دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:40

رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به نقش واسطه ا‍‍ ی اهداف پیشرفت ، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی به روش تحلیل مسیر است. برای این منظور 473 نفر از دانشجویان رشته های علوم پایه(283 دختر و190پسر) دانشگاه پیام نور استان فارس به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه ای متشکل از خرده مقیاس های باورهای معرفت شناختی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی، راهبردهای شناختی و فراشناختی پاسخ دادند. نمره درس ریاضی 2 نیز بعنوان شاخص پیشرفت تحصیلی ریاضی منظور شد. نتایج پژوهش بطور کلی نشان داد که اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی نقش واسطه ای معناداری را در سطح 05/0>p در میان باور به ثابت بودن توانایی، باور به ساده بودن دانش، باور به قطعی بودن دانش و پیشرفت تحصیلی ریاضی ایفا می کنند ولی نقش واسطه ای این متغیرها در میان باور به سریع بودن یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی مورد تایید قرار نگرفت.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش و طرح تحقیق

جامعه و نمونه آماری

ابزار گردآوری داده ها

یافته های پژوهش

مشخصه‌های برازندگی مدل و مدل برازش شده

بحث و نتیجه گیری

منابع

جدول 1 : مشخصه های برازندگی تحلیل عاملی تاییدی خرده مقیاسها

جدول 2: شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول 3: ماتریس همبستگی متغیرها متغیرهای پژوهش

جدول 4 : اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای پژوهش بر یکدیگر

جدول 5: مشخصه‌های نکویی برازندگی مدل پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی

شکل 1-1 نمودار مسیر مدل درونداد پژوهشخرید فایللینک منبع :رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی

[DOC] رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ... hamayesh.irantvto.ir/my_files/article_files/111_@2.doc‎Cached Similarرابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف ... کلیدواژه ها: باورهای معرفت شناختی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی، درگیری ... خرید فایل( پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت ... hyperdl.site/main/13323‎Cachedعنوان محصول دانلودی:پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی ... maanfile.blogsky.com/.../پروپوزال-رابطه-باورهای-معرفت-شناختی-و-پیشرفت-تحصیلی-ریاضی-نقش-واسطه-ای-اهداف-پیشرفت،-خودکا...‎Cachedپروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی در 19 صفحه ورد قابل ... رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ... atelieahjam.filenab.com/product-40422-mm.aspx‎Cachedرابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف ... کلیدواژه ها باورهای معرفت شناختی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی، درگیری ... باورهای انگیزشی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=باورهای+انگیزشی&topic_2...‎Cached Similarاین نوع یادگیری در فرایند تدریس موجب درگیری ذهنی فراگیران و افزایش میزان ... رابطه باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی ... انگیزشی (خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت) با یکدیگر و نیز نقش آنها بر ... هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در رابطه ویژگی های ... دانلود پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ... www.novinmgali.ir/?p=6733‎Cachedدانلود پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی -کامل و جامع. فروش دانلودی پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت ... www.newfilestant.ir/paper4835.html‎Cached6 ا کتبر 2016 ... فروش دانلودی پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری ... دانلود فایل ( پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت ... tmaghalec.ir/?p=11524‎Cached31 ا کتبر 2016 ... دانلود فایل ( پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری ... کاملترین فایل پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت ... royadl3nter.ir/?p=11856‎Cached3 دسامبر 2016 ... کاملترین فایل پروپوزال رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری ... [DOC] خودکارآمدی ریاضی و - پورتال دانشگاه پیام نور-استان فارس farspnu.ac.ir/tarh/abstract/22%20-%2034.doc‎Cachedعنوان: رابطه باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی و درگیری شناختی. چکیده. هدف پژوهش حاضر بررسی ...