دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:45

بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.

فرضیات پژوهش عبارتند از : 1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد

2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.

همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به

صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.

نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :

بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

چکیدۀ تحقیق

عنوان تحقیق

چکیده

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

اهداف پژوهش

هدف کلی

هدف جزئی

فرضیات تحقیق

متغیرهای پژوهش

تعاریف نظری متغیرها

نگرش دینی

نگرش دینی مثبت

نگرش دینی منفی

تفکر انتقادی

تعاریف عملی متغیرها

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

تعریف و تشریح مفاهیم اصلی

نگرش چیست ؟

فطری بودن دین

تعریف دین از دیدگاه قرآن

مراتب دین

فلسفۀ دین چیست ؟

دین از دیدگاه مطهری

دین از دیدگاه کانت

تفکر انتقادی

ویژگی‌های تفکر انتقادی

ویژگی‌های تفکر انتقادی

مهارتهای تفکر انتقادی از نظر فاسیون

مهارتهای ویژه در تفکر انتقادی

تفکر انتقادی، مهارتهای حل مسایل

ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی

تفکر انتقادی و تفکر منطقی

تفکر انتقادی و حل مسئله

مراحل تفکر انتقادی

پیشینه پژوهشی تحقیق

جواد زاده شهشهانی، افسانه

سوابق تحقیق

تحقیقات خارجی

سابقه تحقیق

پیشینۀ دین در تاریخ

پیشینه مربوط به تفکر انتقادی

پیشینه تحقیق

الف – پیشینه تحقیق در ایران

نقدوبررسی پیشینه و دیدگاهها

نگرش دینی منفی

روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات

تعیین حجم نمونه

ابزارهای گردآوری اطلاعات

مقیاس سنجش نگرش مذهبی دانشجویان

آزمون نگرش دینی

روایی و پایایی

شواهد اعتبار

الف) اعتبار محتوایی

ب) اعتبار (روایی) صوری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف) توصیفی

ب) آمار استنباطی

پیشنهاد به محقق آینده

ضمیمه و پیوست

پرسشنامه 1

بخش دوم

پرسشنامه 2

آزمون تفکر انتقادی

منابع و مأخذخرید فایللینک منبع :بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ ... projeha.filenab.com/product-50536-aa.aspx‎Cachedنگرش دینی تفکرانتقادی دانشجویان علوم تربیتی. ... بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی. بررسی نگرش دینی ... ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشته علوم تربیتی thesisdoc.ir/.../پایان-نامه-بررسی-نگرش-دینی-مثبت-و-منفی-برتفکرانتقادی-دانشجویان-رشته-علوم-تربیتی‎Cachedپایان نامه مقطع کارشناسی. رشته مدیریت آموزشی. سال 1388. عنوان تحقیق. بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم ... پایان نامه( بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی ... docsdl.blogsky.com/.../-پایان-نامه-بررسی-نگرش-دینی-مثبت-و-منفی-برتفکرانتقادی-دانشجویان-رشتۀ-علوم-تربیتی-‎Cached19 جولای 2016 ... پایان نامه( بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی) - داکز دی ال - دانلود مقالات و جزوات آموزشی ... دریافت فایل پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ... www.sarvoptdl.ir/file6410.html‎Cachedشما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دماوند وارد شده اید. برای مشاهده ... پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-نگرش-دینی-مثبت-و-منفی-بر-تفکر-انتقادی-دانشجویان-رشتۀ-علوم-تربیتی-دانشگاه‎Cachedپایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی رشتۀ مدیریت آموزشی فصل ... پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی ... etl24.com/product-358016-payanname.aspx‎Cachedپایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دماوند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش ... پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) - فروشگاه فروش فایل faridfile.ir/?p=292144‎Cached31 ا کتبر 2016 ... پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دماوند. توسط : adminدر: اکتبر 31, ... [PDF] PDF—پایان نامه بررسی نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکر انتقادی ... amparticle.tk/.../31008-پایان-نامه-بررسی-نگرش-دینی-مثبت-و-منفی.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﮑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ q. ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن q. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی q. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ (ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ) ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﭼﮑﯿﺪه : ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ... بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ ... simok.ir/product-63926-negaresh-dini.aspx‎Cachedبررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم ... همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد. فروش دانلودی پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ... simorghflye.madblog.ir/post/1097‎Cached16 نوامبر 2016 ... به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دماوند_خوش امدید.