دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:39

بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس

هدف از این مطالعه "بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس " می باشد.مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه‌ای حیاتی است که در عرصه‌ی تعلیم و تربیت جهان (خصوصاً دوره‌ی آموزش عمومی) از سال‌های دور مورد توجّه قرار گرفته است. چرا که طیّ این دوره‌ دانش‌آموزان در مرحله‌ی آغازین تجربه‌های اجتماعی توأم با رشد فردی قرار دارند.

این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است که در سال 1393 انجام گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه خودساخته (محقق ساخته) که دارای 15 سوال بود که به تایید استاد راهنما رسید ، استفاده شده است.

جامعه مورد نظر در این تحقیق کل والدین دانش اموزان می باشد. نمونه اماری در این تحقیق تعداد 100 نفر از والدین که نزد مشاور رفته و تعداد 100 نفر که به مشاوره نرفته اند.

روش پژوهش در این تحقیق پیمایش – توصیفی می باشد که داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحلیل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نگرش والدین به مشاوره با توجه به سن ، جمعیت خانواده و نوبت مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده:‌د

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه :2

1-2- بیان مسئله3

1-3- اهمیت وضرورت موضوع3

1-4- اهداف پژوهش4

1-4-1- هدف اصلی4

1-4-2- اهداف فرعی4

1-5- فرضیه های پژوهش5

1- 6- مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش5

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه8

2-2- تعاریف راهنمایی و مشاوره9

2-3- اهداف مشاوره و راهنمایی10

2-4- ضرورت فعالیتهای راهنمایی ومشاوره درمدارس:11

2-5- اهمیت مشاوره11

2-6- تاریخچه ی روانشناسی مشاوره14

2-7- تکنیک های مشاوره و مبانی فکری آن16

2-8-مکتب های مهم در روان شناسی مشاوره16

2-8-1- مکتب مشاوره مستقیم :16

2-8-2- مکتب مشاوره غیر مستقیم :17

2-8-3- مکتب مشاوره نیمه مستقیم :17

2-9- روشهای مورد استفاده در روان شناسی مشاوره:17

2-10- نقش مشاور در مدارس17

2-11- نقش مشاور در امور تحصیلی:18

2-12- فرایند مشاوره :19

2-13- فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی20

2-14- هدفهای مشاوره21

2-15- اهداف انی روان شناسی مشاوره21

2-16- اهداف غایی ونهایی روان شناسی مشاوره :23

2-17- خصوصیات مشاوران23

2-18- نقش مشاوردرمدارس:24

2-19- نقش مشاور درامور تحصیلی25

2-20- نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان26

2-21- ضرورت مشاوره و راهنمایی و وظایف مشاور و راهنما29

2-22- مشاوره چه وظایفی دارد ؟29

2-23- مشاور در رابطه مشاوره ای :29

2-24- عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران:33

2-25- نقش مشاور درامور تحصیلی34

2-25-1- ضرورت فعالیتهای راهنمایی ومشاوره درمدارس:35

2-25-2- خصوصیات مشاوران36

2-25-3- نقش مشاوردرمدارس:37

2-25-4- نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان38

2-26- نقش مشاوران در تامین بهداشت روانی دانش اموزان:42

2-27- نگرش والدین به مشاوره در آموزه های دینی43

2-28- و ظایف مشاوران43

2-29- اهمیت راهنمایی:45

2-30- اندازه گروه وطول جلسات مشاوره45

2-31- خصوصیات را هنما و مشاور از دیدگاه اسلام45

2-32- ضرورت فعالیت های راهنمایی ومشاوره درمدارس46

2-33- انواع گروهها48

2-33-1- گروههای راهنمایی48

2-33-2- گروه بزرگ راهنمایی:49

2-33-3- گروه کوچک راهنمایی:49

2-33-4- نشست های کلاسی:49

2-33-5- گروههای روابط انسانی :50

2-33-6- کلاسهای راهنمایی:50

2-33-7- گروههای مشاوره وروان درمانی51

2-33-8- گروههای همدرد(همشکل):51

2-33-9- گروههای مورد مدار:51

2-33-10- گروههای توانش بشری:51

2-33-11- گروههای مشاروره ای همگنان :52

2-33-12-گروههای مشاورت52

2-33-12-1- گروههای مشاورتی مورد-مدار52

2-33-12-2- گروههای اموزشی –تجربی52

2-34- تصویری از روابط انسانی53

2-34-1- روابط سالم وناسالم53

2-35- نیاز های بشری در رابطه با مشاوره گروهی55

2-36- نیاز های فیزیولوژیک:56

2-37- نیاز به امنیت :56

2-38- محبت وتعلق:57

2-39- عزت:58

2-40- تحقق خویشتن :58

2-41- مفهوم مشورت دراسلام59

2-42- دلایل بررسی مشاوره از دیدگاه اسلام :60

2-43- اهمیت مشاوره در احادیث:63

2-44- پیشینه تحقیق64

2-44-1- تحقیقات داخلی64

2-44-2- تحقیقات خارجی64

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- مقدمه67

3-2- جامعه آماری مورد بررسی67

3-3- نمونه شیوه نمونه گیری67

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات68

3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش68

3-5-1- روایی69

3-6- پایایی69

3-6-1- پایایی پژوهش69

3-7- روشهای تحلیل آماری69

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1- مقدمه72

4-2- تحلیل توصیفی72

4-3- آمار استنباطی85

فصل پنجم

نتایج ، پیشنهادات و راهکارها

5-1- مقدمه88

5-2- آرمون فرضیات88

5-3- محدودیتهای پژوهش89

5-3-1- پیشنهادات محقق89

5-4- پیشنهادهای محقق:90

منابع و مآخذ:91

فهرست جداول

جدول 4.1: توزیع فراوانی سن والدین72

جدول 4.2: توزیع فراوانی تحصیلات والدین73

جدول 4.3: توزیع فراوانی جمعیت خانواده74

جدول 4.4: توزیع فراوانی نوبتهای مراجعه به مشاور در سال75

جدول 4.5: توزیع فراوانی نمرات نگرش به مشاوره76

جدول 4.6: توزیع فراوانی سوال 177

جدول 4.7: توزیع فراوانی سوال 277

جدول 4.8: توزیع فراوانی سوال 378

جدول 4.9: توزیع فراوانی سوال 478

جدول 4.10: توزیع فراوانی سوال 579

جدول 4.11: توزیع فراوانی سوال 679

جدول 4.12: توزیع فراوانی سوال 780

جدول 4.13: توزیع فراوانی سوال 880

جدول 4.14: توزیع فراوانی سوال 981

جدول 4.15: توزیع فراوانی سوال 1081

جدول 4.16: توزیع فراوانی سوال 1182

جدول 4.17: توزیع فراوانی سوال 1282

جدول 4.18: توزیع فراوانی سوال 1383

جدول 4.19: توزیع فراوانی سوال 1483

جدول 4.20: توزیع فراوانی سوال 1584

جدول 4.21: مقایسۀ والدین در نگرش به مشاوره با توجه به سن85

جدول 4.22: مقایسۀ افراد در نگرش به مشاوره با توجه به جمعیت خانواده85

جدول 4.23: مقایسۀ والدین در نگرش به مشاوره با توجه به سطح تحصیلات86

جدول 4.24: رابطه نگرش به مشاوره و نوبتهای مراجعه86خرید فایللینک منبع :بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس

بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در ... payanname20.filenab.com/product-50773-aa.aspx‎Cachedهدف از این مطالعه "بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس " می باشد.مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه‌ای حیاتی است که در ... پایان نامه بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و ... prozhe1.com/show-7843.xhtml‎Cached Similarهدف از این مطالعه "بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس شهرستان کاشان" می باشد.مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه‌ای ... بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در ... serial.iranoo.ir/بررسی-و-تبیین-نگرش-والدین-دانش-آموزان-ن/‎Cached24 آوریل 2016 ... هدف از این مطالعه “بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس ” می باشد.مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه‌ای ... بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در ... projenab.rozblog.com/.../-بررسی-و-تبیین-نگرش-والدین-دانش-آموزان-نسبت-به-مشاوره-و-راهنمایی-در-دوره-ابتدایی.html‎Cachedبررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس دسته: علوم تربیتی بازدید: 13 بارفرمت فایل: doc حجم فایل:…, بررسی و ... بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در ... nabfile.rozblog.com/.../-بررسی-و-تبیین-نگرش-والدین-دانش-آموزان-نسبت-به-مشاوره-و-راهنمایی-در-دوره-ابتدایی.html‎Cachedبررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس دسته: علوم تربیتی بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل:…, بررسی و ... بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی - ریو riobrazill2016.rozblog.com/.../بررسی-و-تبیین-نگرش-والدین-دانش-آموزان-نسبت-به-مشاوره-و-راهنمایی.html‎Cached30 سپتامبر 2016 ... هدف از این مطالعه "بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس " می باشد.مشاوره و راهنمایی درمدارس ... بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در ... toppdf.ir/2016/10/بررسی-و-تبیین-نگرش-والدین-دانش-آموزان-ن/‎Cachedهدف از این مطالعه بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس می باشد.مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه‌ای حیاتی است که در ... فهرست طرح ها و پایان نامه های موجود در مرکز(7) - چکیده پایان نامه های مرکز ... mtfq2.blogfa.com/post-14.aspx‎Cached Similarبررسی نیازهای آموزشی معلمان مدارس پسرانه دوره ابتدایی آوپ ناحیه 2 استان قم ... بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس غیرانتفاعی و دولتی قم ... بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به ارتباط مطلوب معلمان با دانش آموزان در مقطع متوسطه ... بررسی و تبیین عوامل تسهیل کننده فعالیت های پژوهشی دانش آموزان پسر مدارس دوره ... هبلکس - همکاری در فروش فایل های فورکیا hebelex-concrete.mihanblog.com/post/90‎Cached13 نوامبر 2016 ... تعداد صفحات: ۱۱۱ شرح مختصر: هدف از این مطالعه بررسی و تبیین نگرش والدین دانش آموزان نسبت به مشاوره و راهنمایی در دوره ابتدایی مدارس می باشد. [PDF] ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 1352 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ : ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ, ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 1 - دانشگاه تربیت مدرس www.modares.ac.ir/uploads/FaResume.hfardanesh.pdf‎Cached18 سپتامبر 2016 ... ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ, 'ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ... ﻓﺎﻁﻤﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﻲ, 'ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻮﺩ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ... ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮﻱ, 'ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ... ﻳﻞ, 'ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﻭﻅﺎﻳﻒ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ',. ﺗﺤﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ.