بهتری حاصل شد.

ب – از هزینه های واقعی شرکت اطلاعات بیشتری کسب شد.

ج – از موقعیتهای موجود جهت کاهش هزینه ها شناخت بیشتری به دست آمد.

شرکت کامپوزیت موتور که وسایل الکترونیکی پیچیده ای را تولید می کند، نیاز زیادی به اطلاعات لاز جهت کنترل عملیات خرید داشت. این شرکت از طریق پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و همکاری حسابداران مدیریت خود توانست به اهداف عملیاتی خویش دست یابد.

نمونه دیگر شرکت سوپر باکری که انواع و اقسام نان و پیراشکی و کیک را تولید می کرد، که برای بهبود گزارشگری عملیاتی و هزینه یابی شرکت از سیستم ABC استفاده نمود. شرکت اورجینال برد فورد سوپ ورکز که از نظر حجم عملیاتی مالی شرکت متوسطی است و به تولید انواع صابون اشتغال دارد، با مشکل رشد فروش و کاهش سودآوری مواجه بود که با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت وضعیت مالی آن بهبود یافت و بار دیگر سریعاً سودآور شد. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای دارای فناوری بالا و پیچیده هم به طور موفقیت آمیزی به کار گرفته شده است. همچنین، سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای متعددی ایجاد شده است که به آسان سازی و تحویل سفارشات در سیستم ABC کمک شایان توجهی می کند.

2- کاربرد در واحدهای مخابراتی

مؤسسه حسابرسی لیندسی و شرکاء به لحاظ مشکلات مالی، سیستم حسابداری شرکت حمل و نقل ترسی ترانسپورت (از شرکتهای متوسط کامیون داری) را مورد بررسی قرار داد و با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تمرکز بر روی فعالیتهای شرکت، سیستم حسابداری اصلاح و مشکلات مالی آن را بر طرف نمود.خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 03:42

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان الگوریتم های مسیر یابی 140 ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان الگوریتم های مسیر یابی 140 ص

مقدمه الگوریتمهای مسیریابی در هریک از سه قرم گذشته فناوری خاصی رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سیستم های مکانیکی بزرگ به همراه انقلاب صنعتی بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بیستم زمان جمع آو ری ،پردازش ، و توزیع اطلاعات بودو در بین سایر پیشرفت ها ،شاهد نصب شبکه های ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 18:31

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )نوشته فرید باقری(PDF)

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )نوشته فرید باقری(PDF)

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )نوشته فرید باقری(PDF)

دانلود پکیج کامل کتاب های باستان شناسی شامل کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین,آیین و روشهای تدفین,نمادها و نشانه ها,رمزیاب و جوغن ها و ... کتاب چشم طلایی ( به ارزش 90 هزار تومان ) کتاب اسرار و علائم نشانه ها ( به ارزش 100 هزار تومان )کتاب نشانه های کهن (میراث ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 06:43

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در ۲۵ ص

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در ۲۵ ص

چکیده : زمینه و هدف : هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها ، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد . هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 06:24

آشنایی با اصول کار پمپ ها ؛ تعمیرات ؛ عیب یابی ؛ بهره برداری

آشنایی با اصول کار پمپ ها ؛ تعمیرات ؛ عیب یابی ؛ بهره برداری

آشنایی با اصول کار پمپ ها ؛ تعمیرات ؛ عیب یابی ؛ بهره برداری 250 صفحه pdf ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 04:28

دانلود شبیه سازی مقایسه کنترل برداری با جهت یابی شار فاصله هوایی و شار روتور

دانلود شبیه سازی مقایسه کنترل برداری با جهت یابی شار فاصله هوایی و شار روتور

دانلود شبیه سازی مقایسه کنترل برداری با جهت یابی شار فاصله هوایی و شار روتور

عنوان : شبیه سازی مقایسه کنترل برداری با جهت یابی شار فاصله هوایی و شار روتور فهرست : 1- مزایای ماشین القایی نسبت به موتور القایی DC 2- کنترل موتور القایی 3- کنترل اسکالر موتور القایی 4- کنترل برداری موتور القایی 5- جهت یابی شار 6- جهت یابی شار فاصله هوایی 7- جهت یابی شار ...ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 16 >>