دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:18

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شرح مختصر:

در سال های اخیر، باور عمیقی درباره ارزش آفرینی برای سهامداران مانند حاکمیت شرکتی به وجود آمده است. جهانی شدن سازمان ها و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث شده استکه انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعاتافزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش تقاضا برای معیارهای مربوط و شفاف اندازه گیری عملکرد شده است. امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستندکه از میان آنها می توان به جریان های نقدی آزاد اشاره کرد. با وجود این که جریان های نقدی آزاد، مقیاس مهمی برای سلامت مالی شرکت محسوب می شود اما محدودیت های خاص خود را دارد و از ترفند های حسابداری مصون نیست. در این تحقیق تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 82 تا 87، با به کارگیری روش رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی وآزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد میان جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیران این شرکت ها تمایل دارند با استفاده از ابزار مدیریت سود، جریان های نقدی آزاد و در نهایت ارزش و ثروت سهامداران را افزایش دهند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

پیشینه تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

روش تحقیق

متغیروابسته

متغیرهای مستقل

مدیریت سود

متغیر کنترل

آزمون فرضیه های تحقیق

بررسی و آزمون فرضیه اصلی اول

آزمون فرضیه اصلی دوم با استفاده از تحلیل رگرسیونی

بررسی مدل دوم با استفاده از تحلیل رگرسیونی به تفکیک FCF منفی و مثبت

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

منابع و ماخذخرید فایللینک منبع :بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران ... projeha.filenab.com/product-40357-mm.aspx‎Cachedمدیریت سود رابطه جریان های نقدی آزاد ارزش سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران ... https://library.tebyan.net/.../بررسی%20تاثیر%20مدیریت%20سود%20بر%20رابطه%20جریان...‎Cachedبررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. [منبع الکترونیکی]. افزودن به کتابخانه ... SID.ir | حسابداری مالی-زمستان 1388-دوره 1-شماره 4 fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=26053‎Cached Similarکلید واژه: بازده سهام، جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی، سود حسابداری، دوره ... 2 : بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر محتوای اطلاعاتی سود و جریان های ... 5 : محدودیت های مالی داخلی و خارجی و رابطه آن با سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های ... 6 : بررسی انگیزه های مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ... [DOC] بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران ... danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=413&slc_lang=fa&sid...‎Cachedدر این تحقیق تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 82 تا 87، با به ... [PDF] ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺪی آزاد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ راﺑﻄﻪ و www.ensani.ir/storage/Files/20140609152538-9414-104.pdf‎Cached Similar9 ژوئن 2014 ... ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی. 82 ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد، ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺪی آزاد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارزش و ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪاران را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ . واژ. [XLS] لیست پایان نامه های ارشد حسابداری ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/axlsarshadhesabdari.xls‎Cached Similar7, 4, بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام وسود هر سهم, محسن رحیمی دستجردی ... 18, 15, رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس, اکبر ... میدان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس ... نقد شوندگی سهام وعملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺷﺮﮐﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آزا - دانش مالی تحلیل اوراق ... jfksa.srbiau.ac.ir/article_4919_dfdee08c90a23a182b798bf0ff4d2091.pdf‎Cached... ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان) ... داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺷﺮﮐﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺑﺎ ارزش .... ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﻓﺎﻗﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ. مشاهده آرشیو عناوین چاپ شده در فصلنامه نظریه های ... - مرکز آموزش عالی رجاء raja.ac.ir/Journal-hesabdari.aspx‎Cached Similarبررسی تأثیر میزان هزینه تبلیغات و ارزش برند تجاری شرکت بر عملکرد مالی و ... رابطه بین ریسک جریان نقدی آزاد با انواع شیوه های مدیریت سود در شرکتهای ... عدم تقارن بازده های سهام و اطلاعات حسابداری (علی اصغر انواری رستمی ، محمد امری اسرمی) شماره :14 ... با عملکرد مالی و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... magiran.com: فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 70 www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1206&Number=70‎Cached Similar20 جولای 2013 ... بررسی تاثیر عملکرد مدیران بر اظهارنظر حسابرس مستقل در شرکت های پذیرفته ... بررسی ارتباط بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی، اقتصادی و بازار سهام ... بر نقدشوندگی سهام شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی در ... بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت ... iranianaa.com/.../بررسی-اثر-جریان-های-نقد-آزاد-و-سهامداران-نهادی-بر-مدیریت-سود-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس‎Cached Similarبررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بسیاری از تحقیقات انجام شده درخصوص رابطه ی بین ...