X
تبلیغات
زولا

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:37

بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، همچنین بررسی و کشف راهکارهای جدید برای مسئولین جهت جذب گردشگران و رونق هر چه بیشتر صنایع دستی در .. می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان میراث فرهنگی شهرستان که به صورت رسمی و قراردادی شامل64 نفر هستند ، می باشند.

با توجه به محدودیت جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده نموده و 60 پرسشنامه جمع آوری شد. قلمرو مکانی این پژوهش شهرستان و واحدهای تابعه می باشد.

در این مطالعه برای گرد آوری داده ­ها از پرسش نامه و اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی استفاده شده است.

برای برآورد پایائی پرسش نامه تعداد 30 پرسش نامه در مرحله پیش آزمون (pretest) مورد استفاده قرار گرفت و بعد از استخراج، نمرات مربوط به هر پرسش نامه و وارد نمودن آن­ها به کامپیوتر از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. از آن جا که ضریب بدست آمده برای متغیرها بالا­ی 60/0 می­باشد می­توان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاری پایا و اعتماد پذیر می­باشد.

در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و سایتهای علمی مختلف برای مطالعه اطلاعات موجود در زمینه صنایع دستی استفاده شده است. تمامی تحلیل های آماری توسط نرم افزار18SPSSانجام شده است.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق. 3

1-3- اهداف تحقیق. 4

1-3-1- هدف علمی :5

1-3-2- هدف کاربردی :5

1-3-3- اهداف پژوهش حاضر :5

1-4- فرضیات تحقیق. 5

1-4-1- فرضیه اصلی :5

1-4-2- فرضیات فرعی :5

1-5- قلمرو تحقیق. 5

1-5-1- قلمرو مکانی :5

1-5-2- قلمرو زمانی :5

1-6- واژگان کلیدی پژوهش :6

1-7- تاریخچه مطالعاتی.. 6

1-7-1- تحقیقات خارجی :6

1-7-2- تحقیقات داخلی :7

1-8- چارچوب نظری :7

1-9- مدل مفهومی پژوهش :8

فصل دوم

مروری بر ادبیات پژوهش

مقدمه :10

2-1- تعریف صنایع دستی :10

2- 2- تاریخچه صنایع دستی در جهان و ایران :11

2-3- صنایع دستی در بستر تاریخ ایران :12

2-4- صنایع دستی، آمیزه ای از هنر و صنعت :12

2-5- رشد و توسعه صنایع دستی :13

2-6- صنایع دستی جاذبه ای برای گردشگران :13

2-7 - توسعه صنایع دستی راهکاری برای ایجاد اشتغال پویا :14

2-8- مشکلات و موانع توسعه صنایع دستی :15

2-9- برهم کنش میان صنایع دستی و گردشگری و تعاملات با مقوله های فرهنگی :16

2-10- رابطه ی بین صنایع دستی و توریسم :17

2-11- نقش اقتصادی صنایع دستی :17

2-12- نقش صنایع دستی ایران در توسعه اقتصادی :19

2-13- توسعه صنایع دستی ایران :21

2-14- اهمیت صنایع دستی در اقتصاد. 21

2-14-1- اهمیت صنایع دستی در روستاها (آثار کلان صنایع دستی )21

2-14-2- خصوصیات ویژه در صنعت دستی :22

2-14-3- توان و اشتغال زایی :22

2-14-4- سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی :22

2-14-5- ارزش افزوده و سرمایه اولیه جهت سرمایه گذاری در صنایع دستی :22

2-14-6- جذب توریسم:23

2-15- نقش صنایع دستی در توسعه فرهنگی کشور:23

2-16- صنایع دستی، هویت ملی و توسعه فرهنگی :23

2-17- نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی.. 24

2-18- نقش صنایع دستی در توسعه صادرات :24

2-19- مشکلات صنایع دستی در ایران :25

2-20- حوزه های شغلی متعدد در صنایع دستی :26

2-20-1- حوزه آموزش وپژوهش :26

2-20-2- حوزه های فن آوری :27

2-20-3- حوزه های سیاستگذاری و برنامه ریزی :27

2-20-4- سایر محورها :27

2-21- تاریخچه شهرستان :28

2-22-کارکنان و مردم :28

2-23- سازمان‌های خدماتی :29

2-24- وفاداری مشتری :30

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

مقدمه. 32

3-1- جامعه آماری :32

3-2- حجم نمونه :32

3-3- ابزار جمع آوری اطلاعات :33

3-4- سنجش روائی و پایائی پرسش نامه :33

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 34

3-6- متغیرهای پژوهش... 34

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها34

3-8- تحلیل عاملی اکتشافی :35

3-8-1- تحلیل عاملی تاییدی :35

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه. 37

4-1- آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه. 37

4-1-1- آمار توصیفی توسعه اقتصادی :37

4-1-2- آمار توصیفی توسعه اجتماعی:39

4-1-3- آمار توصیفی توسعه فرهنگی :41

4-2- آمار استنباطی.. 53

4-2-1- فرضیه اصلی:53

4-2-2- فرضیه فرعی اول :53

4-2-3- فرضیه فرعی دوم :53

4-2-4- فرضیه فرعی سوم :54

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 56

5-1- نتایج فرضیات پژوهش... 56

5-1-1- بررسی فرضیه یک.... 56

5-1-2- بررسی فرضیه دو. 56

5-1-3- بررسی فرضیه سه. 57

5-2- پیشنهادات کلی ( عمومی )58

5-3- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش :58

5-4- پیشنهادات به محققان آتی.. 59

5-5- محدودیت های پژوهش :59

پیوست: پرسشنامه. 60

منابع فارسی.. 66

منابع لاتین.. 68

فهرست جداول

جدول4-1 فراوانی گویه های متغیر توسعه اقتصادی.. 38

جدول4-2 آمارتوصیفی توسعه اقتصادی.. 38

جدول4-3 فراوانی گویه های متغیر توسعه اجتماعی.. 39

جدول4-4 آمارتوصیفی توسعه اجتماعی.. 40

جدول4-5 فراوانی گویه های متغیر توسعه فرهنگی.. 41

جدول4-6 آمارتوصیفی توسعه فرهنگی.. 42

جدول4-7 آزمون t وابسته. 53

جدول4-8 آزمون t وابسته. 53

جدول4-9 آزمون tوابسته. 53

جدول4-10 آزمون t وابسته. 54خرید فایللینک منبع :بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی، اجتماعی www.ketabpich.com/?product=دانلود...نامه-بررسی-تاثیر-صنایع...‎Cachedهدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین بررسی و کشف راهکارهای جدید برای مسئولین جهت جذب گردشگران و ... بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی tahghigh20.filenab.com/product-50767-aa.aspx‎Cachedهدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، همچنین بررسی و کشف راهکارهای جدید برای مسئولین جهت جذب گردشگران ... مقاله بررسی نقش صنایع دستی در اشتغال زایی و تأثیرآن بر توسعه ... www.civilica.com/Paper-NCRURALDEV01-NCRURALDEV01_005=بررسی-نقش-صنایع-دستی-در-اشتغال-زایی-و-تأثیرآن-بر-توسعه-اقتصاد...‎Cached Similarمقاله بررسی نقش صنایع دستی در اشتغال زایی و تأثیرآن بر توسعه اقتصادی ... درآمد، استفاده آن از منابع داخلی و بسیاری دیگر ازپارامترهای اقتصادی و فرهنگی نظیر ارزش ... کشور باشد و تأثیرات بلند مدت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بگذارد. بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی maghalefile.rozblog.com/.../-بررسی-تاثیر-صنایع-دستی-در-توسعه-اقتصادی--اجتماعی--فرهنگی-.html‎Cachedبررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی دسته: مدیریت هتلداری بازدید: 12 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 440 کیلوبایت تعداد صفحات…, ... نقش صنایع دستی در امور اقتصادی و اجتماعی‏ www.jobportal.ir/s3/Default.aspx?ID=15_1_1847‎Cached Similar5 جولای 2008 ... با اذعان به اهمیت چند جانبه صنایع دستی، مقاله حاضر با محدود ساختن موضوع ... از جهات اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و اشتغال زایی را پیدا وموجبات رشد و توسعه ... بررسی استعداد ها و ظرفیت های ایجاد اشتغال در اقتصاد مناطق یکی از مبرم ... پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ... prozhe1.com/show-10506.xhtml‎Cached Similarبررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی. (همراه با پرسشنامه و کار آماری SPSS). چکیده: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر صنایع دستی بر ... بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ... www.takbook.com/.../بررسی-تاثیر-صنایع-دستی-در-توسعه-اقتصاد/‎Cachedبررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی. takbook; کامپیوتر; ۱۶ام مهر ۱۳۹۵; بدون نظر · بررسی تاثیر صنایع دستی در توسعه اقتصادی ... نقش صنایع دستی در توسعه و اقتصاد روستاها | پایگاه خبری تحلیلی ... www.seyfar.ir/article/4216‎Cached Similar22 ژوئن 2013 ... نقش صنایع دستی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی بسیار پر رنگ ... در نیم قرن گذشته صنایع دستی به عنوان یکی از زمینه های فعالیت های فرهنگی اجتماعی و .... اقتصادی روستایی نقش اساسی را یفا می کنند همچنین بررسی ها نشان ... نقش و کارکردهای صنایع دستی در امور اقتصادی و اجتماعی‏ vista.ir/.../نقش-و-کارکردهای-صنایع-دستی-در-امور-اقتصادی-و-اجتماعی‏‎Cached Similarبررسی استعداد ها و ظرفیت های ایجاد اشتغال در اقتصاد مناطق یکی از مبرم ترین وظایف ... در چنین شرایطی توسعه صنایع دستی به مثابه جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ... جهت بحث و تبادل نظر در زمینه ها ی اقتصادی، فنی و فرهنگی، صنایع دستی می باشد.‏ اثرات گردشگری - میراث فرهنگی استان اصفهان isfahancht.ir/TourismFa.aspx?p=307‎Cached Similarاین طبقات شامل: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی و سیاسی می‌باشد. ... برای مثال در بعضی از مطالعات بررسی شده بر نقش توسعه گردشگری در ... بخشیدن به اقتصاد محلی حائز اهمیت بسیار است، برای تولیدات محلی اعم از صنایع دستی و یا محصولات ...